KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ

Strona została usunięta dnia: 4 marzec, 2020 - 15:10

KONKURS NA STANOWISKO INSTRUKTORA SYMULACJI MEDYCZNEJ
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej – pełny etat
 
Oferta dotyczy zatrudnienia w ramach projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM (po z. WL i WNoZ/SzZP) w Olsztynie” realizowanego w latach 2016-2023. Wynagrodzenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 
Opis stanowiska
1.  Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2023 r.
        Praca zgodnie z harmonogramem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa pracy
    i innych aktów normatywnych.
       Główne zadania:
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego oraz technicznego w prowadzeniu zajęć symulacyjnych na kierunku lekarskim;
 • nadzór nad maksymalnym wykorzystaniem potencjału sprzętu dostępnego w salach symulacji;
 • nadzór nad utrzymaniem prawidłowego obciążenia sal symulacji i pozostałych sal dydaktycznych oraz współpraca w tym zakresie z prowadzącymi zajęcia i władzami Wydziału Lekarskiego i Szkoły Zdrowia Publicznego;
 • pomoc w dokumentowaniu projektu pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych (po zm. WL i WNoZ/SzZP) UWM w Olsztynie, w tym realizacji zajęć w salach Centrum Symulacji Medycznej (np. listy obecności, nagrania z zajęć, dokumentacja fotograficzna) oraz archiwizowanie zgromadzonych materiałów na potrzeby rozliczenia i kontroli ww. projektu;
 • wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem ewidencji majątku Centrum Symulacji Medycznej pod nadzorem Kierownika Projektu;
 • przygotowanie adekwatnego do zaplanowanych zajęć sprzętu w salach symulacyjnych, pomoc w przygotowaniu zajęć opartych o scenariusze kliniczne (charakteryzacja pacjenta/fantoma);
 • pomoc w zakresie technicznej obsługi sprzętu komputerowego, audio-video oraz symulatorów;
 • uczestniczenie w zajęciach klinicznych z udziałem symulacji, ich monitorowanie oraz analiza prowadzenia scenariuszy i debriefingu;
 • wsparcie wykładowców w przygotowaniu scenariuszy zajęć w Centrum Symulacji Medycznej;
 • udzielanie informacji zwrotnej prowadzącym zajęcia w Centrum Symulacji Medycznej;
 • doskonalenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem symulacji medycznej;
 • tworzenie planów rozwojowych związanych z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej;
 • pomoc w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej, w tym opisów przedmiotów zamówienia związanych z potrzebami Centrum Symulacji Medycznej;
 • prace w komisjach przetargowych i komisjach odbioru przedmiotów zamówienia;
 • udział w zaplanowanych szkoleniach;
 • dbałość o mienie Centrum Symulacji Medycznej.

Wymagania
1.  Wykształcenie wyższe lub średnie medyczne z 3-letnim stażem pracy w zawodzie
2.  Umiejętność obsługi sprzętu komputerowego i elektronicznego.
3.  Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
4.  Umiejętność pracy w zespole.
5.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
6.  Otwartość i komunikatywność.
7.  Chęć stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
8.  Gotowość do podpisania deklaracji dotyczącej łącznego zaangażowania zawodowego
    w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
    oraz innych źródeł finansowych w trakcie trwania umowy w wymiarze nieprzekraczającym
    276 godzin miesięcznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
2.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
    potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4.  Podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
    o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko instruktora symulacji medycznej, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, w terminie do dnia 27.03.2020 r. do godz. 15.00.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki - Rektor
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.03.2020
Data publikacji:
04.03.2020 15:10
Data aktualizacji:
04.03.2020 15:10
Liczba wyświetleń:
586
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument