Zarządzenie Nr 44 z dnia 6 grudnia 2007 roku zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UWM

 

 

Zarządzenie Nr 44
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 6 grudnia 2007 roku

zmieniające Zarządzenie nr 33 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 31 października 2006 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Na podstawie art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni; w „Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 33 Rektora z dnia 31 października 2006 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 4 otrzymuje brzmienie: „Kwotę stypendium:

1) stypendium socjalnego,

2) stypendium na wyżywienie,

3) stypendium mieszkaniowego,

4) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,

5) stypendium za wyniki w nauce,

ustala Uczelniana Odwoławcza Komisja Stypendialna na początku każdego roku akademickiego.”

2. W § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Podstawą przyznania stypendium za wyniki w nauce na pierwszym roku studiów doktoranckich jest średnia ocen uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym, przy czym średnia ocen nie może być niższa niż 4,0. Stypendium może otrzymać do 50% najlepszych doktorantów pierwszego roku studiów.”

3. W § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Stypendium na drugim i kolejnych latach studiów otrzymuje do 50% najlepszych doktorantów danego roku. Przyznanie stypendium warunkowane jest uzyskaniem najwyższych lokat na liście rankingowej w danej populacji.”

4. W § 13 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „8. Próg 50%, o którym mowa w ust. 2 i ust. 4 może zostać zwiększony przez Uczelnianą Komisję Stypendialną do 60%”.

5. W § 13 ust. 9 skreśla się.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2007 roku.

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
06.12.2007
Data publikacji:
12.12.2007 14:52
Data aktualizacji:
27.12.2007 13:58
Liczba wyświetleń:
3076
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument