Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego

Strona została usunięta dnia: 11 maj, 2020 - 10:41

Konkurs na stanowisko stypendysty - doktoranta  
w Katedrze Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydziału Lekarskiego,
Collegium Medicum,
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
 
 
projekt „Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej” – NCN SONATA BIS 8, numer umowy UMO- 2018/30/E/NZ5/00458
 
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski Nazwa stanowiska: stypendysta-doktorant
 
 
Wymagania:
 
W chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnienie przez Kandydata/ki jednego z poniższych kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki:
   a) status studenta studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia;
   b) status studenta co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
       jednolitych studiów magisterskich;
   c) status doktoranta/uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę
       organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy
       lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
       utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
   d) bycie uczestnikiem seminarium doktorskiego i praca nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
 
Status studenta lub doktoranta dotyczy dziedziny nauk medycznych, weterynaryjnych, biotechnologicznych lub biologicznych. 
- znajomość podstaw technik immunochemicznych (barwienia, immunoblotting, ELISA),
- znajomość podstawowych technik statystycznych,
- umiejętność obsługi mikroskopu fluorescencyjnego i konfokalnego,
- znajomość programów do analizy i obróbki mikrofotografii (Image J, Metamorph),
- dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
- umiejętność pracy z pakietem MS Office (przede wszystkim Word, PowerPoint i Excel
  lub ich odpowiedniki), 
- mile widziane doświadczanie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi (mysz, szczur),
- dodatkowym atutem będzie doświadczenie naukowo-laboratoryjne zdobyte za granicą. 
 
Opis zadań:
Wybrany Kandydat/ka dołączy do zespołu realizującego projekt badawczy SONATA BIS 8
pt. „Rola sygnalizacji Diaph1 w patogenezie neuropatii cukrzycowej”.
 
Do zadań doktoranta będzie należało:
1. Określenie wpływu usunięcia genów Diaph1 i RAGE na morfologię neuronów
    i transport aksonalny in vivo w hodowlach pierwotnych neuronów korowych
    izolowanych od myszy z chemicznie wywołaną cukrzycą typu I.
 
2. Analiza ilościowa i jakościowa stopnia nasilenia neurozapalenia,
    neurozwyrodnienia oaz zmian transportu aksonalnego w nerwie kulszowym
    badanych zwierząt w przebiegu choroby.
 
Typ konkursu NCN: SONATA BIS
Termin składania ofert: 28 maja 2020 r., 23:59

Forma składania ofert: e-mail: judyta.juranek@uwm.edu.pl
 
Orientacyjny termin rozmów: 1 czerwca 2020 r.

Warunki zatrudnienia:
  • Planowana data rozpoczęcia pracy: 01 lipca 2020 r.
  • Okres pobierania stypendium – 48 miesięcy
  • Wynagrodzenie w formie stypendium finansowanego z projektu NCN w wysokości około 4 500 zł brutto miesięcznie
 
Kandydat musi spełniać wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r).
 
Wykaz dokumentacji konkursowej:
1. Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/doktoranta,
2. Życiorys (CV) wraz listą publikacji,
3. List motywacyjny,
4. Informacja o odbytych szkoleniach i kursach wraz kopiami uzyskanych dyplomów/certyfikatów,
5. Oświadczenie, iż UMW będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
6. Oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów
    naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk
    (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.).
7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 
Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: judyta.juranek@uwm.edu.pl
 
Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową.
Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr Judyta Juranek, e-mail: judyta.juranek@uwm.edu.pl
 
Przebieg procesu rekrutacyjnego
- I etap: Komisja Stypendialna dokona oceny wniosków o przyznanie stypendiów naukowych NCN
  i na podstawie analizy dokumentów wybierze osoby, które przejdą do drugiego etapu konkursu.
- II etap: rozmowa kwalifikacyjna Kandydatów z Komisją Stypendialną – realizowana drogą
  tradycyjną (spotkanie osobiste) bądź elektroniczną (Skype, Google Hangouts).

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr Judyta Juranek
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2020
Data publikacji:
11.05.2020 10:40
Data aktualizacji:
11.05.2020 10:41
Liczba wyświetleń:
453
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument