Zarządzenie Nr 47/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym

 

 

Zarządzenie Nr 47/2007
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 18 grudnia 2007r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 18 Rektora UWM z dnia 04 września 2006r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy ustalaniu udziału wynagrodzenia za pracę o charakterze twórczym w wynagrodzeniu zasadniczym przysługującym ze stosunku pracy, zwanym dalej Zarządzeniem wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Pracownikowi wykonującemu w ramach stosunku pracy pracę chronioną prawem autorskim ze względu na jej twórczy, indywidualny charakter, przysługuje prawo do naliczania kosztów uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych.

2. Do prac, które mogą być przedmiotem prawa autorskiego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych zalicza się w szczególności:

1) opracowywanie planów studiów i programów nauczania,
2) przygotowywanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych,
3) sporządzanie ocen dorobku naukowego związanego z przewodem habilitacyjnym,
4) sporządzanie ocen całokształtu dorobku naukowego i dydaktycznego kandydatów do tytułu naukowego,
5) sporządzanie recenzji rozprawy doktorskiej i habilitacyjnej,
6) udział w badaniach naukowych,
7) aktywny udział w konferencjach i sympozjach naukowych,
8) inne prace wykonywane w ramach stosunku pracy o charakterze twórczym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Limit wynagrodzenia, do którego stosuje się koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pośrednich określa akt mianowania lub umowa o pracę.

4. Faktyczny udział wynagrodzenia, do którego stosuje się koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych określa pracownik w składanym oświadczeniu na podstawie ewidencji prac twórczych, objętych prawami autorskimi z uwzględnieniem przepisów § 3”.

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Koszty uzyskania przychodu z tytułu korzystania z praw autorskich stosuje się wyłącznie do wynagrodzenia za czas faktycznie świadczonej pracy.

2. Kosztów uzyskania przychodu nie stosuje się w szczególności za czas nieobecności w pracy z powodu urlopu wypoczynkowego, urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu na cele naukowe oraz czas innej nieobecności w pracy, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie”.

3) W § 4 skreśla się:

a) w ust. 1 w pierwszym zdaniu wyrazy w nawiasie „według wzoru stanowiącego załącznik nr 1”

b) w ust. 2 wyrazy w nawiasie „według wzoru – załącznik nr 2”,

c) w ust. 5 w pierwszym zdaniu wyrazy w nawiasie „zał. nr 3”.

4) W § 4 w ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się „nie później niż do 15 października roku, w którym następuje rozliczenie”.

5) § 4 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„Wzory druków składanych przez pracowników uprawnionych do korzystania z przepisów Zarządzenia określa:

1. załącznik nr 1 – wniosek pracownika o stosowanie norm kosztów uzyskania w stosunku do honorarium określonego w akcie mianowania lub umowie o pracę,

2. załącznik nr 2 – oświadczenie pracownika o pracach autorskich i twórczych wykonanych w ciągu roku,

3. załącznik nr 3 – oświadczenie pracownika o liczbie godzin ponadnormatywnych,

4. załącznik nr 4 – oświadczenie pracownika o liczbie opracowanych recenzji, ocen dorobku naukowego związanych z przewodem habilitacyjnym oraz ocen całokształtu dorobku naukowego i dydaktycznego kandydatów do tytułu naukowego,

5. załącznik nr 5 – ewidencja prac autorskich i twórczych objętych przepisami ustawy o prawach autorskich i pokrewnych”.

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Wniosek pracownika o stosowanie norm kosztów uzyskania, o którym mowa w § 4 ust 7 pkt. 1 należy złożyć w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia roku poprzedzającego rok, którego wniosek dotyczy.

2. Oświadczenie pracownika o pracach autorskich i twórczych wykonanych w ciągu roku, o którym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 2 należy złożyć w Dziale Płac w nieprzekraczalnym terminie do 10 stycznia roku następnego po roku, którego oświadczenie dotyczy.”

§ 2

W terminie do 10 stycznia 2008r. pracownicy uprawnieni do korzystania z przepisów Zarządzenia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o pracach autorskich i twórczych wykonanych w roku 2007 na druku według nowego wzoru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Zespół Organizacyjno-Prawny
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.12.2007
Data publikacji:
20.12.2007 14:32
Data aktualizacji:
27.12.2007 10:39
Liczba wyświetleń:
6119
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Załącznik nr 1 wniosek pracownika23 KB
Załącznik nr 2 oświadczenie pracownika o pracach24.5 KB
Załącznik nr 3 oświadczenie pracownika o liczbie godzin24.5 KB
Załącznik nr 4 oświadczenie pracownika o liczbie recenzji22.5 KB
Załącznik nr 5 ewidencja prac autorskich i twórczych28.5 KB