Zarządzenie Nr 33 r. z dnia 22 października 2007 r. w sprawie: zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Zarządzenie Nr 33
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 października 2007r.

 

w sprawie:  zasad rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  
Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 § 1

Wprowadza się „Zasady rozliczania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” stanowiące załącznik do Zarządzenia.

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

REKTOR

 prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2007 r.

z dnia 22 października 2007 r. Rektora UWM w Olsztynie

 

Zasady ustalania należności przysługujących studentowi lub doktorantowi
z tytułu podróży związanej z realizacją zadań
na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

§ 1

1. Do odbycia podróży może być skierowany student lub doktorant realizujący na rzecz Uniwersytetu zadanie, do wykonania którego nie może być delegowany pracownik Uniwersytetu.

2. Wykonywanie zadań na rzecz Uniwersytetu związane jest w szczególności z:

1) reprezentowaniem samorządu studenckiego, samorządu doktorantów lub innej organizacji działającej w Uniwersytecie,

2) realizacją zadań kół naukowych,

3) realizacją tematów badawczych prowadzonych w Uniwersytecie,

4) reprezentowaniem Uniwersytetu w innych sprawach (np. promocja Uniwersytetu).

§ 2

Studenci i doktoranci realizujący na rzecz Uniwersytetu zadanie, do wykonania którego nie może być delegowany pracownik Uniwersytetu, odbywają podróż na podstawie polecenia wyjazdu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad, podpisanego przez osobę, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i zarejestrowanego w rejestrze prowadzonym przez jednostką organizacyjną.

§ 3

1. Rejestr, o którym mowa w § 2, prowadzony jest według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do niniejszych Zasad w jednostkach organizacyjnych wystawiających studentom lub doktorantom polecenie wyjazdu przez wyznaczonego pracownika jednostki.

2. W przypadku rezygnacji z podróży po wydaniu polecenia wyjazdu w rejestrze dokonuje się o tym wzmianki wpisując w kolumnie „uwagi” „anulowano”.

§ 4

1. Polecenie wyjazdu powinno być czytelnie wypełnione i zawierać:

1) numer,

2) dane osoby kierowanej,

3) miejsce pobytu,

4) czas pobytu,

5) cel podróży,

6) akceptowany rodzaj środka transportu,

7) datę wystawienia,

8) podpis osoby posiadającej upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu jednostki kierującej studenta lub doktoranta.

2. W przypadku braku możliwości skorzystania ze środków transportu zbiorowego (autobus, kolej) oraz wyrażenia zgody na przejazd w podróży samochodem będącym własnością studenta lub doktoranta, osoba działająca w imieniu Uniwersytetu, o której mowa w ust. 1 pkt. 8 określa stawkę za jeden kilometr przebiegu stosując zasadę, ż stawka ta nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust.2 ustawy z dnia 06 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004r., Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).

§ 5

1. Podstawą wypłacenia należności z tytułu podróży studenta lub doktoranta realizującego na rzecz Uniwersytetu zadanie, do którego wykonania nie może być delegowany pracownik Uniwersytetu, jest prawidłowo wypełniony druk polecenia wyjazdu wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty: bilety, faktury za noclegi, faktury za opłacenie kosztów szkolenia itp., złożony w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

2. Polecenie wyjazdu musi zawierać potwierdzenie odbycia podróży, dokonane w miejscu pobytu.

3. W przypadku, gdy polecenie wyjazdu nie może być potwierdzone w miejscu pobytu, realizację celu podróży potwierdza osoba kierująca studenta lub doktoranta.

4. Zwrot kosztów przejazdu następuje z uwzględnieniem ulg stosowanych przez przewoźników bez względu na to z jakiego tytułu te ulgi przysługują.

§ 6

1. Wysokość należności z tytułu podróży odbywanej na podstawie polecenia wyjazdu ustala się na podstawie stawek przyjętych do ustalania należności przysługujących pracownikowi Uniwersytetu z tytułu podróży służbowej.

2. Wypłata środków z tytułu podróży odbywa się w formie przelewu środków na osobisty rachunek bankowy studenta lub doktoranta.

3. Nie dokonuje się zwrotu należności z tytułu podróży w przypadku złożenia dokumentów po terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Planowania i Organizacji
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
22.10.2007
Data publikacji:
20.11.2007 11:02
Data aktualizacji:
20.11.2007 12:49
Liczba wyświetleń:
3980
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
rejestr delegacji35 KB
polecenie wyjazdu52 KB