konkurs na stanowisko D Y R E K T O R A Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 1 sierpień, 2018 - 09:23

 
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
D Y R E K T O R A
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
 
zwanego dalej Szpitalem 
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca następujące kwalifikacje:
 
Wymogi obowiązkowe:
  1) wykształcenie wyższe,
  2) co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia
      podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
  3) niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej,
  4) wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora
      szpitala,
  5) znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek
      ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki szpitali klinicznych.
 
Zgłoszenie kandydata zawiera:
   - podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
   - dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie,
   - dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
   - inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,
   - opis przebiegu pracy zawodowej,
   - oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania
     zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu
     lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
   - informacja o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzonego datą nie wcześniejszą niż
     miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
   - oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
     środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
     finansów publicznych,
   - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności
     do czynności prawnych,
   - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
   - koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat,
   - wizja współpracy Szpitala z UWM w Olsztynie.
 
Wszystkie dokumenty należy składać w oryginałach lub kopiach poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez kandydata własnoręcznym podpisem. W przypadku przedłożenia kopii, oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala będą udostępniane kandydatom w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
 
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego, adresem mailowym kandydata oraz adnotacją na kopercie
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”
w sekretariacie Prorektora ds. Collegium Medicum, ul. Warszawska 30, 10-082  Olsztyn, budynek Centrum Naukowo-Dydaktyczne Medycyny Eksperymentalnej im. Emila A. von Behringa, pok. nr 9,
w terminie do dnia 7 września 2018 r. do godziny 15.00.
O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.
 
Przewidywane miejsce oraz termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 11 września 2018 r. godzina 11:00,
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn, budynek Centrum Naukowo-Dydaktyczne Medycyny Eksperymentalnej
im. Emila A. von Behringa, pok. nr 9.
 
Termin i miejsce indywidualnych rozmów z zakwalifikowanymi kandydatami: 12 września 2018 r., godz. 10:00 przy ul. Warszawskiej 30, 10-082  Olsztyn, budynek Centrum Naukowo-Dydaktyczne Medycyny Eksperymentalnej im. Emila A. von Behringa, pok. nr 14. O dokładnym terminie indywidualnych rozmów zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz mailowo na wskazany adres mailowy.
 
 
 
 
REKTOR
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
01.08.2018
Data publikacji:
01.08.2018 09:08
Data aktualizacji:
01.08.2018 09:23
Liczba wyświetleń:
1719
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument