Nr 200 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Uchwała Nr 200

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 czerwca 2007 r.

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Działając na podstawie § 100 ust. 6 Statutu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

Senat uchwala zmiany w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Załącznik do Uchwały Nr 200 Senatu UWM

z dnia 29 czerwca 2007 r.

 

I. § 3 otrzymuje brzmienie:

 1. Uniwersytet może przyznawać osobom fizycznym, organizacjom i instytucjom zasłużonym dla Uniwersytetu:

1)      medal „Benemerenti Universitati Nostrae”,

2)      medal okolicznościowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

3)      złoty, srebrny i brązowy „Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, zwany dalej Laurem.

 1. Medal „Benemerenti Universitati Nosrae” nadaje Rektor na wniosek Kapituły Medalu pozytywnie zaopiniowany przez Senat. Kapitułę Medalu powołuje Senat na wniosek Rektora.
 2. Medal okolicznościowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznaje Senat.
 3. „Laur Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” przyznaje Rektor.
 4. Regulaminy określające zasady i tryb na-dawania medali oraz Lauru uchwala Senat.
 5. Wzór medalu, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i Lauru są zamieszczone w załączniku nr 3.

 

II. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 podejmuje Senat.

 

III. § 46 otrzymuje brzmienie:

 1. Uniwersytet prowadzi Archiwum i Muzeum jako jednostkę ogólnouczelnianą.
 2. Kierownika Archiwum i Muzeum zatrudnia Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Archiwalnej.
 3. Rada Archiwalna jest organem opiniodawczym Rektora.
 4. Do zakresu działania Rady Archiwalnej należy w szczególności:

1)      ustalanie kierunków działalności archiwalnej, muzealnej i informacyjnej,

2)      czuwanie nad prawidłową gospodarką przyznanymi środkami finansowymi mieniem Archiwum i Muzeum,

3)      występowanie do Senatu i Rektora z inicjatywą podejmowania działań dotyczących funkcjonowania Archiwum i Muzeum.

 1. Szczegółowe zasady działania Archiwum i Muzeum regulują odrębne przepisy.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.06.2007
Data publikacji:
18.09.2007 10:18
Data aktualizacji:
12.09.2014 09:50
Liczba wyświetleń:
6228
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument