KONKURS NA STANOWISKO ZASTĘPCY KANCLERZA DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

Strona została usunięta dnia: 16 październik, 2018 - 10:59

REKTOR
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
OGŁASZA KONKURS
NA STANOWISKO ZASTĘPCY KANCLERZA
DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH


KANDYDACI MUSZĄ SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
1.    Wykształcenie wyższe - preferowane administracyjne lub zarządzanie.
2.    Staż pracy - co najmniej 8 lat, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym.
3.    Doświadczenie w zakresie utrzymania budynków i infrastruktury oraz prowadzenia gospodarki
     remontowej.
4.    Dobra znajomość przepisów prawa z zakresu powierzonych zadań, w szczególności z zakresu
     ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy prawo o finansach publicznych, ustawy prawo
     zamówień publicznych oraz z zakresu administrowania majątkiem.
5.    Doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi.
6.    Umiejętności współpracy z firmami wykonawczymi.
7.    Samodzielność, dobra organizacja pracy i planowania.
8.    Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym.
9.    Dyspozycyjność.
10. Dobry stan zdrowia.
 
Mile widziane:
Uprawnienia z zakresu min. zarządcy nieruchomości.
 
ZAINTERESOWANE OSOBY SKŁADAJĄ:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
3.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw
     publicznych.
4.    Oświadczenie o niekaralności.
5.    Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
    osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
    zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
    w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
    swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119,
    str. 1)”.
 
Zgłoszenia w zamkniętych kopertach można składać osobiście lub przesłać na adres: Dział Kadr Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, pokój nr 8 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2018 r.
 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:
1.   Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o konkursie
    oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.   O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
3.   Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo
    do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego
    kandydata.
4.   Rektor może w każdym czasie unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.10.2018
Data publikacji:
16.10.2018 10:59
Data aktualizacji:
16.10.2018 10:59
Liczba wyświetleń:
1659
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument