Nr 206 z dnia 29.6.2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 z dnia 26 stycznia 2007

 

 

Uchwała Nr 206

 

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale oraz załączniku do Uchwały Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z uchwała Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. ustala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale nr 155 wprowadza się następującą zmianę:

§ 5 otrzymuje nowe brzmienie „Centrum pod-ległe jest merytoryczne i służbowo Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Regionalnej”.

 

§ 2

W Regulaminie CIiTT stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres działalności CIiTT obejmuje w szczególności:

I)         w zakresie transferu wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczości akademickiej:

1.      poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranicą,

2.      współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi uczelni,

3.      współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników ba-dań naukowych i potencjału badawczego, a także kształcenia ustawicznego,

4.      wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych - współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych,

5.      współpracę z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi,

6.      współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,

7.      organizację szkoleń, seminariów i studiów podyplomowych dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań CIiTT,

8.      opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w uczelni,

9.      działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową skierowaną do pracowników i studentów z zakresu przedsiębiorczości akademickiej (m.in. tworzenia firm typu startup i spinoff), tworzenia klastrów,

10.  inicjowanie i przygotowanie działalności akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego,

11.  informowanie i pomoc w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców,

12.  pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,

13.  organizację misji zagranicznych, dni współpracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów, spotkań brokerskich,

14.  przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników badań naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,

15.  utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

16.  udział w pracach związanych z planowaniem strategicznym rozwoju uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych,

17.  konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdrażania nowych technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach,

18.  współpracę z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony własności intelektualnej przedmiotu transferu.

 

II) w zakresie Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych:

1)      inicjowanie i przygotowywanie projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i za-granicznych, własnych CIiTT oraz zleconych przez władze Uniwersytetu,

2)      pomoc doradcza w przygotowywaniu projektów do Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i za-granicznych, opracowywanych przez pozostałe jednostki Uniwersytetu,

3)      pomoc doradcza przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych,

4)      działalność informacyjna, doradcza i szkoleniowa w zakresie pozyskiwania środków finansowych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych,

5)      prowadzenie ewidencji składanych wniosków oraz umów zawartych na realizację projektów dofinansowanych z Funduszy Strukturalnych UE i innych środków krajowych i zagranicznych.”

2.   § 11 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauczycieli akademickich Uniwersytetu w liczbie od 5 do 8 osób.
  2. W posiedzeniach Rady uczestniczy z głosem doradczym po 1 przedstawicielu uczelnianych związków zawodowych.
  3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym po 1 przedstawicielu samorządu studentów oraz samorządu doktorantów.

3.   § 12 otrzymuje nowe brzmienie:

„Rada wyłania spośród swoich członków przewodniczącego i zastępcę.”

4.   § 14 otrzymuje nowe brzmienie:

„Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w semestrze”

5.   § 15 otrzymuje nowe brzmienie:

  1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
  2. W przypadku równej liczby głosów decydującym jest głos przewodniczącego Rady.
  3. W przypadku nieobecności, przewodniczący Rady powierza swoje obowiązki zastępcy.

6.   § 16 otrzymuje nowe brzmienie:

„Środki finansowe na działalność CIiTT pochodzą ze środków Uniwersytetu i środków pozyskanych z zewnątrz, w tym z bezzwrotnych środków pochodzenia za-granicznego oraz z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności.

7.   § 17 otrzymuje nowe brzmienie:

„Wszystkie przychody wymienione w § 16 są przeznaczane na działalność statutową CI i TT.”

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:47
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:40
Liczba wyświetleń:
3754
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument