konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

Strona została usunięta dnia: 26 lipiec, 2016 - 12:18

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego został unieważniony

 

 

Sprostowanie

ogłoszenia z dnia 6 maja 2016 r.


Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

zwanego dalej Szpitalem

 

W związku z koniecznością sprostowania treści ogłoszenia z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie konkursu na Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, podaje się je w następującym brzmieniu:

 

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie o działalności leczniczej i w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Ustala się następujące wymogi dla kandydatów na stanowisko Dyrektora Szpitala:

Wymogi obowiązkowe:

- ukończenie studiów wyższych i posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego;

- posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;

- posiadanie wiedzy i doświadczenia dającego rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Szpitala;

- niekaralność w rozumieniu art. 46 ust. 2 pkt 4 ustawy o działalności leczniczej;

- znajomość problematyki oraz regulacji prawnych określających zasady funkcjonowania placówek ochrony zdrowia.

Wymogi dodatkowe:

- znajomość języka angielskiego;

- doświadczenie w pracy w ochronie zdrowia.

 

Zgłoszenie kandydata musi zawierać:

- podanie i CV;

- podpisane przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, staż pracy oraz kopie innych dokumentów, w szczególności podkreślających dorobek i kwalifikacje zawodowe (oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej);

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy;

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- koncepcję działalności i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.


 

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala są do wglądu w Sekretariacie Dyrektora Szpitala, ul. Warszawska 30, Olsztyn.

 

Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie” w Sekretariacie Prorektora ds. Kadr, pok. 112, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn w terminie do dnia 6 lipca 2016 r. do godziny 15:00. O terminie zgłoszenia decyduje data i godzina doręczenia oferty do Sekretariatu.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 7 lipca 2016 r.

 

O terminie i miejscu postępowania konkursowego zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Przewidywany termin: 8 lipca 2016 r. 

                             REKTOR  

                                         prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, prof. zw.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.05.2016
Data publikacji:
12.05.2016 11:54
Data aktualizacji:
26.07.2016 12:18
Liczba wyświetleń:
4766
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument