Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydział Lekarski, Collegium Medicum

Strona została usunięta dnia: 20 marzec, 2020 - 10:38
 Konkurs
na stanowisko stypendysty  
w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum,
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie 
 
Ogłoszenie dotyczy zatrudnienia w projekcie „Endowaskularny model udaru mózgu u świni domowej jako platforma dla opracowywania terapii immunomodulacyjnych” – NCN OPUS 15, numer umowy UMO-2018/29/B/NZ5/00921  
 
Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:
 • w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnienie jednego z określonych przez regulamin NCN kryteriów:
  „a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia,
       realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych
      jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium
      Rzeczypospolitej Polskiej) jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich
      prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy
      Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy
      działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych
       przepisów;
  c) jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej”
 • status doktoranta lub studenta kierunku weterynaria lub medycyna lub studiów 2o  
  na kierunku biotechnologia, biologia lub zootechnika,
 • znajomość podstawowych technik biologii molekularnej, technik komórkowych, mikroskopowych, statystycznych,
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowana praca ze zwierzętami eksperymentalnymi;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports lub udokumentowane aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych oraz
  w kołach naukowych,
 • znajomość zagadnień związanych z udarem mózgu,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole. 
Wykaz dokumentacji konkursowej: 
1.    Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta/doktoranta, 
2.    podanie (kierowane do kierownika projektu -  dr hab. n. med. Piotr Walczak) 
3.    życiorys (CV), 
4.    list motywacyjny, 
5.    informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych, 
6.    oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku
     stypendysta - doktorant,
 
7.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
8.   oświadczenie, że kandydat spełnia wymagania określone w Regulaminie przyznawania
     stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego
     Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016r.). 
  
Dodatkowo  
9.    odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 
10. dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, 
11. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie przewidzianym dla osób uczestniczących
     w procedurach na zwierzętach
 
Opis zadań:
 • Asystowanie oraz przeprowadzanie procedur chirurgicznych, obrazowanie rezonansem magnetycznym małych i dużych zwierząt.
 • Przeprowadzanie testów behawioralnych u małych i dużych zwierząt.
 • Przygotowywanie raportów i dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzania wszystkich procedur.
 • Przeprowadzanie analizy histopatologicznej tkanki mózgowej oraz analiza profilu immunologicznego na podstawie uzyskanego osocza i surowicy.
 • Analiza uzyskanych wyników, ich opracowanie, analiza statystyczna oraz pomoc
  w przygotowaniu manuskryptów.
    
Dodatkowe Informacje: 
Typ konkursu NCN: OPUS 15
Termin składania ofert:
10 kwiecień 2020; godz. 23.59
Forma składania ofert
: e-mail 
Warunki zatrudnienia: 
·         Okres pobierania stypendium – maksymalnie 26 miesięcy. Planowany termin rozpoczęcia:
      1 maja 2020.
 
·         Wynagrodzenie w formie stypendium  finansowanego  z projektu NCN w wysokości 
     
3600 zł brutto miesięcznie .
 
·         Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail:
     
dominika.golubczyk@uwm.edu.pl. 
·         Wybrani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej      
      drogą mailową.
 
·         Dodatkowych informacji udziela Pani Dominika Gołubczyk, e-mail:
     
dominika.golubczyk@uwm.edu.pl, 505 897 826.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Lekarski
Wytworzył:
dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.03.2020
Data publikacji:
20.03.2020 10:13
Data aktualizacji:
20.03.2020 10:38
Liczba wyświetleń:
479
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument