Nr 318 z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 155 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 

UCHWAŁA Nr 318

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 czerwca 2008 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku do Uchwały nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późniejszymi zmianami.

 

Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), w związku z uchwała Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. ustala się, co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie CIiTT stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 155 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 stycznia 2007 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

§ 4 otrzymuje nowe brzmienie:

„Zakres działalności CIiTT obejmuje w szczególności:

1)     poszukiwanie opracowań naukowych, które mogłyby stać się przedmiotem transferu i komercjalizacji technologii w Polsce oraz zagranicą,

2)     współdziałanie z zespołami i jednostkami badawczymi uczelni,

3)    współuczestnictwo w prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych oferty szkoleniowej, edukacyjnej, badawczej i naukowej uczelni w zakresie wykorzystywania wyników badań naukowych i potencjału badawczego, a także kształcenia ustawicznego,

4)    wsparcie w tworzeniu przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych - współpracy międzywydziałowej i interdyscyplinarnej zmierzającej do komercjalizacji opracowań naukowych,

5)     współpracę z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi,

6)    współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,

7)     organizację szkoleń, seminariów i studiów podyplomowych dla pracowników uczelni oraz podmiotów zewnętrznych w zakresie zadań CIiTT,

8)     opracowywanie modelu organizacyjnego i zasad transferu technologii w uczelni,

9)     działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową skierowaną do pracowników i studentów z   zakresu przedsiębiorczości akademickiej (m.in. tworzenia firm typu startup i spinoff), tworzenia klastrów,

10)    inicjowanie i przygotowanie działalności akademickiego inkubatora przedsiębiorczości oraz inkubatora technologicznego,

11)    informowanie i pomoc w dostępie do potencjalnych źródeł finansowania przedsięwzięć zarówno dla naukowców jak i przedsiębiorców,

12)    pomoc w przygotowaniu oferty technologicznej i przeprowadzeniu transferu technologii,

13)   organizację misji zagranicznych, dni współpracy i konferencji tematycznych, wystaw, targów, spotkań brokerskich,

14)    przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego z zakresu wyników badań naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,

15)    utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

16)    udział w pracach związanych z planowaniem strategicznym rozwoju uczelni oraz przygotowanie programów realizacyjnych,

17)    konsulting organizacyjny i techniczny, przygotowanie i wspomaganie wdrażania nowych technologii i metod organizacji w przedsiębiorstwach,

18)    współpracę z Rzecznikiem Patentowym w zakresie ochrony własności intelektualnej przedmiotu transferu,

19)    pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych na działalność własną,

20)    świadczenie usług z zakresu pozyskiwania środków finansowych krajowych i zagranicznych dotyczących innowacyjności i transferu wiedzy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.06.2008
Data publikacji:
20.06.2008 09:09
Data aktualizacji:
10.09.2014 13:28
Liczba wyświetleń:
3696
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument