Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 83/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) oraz § 61 ust.1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych do dnia 31 grudnia 2010r. dostosują zakresy obowiązków podległych pracowników uwzględniając wprowadzone Regulaminem zmiany.

§ 3

Nadzór nad wprowadzeniem zmian organizacyjnych wynikających z Regulaminu powierza się Kanclerzowi.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 1999 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów organizacyjnych jednostek naukowo – dydaktycznych i naukowo – badawczych Uniwersytetu oraz Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 11 czerwca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, z późniejszymi zmianami.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Załącznik do Zarządzenia Nr 83

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU

WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1.      Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej regulaminem organizacyjnym, określa organizację, zadania oraz zasady funkcjonowania. jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      W jednostkach organizacyjnych, które na podstawie odrębnych przepisów zobowiązane są do posiadania własnych regulaminów organizacyjnych lub statutów, stosuje się przepisy Rozdziału I regulaminu organizacyjnego.

3.      Regulamin organizacyjny składa się z części regulujących:

1)     sprawy ogólne odnoszące się do wszystkich jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie,

2)     organizację jednostek wydziałowych,

3)     organizację jednostek funkcjonujących poza wydziałami,

4)     organizację jednostek organizacyjnych administracji.

§ 2

1.      Użyte w Regulaminie organizacyjnym określenia oznaczają:

1)     biuro – jednostkę organizacyjną funkcjonującą samodzielnie lub w strukturze innej jednostki organizacyjnej,

2)     centrum – pozawydziałową jednostkę organizacyjną posiadającą odrębny regulamin organizacyjny określający jej zadania, strukturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania,

3)     dział – jednostkę organizacyjną o składzie osobowym nie mniejszym niż 5 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasy pracy,

4)     dziekanat – jednostkę organizacyjną realizującą zadania z zakresu administracji na wydziale,

5)     instytut – jednostkę organizacyjną wydziału spełniająca warunki określone w § 38 Statutu Uniwersytetu,

6)     jednostka organizacyjna administracji – wyodrębniona organizacyjnie jednostka lub samodzielne stanowisko pracy mające swoje miejsce w strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu,

7)     katedra – jednostka organizacyjna wydziału spełniająca warunki określone w § 39 Statutu Uniwersytetu,

8)     obsługa administracyjna – czynności związane z realizacją zadań z zakresu administracji,

9)     podległość merytoryczna – podległość wynikająca z realizowanych zadań, określona w odrębnych przepisach lub decyzji Rektora o podziale kompetencji,

10) podległość służbowa – podległość w sprawach wynikających ze stosunku pracy,

11) regulamin organizacyjny – Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

12) sekcja – jednostkę organizacyjną liczącą mniej niż 5 pracowników, funkcjonującą samodzielnie lub w strukturze innej jednostki organizacyjnej,

13) sekretariat – jedno – lub wieloosobowe stanowisko pracy prowadzące obsługę administracyjną organów lub jednostek organizacyjnych,

14) stanowisko – jedno – lub wieloosobowe stanowisko pracy realizujące samodzielnie zadania w ramach wewnętrznej struktury większej jednostki organizacyjnej lub jako jednostka niezależna,

15) Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

16) zespół – jednostka organizacyjna administracji złożona z maksymalnie 4 pracowników realizujących równorzędnie zadania przypisane zespołowi. Funkcjonujące na wydziałach zespołu naukowo-badawcze nie stanowią odrębnych jednostek organizacyjnych.

2.      Zasady tworzenia poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu regulują przepisy zewnętrzne, Statut lub niniejszy regulamin.

3.      Jednostki organizacyjne mogą używać nazw innych niż określone w katalogu przyjętym w ust. 1, jeżeli nazwa wiąże się z rodzajem zadań przypisanych danej jednostce i jej stosowanie nie narusza odrębnych przepisów.

4.      Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

§ 3

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych są odpowiedzialni za merytorycznie właściwe, rzetelne i terminowe załatwianie spraw przez jednostkę, którą kierują i podległych im pracowników oraz prawidłową gospodarkę powierzonym mieniem.

2.      Obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej jest w szczególności:

1)     organizacja pracy w kierowanej jednostce,

2)     znajomość aktualnych przepisów dotyczących zadań wykonywanych w podległej jednostce,

3)     nadzór nad wykonywaniem obowiązków i zadań przez podległych pracowników i przestrzeganiem przez nich:

a)     przepisów dotyczących przedmiotu ich działania,

b)     przepisów prawa pracy oraz wynikających z nich przepisów bhp i p.poż.,

c)     terminowości rozpatrywanych spraw,

4)     opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności podległym pracownikom,

5)     zgłaszanie wniosków personalnych i realizacja polityki kadrowej obowiązującej w Uniwersytecie,

6)     kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

7)     organizacja zastępstw nieobecnych pracowników zapewniająca niezakłóconą pracę jednostki,

8)     instruowanie pracowników i szkolenie w zakresie zmian w przepisach, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zadań,

9)     opracowywanie i przedkładanie materiałów i wniosków do decyzji osoby sprawującej nadzór merytoryczny,

10) planowanie i koordynacja realizacji zadań określonych przez osobę sprawującą nadzór merytoryczny,

11) współudział w opracowywaniu wewnętrznych procedur i aktów prawnych związanych z zakresem działania podległej jednostki,

12) przestrzeganie tajemnicy służbowej i nadzór nad jej przestrzeganiem w podległej jednostce,

13) informowanie przełożonych o naruszeniu przez podległych pracowników dyscypliny pracy lub innych przepisów w szczególności w przypadku, gdy efektem działania lub zaniechania pracownika może być powstanie szkody w mieniu Uniwersytetu.

3.      Kierownik jednostki ponosi osobistą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie w zakresie spraw wynikających z jego kompetencji.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA JEDNOSTEK WYDZIAŁOWYCH

§ 4

ORGANIZACJA WYDZIAŁU

1.      Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uniwersytetu prowadzącą działalność dydaktyczną i naukową lub artystyczną tworzoną, przekształcaną lub likwidowana przez Senat na wniosek Rektora.

2.      W Uniwersytecie funkcjonują następujące wydziały:

1)     Wydział Bioinżynierii Zwierząt

2)     Wydział Biologii

3)     Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

4)     Wydział Humanistyczny

5)     Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

6)     Wydział Matematyki i Informatyki

7)     Wydział Medycyny Weterynaryjnej

8)     Wydział Nauk Ekonomicznych

9)     Wydział Nauk Medycznych

10) Wydział Nauk Społecznych

11) Wydział Nauk Technicznych

12) Wydział Nauki o Żywności

13) Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

14) Wydział Prawa i Administracji

15) Wydział Sztuki

16) Wydział Teologii

3.      Wydział posiada strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą jednostki:

1)     realizujące zadania dydaktyczno – naukowe, artystyczne lub usługowe,

2)     administracyjne.

4.      Szczegółową wewnętrzną strukturę wydziałów określa załącznik nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

5.      Wydziałem kieruje dziekan przy współudziale prodziekanów oraz rady wydziału.

6.      Podział kompetencji pomiędzy dziekana i prodziekanów następuje na podstawie pisemnej decyzji dziekana.

7.      Jeżeli przepisy ogólne lub wewnętrzne upoważniają do dokonywania czynności wyłącznie dziekana, upoważnienie do działania w tym zakresie prodziekana lub innego pracownika wydziału następuje na podstawie pełnomocnictwa Rektora.

8.      Dziekan jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników na wydziale oraz studentów i odpowiada za planowanie i realizację zadań oraz majątek i środki finansowe przydzielone wydziałowi.

9.      Zakres działania dziekana określają:

1)     przepisy zewnętrzne, w szczególności przepisy regulujące sprawy funkcjonowania szkolnictwa wyższego, finansów publicznych oraz odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

2)     Statut Uniwersytetu,

3)     przepisy wewnętrzne,

4)     udzielone przez Rektora upoważnienia i pełnomocnictwa.

10.  Do obowiązków dziekana w szczególności należy:

1)     organizowanie działalności dydaktycznej oraz zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu dydaktycznego na wydziale,

2)     udział w opracowywaniu i realizacji planów prac naukowo-badawczych na wydziale,

3)     ustalanie projektów struktury organizacyjnej wydziału,

4)     dokonywanie podziału obowiązków między poszczególne jednostki organizacyjne i pracowników.

11.  Zakresy działania pozostałych pracowników wydziału określają zakresy obowiązków oraz udzielone upoważnienia i pełnomocnictwa.

12.  Organem kolegialnym wydziału jest rada wydziału.

13.  Skład rady wydziału, jej kompetencje oraz zasady działania określają odrębne przepisy.

14.  Z posiedzeń rady wydziału sporządzany jest protokół, którego kopia potwierdzona przez dziekana za zgodność z oryginałem, przekazywana jest Rektorowi w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia.

§ 5

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE REALIZUJĄCE ZADANIA

DYDAKTYCZNO-NAUKOWE, ARTYSTYCZNE LUB USŁUGOWE NA WYDZIAŁACH

1.      Jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania dydaktyczno-naukowe, artystyczne lub usługowe wydziału mogą być:

1)     instytuty

2)     katedry

3)     ośrodki

z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Na wydziałach kształcących na kierunku lekarskim i kierunku weterynaria jednostkami organizacyjnymi mogą być:

1)     katedry,

2)     zakłady,

3)     kliniki,

4)     oddziały kliniczne.

3.      W skład instytutu i katedry mogą wchodzić;

1)     zakłady,

2)     zespoły naukowo-badawcze i dydaktyczne,

3)     laboratoria,

4)     pracownie,

5)     biblioteki,

które nie stanowią odrębnych jednostek organizacyjnych.

4.      Na wydziałach, o których mowa w ust. 2 zakłady, kliniki i oddziały kliniczne mogą stanowić jednostkę organizacyjną katedry.

5.      Szczegółowe zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek dydaktyczno-naukowych na wydziale reguluje Statut Uniwersytetu.

6.      Jednostkami organizacyjnymi na wydziale kierują kierownicy powoływani zgodnie z odrębnymi przepisami.

7.      Do zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki organizacyjnej wydziału stosuje się przepis § 1 ust. 3 regulaminu organizacyjnego oraz przepisy dotyczące dziekana w zakresie zadań realizowanych w podległej jednostce.

8.      Organem opiniodawczo-doradczym kierownika jednostki jest rada, której zasady powoływania i funkcjonowania określa Statut Uniwersytetu.

9.      Pracownikami jednostek naukowo-dydaktycznych są:

1)     pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni,

2)     pracownicy naukowi,

3)     pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi.

10.  Zatrudnienie pracowników następuje na podstawie przepisów i zasad obowiązujących w Uniwersytecie.

ADMINISTRACJA WYDZIAŁOWA

§ 6

1.      Zadania z zakresu administracji na wydziale realizuje dziekanat, którego bieżącą działalnością kieruje kierownik dziekanatu.

2.      Obsługa administracyjna jednostek organizacyjnych wydziału jest prowadzona przez pracownika technicznego zatrudnionego w jednostce wyznaczonego przez kierownika jednostki.

3.      Pracownicy dziekanatu podlegają kierownikowi dziekanatu w zakresie realizowanych zadań.

4.      Do zakresu działania pracowników dziekanatu należy w szczególności:

1)     prowadzenie:

a)     dokumentacji związanej z tokiem studiów studentów i doktorantów wydziału,

b)     spraw związanych z pomocą materialną dla studentów i doktorantów wydziału,

c)     ewidencji korespondencji,

d)     obsługi biurowej organów Uniwersytetu na wydziale,

e)     obsługi administracyjnej studentów w zakresie określonym odrębnymi przepisami, w tym wydawanie legitymacji i zaświadczeń,

f)       przewidzianych w przepisach rejestrów,

2)     upowszechnianie wśród pracowników i studentów wydziału aktów prawnych oraz decyzje organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu, wydziału oraz Kanclerza,

3)     gromadzenie i przekazywanie dziekanowi informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia rozpatrywanych przez niego spraw,

4)     wykonywanie czynności związanych z archiwizacją dokumentów według zasad określonych odrębnymi przepisami,

5)     przechowywanie pieczęci używanych w dziekanacie oraz akt spraw rozpatrywanych przez wydział,

6)     ewidencjonowanie należności z tytułu opłat za naukę,

7)     prowadzenie ewidencji czasu pracy nauczycieli akademickich.

5.      Nadzór nad funkcjonowaniem dziekanatu sprawuje dziekan, który określa szczegółową organizację i zakres działania pracowników dziekanatu z uwzględnieniem potrzeb wydziału.

6.      W zakresie wykonywanych zadań dziekanat współpracuje z jednostkami organizacyjnymi administracji Uniwersytetu.

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA JEDNOSTEK FUNKCJONUJĄCYCH POZA WYDZIAŁAM

§ 7

1.      Poza jednostkami wydziałowymi w Uniwersytecie funkcjonują jednostki:

1)    międzywydziałowe:

a)     Studium Języków Obcych

b)     Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

2)    ogólnouczelniane:

a)     Akademickie Centrum Kultury

b)     Akademickie Centrum Mediów i Promocji

c)     Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego

d)     Archiwum i Muzeum UWM

e)     Biblioteka Uniwersytecka

f)       Centrum Badań Energii Odnawialnej

g)     Centrum Badań Europy Wschodniej

h)     Centrum Badań Społecznych

i)        Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

j)       Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM

k)      Centrum Innowacji i Transferu Technologii

l)        Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców

m)    Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

n)     Regionalne Centrum Informatyczne

o)     Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

p)     Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach

q)     Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedziba w Łężanach

r)       Wydawnictwo Uniwersytetu

3)    zamiejscowe:

a)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

b)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu

c)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rusocinie

d)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

e)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu

4)    powiązane z Uniwersytetem, dla których Uniwersytet jest organem założycielskim lub nadzorującym:

a)     Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

b)     XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

c)     Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

d)     Zakład Produkcyjno – Doświadczalny „Bałcyny” sp. z o.o.

e)     Zakład Produkcyjno – Doświadczalny „Pozorty” sp. z o.o.

2.      Nadzór nad jednostkami, o których mowa w ust. 1 pełni Rektor lub prorektorzy, zgodnie z decyzją o podziale kompetencji.

3.      Strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 oraz ich zasady i zakresy działania określają statuty lub wewnętrzne regulaminy.

4.      Do zakresu odpowiedzialności kierownika jednostki, o której mowa w ust. 1 stosuje się przepis § 1 ust. 3 regulaminu organizacyjnego.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA JEDNOSTEK ADMINISTRACJ

§ 8

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Zadania jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu obejmują zarządzanie finansami i infrastrukturą materialną, obsługę pracowników oraz studentów i dotyczą w szczególności:

1)     prowadzenia i dokumentowania działalności finansowej Uniwersytetu,

2)     opracowywania planów rzeczowo-finansowych,

3)     opracowywania aktów prawa wewnętrznego,

4)     gospodarowania majątkiem Uniwersytetu,

5)     obsługi badań i dydaktyki,

6)     kontroli wewnętrznej, sprawozdawczości i analizy,

7)     realizacji określonej przez Rektora i Senat polityki kadrowej i płacowej,

8)     nadzoru nad sprawami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)     realizacji inwestycji i remontów określonych w planach Uniwersytetu,

10) prowadzenia zagadnień z zakresu ubezpieczeń, spraw socjalnych i bytowych pracowników oraz studentów,

11) zapewnienia stanu bezpieczeństwa i porządku oraz dozoru mienia.

2.      Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych administracji należy:

1)     prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw należących do zakresu działania danej jednostki,

2)     wzajemna współpraca, przez którą należy rozumieć udzielanie informacji, opinii oraz przekazywanie dokumentów w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wymagających współdziałania,

3)     współdziałanie z jednostkami państwowymi, regionalnymi, podmiotami gospodarczymi, związkami zawodowymi, itp.

3.      Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu pełnią Rektor lub Kanclerz w zakresie określonym w Regulaminie organizacyjnym oraz decyzji o podziale kompetencji.

4.      Stosunek pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu, z wyłączeniem osób zatrudnionych w oparciu o odrębne przepisy i uregulowania wewnętrzne, nawiązuje, zmienia i rozwiązuje Prorektor ds. Kadr.

5.      Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji Uniwersytetu rozstrzyga:

1)     Rektor – w przypadku, gdy chociaż jedna strona sporu jest jednostką podległą Rektorowi lub Prorektorowi,

2)     Kanclerz – w przypadkach gdy strony sporu podlegają Kanclerzowi lub jego Zastępcom.

§ 9

1.      Jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu mogą merytorycznie podlegać:

1)     Rektorowi lub wskazanemu przez Rektora Prorektorowi – pion Rektora,

2)     Kanclerzowi lub wskazanemu przez Kanclerza jego zastępcy – pion Kanclerza.

2.      Podziału kompetencji pomiędzy Rektora, Prorektorów i Kanclerza, w odniesieniu do podległych jednostek organizacyjnych, dokonuje Rektor w drodze zarządzenia.

3.      Podziału kompetencji pomiędzy zastępców Kanclerza, w odniesieniu do podległych im jednostek, dokonuje Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem w drodze decyzji z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

4.      Jednostki organizacyjne administracji są tworzone, przekształcane i likwidowane zarządzeniem Rektora na podstawie obowiązujących przepisów.

5.      Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez względu na ich podporządkowanie są zobowiązani do współpracy z Kanclerzem w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w Regulaminie organizacyjnym.

6.      Strukturę organizacyjną jednostek administracji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

P I O N  R E K T O R A

§ 10

1.      Do jednostek organizacyjnych administracji stanowiących pion Rektora należą:

1)     Biuletyn Informacji Publicznej

2)     Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

3)     Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

4)     Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

5)     Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką

6)     Biuro Rektora

7)     Biuro Współpracy Międzynarodowej

8)     Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

9)     Dział Obsługi Projektów Europejskich

10) Rzecznik Patentowy

11) Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

12) Zespół Audytu Wewnętrznego

13) Zespół Kontroli Wewnętrznej

14) Zespół Radców Prawnych.

2.      Schemat organizacyjny jednostek pionu Rektora stanowi załącznik nr 3 do regulaminu organizacyjnego.

§ 11

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej, zwany BIP, funkcjonuje na podstawie odrębnych przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 12

Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

1.      Biuro Informatycznej Obsługi Studiów realizuje zadania w zakresie:

1)     wdrażania Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) oraz Internetowej Rejestracji Kandydatów,

2)     obsługi uniwersyteckich systemów wspomagających zarządzanie procesem rekrutacji na studia, tokiem kształcenia i obsługą spraw studenckich,

3)     wspierania obsługi programów, o których mowa w pkt. 1, we wszystkich jednostkach dydaktycznych.

2.      W realizacji swoich zadań Biuro współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególności Biurem Kształcenia i Spraw Studenckich oraz Regionalnym Centrum Informatycznym.

3.      Biurem kieruje kierownik powoływany przez Rektora na wniosek Prorektora ds. Kształcenia.

4.      Nadzór nad Biurem pełni Prorektor ds. Kształcenia.

§ 13

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

1.      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Do obowiązków Biura należy:

1)     wykonywanie zadań zleconych przez Rektora lub Kanclerza związanych z realizacją polityki kadrowej określonej przez Senat,

2)     prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, przebiegiem pracy i rozwiązywaniem stosunku pracy,

3)     prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami i rencistami,

4)     opracowywanie projektów rocznych planów szkoleń pracowników administracji i przedstawianie ich właściwemu Prorektorowi do zatwierdzenia,

5)     nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników, obsługa administracyjna procesu oceny oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

3.      W celu prawidłowego wykonywania zadań w Biurze Kadr i Spraw Socjalnych wyodrębnia się:

1)     Sekcję Kadr Nauczycieli Akademickich,

2)     Sekcję Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi,

3)     Sekcję Socjalną.

4.      Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi, każda w odniesieniu do odpowiedniej (wynikającej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

1)     prowadzą akta osobowe pracowników,

2)     przygotowują dokumenty oraz informacje dotyczące potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3)     przygotowują dokumentację dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

4)     przyjmują, ewidencjonują i sprawdzają pod względem formalnym wnioski w sprawach:

a)     nagród Rektora i Ministra,

b)     awansów pracowników,

c)     postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d)     odbycia stażu krajowego,

5)     opracowują roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotyczące:

a)     stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b)     tytułów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c)     postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d)     naukowego i zawodowego stażu krajowego,

e)     stypendiów i urlopów naukowych,

6)     kierują i nadzorują przebieg wstępnych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7)     informują o trybie i warunkach dokształcania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8)     opracowują roczne plany szkoleń pracowników,

9)     rozliczają czas pracy pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10) przygotowują dokumentację związaną z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

11) prowadzą sprawy dotyczące szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowują materiały sprawozdawcze i analityczne,

12) opracowują, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzą ewidencję w tym zakresie,

13) wystawiają legitymacje służbowe, potwierdzają ich ważność oraz prowadzą obowiązującą w tym zakresie ewidencję,

14) przygotowują dyplomy związane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15) prowadzą statystykę w sprawach objętych zakresem działania,

16) zapewniają obsługę administracyjną senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniającej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytuł doktora honoris causa,

17) przekazują jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżące informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18) dokonują zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

5.      Sekcja Socjalna:

1)     organizuje i administruje uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową ,

2)     organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,

3)     organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na życzenie pracowników,

4)     organizuje uroczystości i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,

5)     współpracuje ze związkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zadań, bieżącej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

6)     organizuje spotkania z emerytami i rencistami,

7)     sporządza plan podziału środków funduszu socjalnego,

8)     kompletuje dokumentację dotyczącą uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,

9)     prowadzi komputerową bazę danych dotyczącą świadczeń socjalnych,

10) prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

§ 14

Biuro ds. Spraw Kształcenia i Spraw Studenckich

1.      Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Do obowiązków Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich należy:

1)     prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,

2)     promocja oferty kształcenia,

3)     realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jakości kształcenia,

4)     koordynacja i nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

5)     koordynacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu ustalania świadczeń pomocy socjalnej dla studentów i doktorantów oraz redystrybucja funduszu środków pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

6)     realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,

7)     prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,

8)     opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,

9)     formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

10) obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

11) udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów (instruktaż).

3.      W ramach Biura funkcjonują:

1)     Sekcja ds. Studiów i Studentów,

2)     Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów „Biuro Karier”,

3)     Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich,

4)     Stanowisko ds. Studiów Podyplomowych,

4.      Sekcja ds. Studiów i Studentów:

1)     organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów,

2)     koordynuje prace związane z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,

3)     koordynuje sprawy związane z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,

4)     przyjmuje i prowadzi sprawy wynikające ze skarg studentów,

5)     opracowuje założenia i wnioski dotyczące ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzi kontrolę jej realizacji,

6)     prowadzi rejestr studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,

7)     uczestniczy w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,

8)     prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,

9)     kontroluje we wszystkich jednostkach realizację planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami nauczania,

10) rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,

11) prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

5.      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów „Biuro Karier”:

1)     prowadzi zbiór informacji o absolwentach,

2)     prowadzi poradnictwo zawodowe,

3)     organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące studentów do efektywnego poszukiwania pracy,

4)     tworzy bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,

5)     udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,

6)     promuje Uniwersytet wśród kandydatów na studentów oraz firm,

7)     organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,

8)     organizuje sesje rekrutacyjne,

9)     prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących,

10) prowadzi badania ankietowe studentów i badania preferencji pracodawców,

11) prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

6.      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich:

1)     koordynuje zadania:

a)     związane z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,

b)     dotyczące przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich,

2)     organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich,

3)     prowadzi ewidencję studiów doktoranckich na poszczególnych wydziałach,

4)     nadzoruje sprawy pomocy stypendialnej studentów studiów doktoranckich,

5)     prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

7.      Stanowisko ds. Studiów Podyplomowych:

1)     koordynuje zadania:

a)     związane z rekrutacją kandydatów na studia podyplomowe,

b)     dotyczące przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów podyplomowych,

2)     organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów podyplomowych, w tym poradnictwo w zakresie powoływania, prowadzenia i likwidacji studiów podyplomowych,

3)     prowadzi ewidencję studiów podyplomowych na poszczególnych wydziałach,

4)     prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

§ 15

Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

1.      Biuro ds. Nauki i Współpracy z gospodarką podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Biuro ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką współpracuje z Rzecznikiem Patentowym w zakresie wykorzystania wynalazków i wzorów użytkowych.

3.      Do zadań Biura ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką należy:

1)     uczestniczenie w tworzeniu uczelnianego programu badań naukowych,

2)     przygotowywanie do ministra właściwego ds. nauki wniosków dotyczących finansowania nauki,

3)     pomoc przy opracowywaniu i rozliczaniu wniosków w zakresie:

a)     projektów badawczych MNiSW, FNiTP oraz programów FNP,

b)     programów lub przedsięwzięć określanych przez ministra właściwego ds. nauki,

c)     inwestycji aparaturowych,

4)     opracowywanie zbiorczych planów, w tym celu:

a)     bilansowanie potrzeb finansowo-rzeczowych badań naukowych,

b)     obsługa administracyjna realizacji zadań finansowanych ze środków, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególności udzielanie pomocy kierownikom tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporządzaniu kosztorysów, aneksów i porozumień,

c)     ewidencjonowanie umów realizowanych ze środków, o których mowa w przepisach regulujących sprawę kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę oraz aktualizacja zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),

d)     współpraca z zamawiającymi badania naukowe,

5)     przygotowywanie materiałów, opracowań, sprawozdań z zakresu działalności badawczej Uniwersytetu,

6)     prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów naukowych, nagród Rektora za osiągnięcia naukowe dla pracowników i doktorantów,

7)     przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych w zakresie działalności naukowo-badawczej,

8)     prowadzenie bazy danych dotyczących realizowanych tematów badawczych,

9)     prowadzenie bazy danych ewidencji konferencji i sympozjów naukowych organizowanych przez Uniwersytet,

10) organizowanie specjalistycznych, stałych lub doraźnych konsultacji naukowych na zlecenie jednostek gospodarczych,

11) prowadzenie obsługi administracyjnej Senackiej Komisji Nauki.

§ 16

Biuro Rektora

1.      Biuro Rektora jest jednostką organizacyjną podległą merytorycznie Rektorowi.

2.      Biuro Rektora zapewnia obsługę sekretarską Rektora i Prorektorów, obsługę administracyjną Zespołu Radców Prawnych oraz posiedzeń Senatu i uroczystości ogólnouczelnianych.

3.      W ramach Biura Rektora funkcjonują sekretariaty i samodzielne stanowiska realizujące zadania Biura.

4.      Do zakresu działania Biura Rektora należy:

1)     przygotowywanie posiedzeń Senatu oraz innych zebrań, którym przewodniczy Rektor,

2)     organizowanie obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń Senatu i innych zebrań, którym przewodniczy Rektor, sporządzanie protokołów oraz projektów uchwał i postanowień zgodnie z intencją obradujących organów,

3)     przekazywanie ustaleń organów kolegialnych i Rektora do realizacji,

4)     organizowanie wystąpień Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,

5)     dostarczanie Rektorowi materiałów i informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji i prowadzeniu korespondencji

6)     przekazywanie pocztą elektroniczną komunikatów, ogłoszeń i informacji pracownikom Uniwersytetu,

7)     przegląd prasy,

8)     upowszechnianie wiadomości o działalności Uniwersytetu,

9)     współpraca z Akademickim Centrum Mediów i Promocji w zakresie:

a)     produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b)     opracowywania materiałów do wydawnictw promocyjnych,

c)     redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich”,

10) opracowywanie sprawozdań zleconych przez Rektora,

11) prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej,

12) prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek służbowych oraz weryfikowanie ich treści,

13) formalizowanie dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

14) przechowywanie dokumentów kontaktów zewnętrznych Uniwersytetu,

15) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

16) udział w tworzeniu projektów umów w zakresie i według zasad określonych odrębnymi przepisami,

17) prowadzenie rejestru umów w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

5.      Funkcjonujący w ramach Biura Rektora Sekretariat Rektora:

1)     prowadzi ewidencję korespondencji Rektora, terminarz spraw, zebrań i spotkań,

2)     kieruje przepływem informacji związanych z funkcjonowaniem organów Uniwersytetu,

3)     weryfikuje wstępnie sprawy wpływające do Rektora i odpowiednio kieruje zgłaszających się interesantów,

4)     gromadzi i przekazuje Rektorowi informacje niezbędne do rozstrzygania rozpatrywanych spraw,

5)     prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Rektora oraz ewidencję kontroli zewnętrznych,

6)     współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania spraw związanych z decyzjami Rektora,

7)     przechowuje korespondencję Rektora.

6.      Sekretariaty Prorektorów, działające w strukturze Biura Rektora:

1)     ewidencjonują korespondencję Prorektorów,

2)     prowadzą terminarze spraw, zebrań i spotkań Prorektorów,

3)     nadzorują przepływ informacji związanych z funkcjonowaniem organów doradczych współpracujących z Prorektorami,

4)     przekazują do realizacji decyzje i polecenia Prorektorów,

5)     wstępnie weryfikują wpływające sprawy i odpowiednio kierują zgłaszających się interesantów,

6)     gromadzą i przekazują Prorektorom informacje niezbędne do rozstrzygnięcia rozpatrywanych spraw,

7)     przechowują korespondencję Prorektorów,

8)     współdziałają z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania spraw związanych z decyzjami Prorektorów.

7.      Do zadań Stanowiska ds. Obsługi Administracyjnej Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

1)     przechowywanie podstawowych dokumentów prawnych z zakresu funkcjonowania Uniwersytetu,

2)     opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych według obowiązujących zasad,

3)     aktualizacja struktury organizacyjnej Uniwersytetu i upowszechnianie informacji w tym zakresie,

4)     przyjmowanie i wydawanie dokumentów związanych z bieżącą pracą Zespołu Radców Prawnych oraz prowadzenie rejestru korespondencji,

5)     obsługa administracyjno – biurowa Zespołu Radców Prawnych, w szczególności:

6)     kserowanie dokumentów,

7)     kompletowanie dokumentów do wysłania,

8)     wysyłanie dokumentów z zachowaniem terminów określonych w odrębnych przepisach,

9)     prowadzenie rejestru postępowań przed sądami oraz innymi organami orzekającymi i egzekucyjnymi,

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji powierzonych zadań,

11) realizacja, po uzgodnieniu z Rektorem, szkoleń pracowników z zakresu znajomości przepisów wewnętrznych.

§ 17

Biuro Współpracy Międzynarodowej

1.      Biuro Współpracy Międzynarodowej podlega merytorycznie Prorektorowi ds. Rozwoju Uniwersytetu.

2.      Biuro realizuje zadania wynikające z kierunków współpracy międzynarodowej Uniwersytetu.

3.      Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

1)     administracyjna obsługa i ewidencja:

a)     międzynarodowych umów bilateralnych;

b)     gości zagranicznych Uniwersytetu;

c)     studentów obcokrajowców;

d)     wyjazdów zagranicznych realizowanych przez pracowników UWM;

e)     Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą;

f)       projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach programów edukacyjnych (w szczególności „Uczenie się przez całe życie” - Life Long Learning Programme, LLP) i pomocowych Unii Europejskiej;

g)     projektów realizowanych na Uniwersytecie w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (EEA Grants) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (Norway Grants);

h)     innych projektów realizowanych na Uniwersytecie o charakterze międzynarodowym;

i)        międzynarodowych sieci uniwersyteckich.

2)     współpraca z Komisją Europejską oraz Agencją Krajową programu edukacyjnego i pomocowego UE, przede wszystkim z Zespołem Programów Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus, Eksperci Bolońscy,

3)     współpraca z Agencjami w ramach EEA Grants i Norway Grants,

4)     działalność w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych Unii Europejskiej,

5)     działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w ramach Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców,

6)     informacja i promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego za granicą, w tym nadzór i obsługa angielskiej wersji strony internetowej Uniwersytetu.

4.      W celu wykonania zadań określonych w pkt. 3, w ramach BWM funkcjonują:

1)     Sekcja ds. Mobilności Studentów i Pracowników;

2)     Sekcja ds. Programów i Projektów.

§ 18

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

1.      Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działa na podstawie odrębnych przepisów i merytorycznie podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Do zakresu działania Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1)     przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)     bieżące informowanie Rektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,

3)     sporządzanie i przedstawianie Rektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)     udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)     udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji Uniwersytetu, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)     udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)     zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)     przedstawianie Rektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)     udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17) współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18) współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)     podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)     podejmowanych w Uniwersytecie przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22) inicjowanie i rozwijanie na terenie Uniwersytetu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

§ 19

Dział Obsługi Projektów Europejskich

1.      W skład Działu Obsługi Projektów Europejskich wchodzą:

1)     Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych,

2)     Biuro Projektu BIO,

3)     Biuro Projektu TECHNO,

4)     Samodzielne Stanowisko Obsługi Projektów Inwestycyjnych.

2.      Nadzór nad Działem Obsługi Projektów Europejskich pełni Prorektor ds. Rozwoju Uczelni.

3.      Bezpośredni nadzór nad jednostkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład Działu Obsługi Projektów Europejskich, z wyjątkiem Biura Obsługi Projektów Edukacyjnych, pełni Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji.

4.      Zadania Biura Obsługi Projektów Edukacyjnych obejmują działania:

1)     informacyjne i doradcze, do których należy:

a)     prowadzenie działań informacyjnych w zakresie możliwości pozyskania środków z funduszy zagranicznych wspierających rozwój działalności dydaktycznej i naukowej jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

b)     udzielanie informacji dotyczących procedur obowiązujących w procesie tworzenia i realizacji projektów finansowanych z funduszy zagranicznych,

c)     przedstawianie Rektorowi, co najmniej dwa razy w roku, informacji o złożonych wnioskach o dofinansowanie projektów oraz zaawansowaniu prac nad ich realizacją,

d)     doradztwo w zakresie formalno-prawnych uwarunkowań aplikacji i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy zagranicznych,

e)     prowadzenie rejestrów:

e1 – przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektu,

e2 – porozumień i umów konsorcjum w sprawie realizacji projektu,

e3 – umów o dofinansowanie projektu oraz korespondencji z tym związanej,

2)     koordynacyjne, do których należy:

a)     udział w tworzeniu uczelnianego planu pozyskiwania środków rozwojowych z funduszy zagranicznych,

b)     planowy monitoring realizowanych projektów na podstawie informacji o zaawansowaniu ich realizacji składanej przez kierowników projektów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz treści zawartych w tym zakresie umów,

c)     podejmowanie działań zmierzających do eliminacji nieprawidłowości i zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji projektu,

d)     przeprowadzanie analizy wyników oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków dofinansowanie projektu w celu opracowania procedur umożliwiających uniknięcia błędów,

e)     nadzór nad przekazywaniem do archiwum oryginalnej dokumentacji dotyczącej realizacji projektu po okresie przechowywania jej w jednostce realizującej projekt,

f)       udostępnianie na zlecenie Rektora dokumentów dotyczących kontroli prowadzonych przez uprawnione instytucje,

3)     projektowe obejmujące przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów zleconych przez Rektora i prorektorów.

§ 20

Rzecznik Patentowy

1.      Rzecznik Patentowy podlega Rektorowi i działa na podstawie odrębnych przepisów prawa.

2.      Rzecznik Patentowy:

1)     występuje w imieniu Uniwersytetu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych,

2)     przygotowuje, prowadzi oraz odpowiada pod względem formalnoprawnym za sporządzanie umów licencyjnych, wdrożeniowych oraz ich ewidencjonowanie i udostępnianie,

3)     prowadzi analizy rozliczeń z licencjobiorcami i jednostkami wdrażającymi,

4)     prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniami finansowymi twórców i osób wspomagających,

5)     zabezpiecza za granicą ochronę prawną oryginalnym rozwiązaniom technicznym, posiadającym zdolność patentową oraz opracowuje i zgłasza te rozwiązania do właściwych urzędów,

6)     udziela niezbędnej pomocy prawnej i formalnej twórcom projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów użytkowych, projektów racjonalizatorskich itp.),

7)     prowadzi zbiór polskich opisów patentowych i wydawnictw Urzędu Patentowego RP oraz udziela informacji odnośnie sposobu korzystania ze zbiorów Urzędu Patentowego RP z zakresu informacji patentowej krajowej i światowej,

8)     prowadzi szeroko pojętą informację patentową,

9)     prowadzi badania w zakresie zdolności patentowej i czystości patentowej.

§ 21

Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

Stanowisko ds. Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych:

1)     prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej,

2)     nadzoruje i kontroluje zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

3)     prowadzi kancelarię tajną,

4)     prowadzi sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych.

§ 22

Zespół Audytu Wewnętrznego

1.      Zespół Audytu Wewnętrznego podporządkowany jest Rektorowi i działa na podstawie odrębnych przepisów.

2.      Do podstawowych zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy:

1)     sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego,

2)     badanie działalności Uniwersytetu poprzez przeprowadzanie okresowych i jednorazowych audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych,

3)     monitorowanie wykonania działań naprawczych zleconych po przeprowadzonych audytach,

4)     czuwanie nad prawidłowością wykonywania wszystkich operacji zgodnie z przepisami prawa oraz ustalonymi wewnętrznie procedurami i zarządzeniami,

5)     podejmowanie działań w kierunku uświadamiania ryzyka i skutecznego nim zarządzania,

6)     współpraca z audytorami zewnętrznymi w zakresie wykonywania swoich zadań,

7)     sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,

8)     sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawienie go w terminie do końca marca każdego roku Rektorowi i Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego.

3.      Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu Audytu Wewnętrznego zawiera księga procedur.

§ 23

Zespół Kontroli Wewnętrznej

Zespół Kontroli Wewnętrznej:

1)     opracowuje plany kontroli gospodarki finansowej Uniwersytetu z uwzględnieniem zasad celowości, legalności i gospodarności,

2)     przeprowadza planowe kontrole jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem:

a)     przestrzegania dyscypliny finansowej, obrotu składnikami majątkowymi, pracy, płac i zabezpieczenia mienia,

b)     przestrzegania obowiązującego prawa,

c)     gospodarki mieniem Uniwersytetu,

d)     rzetelności i prawidłowości sporządzonej dokumentacji i sprawozdań.

3)     przeprowadza doraźne kontrole na zlecenie Rektora,

4)     przeprowadza okresową kontrolę dokumentów i ich obiegu,

5)     sporządza dokumentację z przeprowadzonej kontroli, opracowuje zalecenia pokontrolne i sprawdza ich wykonywanie,

6)     ustala przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za ten stan,

7)     wskazuje środki i sposoby prowadzące do likwidacji ujawnionych nieprawidłowości,

8)     podejmuje działania mające na celu spowodowanie zwrotu przez winnych określonych kwot długów bądź strat, na które został narażony Uniwersytet w wyniku nieprawidłowej działalności.

§ 24

Zespół Radców Prawnych

1.      Zespół Radców Prawnych podlega Rektorowi i składa się z radców prawnych działających na podstawie odrębnych przepisów.

2.      Obsługę administracyjną Zespołu Radców Prawnych prowadzi Biuro Rektora:

3.      Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy w szczególności:

1)     sporządzanie Rektorowi i Kanclerzowi opinii i udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

2)     informowanie organów Uniwersytetu o:

3)     zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działalności Uniwersytetu,

4)     uchybieniach w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień,

5)     pomoc prawna w prowadzonych przez Uniwersytet negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, jak również umów z kontrahentami zagranicznymi,

6)     sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Uniwersytetu,

7)     występowanie w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

8)     pomoc prawna w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie,

9)     udzielanie wskazówek odnośnie sposobu zbierania materiałów potrzebnych do wykazania winy w razie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu oraz gromadzenie materiałów potrzebnych do uzasadnienia roszczeń majątkowych lub obrony interesów w postępowaniu sadowym, a także administracyjnym i nadzór nad wykonaniem tych czynności, a w przypadku szkody wynikłej z przestępstwa – przedstawianie wniosków dotyczących zabezpieczenia roszczeń i wszczęcia właściwych kroków sądowych,

10) przechowywanie akt prowadzonych spraw,

11) pomoc prawna jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu przy sporządzaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz w szkoleniu pracowników w zakresie znajomości tych przepisów.

P I O N  K A N C L E R Z A

§ 25

1.      Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych podległych Kanclerzowi należy zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków do realizacji podstawowych zadań Uniwersytetu.

2.      Do jednostek organizacyjnych administracji stanowiących pion Kanclerza należą:

1)     Sekretariat Kanclerza

2)     Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

3)     Dział Ekonomiczny

4)     Dział Finansowo-Księgowy

5)     Dział Gospodarki Nieruchomościami

6)     Dział Inwestycji i Eksploatacji

7)     Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

8)     Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

9)     Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

10) Dział Płac

11) Dział Telekomunikacji

12) Dział Zamówień Publicznych

13) Dział Zaopatrzenia i Transportu

14) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

15) Rozdzielnia Korespondencji

16) Sekcja Inwentaryzacji

17) Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

18) Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

19) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

20) Zakład Poligraficzny

21) Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

3.      Schemat organizacyjny jednostek Pionu Kanclerza zawiera załącznik nr 4 do Regulaminu organizacyjnego.

§ 26

1.      Kanclerz realizuje zadania przy pomocy swoich zastępców tj.:

1)     Kwestora,

2)     Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych,

3)     Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

2.      Kanclerza podczas nieobecności zastępują Zastępcy, każdy w zakresie powierzonych mu kompetencji.

3.      Decyzje w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Kanclerza, podczas jego nieobecności, podejmuje Rektor.

4.      Kanclerz i Zastępcy Kanclerza pełnią nadzór nad:

1)     prawidłowym wykonywaniem zadań w określonych Regulaminem organizacyjnym jednostkach organizacyjnych,

2)     przebiegiem współpracy podległych jednostek z innymi jednostkami organizacyjnymi.

§ 27

1.      Kwestor, jako główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych, podlega Rektorowi (podległość merytoryczna ), a w sprawach wynikających ze stosunku pracy Kanclerzowi (podległość służbowa).

2.      Powierzone sobie zadania Kwestor wykonuje przy pomocy:

1)     Zastępcy ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych

2)     Zastępcy ds. Finansowych,

3)     Zastępcy ds. Inwestycji.

§ 28

1.      Kanclerz pełni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1)     Sekretariat Kanclerza,

2)     Dział Gospodarki Nieruchomościami,

3)     Dział Telekomunikacji,

4)     Dział Zamówień Publicznych,

5)     Rozdzielnię Korespondencji,

6)     Zakład Poligraficzny.

2.      Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem:

1)     Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia,

2)     Działu Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni,

3)     Działu Zaopatrzenia i Transportu,

4)     Sekcji Inwentaryzacji,

5)     Stanowiska ds. Gospodarowania Odpadami,

6)     Zespołu Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej.

3.      Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji pełni nadzór na wykonywaniem zadań przez:

1)     Dział Inwestycji i Eksploatacji,

2)     Dział Obsługi Projektów Europejskich z wyjątkiem Biura Obsługi Projektów Edukacyjnych,

3)     Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej,

4.      Kwestor nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1)     Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową,

2)     Sekcję ds. Obsługi Płatności Zagranicznych

3)     Dział Płac.

5.      Zastępca Kwestora ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych nadzoruje:

1)     Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych,

2)     Sekcję Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej,

3)     Sekcję Rozliczeń Podatku VAT,

4)     Stanowisko Rozliczeń Programów Zagranicznych.

6.      Zastępca Kwestora ds. Finansowych pełni nadzór nad wykonywaniem zadań w:

1)     Dziale Finansowo-Księgowym, w skład którego wchodzi:

a)     Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności,

b)     Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów,

c)     Sekcja Księgowości,

2)     Sekcji Ewidencji Majątku.

7.      Zastępca Kwestora ds. Inwestycji

1)     Dział Ekonomiczny

2)     Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI PODLEGŁE KANCLERZOWI

§ 29

Sekretariat Kanclerza

Sekretariat Kanclerza:

1)     prowadzi ewidencję korespondencji, terminarz spraw, zebrań i spotkań Kanclerza,

2)     kontroluje przepływ informacji związanych z funkcjonowaniem ciał kolegialnych, współpracujących z Kanclerzem,

3)     przekazuje do realizacji decyzje i polecenia Kanclerza,

4)     zgłaszającym się interesantom wskazuje jednostki organizacyjne właściwe tematycznie, do rozpatrzenia ich sprawy,

5)     prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Kanclerza,

6)     przechowuje pieczęcie oraz korespondencje związaną z zakresem działania Kanclerza,

7)     prowadzi obsługę administracyjną Kanclerza,

8)     współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w celu właściwego rozpatrywania spraw związanych z decyzjami Kanclerza.

§ 30

Dział Gospodarki Nieruchomościami

1.      Dział Gospodarki Nieruchomościami obejmuje:

1)     Zespół Gospodarki Budynkami,

2)     Zespół Gospodarki Gruntami,

3)     Zespół Gospodarki Lokalowej.

2.      Zespół Gospodarki Budynkami

1)     prowadzi ewidencję budynków i budowli będących własnością Uniwersytetu,

2)     administruje zakładowymi budynkami mieszkalnymi,

3)     przygotowuje projekty umów dzierżawy lub najmu budowli, mieszkań zakładowych, lokali, garaży i realizuje zadania wynikające z tych umów,

4)     prowadzi rejestr lokatorów mieszkań zakładowych,

5)     rozlicza lokatorów mieszkań zakładowych z czynszów i innych świadczeń i prowadzi właściwą dokumentację tych spraw,

6)     ustala, ewidencjonuje i rozlicza kaucje mieszkaniowe,

7)     dokonuje odbioru mieszkań zakładowych od lokatorów i przekazuje mieszkania nowym lokatorom.

3.      Zespół Gospodarki Gruntami:

1)     zleca wykonanie pomiarów i dokumentacji geodezyjnej gruntów będących własnością lub nabywanych przez Uniwersytet,

2)     przeprowadza procedurę związaną z rozgraniczeniem terenów zbywanych przez Uniwersytet,

3)     sporządza projekty umów sprzedaży lub dzierżawy gruntów,

4)     prowadzi przetargi związane ze zbyciem nieruchomości,

5)     przechowuje dokumentację związaną z zakresem swojego działania.

4.      Zespół Gospodarki Lokalowej:

1)     sporządza projekty umów najmu z użytkownikami lokali usługowo-handlowych oraz ich zmian,

2)     prowadzi sprawy rozliczeń najemców lokali usługowo-handlowych i dzierżawców terenów z opłat wynikających z zawartych z nimi umów,

3)     prowadzi sprawy dotyczące hoteli administrowanych przez Uniwersytet, w szczególności:

a)     kontroluje stan techniczny i sanitarny hoteli, współdziałając z odpowiednimi służbami technicznymi,

b)     dokonuje rozliczeń finansowych pomiędzy Uniwersytetem a administratorami hoteli,

c)     przyjmuje i ewidencjonuje wnioski o przydział miejsc w hotelach,

d)     wystawia skierowania do hotelu na podstawie decyzji Rektora,

e)     prowadzi analizę wykorzystania miejsc hotelowych.

4)     przechowuje dokumentację związaną z zakresem swojego działania.

§ 31

Dział Telekomunikacji

Dział Telekomunikacji:

1)     prowadzi sprawy związane z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń teletechnicznych znajdujących się w obiektach Uniwersytetu,

2)     nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz ustalanie z użytkownikami harmonogramu prac,

3)     zgłasza właściwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)     opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,

5)     przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)     współpracuje z operatorami i urzędami telekomunikacyjnymi,

7)     opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetową bazę telefoniczną,

8)     nadzoruje rozbudowę rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)     informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych,

10) nadzoruje taryfikację i wprowadzenie uprawnień abonenckich,

11) wykonuje comiesięczne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

§ 32

Dział Zamówień Publicznych

Dział Zamówień Publicznych funkcjonuje na podstawie odrębnych przepisów i prowadzi postępowania w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:

1)     określa przedmiot zamówienia,

2)     wybiera tryb postępowania,

3)     opracowuje dokumentacje niezbędną do przetargu,

4)     udostępnia dokumentacje przetargową oferentom,

5)     udziela pisemnych i telefonicznych informacji o przetargach,

6)     gromadzi oferty przetargowe,

7)     przygotowuje posiedzenia Komisji Przetargowej,

8)     prowadzi dokumentację w postępowaniu o zamówienia publiczne,

9)     opracowuje odpowiedzi na protesty i odwołania,

10) opracowuje projekty umów kończących postępowanie przetargowe,

11) nadzoruje realizację zamówienia,

12) opracowuje procedury postępowania w sprawach o zamówienia publiczne.

§ 33

Rozdzielnia Korespondencji

Rozdzielnia korespondencji:

1)     przyjmuje korespondencję wpływającą do Uniwersytetu za pośrednictwem poczty i rozdziela ją na poszczególne jednostki organizacyjne,

2)     przyjmuje, rozdziela i przekazuje jednostkom organizacyjnym korespondencję wewnętrzną Uniwersytetu,

3)     rejestruje i znakuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą,

4)     ekspediuje uczelnianą korespondencję na zewnątrz,

5)     prowadzi dokumentację związaną z zakresem swojego działania,

6)     rozlicza zakupione znaczki i inne opłaty pocztowe.

§ 34

Zakład Poligraficzny

Zakład Poligraficzny:

1)     wykonuje prace poligraficzne na rzecz Uniwersytetu,

2)     świadczy usługi poligraficzne na zewnątrz,

3)     prowadzi rejestr przyjętych do wykonania i wykonanych zleceń,

4)     sporządza kalkulacje wstępne i wynikowe wykonanych prac,

5)     prowadzi rejestr wystawionych faktur,

6)     przechowuje kopie wykonanych prac,

7)     prowadzi rozliczenia materiałowe działalności Zakładu,

8)     prowadzi gospodarkę magazynową papieru i innych materiałów niezbędnych do produkcji druków oraz wykonywanych prac wydawniczych,

9)     prowadzi konserwację maszyn i sprzętu drukarskiego,

10) współdziała z Wydawnictwem Uniwersytetu i zleceniodawcami.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KANCLERZA

DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

§ 35

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia realizuje zadania związane z organizacją oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego na terenie Uniwersytetu, a w szczególności:

1)     zabezpiecza przed dewastacją i kradzieżą mienie Uniwersytetu,

2)     chroni osoby przebywające na terenie Uniwersytetu,

3)     montuje systemy alarmowe, kontrolę dostępu oraz telewizję przemysłową,

4)     dokonuje przeglądów i napraw oraz rozbudowy istniejących systemów,

5)     analizuje i opiniuje potrzeby jednostek organizacyjnych uniwersytetu z zakresu bezpieczeństwa,

6)     przedstawia koncepcje ochrony obiektów po analizie potencjalnych zagrożeń,

7)     udziela pomocy prawnej organizatorom imprez masowych na terenie Uniwersytetu,

8)     zabezpiecza imprezy organizowane przez Uniwersytet,

9)     organizuje system obsługi portierni w budynkach Uniwersytetu,

10) prowadzi centrum monitoringu Uniwersytetu,

11) nadzoruje ruch drogowy oraz parkowanie pojazdów na terenach Uniwersytetu,

12) uczestniczy w usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych,

13) zabezpiecza mienie oraz ślady po stwierdzeniu włamania,

14) realizuje konwoje wartości pieniężnych,

15) współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu oraz z policją i strażą miejską w realizacji zadań.

§ 36

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni:

1)     wykonuje prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach należących do Uniwersytetu

2)     planuje zakupy sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,

3)     planuje, koordynuje i kontroluje działalność administratorów budynków,

4)     organizuje usługi pralnicze,

5)     prowadzi gospodarkę odzieżą ochronną, roboczą i umundurowaniem pracowników,

6)     współpracuje z obsługą imprez okolicznościowych, konferencji, zjazdów itp.,

7)     organizuje transport wewnętrzny,

8)     prowadzi księgi inwentarzowe.

§ 37

Dział Zaopatrzenia i Transportu

Dział Zaopatrzenia i Transportu:

1)     zaopatruje jednostki organizacyjne Uniwersytetu w materiały stosownie do zgłoszonego przez te jednostki zapotrzebowania,

2)     uczestniczy przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz w pracach komisji przetargowych Uniwersytetu,

3)     składa zamówienia, egzekwuje warunki i terminy dostaw,

4)     prowadzi rozliczenia dostaw towarów i usług,

5)     uczestniczy w odbiorach ilościowo-jakościowych zakupionych towarów,

6)     prowadzi postępowania reklamacyjne,

7)     udziela jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu informacji o aktualnych możliwościach zaopatrzeniowych na rynku krajowym,

8)     sporządza protokoły przyjęcia środków trwałych do użytkowania (OT),

9)     prowadzi ewidencję aparatury,

10) prowadzi postępowanie w sprawach odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy,

11) prowadzi kompleksową obsługę Uniwersytetu w zakresie telefonii komórkowej,

12) prowadzi magazyn materiałów z odzysku zgodnie z odrębnymi przepisami,

13) organizuje i prowadzi działalność transportową na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

14) przeprowadza procedurę w zakresie zakupu taboru samochodowego, sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia warsztatu naprawczego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

15) realizuje obsługę transportową w ramach posiadanych środków transportu,

16) nadzoruje wykorzystanie środków transportu,

17) prowadzi rozliczenie czas pracy kierowców, zużycia paliwa oraz kontroluje eksploatację pojazdów i sprzętu,

18) opracowuje cennik opłat za świadczone usługi transportowe,

19) fakturuje sprzedaż usług transportowych,

20) udziela informacji o możliwościach wynajmowania środków transportu poza Uniwersytetem,

21) prowadzi sprawy związane z remontami i naprawami taboru samochodowego i sprzętu specjalistycznego,

22) ubezpiecza środki transportu Uniwersytetu,

23) prowadzi postępowanie związane z wycofaniem z eksploatacji środków transportu.

§ 38

Sekcja Inwentaryzacji

Sekcja Inwentaryzacji:

1)     organizuje planowe spisy i współuczestniczy w komisyjnym przeprowadzaniu inwentaryzacji środków rzeczowych i wartości pieniężnych Uniwersytetu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

2)     organizuje inwentaryzacje doraźne zlecone przez Kanclerza lub inne upoważnione osoby i współuczestniczy w przeprowadzaniu tych inwentaryzacji,

3)     informuje kierowników jednostek organizacyjnych o konieczności dokonania czynności przygotowawczych do planowego spisu środków rzeczowych,

4)     kompletuje dokumenty i arkusze spisowe w sposób określony odrębnymi przepisami,

5)     rozlicza komplety materiałów spisowych i przekazuje je za pokwitowaniem właściwej komórce finansowo-księgowej,

6)     przekazuje każdorazowo po zakończeniu spisu Kanclerzowi, a także (zależnie od sytuacji) kwestorowi i zawsze kierownikowi właściwej komórki organizacyjnej, informacje o, stwierdzonych w toku spisu, wszelkich nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy, konserwacje itp.),

7)     gromadzi obowiązujące przepisy dotyczące inwentaryzacji, prowadzi instruktaż członków zespołów spisowych.

§ 39

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami działa na podstawie odrębnych przepisów. Do jego zadań należy w szczególności:

1)     koordynacja prac zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,

2)     działania zmierzające do wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska,

3)     postępowanie z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać zgodnie z przepisami ustawy i zasadami ochrony środowiska,

4)     instruktaż jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o zasadach postępowania z odczynnikami chemicznymi i odpadami oraz właściwym sporządzeniu spisu odczynników grupy A, B i pozostałych,

5)     nadzór nad ilościową i jakościowa ewidencją, co do zgodności z przyjętą klasyfikacją odpadów sporządzoną przez wytwarzającego odpady oraz sporządzenie ewidencji zbiorczej,

6)     nadzór nad prawidłowością przechowywania odczynników chemicznych i ewidencji trucizn w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

7)     prowadzenie prac związanych z przygotowaniem wysyłki odczynników przeznaczonych do utylizacji,

8)     organizowanie transportu odpadów z miejsca powstania do miejsca składowania, wykorzystania lub unieszkodliwienia z zachowaniem obowiązujących przepisów

9)     współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i innymi organami,

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wzajemnej informacji i przekazywania dokumentów,

11) informowanie władz Uniwersytetu o zaistniałych nieprawidłowościach w gospodarowaniu odczynnikami chemicznymi i odpadami.

§ 40

Zespołu Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

Do zakresu działania Zespołu Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej należy:

1)     wykonywanie zadań związanych z obsługą i sprawnym funkcjonowaniem sal dydaktycznych,

2)     wykonywanie dokumentacji fotograficznej i graficznej prac doświadczalnych,

3)     prowadzenie konserwacji i naprawy sprzętu w salach dydaktycznych ogólnouczelnianych, jak również w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

4)     wykonywanie prac fotograficznych o charakterze pomocy dydaktycznych,

5)     wykonywanie prac fotograficznych dla celów prezentowania wyników prac naukowych (przeźrocza, odbitki fotograficzne itp.),

6)     prowadzenie dokumentacji fotograficznej z życia Uniwersytetu,

7)     wykonywanie elementów plastycznych niezbędnych do dekoracji Uniwersytetu,

8)     wypożyczanie sprzętu audiowizualnego,

9)     prowadzenie obsługi audiowizualnej i fotograficznej imprez okolicznościowych, sympozjów naukowych itp. organizowanych na terenie Uniwersytetu i współpraca z organizatorami tych imprez.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KANCLERZA DS. INWESTYCYJI

§ 41

Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych:

1)     opracowują plany inwestycyjne i remontowe,

2)     odpowiadają za realizację inwestycji, ich tok, rozliczenia itp.

3)     prowadzą sprawy związane z obsługą infrastruktury technicznej Uniwersytetu oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków i budowli.

§ 42

Dział Inwestycji i Eksploatacji

1.      W Dziale Inwestycji i Eksploatacji wyodrębnia się:

1)     Biuro Techniczne

2)     Sekcję Ciepłownictwa,

3)     Sekcję Eksploatacji,

4)     Stolarnię.

2.      Do zadań Biura Technicznego należy:

1)     przygotowywanie wszystkich faz procesów inwestycyjnych,

2)     sprawdzanie, weryfikowanie dokumentacji projektowych inwestycji,

3)     udział w procesach wyłaniania wykonawców zadań przygotowawczych, inwestycyjnych i remontowych,

4)     udział w pracach komisji przetargowych dotyczących zadań inwestycyjnych i remontowych,

5)     uczestnictwo w prowadzeniu inwestycji i remontów, w tym w pracach komisji odbiorów robót,

6)     monitorowanie stanu technicznego obiektów budowlanych,

7)     przygotowywanie planów remontów, modernizacji i inwestycji,

8)     przygotowywanie dokumentacji zadań remontowych,

9)     monitorowanie robót remontowych realizowanych przez podmioty zewnętrzne,

10) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami remontowymi,

11) wykonywanie nadzoru nad konserwacją dźwigów osobowych i towarowych oraz systemów wentylacyjno – klimatyzacyjnych,

12) prowadzenie gospodarki paliwowo-energetycznej Uniwersytetu oraz inicjowanie działań jej poprawy,

13) prowadzenie analiz zużycia mediów (woda, energia elektryczna, gaz, ciepło, ścieki),

14) prowadzenie ewidencji zadań inwestycyjnych, remontowych, umów i innych spraw wynikających z zewnętrznych aktów normatywnych Uniwersytetu,

15) określanie warunków technicznych stosownie do posiadanych uprawnień i kompetencji służbowych,

16) prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych i nadzór nad wykonywaniem przeglądów i kontroli instalacji,

17) prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Biura Technicznego oraz dbałość o to mienie,

18) przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii technicznych,

19) nadzór sieci energetycznej 15000kV,

20) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

3.      Sekcja Ciepłownictwa wykonuje zadania w zakresie:

1)     eksploatacji sieci cieplnej na terenie Uniwersytetu, wewnętrznej i zewnętrznej oraz sieci użytkowanej przez Uniwersytet,

2)     eksploatacji kotłowni gazowych, olejowych i zasilanych paliwami stałymi,

3)     prowadzenia stałego procesu modernizacji sieci ciepłowniczej,

4)     stałego monitorowania stanu technicznego sieci ciepłowniczej,

5)     inicjowania i prowadzenia działań na rzecz poprawy racjonalności wykorzystania energii cieplnej,

6)     inicjowania przedsięwzięć w zakresie stosowania energii odnawialnej,

7)     wydawania warunków technicznych przyłączania nowych obiektów do sieci jak również modernizacji istniejących,

8)     udziału w przygotowaniu i realizacji inwestycji, modernizacji i remontów w zakresie ciepłownictwa,

9)     zabezpieczenia obiektów w energię cieplną w sytuacjach awaryjnych,

10) prowadzenia ewidencji majątku środków trwałych Sekcji Ciepłownictwa oraz dbałość o to mienie, wykonywanych zadań,

11) przygotowywania inwentaryzacji, ekspertyz i opinii technicznych,

12) wykonywania zadań w zakresie sprawozdawczości,

13) współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

4.      Zakres działania Sekcji Eksploatacji obejmuje:

1)     wykonywanie bieżących prac eksploatacji technicznej budynków i urządzeń Uniwersytetu (ślusarskie, szklarskie, elektryczne, malarskie, budowlane, wentylacyjne, dekarskie, sanitarne, tapicerskie),

2)     wykonywanie bieżących prac eksploatacyjnych infrastruktury technicznej zewnętrznej (wod-kan, sieci i urządzenia elektryczne),

3)     przygotowywanie i realizacja robót remontowych oraz modernizacyjnych,

4)     wykonywanie przeglądów technicznych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych,

5)     prowadzenie całodobowych dyżurów w zakresie pogotowia energetycznego,

6)     zabezpieczenie zgromadzeń, imprez kulturalnych organizowanych przez władze Uniwersytetu w zakresie swoich uprawnień,

7)     prowadzenie ewidencji zleceń i rozliczeń wykonywanych zadań,

8)     prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Sekcji Eksploatacji oraz dbałość o to mienie,

9)     przygotowywanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii technicznych,

10) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

5.      Do zadań Stolarni należy:

1)     przygotowywanie i wykonywanie mebli, galanterii drzewnej na wyposażenie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

2)     wykonywanie napraw mebli i wyposażenia,

3)     wykonywanie innych usług stosownie do posiadanych możliwości i wyposażenia technicznego,

4)     świadczenie usług stolarskich jednostkom zewnętrznym na warunkach określonych w odrębnych aktach prawnych obowiązujących w Uniwersytecie,

5)     prowadzenie ewidencji zleceń i rozliczeń wykonywanych zadań,

6)     prowadzenie ewidencji majątku środków trwałych Sekcji Ciepłownictwa oraz dbałość o to mienie, wykonywanych zadań,

7)     wykonywanie zadań w zakresie sprawozdawczości,

8)     współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.

§ 43

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

1)     wypracowuje i określa ogólną koncepcję ochrony przeciwpożarowej oraz skutecznych środków zapobiegania pożarom,

2)     kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sporządza protokoły określające ten stan,

3)     uczestniczy w prowadzeniu badań przyczyn pożaru, zbiera i zabezpiecza dowody pozwalające ustalić jego przyczynę,

4)     organizuje i prowadzi działalność profilaktyczną,

5)     ustala wspólnie z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego na poszczególnych stanowiskach pracy, opracowując w tym celu stosowne regulaminy i instrukcje,

6)     uczestniczy w odbiorach technicznych nowych lub przebudowywanych obiektów,

7)     organizuje i prowadzi instruktaż wstępny i szkolenie przeciwpożarowe pracowników i studentów,

8)     inicjuje i rozwija różne formy popularyzacji zagadnień przeciwpożarowych,

9)     określa potrzeby Uniwersytetu dotyczące sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz środków gaśniczych,

10) organizuje i odpowiada za przygotowanie Uniwersytetu do prowadzenia wstępnej, samodzielnej sekcji gaśniczej,

11) inicjuje organizację uczelnianej ochotniczej straży pożarnej, pogotowia przeciwpożarowego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

12) współdziała w przygotowaniu Uniwersytetu do obrony cywilnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

13) organizuje społeczne służby ochrony przeciwpożarowej.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE KWESTOROWI

§ 44

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa prowadzi sprawy związane z:

1)     udzielaniem pożyczek ze środków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

2)     realizacją pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 45

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych:

1)     dokonuje poleceń przelewu w walutach obcych,

2)     otwiera nowe rachunki bankowe,

3)     przygotowuje do księgowania wyciągi dotyczące kart płatniczych,

4)     sporządza wnioski o zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków i składkami ZUS,

5)     prowadzi obsługę administracyjną Kwestora.

§ 46

Dział Płac

Dział Płac:

1)     prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

2)     dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

3)     dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

4)     przeprowadza weryfikację uprawnień do zasiłków rodzinnych w obowiązujących terminach,

5)     sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesięczne zestawienia wynagrodzeń oraz rozdzielników płac osobowych,

6)     przeprowadza analizę funduszu płac i sporządza bieżące informacje o wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe,

7)     prowadzi sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego,

8)     dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i sporządza deklaracje ZUS,

9)     dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

a)     należności z tytułów egzekucyjnych,

b)     pożyczek mieszkaniowych,

c)     składek związkowych na podstawie deklaracji złożonej przez pracownika,

d)     innych należności Uniwersytetu,

10) sporządza sprawozdania w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

11) prowadzi dokumentację emerytalno-rentową,

12) sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

13) sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasiłków,

14) dokonuje rozliczeń należności z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło,

15) prowadzi ewidencję wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA

DS. BADAŃ NAUKOWYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

§ 47

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych:

1)     dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieniężnych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z aktualnymi źródłami finansowania,

2)     nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych dokumentów księgowych,

3)     dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań Uniwersytetu, z wyjątkiem wynagrodzeń, projektów finansowanych ze środków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowiązujących terminów oraz prowadzi ich rejestr,

4)     dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań publiczno-prawnych,

5)     kontroluje stan środków zgodnie ze źródłami finansowania,

6)     analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

7)     dokonuje rozliczeń krajowych podróży służbowych.

§ 48

Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej:

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protokoły, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a)     badań naukowych,

b)     konferencji, sympozjów i szkoleń,

c)     ekspertyz i usług naukowo-badawczych,

d)     studiów podyplomowych.

2)     prowadzi dokumentację formalno-prawną i finansową z zakresu prac i zadań wymienionych w pkt.1,

3)     wprowadza do ewidencji księgowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotyczące nowych tematów oraz dokonuje blokady zadań zakończonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4)     dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

5)     analizuje ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów i przychodów zadań wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia ją z kierownikami tematów,

6)     sporządza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozostałych zadań w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikające z ewidencji księgowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7)     wystawia faktury końcowe lub etapowe w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i przesyła je zleceniodawcom,

8)     analizuje ewidencję ilościową aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zakończeniu tematu naukowo-badawczego,

9)     przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym oraz przedkłada do zatwierdzenia,

10) kontroluje koszty wynagrodzeń w zakresie ustalonych limitów,

11) dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zadań wymienionych w pkt. 1 po zakończeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12) sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13) przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

§ 49

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT:

1)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

2)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

3)     dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

4)     sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5)     analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

6)     analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7)     kontroluje obowiązki uczelni w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT,

8)     dokonuje rozliczeń służbowych podróży zagranicznych,

9)     obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

10) prowadzi obsługę internetowego konta banku BGŻ S.A,

11) księguje wyciągi bankowe z BGŻ S.A,

12) dokonuje analizy rozrachunków z tytułu konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych,

13) wystawia faktury, noty korygujące i noty obciążeniowe,

14) administruje programem finansowo-księgowym,

15) przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.

§ 50

Stanowisko Rozliczeń Programów Zagranicznych:

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu projektów finansowanych ze środków unijnych,

2)     przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)     kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

4)     nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

5)     dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

6)     dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7)     dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

8)     dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążenie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)     przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

10) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

11) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA DS. FINANSOWYCH

§ 51

Dział Finansowo-Księgowy

1.      W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzi:

1)     Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności,

2)     Sekcja Księgowości,

3)     Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów.

2.      Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności prowadzi sprawy w zakresie:

1)     ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomocą kas fiskalnych,

2)     analizy kont rozrachunkowych pracowników i doktorantów oraz uzgadnia salda,

3)     rozliczeń i kontroli finansowej rozrachunków z odbiorcami,

4)     rozliczania kont związanych z rozrachunkami zagranicznymi oraz księguje dokumenty w walutach obcych,

5)     dostarcza danych do sporządzania sprawozdań finansowych,

6)     przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

3.      Sekcja Księgowości

1)     dokonuje wstępnej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

2)     księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3)     prowadzi analityczną i syntetyczną ewidencję komputerową,

4)     dokonuje rozliczeń i prowadzi kontrolę finansową rozrachunków z dostawcami,

5)     sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji PFRON,

6)     dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

7)     przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

4.      Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów:

1)     prowadzi obsługę kasową Uniwersytetu,

2)     wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zastępcze dowody kasowe „kasa wypłaci” (KW),

3)     sporządza złotowe i walutowe raporty kasowe,

4)     prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania,

5)     prowadzi gospodarkę czekami i wekslami,

6)     księguje wyciągi bankowe dotyczące wpłat tytułem usług edukacyjnych,

7)     prowadzi analizę kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

8)     dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni wobec studentów – FPMS

9)     księguje i prowadzi analizę operacji finansowych dotyczących FPMS

10) administruje programem „Pomoc Materialna”

11) dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo-finansowego,

12) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

§ 52

Sekcja Ewidencji Majątku

Sekcja Ewidencji Majątku:

1)     prowadzi ewidencję księgową:

a)     środków trwałych, wartości niematerialnych prawnych,

b)     amortyzacji i umorzeń,

c)     inwestycji własnych,

d)     ewidencję ilościowo-wartościową majątku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

2)     dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3)     prowadzi ewidencję pozabilansową ilościowo-wartościową majątku będącego w użytkowaniu Uniwersytetu z zakresu środków trwałych, aparatury specjalnej oraz innych składników majątku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

4)     uzgadnia okresowo stany ilościowo-wartościowe składników majątku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5)     prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod względem formalnymi i rachunkowym,

6)     uzgadnia ewidencje księgową z ewidencja prowadzoną w magazynach,

7)     księguje wewnętrzne protokoły zmian miejsca użytkowania środków trwałych,

8)     nalicza amortyzację i umorzenia środków trwałych,

9)     prowadzi ewidencję pozabilansową aparatury zakupionej na potrzeby działalności badawczej,

10) dokonuje przeksięgowań z ewidencji pozabilansowej do ewidencji środków trwałych składników rzeczowego majątku trwałego po zakończeniu umowy badawczej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

11) dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych,

12) sprawdza dokumenty przyjęcia środka trwałego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

13) sporządza dokumenty przyjęcia do użytkowania środków trwałych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji źródłowej i przepisów wewnętrznych.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA DS. INWESTYCJI

§ 53

Dział Ekonomiczny

Do zakresu działania Działu Ekonomicznego należy:

1)     opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze środków na dydaktykę i pozostałych jednostek,

2)     sporządzanie prognozy planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia,

3)     opracowywanie preliminarzy wydatków według jednostek organizacyjnych,

4)     opracowywanie kalkulacji kosztów, funkcjonowania Uniwersytetu,

5)     przygotowywanie projektów wniosków inwestycyjnych o finansowanie Uniwersytetu do właściwych organów,

6)     koordynowanie przedsięwzięć dotyczących planów rzeczowo-finansowych jednostek,

7)     koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

8)     opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności:

9)     statutowej Uniwersytetu,

10) dydaktycznej,

11) ogólnouczelnianej,

12) przygotowywanie sprawozdań z realizacji powierzonych zadań,

13) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonywanych zadań.

§ 54

Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych

Dział Obsługi Finansowej Projektów Europejskich i Międzynarodowych:

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a)     projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych,

b)     projektów finansowanych ze środków unijnych,

2)     przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur, rachunków i umów cywilno – prawnych pod względem formalno – rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)     kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,

4)     nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,

5)     dokonuje płatności wynikających z zobowiązań Uniwersytetu w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1,

6)     dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Uniwersytetu,

7)     dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt. 1,

8)     dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążanie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)     dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych,

10) przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt. 1,

11) przygotowuje wnioski o płatność oraz harmonogramy ich składania,

12) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

13) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno – prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania Działu.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁÓW

1.     Wydział Bioinżynierii Zwierząt:

1)     Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

2)     Katedra Drobiarstwa

3)     Katedra Genetyki Zwierząt

4)     Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

5)     Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka

6)     Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa

7)     Katedra Hodowli Owiec i Kóz

8)     Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

9)     Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

10) Katedra Pszczelnictwa

11) Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

12) Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

13) Katedra Żywienia i Paszoznawstwa

14) Dziekanat

2.     Wydział Biologii:

1)     Katedra Anatomii Porównawczej

2)     Katedra Biochemii

3)     Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

4)     Katedra Ekologii I Ochrony Środowiska

5)     Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

6)     Katedra Fizjologii Zwierząt,

7)     Katedra Genetyki

8)     Katedra Mikologii

9)     Katedra Mikrobiologii

10) Katedra Zoologii

11) Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

12) Dziekanat

3.     Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:

1)     Instytut Geodezji

2)     Katedra Astronomii i Geodynamiki

3)     Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

4)     Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

5)     Katedra Geodezji Szczegółowej

6)     Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

7)     Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią

8)     Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

9)     Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego

10) Dziekanat

4.     Wydział Humanistyczny:

1)     Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

2)     Instytut Filologii Polskiej

3)     Instytut Filozofii

4)     Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

5)     Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

6)     Katedra Filologii Angielskiej

7)     Katedra Filologii Germańskiej

8)     Ośrodek Informatyczny

9)     Ośrodek Kształcenia Metodycznego

10) Dziekanat

5.     Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:

1)     Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

2)     Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

3)     Katedra Chemii

4)     Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

5)     Katedra Chemii Środowiska

6)     Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin

7)     Katedra Fitopatologii i Entomologii

8)     Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

9)     Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

10) Katedra Łąkarstwa

11) Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

12) Katedra Meteorologii i Klimatologii

13) Katedra Mikrobiologii

14) Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska

15) Katedra Ogrodnictwa

16) Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną

17) Katedra Systemów Rolniczych

18) Ośrodek Dydaktyczno – Doświadczalny

19) Dziekanat

6.     Wydział Matematyki i Informatyki:

1)     Katedra Algebry i Geometrii

2)     Katedra Analizy i Równań Różniczkowych

3)     Katedra Fizyki i Metod Komputerowych

4)     Katedra Fizyki Relatywistycznej

5)     Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych

6)     Katedra Logiki i Podstaw Informatyki

7)     Katedra Matematyki Stosowanej

8)     Katedra Metod Matematycznych Informatyki

9)     Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej

10) Centrum Informatyczno-Sieciowe

7.     Wydział Medycyny Weterynaryjnej:

1)     Katedra Anatomii Patologicznej

2)     Katedra Anatomii Zwierząt

3)     Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

4)     Katedra Chorób Ptaków

5)     Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

6)     Katedra Diagnostyki Klinicznej

7)     Katedra Epizootiologii

8)     Katedra Farmakologii i Toksykologii

9)     Katedra Fizjologii Klinicznej

10) Katedra Histologii i Embriologii

11) Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

12) Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

13) Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

14) Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

15) Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

16) Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

17) Poliklinika

18) Dziekanat

8.     Wydział Nauk Ekonomicznych:

1)     Katedra Analizy Rynku i Marketingu

2)     Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

3)     Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

4)     Katedra Finansów i Bankowości

5)     Katedra Makroekonomii

6)     Katedra Metod Ilościowych

7)     Katedra Mikroekonomii

8)     Katedra Organizacji i Zarządzania

9)     Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

10) Katedra Polityki Społecznej

11) Katedra Rachunkowości

12) Katedra Ubezpieczeń

13) Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

14) Dziekanat

9.     Wydział Nauk Medycznych:

1)     Katedra Anatomii

2)     Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3)     Katedra Biologii Medycznej

4)     Katedra Chirurgii

a)     Klinika Chirurgii Ogólnej

b)     Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej

c)     Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej

d)     Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

5)     Katedra Chorób Wewnętrznych

a)     Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

b)     Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

6)     Katedra Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii

a)     Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii

b)     Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

7)     Katedra Farmakologii i Toksykologii

8)     Katedra Fizjologii Człowieka

9)     Katedra Histologii i Embriologii Człowieka

10) Katedra Neurologii i Neurochirurgii

a)     Klinika Neurochirurgii

b)     Oddział Kliniczny Neurologii

c)     Oddział Kliniczny Neurochirurgii

d)     Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej

e)     Zakład Neurobiologii i Anatomii Człowieka

11) Katedra Onkologii

a)     Klinika Radioterapii

b)     Oddział Kliniczny Chemioterapii

c)     Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

d)     Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

12) Katedra Patofizjologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

13) Katedra Patomorfologii

a)     Zakład Patomorfologii

14) Katedra Pediatrii

a)     Klinika Pediatrii

b)     Klinika Pediatrii i Alergologii

c)     Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

d)     Oddział Kliniczny Pediatryczny i Hematologiczno – Onkologiczny

15) Katedra Pielęgniarstwa

16) Katedra Podstawowych Nauk Medycznych

17) Katedra Ratownictwa Medycznego

18) Katedra Rehabilitacji

a)     Klinika Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną

19) Katedra Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii

20) Zakład Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii

21) Dziekanat

10. Wydział Nauk Społecznych:

1)     Instytut Nauk Politycznych

2)     Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji

3)     Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania

4)     Katedra Pedagogiki Ogólnej

5)     Katedra Pedagogiki Opiekuńczej

6)     Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

7)     Katedra Pedagogiki Specjalnej

8)     Katedra Pedagogiki Społecznej

9)     Katedra Psychologii

10) Katedra Socjologii

11) Katedra Wczesnej Edukacji

12) Katedra UNESCO

13) Dziekanat

11. Wydział Nauk Technicznych:

1)     Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

2)     Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

3)     Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

4)     Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej

5)     Katedra Elektrotechniki i Energetyki

6)     Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

7)     Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

8)     Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

9)     Katedra Inżynierii Rolniczej

10) Katedra Inżynierii Środowiska

11) Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji

12) Katedra Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii

13) Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych

14) Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

15) Katedra Mechatroniki

16) Katedra Podstaw Bezpieczeństwa

17) Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

18) Ośrodek Jakości i Innowacji

19) Dziekanat

12. Wydział Nauki o Żywności:

1)     Katedra Biochemii Żywności

2)     Katedra Biotechnologii Żywności

3)     Katedra Fizyki i Biofizyki

4)     Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej

5)     Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

6)     Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

7)     Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

8)     Katedra Technologii i Chemii Mięsa

9)     Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

10) Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw techniki oraz Gospodarki Energią

11) Katedra Żywienia Człowieka

12) Dziekanat

13. Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa:

1)     Katedra Biologii i Hodowli Ryb

2)     Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska

3)     Katedra Ekologii Stosowanej

4)     Katedra Ichtiologii

5)     Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

6)     Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

7)     Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

8)     Dziekanat

14. Wydział Prawa i Administracji:

1)     Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

2)     Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi

3)     Katedra Historii Państwa i Prawa

4)     Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

5)     Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

6)     Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

7)     Katedra Postępowania Cywilnego

8)     Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

9)     Katedra Prawa Cywilnego

10) Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego

11) Katedra Prawa Finansowego

12) Katedra Prawa Gospodarczego

13) Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego

14) Katedra Prawa Karnego Materialnego

15) Katedra Prawa Konstytucyjnego

16) Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

17) Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

18) Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

19) Katedra Procesu Karnego

20) Katedra Teorii Bezpieczeństwa

21) Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa

22) Dziekanat

15. Wydział Sztuki:

1)     Instytut Muzyki

2)     Instytut Sztuk Pięknych

3)     Dziekanat

16. Wydział Teologii:

1)     Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej

2)     Katedra Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego

3)     Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii

4)     Katedra Teologii Biblijnej

5)     Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej

6)     Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

7)     Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu

8)     Biblioteka Wydziału Teologii

9)     Dziekanat

Załącznik nr 2 do Regulaminu organizacyjnego

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

STRUKTURA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI

 

I PION REKTORA

 

1)     Biuletyn Informacji Publicznej

2)     Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

3)     Biuro Kadr i spraw Socjalnych

a)     Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

b)     Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi

c)     Sekcja Socjalna

4)     Biuro Kształcenia i Spraw Studenckich

a)     Sekcja ds. Studiów i Studentów

b)     Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

c)     Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich

d)     Stanowisko ds. Studiów Podyplomowych

5)     Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką

6)     Biuro Rektora

a)     Sekretariat Rektora

b)     Sekretariat Prorektora ds. Kadr

c)     Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

d)     Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

e)     Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

f)      Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

7)     Biuro Współpracy Międzynarodowej

a)     Sekcja ds. Mobilności Studentów i Pracowników

b)     Sekcja ds. Programów i Projektów

8)     Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

9)     Dział Obsługi Projektów Europejskich:

a)     Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych

b)     Biuro Projektu BIO

c)     Biuro Projektu TECHNO

d)     Samodzielne Stanowisko Obsługi Projektów Inwestycyjnych

10) Rzecznik Patentowy

11) Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

12) Zespół Audytu Wewnętrznego

13) Zespół Kontroli Wewnętrznej

14) Zespół Radców Prawnych

 

II PION KANCLERZA

 

1)     Sekretariat Kanclerza

2)     Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

3)     Dział Ekonomiczny

4)     Dział Finansowo-Księgowy

a)     Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów

b)     Sekcja Księgowości

c)     Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności

5)     Sekcja Ewidencji Majątku

6)     Dział Gospodarki Nieruchomościami

a)     Zespół Gospodarki Budynkami

b)     Zespół Gospodarki Gruntami

c)     Zespół Gospodarki Lokalowej

7)     Dział Inwestycji i Eksploatacji

a)     Biuro Techniczne

b)     Sekcja Ciepłownictwa

c)     Sekcja Eksploatacji

d)     Stolarnia

8)     Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

9)     Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

10) Dział Płac

11) Dział Telekomunikacji

12) Dział Zamówień Publicznych

13) Dział Zaopatrzenia i Transportu

14) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

15) Rozdzielnia Korespondencji

16) Sekcja Inwentaryzacji

17) Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

18) Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

19) Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

20) Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

21) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

22) Stanowisko Rozliczeń Programów Zagranicznych

23) Zakład Poligraficzny

24) Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 12:45
Data aktualizacji:
13.12.2010 12:43
Liczba wyświetleń:
3632
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr83.pdf231.13 KB