Statystyki

Ilość wyświetleńikona sortowaniaStronaOstatnio
436Nr 10/2020 z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie przekształceń na Wydziale Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 06.08.2020 - 12:38
434Nr 505 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Gospodarowanie odpadami” 05.08.2020 - 03:29
434Nr 522 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bartągu, gm. Stawiguda07.08.2020 - 12:48
434 Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie ogłasza konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych07.08.2020 - 11:43
433Nr 504 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Prawo pracy”04.08.2020 - 16:04
432Konkurs na stanowisko stypendysty w Katedrze Neurochirurgii, Wydziału Lekarskiego, Collegium Medicum, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie03.08.2020 - 16:23
430Nr 539 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”06.08.2020 - 17:15
430Konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika badawczo-dydaktycznego) w Katedrze Patofizjologii 07.08.2020 - 08:52
429Nr 474 z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku inżynieria maszyn rolniczych, spożywczych i leśnych dla poziomu studiów pierwszego stopnia - inżynierskich o profilu ogólnoakademickim07.08.2020 - 04:42
429Nr 522 z dnia 20 września 2019 roku wprowadzająca procedurę postępowania w sprawie nadania stopnia doktora05.08.2020 - 12:21
428Nr 545 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na działkach gruntu nr 295/28 i 284/15, obręb 8 Leginy gm. Reszel...07.08.2020 - 05:31
428Nr 171/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny07.08.2020 - 13:20
428Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Budownictwa05.08.2020 - 00:13
428Konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Geografii Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej05.08.2020 - 06:57
427Nr 208/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przekazania uprawnień Komisji Stypendialnej dla Doktorantów i Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej dla Doktorantów na rok akademicki 2019/202007.08.2020 - 10:11
427Nr 648 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 530 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie ustalania warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na I rok studiów wyższych na rok akademicki 2020/202106.08.2020 - 17:00
426Nr 510 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych z zakresu: „Meteorologia i hydrologia stosowana w gospodarce wodnej i ochronie środowiska”07.08.2020 - 07:44
425Nr 145/2019 z dnia 17 października 2019 roku w sprawie wyznaczenie Pierwszego Zastępcy Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie04.08.2020 - 02:50
425Nr 110/2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 201906.08.2020 - 03:40
424Nr 570 z dnia 20 września 2019 roku w sprawie ustalenia programu studiów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dla poziomu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych – Filia UWM...)06.08.2020 - 12:20
424Konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej06.08.2020 - 13:20
423Nr 549 z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia korekty Planu finansowego, w tym Planu Zadań Inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2019 rok05.08.2020 - 18:05
423Nr 65/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2019 z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym07.08.2020 - 17:40
422Nr 42/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej” 06.08.2020 - 08:25
422Nr 76/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie określenia wzoru i zasad sporządzania oraz wydawania absolwentom świadectwa ukończenia szkolenia realizowanego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 07.08.2020 - 01:45
421Nr 520 z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 6 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania Senackiej Komisji do spraw Nauki na kadencję 2016-202007.08.2020 - 00:09
421Nr 108/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00- 00-Z310/17 06.08.2020 - 20:17
419Nr 52/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku w sprawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr POWR.03.05.00-00-Z310/17 pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie’’, Zadanie 1...06.08.2020 - 04:38
418Nr 68/2019 z dnia 1 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stypendium doktoranckiego na rok akademicki 2019/2020 w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 06.08.2020 - 08:21
418Nr 158/2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny 06.08.2020 - 08:05

Łącznie 26473966 odwiedzin dla wszystkich podstron.