Zarządzenie Nr 91/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 91/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

§ 1

1.      Wprowadza się Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

2.      Decyzję w sprawie przyznania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia podejmuje wyłącznie Rektor.

3.      W przypadku przyznania Patronatu Honorowego lub wyrażenia zgody na udział w Komitecie Honorowym z naruszeniem przepisów Zarządzenia, Rektor uchyla błędnie wydaną decyzję i powiadamia o tym organizatora.

4.      Wszystkie sprawy dotyczące przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym podlegają ewidencji w rejestrze prowadzonym przez Biuro Rektora.

5.      Wnioski o przyznanie Patronatu Honorowego lub udział w Komitecie Honorowym wpływające do jednostek organizacyjnych, Kierownicy tych jednostek przesyłają niezwłocznie do Biura Rektora.

§ 2

1.      Wnioski w sprawie przyznania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym nie rozpatrzone do 31 grudnia 2010 roku podlegają rozpatrzeniu według przepisów Zarządzenia.

2.      Zobowiązuje się Kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu do przesłania Rektorowi do dnia 20 stycznia 2011 roku informacji o przyznanych Patronatach Honorowych lub udziale w Komitetach Honorowych przedsięwzięć realizowanych w latach 2009 i 2010.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 91/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

R E G U L A M I N

PRZYZNAWANIA PATRONATU

LUB UDZIAŁU W KOMITECIE HONOROWYM

W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

Regulamin określa, obowiązującą w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, procedurę przyznawania Patronatu Honorowego lub wyrażania zgody na udział w Komitecie Honorowym. 

§ 2

  1. Użyte w Zarządzeniu określenia oznaczają:

1)     organizator – podmiot występujący z wnioskiem o przyznanie Patronatu Honorowego lub udział w Komitecie Honorowym,

2)     Patronat Honorowy – wyróżnienie podkreślające szczególny charakter organizowanego przedsięwzięcia,

3)     udział w Komitecie Honorowym – uczestnictwo przedstawiciela Uniwersytetu w Komitecie Honorowym organizowanego przedsięwzięcia,

4)     Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

  1. Decyzję w sprawie objęcia Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym podejmowana jest przez Rektora w formie pisemnej. 

Rozdział 2

Zasady obejmowania Patronatem Honorowym lub udziału w Komitecie Honorowym 

§ 3

1.      Przyznanie Patronatu Honorowego lub udział w Komitecie Honorowym stanowią wyróżnienia honorowe podkreślające szczególny charakter organizowanego przedsięwzięcia związanego z popularyzacją szeroko rozumianych zagadnień nauki i kultury, ze względu na poruszaną problematykę, istotnych dla zakresu działania Uniwersytetu.

2.      Sprawowanie Patronatu Honorowego lub udział w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia Rektor może powierzyć Prorektorowi lub Dziekanowi, zgodnie z merytorycznym zakresem ich zadań.

3.      W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym należy występować każdorazowo. 

§ 4

Przyznanie Patronatu Honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym nie oznacza wsparcia finansowego lub organizacyjnego dla organizatora.

§ 5

Informacje o przyznaniu Patronatu Honorowego lub udziale w Komitecie Honorowym, jak również informacja o odebraniu Patronatu Honorowego lub rezygnacji z udziału w Komitecie Honorowym, są zamieszczane na stronie internetowej Uniwersytetu pod adresem www.uwm.edu.pl 

Rozdział 3

Procedura przyznawania Patronatu Honorowego

i wyrażania zgody na udział w Komitecie Honorowym

§ 6

1.      Wniosek o przyznanie Patronatu Honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym organizator składa do Rektora za pośrednictwem Biura Rektora, według wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2.      Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, dostępny jest w postaci formularza na stronie internetowej www.uwm.edu.pl i w Biurze Rektora.

3.      Wniosek wraz z programem powinien być przesłany na adres:

4.      Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Biuro Rektora

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

lub złożony w Sekretariacie Rektora, nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

§ 7

1.      Biuro Rektora może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień.

2.      W przypadku nie udzielenia przez organizatora informacji lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3.      Biuro Rektora może zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu o wydanie opinii w sprawie zasadności wniosku o przyznanie Patronatu Honorowego lub wyrażenie zgody na udział w Komitecie Honorowym.

4.      Właściwa jednostka organizacyjna Uniwersytetu przedstawia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku do zaopiniowania.

§ 8

O przyznaniu albo odmowie przyznania Patronatu Honorowego, lub zgodzie na udział albo odmowie udziału w Komitecie Honorowym organizator jest powiadamiany w formie pisemnej.

Rozdział 4

Obowiązki organizatora wynikające z przyznania Patronatu Honorowego

lub zgody na udział w Komitecie Honorowym

§ 9

1.      Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym lub przedsięwzięcia, w którym Rektor wyraził zgodę na udział w Komitecie Honorowym, obowiązany jest do poinformowania o tym fakcie współorganizatorów oraz uczestników.

2.      Organizator umieszcza informacje o objęciu Patronatem Honorowym lub udziale w Komitecie Honorowym w materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z przedsięwzięciem oraz eksponuje znaki promocyjne Uniwersytetu w trakcie jego realizacji.

Rozdział 5

Odebranie Patronatu Honorowego lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym

§ 10

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może odebrać przyznany Patronat Honorowy lub zrezygnować z udziału w Komitecie Honorowym. O takiej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.

§ 11

Odebranie Patronatu Honorowego lub rezygnacja z udziału w Komitecie Honorowym nakłada na organizatora obowiązek bezzwłocznego poinformowania o tym współorganizatorów i zaniechanie dalszego zamieszczania informacji o przyznanym Patronacie Honorowym lub udziale w Komitecie Honorowym.

 

 

Załącznik do Regulaminu

przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym

 

Wniosek do Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

o objęcie Patronatem Honorowym lub wzięcie udziału w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia związanego z popularyzacją szeroko rozumianych zagadnień nauki i kultury istotnego dla zakresu działania Uniwersytetu

 

Wypełnia wnioskodawca

Nazwa wnioskodawcy

 

Adres wnioskodawcy

 

REGON

 

Nazwa przedsięwzięcia

 

 

 

Opis przedsięwzięcia

 

 


 

 

 

 

Cel przedsięwzięcia

 

 

 

 

Zasięg terytorialny

(obszar jaki obejmować

będzie przedsięwzięcie)

 

Potencjalni odbiorcy,

do których kierowane

jest przedsięwzięcie

(proszę o określenie konkretnych grup osób)

 

 

 

 

Przewidywana liczba uczestników

 

 

Czy przedsięwzięcie jest organizowane cyklicznie ?

               TAK / NIE *                        

Jeżeli impreza jest cykliczna, czy poprzednie edycje przedsięwzięcia były objęte honorowym patronatem Rektora ?

 

Planowana impreza będzie objęta innymi honorowy- mi patronatami:

(proszę wypisać jakimi)

 

Czy są przewidziane opłaty związane

z uczestnictwem

w przedsięwzięciu?

(bilety, opłaty za powierzchnię wystawienniczą itp.)

TAK kwota :  ........................   / NIE *                        

Termin

 

Miejsce

 

Lista ewentualnych sponsorów

 

 

Program przedsięwzięcia

 

Osoba odpowiedzialna

za kontakt z Biurem Rektora

 

Telefon i e-mail osoby odpowiedzialnej

 

Data wypełnienia wniosku i podpis wnioskodawcy

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

Wniosek proszę wysłać pocztą pod adres: 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Biuro Rektora

ul. Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

 

O podjętej decyzji wnioskodawca zostanie powiadomiony listownie.

 

Decyzja Rektora

 

Data wpływu wniosku

 

Numer wniosku

 

Decyzja

 

Patronat/udział w Komitecie Honorowym / Odmowa *

 

 

Data i podpis

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2010
Data publikacji:
31.12.2010 07:52
Data aktualizacji:
31.12.2010 08:33
Liczba wyświetleń:
4461
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr912010.pdf37.74 KB
zalzarz912010.pdf45.52 KB
wniosek.pdf84.27 KB