UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE ZATRUDNI INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH

Strona została usunięta dnia: 6 sierpień, 2018 - 10:33

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
ZATRUDNI
INSPEKTORA NADZORU DS. BUDOWALNYCH
 
 
Miejsce pracy: UWM, Dział Inwestycji i Nadzoru Budowlanego
Czas pracy: pełny etat (40 h/tydzień)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW obejmuje min.:
  1)   Uczestnictwo we wszystkich fazach przygotowania inwestycji, modernizacji i remontów.
  2)  Dokonywanie z użytkownikami uzgodnień związanych z planowanymi inwestycjami,
      modernizacjami i remontami oraz udział w przygotowaniu pełnej dokumentacji kosztorysowej
      i przetargowej na wykonanie tych remontów.
  3)  Uczestniczenie w komisjach przetargowych i sporządzanie dokumentacji związanej z wyborem
      ofert.
  4)  Dbanie o wysoką jakość wykonywanych robót, kontrolowanie wbudowanych elementów
      i stosowanych materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami
      techniczno-budowlanymi, normami państwowymi i obowiązującymi zasadami współczesnej wiedzy
      technicznej.
  5)   Kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z projektem technicznym i warunkami umowy.
  6)   Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy w zakresie dokonywanych wpisów
      stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania
      budowy.
  7)   Kontrolowanie ksiąg obmiaru wykonywanych robót oraz sporządzanych na ich podstawie
      kosztorysów.
  8)   Podejmowanie w toku budowy decyzji odnośnie zgodności technicznych, ekonomicznych
      i użytkowych tej budowy w ramach projektu technicznego i obowiązujących przepisów.
  9)   Uczestniczenie w odbiorach częściowych, końcowych i gwarancyjnych robót lub obiektu.
10)    Kontrolowanie usunięcia przez Wykonawców usterek i braków ujawnionych w czasie odbioru
      ostatecznego i pogwarancyjnego.
11)    Przygotowywanie danych technicznych wykonanych remontów i zgłaszanie do wpisu w księgach
      obiektów.
 
WYMAGANIA:
1.    Wykształcenie wyższe techniczne budowlane.
2.    Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
    ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały
    wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim prawem
    budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane umożliwiające wykonywanie
    tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają
    uprawnienia budowlane tej specjalności.
3.   Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika/inspektora robót konstrukcyjno –
    budowlanych przy realizacji robót budowlanych.
4.   Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.   Umiejętność pracy na programach kosztorysowych, szczególnie Norma PRO.
6.   Doskonała organizacja pracy własnej, odpowiedzialność, dokładność.
 
Zainteresowane osoby składają:
1.    CV i list motywacyjny.
2.    Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe.
3.    Kopie certyfikatów/zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach oraz innych dokumentów
     potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4.    Podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
     osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
     zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
     w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
     swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L

      nr 119, str. 1)”.
 
Miejsce i termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Inspektor Nadzoru ds. budowlanych, w Dziale Inwestycji i Nadzoru Budowlanego,
ul. Heweliusza 8, 10-724 Olsztyn, w terminie do dnia 24.08.2018 r.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  
Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
Dział Kadr
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
06.08.2018
Data publikacji:
06.08.2018 10:06
Data aktualizacji:
06.08.2018 10:33
Liczba wyświetleń:
1454
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument