Konkurs na stanowisko Stypendysta/Doktorant w Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości

Strona została usunięta dnia: 23 luty, 2020 - 11:56

 
Konkurs na stanowisko Stypendysta/Doktorant
w
Katedrze Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości
(Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Wydział Geoinżynierii,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki
 
Nazwa jednostki: Katedra Analiz Przestrzennych i Rynku Nieruchomości (Instytut Gospodarki Przestrzennej i Geografii, Wydział Geoinżynierii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 
Nazwa stanowiska: Stypendysta/Doktorant
 
Wymagania stawiane kandydatowi:
1.  Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Geodezja i Kartografia, specjalność
    Geodezja i Szacowanie Nieruchomości, lub kierunków pokrewnych.
2.  Kandydat powinien być doktorantem polskiej uczelni (tematyka rozprawy doktorskiej w dyscyplinie
    geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna).
3.  Umiejętności w zakresie podstaw programowania w języku C#, Python.
4.  Podstawowa wiedza z zakresu algorytmów genetycznych, sieci neuronowych, automatycznych
    modeli wyceny (AVM), zastosowania metod z zakresu sztucznej inteligencji, analizy rynku
    nieruchomości.
5.   Dorobek naukowy poparty publikacjami w renomowanych wydawnictwach /czasopismach
    naukowych.
6.   Aktywny udział w konferencjach naukowych związanych z tematyką grantu.
7.   Zapał oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
8.   Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
9.   Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
10.Ogólne kompetencje: dobra organizacja, dobre zarządzanie czasem, analiza ryzyka,
     przedsiębiorczość, kreatywne myślenie, wdrażanie innowacji, współpraca, prowadzenie negocjacji.
 
Udział w projekcie:
Stypendysta będzie uczestniczył w następujących zadaniach badawczych realizowanych w projekcie OPUS 17, pt. ZASTOSOWANIE HYBRYDOWYCH SYSTEMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W AUTOMATYCZNYCH MODELACH WYCENY (AVM) NA OGRANICZONYCH RYNKACH NIERUCHOMOŚCI PRZY NIEWYSTARCZAJĄCYCH ZBIORACH DANYCH",
kierowanym przez dr hab. inż. Małgorzatę Renigier-Biłozor, prof. UWM:
 
1. Analiza obecnie funkcjonujących komponentów procedur składających się na AVM oraz dokonanie
    syntezy głównych problemów i trudności w uzyskaniu wiarygodnych wyników w zakresie wyceny
    nieruchomości i analizy rynku.
2. Walidacja i weryfikacja najbardziej adekwatnych metod i technik mogących znaleźć zastosowanie
    w AVM w ramach hybrydowych rozwiązań opartych na metodach z dziedziny sztucznej
    inteligencji.
3. Zdefiniowanie struktury i założeń algorytmu AVM oraz weryfikacja jakości/efektywności
    opracowanego rozwiązania pod kątem zdolności odzwierciedlania rzeczywistości
    (tj. zjawisk, relacji i zdarzeń na rynku nieruchomości).
4. Przetestowanie opracowanych rozwiązań i wskazanie możliwości oraz ograniczeń zastosowań
    hybrydowego systemu opartego na założeniach sztucznej inteligencji do różnych celów wyceny
    w ramach metodyki AVM.
5. Analiza szczegółowych kryteriów przyjmowanych w AVM i ich konfrontacja z założeniami określania
    wartości rynkowej i innych wartości nierynkowych nieruchomości uznanych w Polsce i na arenie
    międzynarodowej, w celu zdefiniowania właściwej kategorii wartości i podstaw wyceny
    dedykowanej wynikom uzyskanym z AVM.
 
 
Zakres obowiązków Stypendysty/Doktoranta:
1.    Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie badawczym.
2.    Przygotowywanie prezentacji oraz manuskryptów dotyczących prowadzonych badań.
3.    Prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – HS
Termin składania ofert: do 20 lutego 2020, 00:00
Forma składania ofert: email
Termin rozstrzygnięcia: do 21 lutego 2020, 00:00
 
Warunki zatrudnienia:
Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium przez 36 miesiecy:
w wysokości łącznie 64 800 PLN
 
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 02.03.2020 r.
 
Dodatkowe informacje:
1.  Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, skan dyplomu
    ukończenia studiów inżynierskich i magisterskich oraz dane kontaktowe osób mogących udzielić
    referencji.
2.  Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: malgorzata.renigier@uwm.edu.pl
    do dnia 20 lutego 2020 r.
3.  W życiorysie naukowym Kandydat zobligowany jest do umieszczenia oświadczenia o zgodzie
    na przetwarzanie danych osobowych („Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu
    Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
    danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.)
4.  Wybrani kandydaci, spełniający wymogi formalne oraz wymagania projektu, zostaną zaproszeni
    na rozmowę kwalifikacyjną. Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane
    zaproszonym kandydatom pocztą elektroniczną.
5.  Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do nieinformowania wszystkich kandydatów
    o wynikach konkursu, co jest jednoznaczne z odrzuceniem ich kandydatury.
6.  Informujemy, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Geoinżynierii nie odsyła
    złożonych dokumentów.
7.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurskie nie zapewnia miejsca zamieszkania.

Klauzula informacyjna RODO
1.  Administratorem danych osobowych Kandydata jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z siedzibą
    przy ul Michała Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn;
2.  Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego
    prawidłowość przetwarzania danych osobowych;
3.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4.  Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6.  Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych
   przepisami prawa;
7.  Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa:
    prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
    prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Wydział Geoinżynierii
Wytworzył:
dr hab.inż. Małgorzata Renigier-Biłozor, prof. UWM
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
05.02.2020
Data publikacji:
05.02.2020 12:47
Data aktualizacji:
23.02.2020 11:56
Liczba wyświetleń:
684
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ROZSTRZYGNIECIE KONKURSU OPUS 17.docx12.86 KB