Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 81/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

Rozdział I

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ

 

§ 1

W Uniwersytecie funkcjonują następujące wydziały:

1.      Wydział Bioinżynierii Zwierząt

2.      Wydział Biologii

3.      Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

4.      Wydział Humanistyczny

5.      Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

6.      Wydział Matematyki i Informatyki

7.      Wydział Medycyny Weterynaryjnej

8.      Wydział Nauk Ekonomicznych

9.      Wydział Nauk Medycznych

10.  Wydział Nauk Społecznych

11.  Wydział Nauk Technicznych

12.  Wydział Nauki o Żywności

13.  Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa

14.  Wydział Prawa i Administracji

15.  Wydział Sztuki

16.  Wydział Teologii

 

§ 2

1.      Strukturę Wydziału Bioinżynierii Zwierząt tworzą:

1)     Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

2)     Katedra Drobiarstwa

3)     Katedra Genetyki Zwierząt

4)     Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska

5)     Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka

6)     Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa

7)     Katedra Hodowli Owiec i Kóz

8)     Katedra Hodowli Trzody Chlewnej

9)     Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa

10) Katedra Pszczelnictwa

11) Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa

12) Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

13) Katedra Żywienia i Paszoznawstwa

14) Dziekanat

 

2.      Strukturę Wydziału Biologii tworzą:

1)     Katedra Anatomii Porównawczej

2)     Katedra Biochemii

3)     Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody

4)     Katedra Ekologii I Ochrony Środowiska

5)     Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin

6)     Katedra Fizjologii Zwierząt,

7)     Katedra Genetyki

8)     Katedra Mikologii

9)     Katedra Mikrobiologii

10) Katedra Zoologii

11) Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny – Laboratorium Diagnostyki Molekularnej

12) Dziekanat

 

3.      Strukturę Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej tworzą:

1)     Instytut Geodezji

2)     Katedra Astronomii i Geodynamiki

3)     Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji

4)     Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji

5)     Katedra Geodezji Szczegółowej

6)     Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego

7)     Katedra Katastru i Zarządzania Przestrzenią

8)     Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej

9)     Ośrodek Sprzętu Geodezyjnego

10) Dziekanat

 

4.      Strukturę Wydziału Humanistycznego tworzą:

1)     Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

2)     Instytut Filologii Polskiej

3)     Instytut Filozofii

4)     Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych

5)     Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

6)     Katedra Filologii Angielskiej

7)     Katedra Filologii Germańskiej

8)     Ośrodek Informatyczny

9)     Ośrodek Kształcenia Metodycznego

10) Dziekanat

 

5.      Strukturę Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa tworzą:

1)     Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska

2)     Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki

3)     Katedra Chemii

4)     Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska

5)     Katedra Chemii Środowiska

6)     Katedra Diagnostyki i Patofizjologii Roślin

7)     Katedra Fitopatologii i Entomologii

8)     Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb

9)     Katedra Hodowli Roślin i Nasiennictwa

10) Katedra Łąkarstwa

11) Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska

12) Katedra Meteorologii i Klimatologii

13) Katedra Mikrobiologii

14) Katedra Ochrony Powietrza i Toksykologii Środowiska

15) Katedra Ogrodnictwa

16) Katedra Agrotechnologii i Zarządzania Produkcją Roślinną

17) Katedra Systemów Rolniczych

18) Ośrodek Dydaktyczno – Doświadczalny

19) Dziekanat

 

6.      Strukturę Wydziału Matematyki i Informatyki tworzą:

1)     Katedra Algebry i Geometrii

2)     Katedra Analizy i Równań Różniczkowych

3)     Katedra Fizyki i Metod Komputerowych

4)     Katedra Fizyki Relatywistycznej

5)     Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych

6)     Katedra Logiki i Podstaw Informatyki

7)     Katedra Matematyki Stosowanej

8)     Katedra Metod Matematycznych Informatyki

9)     Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej

10) Centrum Informatyczno-Sieciowe

11) Dziekanat

 

7.      Strukturę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej tworzą:

1)     Katedra Anatomii Patologicznej

2)     Katedra Anatomii Zwierząt

3)     Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

4)     Katedra Chorób Ptaków

5)     Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką

6)     Katedra Diagnostyki Klinicznej

7)     Katedra Epizootiologii

8)     Katedra Farmakologii i Toksykologii

9)     Katedra Fizjologii Klinicznej

10) Katedra Histologii i Embriologii

11) Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej

12) Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych

13) Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji

14) Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz

15) Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką

16) Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego

17) Poliklinika

18) Dziekanat

 

8.      Strukturę Wydziału Nauk Ekonomicznych tworzą:

1)     Katedra Analizy Rynku i Marketingu

2)     Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

3)     Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

4)     Katedra Finansów i Bankowości

5)     Katedra Makroekonomii

6)     Katedra Metod Ilościowych

7)     Katedra Mikroekonomii

8)     Katedra Organizacji i Zarządzania

9)     Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

10) Katedra Polityki Społecznej

11) Katedra Rachunkowości

12) Katedra Ubezpieczeń

13) Międzynarodowe Centrum Biznesu i Administracji Publicznej

14) Dziekanat

 

9.      Strukturę Wydziału Nauk Medycznych tworzą:

1)     Katedra Anatomii

2)     Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

3)     Katedra Biologii Medycznej

4)     Katedra Chirurgii

a)     Klinika Chirurgii Ogólnej

b)     Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Onkologicznej

c)     Oddział Kliniczny Chirurgii Dziecięcej

d)     Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej

5)     Katedra Chorób Wewnętrznych

a)     Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych

b)     Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

6)     Katedra Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Kardiologii i Infekcjologii

a)     Klinika Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Hepatologii

b)     Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych

7)     Katedra Farmakologii i Toksykologii

8)     Katedra Fizjologii Człowieka

9)     Katedra Histologii i Embriologii Człowieka

10) Katedra Neurologii i Neurochirurgii

a)     Klinika Neurochirurgii

b)     Oddział Kliniczny Neurologii

c)     Oddział Kliniczny Neurochirurgii

d)     Oddział Kliniczny Rehabilitacji Ogólnej i Neurologicznej

e)     Zakład Neurobiologii i Anatomii Człowieka

11) Katedra Onkologii

a)     Klinika Radioterapii

b)     Oddział Kliniczny Chemioterapii

c)     Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej

d)     Oddział Kliniczny Ginekologii Onkologicznej

12) Katedra Patofizjologii i Diagnostyki Laboratoryjnej

13) Katedra Patomorfologii

a)     Zakład Patomorfologii

14) Katedra Pediatrii

a)     Klinika Pediatrii

b)     Klinika Pediatrii i Alergologii

c)     Oddział Kliniczny Patologii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

d)     Oddział Kliniczny Pediatryczny i Hematologiczno – Onkologiczny

15) Katedra Pielęgniarstwa

16) Katedra Podstawowych Nauk Medycznych

17) Katedra Ratownictwa Medycznego

18) Katedra Rehabilitacji

a)     Klinika Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną

19) Katedra Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii

20) Zakład Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii

21) Dziekanat

 

10.  Strukturę Wydziału Nauk Społecznych tworzą:

1)     Instytut Nauk Politycznych

2)     Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji

3)     Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania

4)     Katedra Pedagogiki Ogólnej

5)     Katedra Pedagogiki Opiekuńczej

6)     Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej

7)     Katedra Pedagogiki Specjalnej

8)     Katedra Pedagogiki Społecznej

9)     Katedra Psychologii

10) Katedra Socjologii

11) Katedra Wczesnej Edukacji

12) Katedra UNESCO

13) Dziekanat

 

11.  Strukturę Wydział Nauk Technicznych tworzą:

1)     Katedra Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych

2)     Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli

3)     Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn

4)     Katedra Edukacji Technicznej i Informatycznej

5)     Katedra Elektrotechniki i Energetyki

6)     Katedra Geotechniki i Budownictwa Drogowego

7)     Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa

8)     Katedra Inżynierii Procesów Budowlanych

9) Katedra Inżynierii Rolniczej

10) Katedra Inżynierii Środowiska

11) Katedra Maszyn Roboczych i Procesów Separacji

12) Katedra Materiałów Funkcjonalnych i Nanotechnologii

13) Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Budowlanych

14) Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn

15) Katedra Mechatroniki

16) Katedra Podstaw Bezpieczeństwa

17) Katedra Technologii Materiałów i Maszyn

18) Ośrodek Jakości i Innowacji

19) Dziekanat

 

12.  Strukturę Wydział Nauki o Żywności tworzą:

1)     Katedra Biochemii Żywności

2)     Katedra Biotechnologii Żywności

3)     Katedra Fizyki i Biofizyki

4)     Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej

5)     Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności

6)     Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

7)     Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych

8)     Katedra Technologii i Chemii Mięsa

9)     Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności

10) Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego, Podstaw techniki oraz Gospodarki Energią

11) Katedra Żywienia Człowieka

12) Dziekanat

 

13.  Strukturę Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa tworzą:

1)     Katedra Biologii i Hodowli Ryb

2)     Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska

3)     Katedra Ekologii Stosowanej

4)     Katedra Ichtiologii

5)     Katedra Inżynierii Ochrony Środowiska

6)     Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

7)     Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego

8)     Dziekanat

 

14.  Strukturę Wydział Prawa i Administracji tworzą:

1)     Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

2)     Katedra Ekonomii i Administrowania Instytucjami Publicznymi

3)     Katedra Historii Państwa i Prawa

4)     Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej

5)     Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej

6)     Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego

7)     Katedra Postępowania Cywilnego

8)     Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji

9)     Katedra Prawa Cywilnego

10) Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego

11) Katedra Prawa Finansowego

12) Katedra Prawa Gospodarczego

13) Katedra Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego

14) Katedra Prawa Karnego Materialnego

15) Katedra Prawa Konstytucyjnego

16) Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego

17) Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego

18) Katedra Prawa Rzymskiego i Porównawczego

19) Katedra Procesu Karnego

20) Katedra Teorii Bezpieczeństwa

21) Katedra Teorii i Filozofii Prawa i Państwa

22) Dziekanat

 

15.  Strukturę Wydział Sztuki tworzą:

1)     Instytut Muzyki

2)     Instytut Sztuk Pięknych

3)     Dziekanat

 

16.  Strukturę Wydział Teologii tworzą:

1)     Katedra Filozofii i Kultury Chrześcijańskiej

2)     Katedra Historii Kościoła i Prawa Kanonicznego

3)     Katedra Katechetyki i Pedagogiki Religii

4)     Katedra Teologii Biblijnej

5)     Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej

6)     Katedra Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej

7)     Katedra Teologii Praktycznej i Ekumenizmu

8)     Biblioteka Wydziału Teologii

9)     Dziekanat

 

§ 3

Poza jednostkami wydziałowymi w Uniwersytecie funkcjonują jednostki:

1.     międzywydziałowe:

a)     Studium Języków Obcych

b)     Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

 

2.     ogólnouczelniane:

a)     Akademickie Centrum Kultury

b)     Akademickie Centrum Mediów i Promocji

c)     Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego

d)     Archiwum i Muzeum UWM

e)     Biblioteka Uniwersytecka

e1 - Oddział Magazynów

e2 – Sekcja „Europejskie Centrum Dokumentacji”

f)       Centrum Badań Energii Odnawialnej

g)     Centrum Badań Europy Wschodniej

h)     Centrum Badań Społecznych

i)        Centrum Badań Żywności Naturalnej i Tradycyjnej

j)       Centrum Egzaminacyjne Instytutu Goethego przy UWM

k)      Centrum Innowacji i Transferu Technologii

l)        Centrum Kultury Języka Polskiego dla Cudzoziemców

m)    Centrum Rozwoju Obszarów Wiejskich

n)     Regionalne Centrum Informatyczne, w skład którego wchodzi:

n1 - Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską siecią Komputerową OLMAN

n2 - Ośrodek Edukacji Informatycznej

n3 - Ośrodek Aplikacji i Obliczeń Naukowych

n4 - Dział Informatycznej Obsługi Uczelni

o)     Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

p)     Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedzibą w Bałdach

q)     Stacja Dydaktyczno-Badawcza z siedziba w Łężanach

r)       Wydawnictwo Uniwersytetu

 

3.     zamiejscowe:

a)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Ełku

b)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Poznaniu

c)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rusocinie

d)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Szczytnie

e)     Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Toruniu

 

4.     powiązane z Uniwersytetem, dla których Uniwersytet jest organem założycielskim lub nadzorującym:

a)     Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

b)     XII Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie

c)     Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Przychodnią SPZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

d)     Zakład Produkcyjno – Doświadczalny „Bałcyny” sp. z o.o.

e)     Zakład Produkcyjno – Doświadczalny „Pozorty” sp. z o.o.

 

Rozdział II

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI

 

§ 4

1.     Jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu tworzą:

1)     pion Rektora – obejmujący jednostki, które na podstawie odrębnych przepisów zewnętrznych lub wewnętrznych podporządkowane są Rektorowi lub Prorektorom,

2)     pion Kanclerza – obejmujący jednostki, które na podstawie odrębnych przepisów zewnętrznych lub wewnętrznych podporządkowane są Kanclerzowi lub jego zastępcom.

 

2.     Jednostkami organizacyjnymi administracji na wydziałach są dziekanaty.

 

3.     Do pionu Rektora należą:

1)     Biuletyn Informacji Publicznej

2)     Biuro Informatycznej Obsługi Studiów

3)     Biuro Kadr i spraw Socjalnych

a)     Sekcja Kadr Nauczycieli Akademickich

b)     Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi

c)     Sekcja Socjalna

4)     Biuro Kształcenia i Spraw Studenckich

a)     Sekcja ds. Studiów i Studentów

b)     Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów

c)     Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich

d)     Stanowisko ds. Studiów Podyplomowych

5)     Biuro Nauki i Współpracy z Gospodarką

6)     Biuro Rektora

a)     Sekretariat Rektora

b)     Sekretariat Prorektora ds. Kadr

c)     Sekretariat Prorektora ds. Kształcenia

d)     Sekretariat Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Gospodarką

e)     Sekretariat Prorektora ds. Rozwoju Uczelni

f)      Sekretariat Prorektora ds. Studenckich

7)     Biuro Współpracy Międzynarodowej

a)     Sekcja ds. Mobilności Studentów i Pracowników

b)     Sekcja ds. Programów i Projektów

8)     Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

9)     Dział Obsługi Projektów Europejskich:

a)     Biuro Obsługi Projektów Edukacyjnych

b)     Biuro Projektu BIO

c)     Biuro Projektu TECHNO

d)     Samodzielne Stanowisko Obsługi Projektów Inwestycyjnych

10) Rzecznik Patentowy

11) Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

12) Zespół Audytu Wewnętrznego

13) Zespół Kontroli Wewnętrznej

14) Zespół Radców Prawnych

 

4.     Pion Kanclerza stanowią:

1)     Sekretariat Kanclerza

2)     Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

3)     Dział Ekonomiczny

4)     Dział Finansowo-Księgowy

a)     Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów

b)     Sekcja Księgowości

c)     Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności

5)     Sekcja Ewidencji Majątku

6)     Dział Gospodarki Nieruchomościami

a)     Zespół Gospodarki Budynkami

b)     Zespół Gospodarki Gruntami

c)     Zespół Gospodarki Lokalowej

7)     Dział Inwestycji i Eksploatacji

a)     Biuro Techniczne

b)     Sekcja Ciepłownictwa

c)     Sekcja Eksploatacji

d)     Stolarnia

8)     Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

9)     Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

10) Dział Płac

11) Dział Telekomunikacji

12) Dział Zamówień Publicznych

13) Dział Zaopatrzenia i Transportu

14) Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

15) Rozdzielnia Korespondencji

16) Sekcja Inwentaryzacji

17) Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

18) Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

19) Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

20) Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

21) Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

22) Stanowisko Rozliczeń Programów Zagranicznych

23) Zakład Poligraficzny

24) Zespół Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

 

§ 5

Zarządzenie obejmuje jednostki organizacyjne oraz ich strukturę i nazwy według stanu z dnia podpisania zarządzenia.

 

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie struktury organizacyjnej jednostek dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu.

 

§ 7

Zarządzenie chodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2010
Data publikacji:
10.12.2010 12:29
Data aktualizacji:
25.03.2011 08:21
Liczba wyświetleń:
3470
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr 81.pdf71.89 KB