Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 20 lipiec, 2018 - 13:58

Konkurs na stanowisko doradcy zawodowego w Biurze Karier UWM w Olsztynie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na doradcę zawodowego
 
Główne zadania:
1.  Prowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego, w tym:
     1)   udzielanie pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia,
     2)   udzielanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności
         o ofercie uczelni, zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia,
     3)   inicjowanie, organizowanie i prowadzenie indywidualnych porad zawodowych aktywizujących
         w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
     4)   pozyskiwanie informacji o sytuacji zawodowej uczestnika projektu, diagnozę jego potencjału
         i preferencji zawodowych, analizę informacji z uwzględnieniem jego doświadczenia
         zawodowego, kwalifikacji, motywacji, uzdolnień, zainteresowań i predyspozycji zawodowych,
         sytuacji materialnej i sytuacji rodzinnej,
     5)   udzielanie porad indywidualnych oraz informacji zawodowej nt. rynku pracy, możliwości
         szkolenia, podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania.
2. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonego procesu doradczego dla każdej osoby
   (co najmniej w zakresie: imię i nazwisko uczestnika projektu, poziom wykształcenia oraz zawód
   wyuczony, staż pracy, wykonywane zawody lub specjalności, ostatnio zajmowane stanowisko
   pracy, status na rynku pracy, zainteresowania, predyspozycje i kompetencje, zagadnienia
   omawiane podczas spotkań, przedstawiane propozycje rozwiązań oraz podejmowane działania i ich
   rezultaty, wynik procesu doradczego, dotyczący sposobu rozwiązania problemu zawodowego, 
  
zalecenia dotyczące dalszego postępowania, czas trwania usługi, podpis uczestnika projektu pod
   dokumentacją poświadczający uczestnictwo w spotkaniu, podpis doradcy zawodowego).
3. Wspieranie uczestników projektu w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych na konkretne oferty
   pracy, w przygotowaniu do rozmowy o pracę, w kontaktach z pracodawcami.
4. Świadczenie poradnictwa zawodowego w warunkach zapewniających poufność rozmów.
5. Świadczenie poradnictwa indywidualnego realizowanego w formie indywidualnych spotkań – porad
   zawodowych - polegających na bezpośrednim kontakcie doradcy zawodowego z uczestnikiem
   projektu w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia prowadzącego do rozwiązania problemu
   zawodowego.
6. Prowadzenie warsztatów grupowych organizowanych w celu nabywania przez uczestników
   kompetencji i wiedzy nt. rynku pracy  z zakresów: analizy rynku pracy połączonej z diagnostyką
   kompetencji; analizy błędów popełnianych podczas rekrutacji, określenia profilu zawodowego,
   umiejętności wyszukiwania ofert pracy, tworzenia CV i listu motywacyjnego, budowania własnej
   ścieżki kariery w firmie, poznania kluczowych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców,
   autoanalizy słabych i mocnych stron pod kątem przyszłej pracy.
7. Prowadzenie coachingu kariery jako uzupełnienie usługi doradczej związanej z rozwijaniem
   konkretnych kompetencji przydatnych do swobodnego poruszania się po rynku pracy. W ramach
   sesji coachingu mogą być prowadzone np. symulacje rozmowy o pracę, symulacja rozmów
   kwalifikacyjnych (wieloetapowych) oraz symulacja rozmów kwalifikacyjnych w języku obcym.
8. Budowanie współpracy z pracodawcami, w tym:
    1)  indywidualne spotkania z pracodawcami (prezentacja portfolio studentów, pozyskiwanie ofert
        pracy),
    2)  organizacja spotkań u pracodawców (1-dniowe spotkania w komórkach merytorycznych
        dotyczące wymagań zatrudnieniowych i prezentacji stanowisk, wizyta w dziale HR),
    3)  organizacja targów pracodawców realizowanych w UWM w Olsztynie.
 
Ustala się następujące wymagania konieczne dla kandydatów: 
    1)  wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym;
        preferowane wykształcenie magisterskie (drugiego stopnia lub jednolite magisterskie)
        w zakresie: psychologii, socjologii, pedagogiki, ekonomii, zarządzania, prawa, doradztwa
        zawodowego lub studia podyplomowe dotyczące problematyki rynku pracy
        (np. zawodoznawstwo), doradztwa zawodowego,
    2)   pożądane kursy uzupełniające z zakresu doradztwa zawodowego potwierdzone certyfikatami
        (zaświadczeniami),
    3)   co najmniej roczne doświadczenie zawodowe jako doradca zawodowy (w okresie ostatnich
        5 lat), poświadczone odpowiednimi dokumentami,
    4)   legitymowanie się wiedzą z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa
        zawodowego oraz podstaw prawa pracy,
    5)   posiadanie umiejętności trenerskich zdobytych w trakcie działalności zawodowej,
    6)   umiejętność obsługi komputerów, w tym pakietu Office oraz dedykowanych narzędzi
        diagnostycznych do badania predyspozycji zawodowych,
    7)   umiejętności interpersonalne i komunikacyjne oraz negocjowania,
    8)   umiejętność wystąpień publicznych,
    9)   umiejętność pracy w zespole i organizowania pracy własnej,
  10)    umiejętność działania pod wpływem stresu i presją czasu,
  11)    znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.
 
Wymagania dodatkowe: 
   1)     ukończony kurs z umiejętności trenerskich potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
   2)     ukończony kurs z coachingu potwierdzony certyfikatem/zaświadczeniem,
 
Oferta dotyczy zatrudnienia na pełny etat w ramach projektu „Profesjonalizacja usług Akademickiego Biura Karier UWM w Olsztynie” – okres realizacji 2016-2019”)
 
Uczelnia zobowiązana jest do utrzymania zatrudnienia doradcy zawodowego przez okres co najmniej roku od zakończenia realizacji projektu (przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia nie niższego niż średnie wynagrodzenie wypłacane doradcy w trakcie trwania projektu – z uwzględnieniem wypłaconych premii i dodatków).
 
Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:
 
Etap 1.
Złożenie przez kandydatów dokumentów aplikacyjnych w formie elektronicznej na adres: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl w terminie do 27.07.2018 r. do godz. 12.00.
Wymagane dokumenty i oświadczenia - Etap 1:
   1)     CV i list motywacyjny.
Etap 2.
Przedstawienie na wezwanie UWM w Olsztynie dokumentacji aplikacyjnej przez wybranych kandydatów (skany dokumentów potwierdzające spełnienie niżej wymienionych wymagań). Weryfikacja złożonych dokumentów przez UWM w Olsztynie.
Wymagane dokumenty i oświadczenia - Etap 2:
  1)   dokumenty potwierdzające wykształcenie i umiejętności (kserokopie),
  2)   świadectwa pracy z dotychczasowych miejsc pracy (kserokopie),
  3)   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw
      publicznych,
  4)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych treści:
      Oświadczenie o treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1)”.
 
Etap 3. Rozmowa kwalifikacyjna.
 
Oferty w wersji elektronicznej – CV i list motywacyjny, należy przesłać na adres: andrzej.przegrocki@uwm.edu.pl w terminie do 27.07.2018 r. z tytułem
„Konkurs na doradcę zawodowego”
.
W terminie 3 dni roboczych, po weryfikacji nadesłanych dokumentów, UWM w Olsztynie wezwie wybranych kandydatów do przedstawienia kopii dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań koniecznych i dodatkowych.
Przewidywany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne:
20 sierpnia 2018 r.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego, zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 
Inne informacje:
  • Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie
  • nie będą rozpatrywane.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie nie zwraca nadesłanych dokumentów.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Wytworzył:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.07.2018
Data publikacji:
20.07.2018 13:58
Data aktualizacji:
20.07.2018 13:58
Liczba wyświetleń:
1437
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument