Nabór na stanowisko stypendysto-doktoranta w Katedrze Patofizjologii

Strona została usunięta dnia: 4 wrzesień, 2018 - 09:48

Nazwa jednostki: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Lekarski

Nazwa stanowiska: Stypendysta-doktorant
Wymagania: 
 • w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie ukończone studia magisterskie w zakresie biotechnologii, biologii lub weterynarii oraz posiadanie statusu doktoranta, uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni,
 • znajomość technik biologii molekularnej (izolacja RNA i DNA, techniki PCR, Real Time PCR),
 • znajomość technik komórkowych (izolacja i hodowla komórek in vitro),
 • znajomość technik immunocytochemicznych i immunohistochemicznych,
 • znajomość podstawowych technik mikroskopowych,
 • znajomość podstawowych technik statystycznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na biegłe posługiwanie się literaturą naukową, sporządzanie opracowań wyników oraz przygotowywanie monografii na podstawie otrzymanych wyników,
 • gotowość pracy z modelami zwierzęcymi.
Dodatkowe atuty:
 • dorobek naukowy w postaci autorstwa lub współautorstwa publikacji oraz aktywnego uczestnictwa
  w konferencjach naukowych oraz w kołach naukowych,
 • zaradność i samodzielność w pracy laboratoryjnej, umiejętność dobrej organizacji i zarządzania czasem.
 
Opis zadań:
Realizacja badań w projekcie „Rola RAGE, receptora końcowych produktów zaawansowanej glikacji,
w postępującym zwyrodnieniu neuronów  ruchowych rdzenia kręgowego w dziedzicznej postaci Stwardnienia Zanikowego Bocznego w mysim modelu tej choroby
”.
Do zadań doktoranta będzie należało:
   1. Określenie wpływu usunięcia genu RAGE na jakość (stan zdrowia, sprawność ruchowa) i długość
       życia transgenicznych myszy SOD1 G93A z dziedzicznym ALS.
   2. Określenie ekspresji RAGE i jego najważniejszych ligandów takich jak: CML, HMGB1, S100B
       oraz markerów stanów zapalnych, stresu oksydacyjnego oraz apoptozy w osoczu oraz rdzeniu
       kręgowym badanych zwierząt oraz określenie zależności między poziomem tkankowej
       immunoekspresji badanych substancji i stężeniem tych substancji w osoczu badanych zwierząt,
       a stopniem nasilenia choroby.
   3. Ilościowa i jakościowa analiza stopnia nasilenia glejozy, neurodegeneracji oraz neurozapalenia
       w rdzeniu kręgowym.
 
Typ konkursu NCN: OPUS – NZ4
Termin składania ofert: 18 września 2018 r., 23:59

Forma składania ofert: e-mail
 
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 20 wrzesień 2018 r.

Warunki zatrudnienia:
 • Planowana data rozpoczęcia pracy: 01 październik 2018 r.
 • Okres pobierania stypendium – 28 miesięcy
 • Wynagrodzenie w formie stypendium finansowanego z projektu NCN w wysokości  około 3 200 zł miesięcznie
 
Kandydat musi spełniać wymagania określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych
w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauk (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r).
 
Dodatkowe informacje:
 1. Wymagane dokumenty:
  Zgłoszenia zawierające wniosek o przyznanie stypendium naukowego NCN, CV, dyplom ukończenia studiów, list motywacyjny oraz wykaz publikacji i doniesień naukowych prosimy nadsyłać do Kierownika Projektu do dnia 18 wrzesień 2018 r.
Prosimy o dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)"
 
Wymagane dokumenty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat.patofizjologia@uwm.edu.pl
 
Wyselekcjonowani Kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową. Orientacyjny termin rozmów: 19 wrzesień 2018 r.

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Projektu dr hab. Joanna Wojtkiewicz, e-mail: joanna.wojtkiewicz@uwm.edu.pl
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Katedra Patofizjologii
Wytworzył:
Katedra Patofizjologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.09.2018
Data publikacji:
04.09.2018 09:47
Data aktualizacji:
04.09.2018 09:48
Liczba wyświetleń:
1044
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument