Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zatrudni koordynatora ds. budowlanych

Strona została usunięta dnia: 28 wrzesień, 2018 - 09:36

KOORDYNATOR DS. BUDOWLANYCH 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
zatrudni koordynatora ds. budowlanych – 1/2 etatu
 
Oferta dotyczy zatrudnienia do realizacji zadań w projekcie pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”.
 
Opis stanowiska
1.Umowa na okres próbny, następnie na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 r.
2.Główne zadania:
 • Planowanie, koordynowanie i odbiór wykonywanych robót inspektorów nadzoru oraz dostaw wyposażenia.
 • Udział w przygotowaniu i realizacji zaplanowanych działań zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem projektu.
 • Realizowanie wydatków zgodnie z budżetem projektu, procedurami zamówień publicznych i aktualnymi wytycznymi.
 • Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji projektu w zakresie realizowanych robót i dostaw wyposażenia.
 • Informowanie – w formie pisemnej - Kierownika projektu o zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją projektu, o podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych, 
  a także o wszelkich sytuacjach mogących mieć istotny wpływ na jego dalszy przebieg.
 • Wprowadzanie danych do systemu IRBIS zgodnie z zakresem obowiązków.
 • Przygotowywanie sprawozdania z przebiegu realizacji inwestycji w celu przedstawienia go Komitetowi Sterującemu.
 • Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego 
  w Olsztynie w zakresie właściwej realizacji projektu.
 • Udział w pracach zespołu realizującego projekt.
 • Sporządzenie odpowiedzi i wyjaśnień do Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej
 • Realizacja innych zadań wynikających z działalności CIiTT w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków UE.
 Wymagania
1.  Wyższe wykształcenie techniczne budowlane.
2.  Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 
     bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały
     wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim
     prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające
     wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym
     uprawniają uprawnienia budowlane tej specjalności.
3.  Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika/inspektora robót konstrukcyjno –
     budowlanych przy realizacji robót budowlanych.
4.  Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych.
5.  Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
1.  CV i list motywacyjny.
3.  Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
4.  Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
     potwierdzających posiadane kwalifikacje.
5.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja-konkurs.
    
http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko koordynator ds. budowlanych”, w Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
ul. R. Prawocheńskiego 9 pok. 24, 10-720 Olsztyn,w terminie do dnia 08.10.2018 r. do godz. 14:30.
O terminie zgłoszenia decyduje data doręczenia dokumentów do Centrum.
 
Inne informacje
 • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Złożone dokumenty nie będą zwracane.
 • Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.09.2018
Data publikacji:
28.09.2018 09:35
Data aktualizacji:
28.09.2018 09:36
Liczba wyświetleń:
1013
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument