Zarządzenie Nr 88/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska

DRUKUJ TEN DKUMENT

Zarządzenie Nr 88/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

 

w sprawie  Regulaminu Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska

 

Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz umowy nr UDA-POKL.04.01.02-00-114/10-00 pt. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska” zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin Programu Stypendialnego dla Studentów i Studentek Kierunku Zamawianego Ochrona Środowiska, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Kierownikowi projektu dr. hab. Jerzemu Przyborowskiemu, prof. UWM

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                   Rektor

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 15 grudnia 2010 roku

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO OCHRONA ŚRODOWISKA

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów motywacyjnych, zwanych dalej Stypendiami, na kierunku zamawianym Ochrona Środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Stypendia przyznawane są w ramach projektu nr POKL.04.01.02-00-114/10 pt. „Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

§ 2

1.      Stypendium przeznaczone jest dla studentów/-ek rozpoczynających studia stacjonarne pierwszego stopnia w latach akademickich 2010/2011 i 2011/2012 oraz drugiego stopnia w latach akademickich 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.

2.      Stypendium przyznaje się w celu wspierania studentów/-ek osiągających najlepsze wyniki w nauce, zaś liczbę osób objętych tą formą wsparcia oraz kwotę przyznanych stypendium określa umowa numer UDA-POKL.04.01.02-00-114/10-00 zawarta pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Stypendium przyznawane jest studentom/-kom na okres semestru zimowego (od października do lutego) i semestru letniego (od marca do czerwca).

 

Rozdział II

Komisja Stypendialna

§ 4

1.      Stypendium przyznawane jest przez Komisję Stypendialną na Kierunku Zamawianym Ochrona Środowiska, zwaną dalej Komisją.

2.      Komisję, na wniosek kierownika projektu powołuje Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

3.      W skład Komisji wchodzą:

1)     dwóch członków zespołu zarządzającego projektem – specjalista do spraw stypendialnych i koordynator zadań;

2)     jeden przedstawiciel Rady Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa;

3)     dwóch przedstawicieli studentów wydelegowanych przez Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

4.      Komisja, na podstawie sporządzonej listy rankingowej podejmuje indywidualne decyzje o przyznaniu stypendium na zwołanym w tym celu przez kierownika projektu posiedzeniu.

5.      Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji obecni na posiedzeniu.

 

Rozdział III

Warunki i tryb przyznawania Stypendiów Motywacyjnych

§ 5

1.      Zgodnie z aktualnymi Wytycznymi kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wydanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego (MRR/KL/1(5)/12/09 rozdział 3.1 pkt 7), do ubiegania się o Stypendium uprawnieni są studenci/-tki wymienieni w § 2 za wyjątkiem:

1)     studentów/-ek pobierających stypendia motywacyjne na innym kierunku zamawianym;

2)     studentów/-ek jednocześnie ubiegających się o stypendium motywacyjne na innym kierunku zamawianym;

3)     studentów/-ek otrzymujących pomoc finansową ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

4)     studentów/-ek otrzymujących stypendium za wyniki w nauce z innego źródła ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i wspólnotowych.

2.      Stypendium w kolejnych semestrach może otrzymać student/-ka, który/-a:

1)     zaliczył/-a w danym semestrze terminowo wszystkie przedmioty przewidziane w obowiązującym planie studiów (potwierdzony podpisem Dziekana);

2)     nie powtarzał/-a żadnego z semestrów;

3)     nie korzysta z urlopów.

 

§ 6

1.      W procedurze przyznawania stypendium motywacyjnego bierze się pod uwagę: wyniki w nauce, udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez Wydział, w ramach Projektu (nie dotyczy studentów pierwszego semestru).

2.      Stypendium przyznaje się:

1)     w przypadku studentów/-ek I stopnia studiów rozpoczynających naukę na pierwszym semestrze kierunku zamawianego ochrona środowiska – na podstawie uzyskanej liczby punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia, zgodnie z Uchwałą Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych;

2)     w przypadku studentów/-ek II stopnia studiów rozpoczynających naukę na pierwszym semestrze kierunku zamawianego ochrona środowiska – na podstawie ostatecznego wyniku studiów (średnia wpisana do indeksu);

3)     w przypadku studentów/-ek kolejnych semestrów (tj. od 2 do 7 na I stopniu oraz od 2 do 3 na II stopniu kształcenia) kierunku zamawianego ochrona środowiska – na podstawie wartości wskaźnika motywacyjnego (WM) za semestr poprzedzający okres, na który student ubiega się o stypendium. Zasadę obliczania WM określa ust. 3.

3.      Wskaźnik motywacyjny, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 oblicza się zgodnie ze wzorem:

 

WM = SWO = WUZD

gdzie:

SWO – średnia ważona ocen z przedmiotów obowiązkowych objętych programem studiów z poprzedniego semestru;

WUZD – wskaźnik udziału, w poprzednim semestrze, w zajęciach dodatkowych, przy czym WUZD obliczany jest według wzoru:

         Σ LPi

WUZD = ----------

             LPmax

gdzie:

Σ LPi – suma liczby punktów uzyskanych w poprzednim semestrze przez studenta ubiegającego się o stypendium za udział w zajęciach dodatkowych w ramach zajęć wyrównawczych, szkoleń specjalistycznych i multidyscyplinarnych zajęciach fakultatywnych (zadania 2, 5 i 6 projektu);

LPmax – maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w poprzednim semestrze, ustalana każdorazowo przez Komisję Stypendialną i podawana do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.

4.      Średnie ważone ocen (SWO) wylicza się na podstawie wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń, wpisanych do indeksów i kart egzaminacyjnych i potwierdzonych podpisem Dziekana lub Prodziekana. W przypadku przedmiotu kończącego się egzaminem, w obliczeniach SWO bierze się również pod uwagę ocenę z zaliczenia ćwiczeń z tego przedmiotu.

5.      Wagi do obliczenia SWO stanowią liczby punktów ECTS przypisane danym przedmiotom.

6.      Liczbę punktów (LPi) potrzebną do obliczenia WM student zdobywa uczestnicząc w:

1)     Zajęciach wyrównawczych w ramach zadania 2 (1 punkt za każdą godzinę zajęć);

2)     Specjalistycznych szkoleniach praktycznej umiejętności pracy w laboratoriach środowiskowych i pracowni systemów informacji przestrzennej w ramach zadania 5 (1 punkt za każdą godzinę szkoleń);

3)     Wyjazdach studyjnych i sesjach terenowych w ramach zadania 6 (12 punktów za każdy dzień wyjazdowy);

4)     Wyjazdach na wystawy i imprezy targowe związane z ochroną środowiska w ramach zadania 6 (12 punktów za każdy dzień wyjazdowy);

5)     Wykładach zamawianych prowadzonych przez specjalistów z przemysłu i wybitnych polskich naukowców w ramach zadania 6 (1 punkt za każdą godzinę wykładu);

6)     Wykładach zamawianych prowadzonych przez wybitnych zagranicznych naukowców w ramach zadania 6 (2 punkty za każdą godzinę wykładu);

7)     Innych zajęciach fakultatywnych realizowanych na Wydziale w ramach projektu (1 punkt za każdą godzinę zajęć).

7.      Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków stypendialnych, zawierającą kryteria jakie powinien spełniać student/-ka ubiegający/-ca się o przyznanie stypendium motywacyjnego, umieszcza się na:

1)     tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie Wydziału oraz

2)     stronie internetowej projektu.

8.      Kryterium rozstrzygającym o przyznaniu stypendium jest liczba punktów (liczonych z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku), na podstawie której sporządza się listy rankingowe w kolejności malejącej.

9.      W przypadku gdy kilku studentów uzyska taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym jest:

1)     przypadku studentów pierwszego roku I i II stopnia kształcenia – średnia arytmetyczna ocen z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej;

2)     w przypadku studentów kolejnych semestrów – wartość wskaźnika motywacyjnego uzyskana za semestr wcześniejszy.

10.  W sytuacjach spornych decyzję podejmuje Komisja Stypendialna.

11.  Student, któremu przyznano stypendium motywacyjne na kierunku zamawianym ochrona środowiska, może ubiegać się o inne stypendia przewidziane w Ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym” z zastrzeżeniem określonym w § 5 regulaminu.

 

§7

1.      Warunkiem ubiegania się o stypendium motywacyjne jest wypełnienie, podpisanie i złożenie następujących dokumentów:

1)     deklaracji uczestnictwa w Projekcie,

2)     kwestionariusza zawierającego dane uczestnika Projektu określone w umowie o dofinansowanie Projektu,

3)     oświadczenia uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4)     wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego na kierunku zamawianym ochrona środowiska;

5)     kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej.

2.      Wzory dokumentów wymienionych w §7 ust. 1, pkt. 1-4 określone zostały w załącznikach do Regulaminu i są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

3.      W przypadku gdy student/-tka będąc uczestnikiem Projektu korzysta z innych form wsparcia oferowanego w ramach Projektu, nie ma on/ona obowiązku powtórnego składania dokumentów określonych w §7 ust. 1, pkt. 1-3.

4.      Kserokopie dokumentu określonego w z §4 ust. 1 pkt 5 powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę przyjmującą dokumenty w Punkcie Rekrutacyjnym Biura Projektu lub inną osobę uprawnioną.

5.      Dokumenty należy składać w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu na stronie internetowej projektu oraz na tablicy ogłoszeń w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.

6.      Przed złożeniem podpisanych dokumentów, student/-tka jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.

7.      Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Projekcie oraz udzielania wsparcia w innej formie w ramach Projektu.

9.      Beneficjent Ostateczny ma prawo do wglądu w treść swoich danych i ich poprawiania.

10.  Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

11.  Osoby ubiegające się o stypendium otrzymają za potwierdzeniem odbioru pisemną decyzję Komisji Stypendialnej.

 

Rozdział IV

Obowiązki stypendysty

§ 8

1.      Stypendysta zobowiązany jest do:

1)     kontynuowania studiów na kierunku, na który został przyjęty i dążenia do ich ukończenia,

2)     informowania Kierownika Projektu, za pośrednictwem Biura Projektu, w ciągu 7 dni o zmianie statusu studenta, w tym o skreśleniu z listy studentów, zawieszeniu w prawach studenta, zmianie kierunku studiów, zmianie trybu studiowania.

3)     uczestniczenia w innych zadaniach Projektu realizowanych w kolejnych latach akademickich, o ile BO będzie nadal studentem/-ką kierunku zamawianego,

w tym przynajmniej w:

a)     wykładach zamawianych (etap 10, zadanie 6 pt. „Multidyscyplinarne zajęcia fakultatywne”) oraz w zadaniu 3 pt. „Zajęcia z przedmiotów kierunkowych z  wykorzystaniem utworzonego w tym celu mobilnego laboratorium interwencyjnego monitoringu środowiska” (dotyczy studentów/-ki I stopnia kształcenia)

b)     wykładach zamawianych (etap 10, zadanie 6 pt. „Multidyscyplinarne zajęcia fakultatywne”) oraz zadaniu 5 pt. „Specjalistyczne szkolenia praktycznej umiejętności pracy w laboratoriach środowiskowych i pracowni systemów informacji przestrzennej (SIP)” (dotyczy studentów/-ki II stopnia kształcenia).

2.      Warunkiem pobierania stypendium jest zawarcie stosownej umowy między Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a studentem/-ką.

 

§ 9

Student/-ka traci prawo do stypendium:

1)     z dniem uprawomocnienia się decyzji o  skreśleniu z listy studentów;

2)     gdy został zawieszony w prawach studenta prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej;

3)     gdy uzyskał stypendium na podstawie nieprawdziwych danych;

4)     gdy został skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne;

5)     z dniem ukończenia studiów.

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 10

1.      Wypłata stypendium następuje w miesięcznych ratach na rachunek bankowy wskazany we wniosku o stypendium.

2.      Uczelnia zastrzega sobie prawo do opóźnienia w wypłacie stypendium w przypadku braku środków na koncie Projektu. Wypłaty zaległości nastąpią niezwłocznie po uzyskaniu środków od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 11

Świadczenia pobrane na podstawie nieprawdziwych danych student zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić na rachunek Projektu.

 

§ 12

1.      Regulamin obowiązuje od dnia podpisania.

2.      W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Kierownik Projektu w porozumieniu z Dziekanem Wydziału.

3.      W uzasadnionych przypadkach Uniwersytet zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.12.2010
Data publikacji:
23.12.2010 08:05
Data aktualizacji:
23.12.2010 09:23
Liczba wyświetleń:
3125
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz882010.pdf36.79 KB
zalzarz88regprogrstypend.pdf64.23 KB