Zarządzenie Nr 84/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 84/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

w sprawie wprowadzenia „dokumentu opisującego procedury systemu kontroli zarządczej” w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na podstawie art. 69 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), w celu skatalogowania wszystkich wewnętrznych aktów normatywnych i innych uregulowań stanowiących w myśl „Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych opublikowanych w komunikacie nr 23 Ministra z dnia 16 grudnia 2009 r., procedury Kontroli zarządczej obowiązujące w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.      Wprowadza się „dokument opisujący procedury systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli zarządczej stanowi zał. Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.      Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4.      Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wydanych przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi Biuro Rektora.

5.      Rejestr Uchwał Senatu, Zarządzeń i Decyzji Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzi Biuro Rektora.

 

§ 2

Procedury kontroli zarządczej obowiązują wszystkich pracowników Uniwersytetu w zakresie realizowanych przez nich zadań.

 

§ 3

Aktualizacji procedur kontroli zarządczej dokonuje Biuro Rektora.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

DOKUMENT OPISUJĄCY

PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

1.      Kontrola zarządcza w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej UWM lub Uniwersytetem stanowi ogół działań podejmowanych przez Rektora, Prorektorów, Kanclerza, Kwestora, Dziekanów Wydziałów, Kierowników Jednostek Międzywydziałowych i Ogólnouczelnianych, Dyrektorów Centrów, Dyrektora Biblioteki, Kierowników jednostek administracyjnych, a także pozostałych pracowników dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2.      Cele i zadania realizowane są w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, Uchwałami Senatu, Zarządzeniami i Decyzjami Rektora.

3.      Kontrola zarządcza stwarza podstawy efektywnego zarządzania, dostarcza niezbędne informacje do podejmowania decyzji, sygnalizuje naruszenie prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia i inne uchybienia.

 

§ 2

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w Uniwersytecie:

1)     zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;

2)     skuteczności i efektywności działania w realizacji zadań poprzez oszczędne i efektywne wykorzystanie zasobów majątkowych, rzeczowych i osobowych;

3)     wiarygodności sprawozdań;

4)     ochrony zasobów poprzez zabezpieczenie majątku przed zniszczeniem, utratą i defraudacją oraz danych osobowych i informacji niejawnych;

5)     przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania;

6)     efektywnego i skutecznego przepływu informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych oraz skutecznej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;

7)     zarządzania ryzykiem dla zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnięcia celów i realizacji zadań poprzez zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Uniwersytetu, wskazanie sposobu i środków zapobiegających powstawaniu nieprawidłowości oraz ich likwidacji

ROZDZIAŁ II

 ZASADY KONTROLI ZARZĄDCZE

§ 3

1.      Odpowiedzialność za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej (zwanej dalej właściwej) ponosi Rektor Uniwersytetu.

2.      Odpowiedzialność za funkcjonowanie właściwego systemu kontroli zarządczej w zakresie posiadanych kompetencji oraz realizowanych zadań ponoszą także Prorektorzy, Kanclerz, Kwestor, Dziekani Wydziałów, Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych i Ogólno-uczelnianych, Dyrektorzy Centrów, Dyrektor Biblioteki, Kierownicy jednostek administracyjnych, Kierownicy projektów.

3.      Oceny systemu kontroli zarządczej dokonuje Audytor Wewnętrzny podczas realizacji zadań audytowych.

 

ROZDZIAŁ III

STANDARD A – ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE


§ 4

Przestrzeganie wartości etycznych

1.      W celu zapewnienia odpowiedniego środowiska wewnętrznego funkcjonowania właściwej kontroli zarządczej w Uniwersytecie wprowadzono Uchwałą Senatu Nr 520 z dnia 26 listopada 2010r „Dobre obyczaje i zasady postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” Uchwała Senatu Nr 520 z dnia 26 listopada 2010r.

2.      Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi zasadami, wynikającymi z dokumentu, o którym mowa w ust. 1.

3.      Nowo zatrudniani pracownicy zostają zapoznani z dokumentem, o którym mowa w ust. 1 z chwilą podpisania umowy o pracę.

 

§ 5

Kompetencje zawodowe i struktura organizacyjna

1.      Organizacja i zadania Uniwersytetu zostały uregulowane w Statucie, Uchwałach Senatu, Zarządzeniach i Decyzjach Rektora.

2.      Rejestr aktów wewnętrznych, o których mowa w ust. 1 prowadzi Biuro Rektora

3.      Zapewnieniu właściwego środowiska wewnętrznego w Uniwersytecie służą w szczególności procedury wewnętrzne, wprowadzone w drodze Uchwał Senatu i Zarządzeń Rektora, dotyczące:

a)     organizacji i funkcjonowania Uniwersytetu,

b)     zasad naboru na wolne stanowiska nauczycieli akademickich,

c)     podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

d)     prowadzenia ocen pracowniczych.

 

§ 6

Delegowanie uprawnień

1.      W Uniwersytecie zakresy zadań, uprawnień i odpowiedzialności powierza się w formie pisemnej.

2.      Uprawnienia deleguje się w zakresie adekwatnym do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego.

3.      Przyjęcie delegowanych uprawnień potwierdza się podpisem.

4.      Pełnomocnictwo obejmuje dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem oraz składanie oświadczeń woli.

5.      Rejestr wydanych upoważnień i udzielonych pełnomocnictw prowadzi Biuro Rektora .

 

ROZDZIAŁ IV

STANDARD B – CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 

§ 7

Misja Uniwersytetu

Misja Uniwersytetu została opublikowana w wydawnictwie pt. „Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie Kierunki rozwoju”. Dokument ten dostępny jest dla wszystkich pracowników Uniwersytetu, którzy winni się z nim zapoznać oraz do niego stosować.

 

§ 8

Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

 

1.      Szczegółowy podział zadań pomiędzy jednostki organizacyjne Uniwersytetu zapisany jest w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym.

2.      Weryfikacja realizacji zadań następuje przez Senat.

3.      Dla zapewnienia realizacji zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a także zgodny z misją Uniwersytetu wyznacza się w Uchwałach Senatu:

a)     działania priorytetowe wyznaczone na dany rok,

b)     cele ogólne określone,

c)     cele operacyjne określone dla realizacji poszczególnych zadań,

d)     cele jakościowe.

4.      Cele dotyczące jakości oraz stopień wykonania są analizowane i weryfikowane na bieżąco przez Rektora, Prorektorów, Kanclerza zgodnie z decyzją o podziale kompetencji oraz przez Dziekanów Wydziałów i kierowników jednostek organizacyjnych.

 

§ 9

Zarządzanie ryzykiem

1.      W celu zwiększenia prawdopodobieństwa realizacji zadań i osiągnięcia celów w Uniwersytecie, Zarządzeniem Rektora wprowadzono Politykę Zarządzania Ryzykiem.

2.      Kanclerz, Kwestor, Dziekani Wydziałów, Kierownicy Jednostek Międzywydziałowych i Ogólnouczelnianych, Dyrektorzy Centrów, Dyrektor Biblioteki, Kierownicy jednostek administracyjnych winni dokonywać identyfikacji i analizy ryzyka oraz podejmować działania aby zapobiec wystąpieniu negatywnych skutków ryzyka, w odniesieniu do określonych celów i zadań.

 

ROZDZIAŁ V

STANDARD C – MECHANIZMY KONTROLI

 

§ 10

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

Jednym z elementów kontroli zarządczej jest system wprowadzonych mechanizmów kontroli, na który składają się procedury wewnętrzne, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty. Dokumentacje systemu kontroli zarządczej tworzy się w szczególności na podstawie dokumentów wskazanych w zał. Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 11

Nadzór

1.      Każde postępowanie kontrolne jest czynnością powtarzalną odbywającą się według określonych kryteriów w zależności od rodzaju kontroli.

2.      Podczas realizacji czynności kontrolnych należy zwrócić uwagę na przestrzeganie zasad:

1)     legalności – polegającej na zbadaniu zgodności działania jednostki z obowiązującymi przepisami prawa, wskazaniu luk i sprzeczności występujących w przepisach lub prowadzeniu działań niezgodnych z intencją ustawodawcy,

2)     gospodarności – polegającej na ustaleniu czy działalność Uniwersytetu jest zgodna
z zasadami gospodarki finansowej,

3)     celowości – polegającej na ustaleniu, czy podejmowane działania mieszczą się w celach określonych w aktach normatywnych, oraz czy zastosowane metody i środki były optymalne, odpowiednie do osiągnięcia założonych celów wynikających z zatwierdzonych planów,

4)     rzetelności – polegającej na ustaleniu zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, czy zobowiązania Uniwersytetu realizowane są z godnie z ich treścią, czy pracownicy odpowiedzialni za określoną działalność, wykonują swoje obowiązki z należytą starannością, sumiennie i we właściwym czasie, czy przestrzega się wewnętrznych reguł i zasad funkcjonowania Uniwersytetu oraz czy określone działania lub stany są faktycznie udokumentowane i zgodne z rzeczywistością,

5)     zgodności z planem i harmonogramem – polegającej na ustaleniu, czy zobowiązania wynikające z zatwierdzonych dokumentów mają pokrycie w planie finansowym.

3.      Kontrole prowadzi się odpowiednio do ustalonych obowiązków nadzorczo- kontrolnych we wszystkich fazach działalności jednostki, w formie kontroli wstępnej, bieżącej i następnej.

 

§ 12

Ciągłość działalności

W celu zapewnienia efektywnej pracy i ciągłości działalności Uniwersytetu:

1)     deleguje się uprawnienia do podejmowania decyzji, zwłaszcza dotyczących bieżącej, merytorycznej działalności jednostki, jeżeli obowiązujące przepisy tego nie zabraniają,

2)     pracownicy udający się na urlop wskazują we wniosku urlopowym osobę, która będzie ich zastępowała podczas nieobecności,

3)     pracownicy przebywający na zwolnieniach lekarskich lub z powodu innych długotrwałych nieobecności zastępowani są przez osoby wyznaczone przez kierownika jednostki.

 

§ 13

Ochrona zasobów

1.      W celu zapewnienia ochrony zasobów Uniwersytetu pracownicy zobowiązani są do:

1)     przestrzegania ustalonych w Regulaminie Pracy Uniwersytetu zasad porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów bhp i p. poż.,

2)     dochowania tajemnicy ustawowo chronionej, w szczególności w zakresie dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych,

3)     ochrony danych osobowych w systemach informatycznych, a przede wszystkim przeciwdziałaniu dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałaniu, w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.),

4)     przestrzegania zasad dotyczących zarządzania systemem informatycznym,

5)     potwierdzania własnoręcznym podpisem faktu powierzenie mienia,

2.      W Uniwersytecie prowadzone są okresowe porównania stanu zasobów z zapisami w rejestrach środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, zgodnie z obowiązującymi zasadami przeprowadzenia inwentaryzacji.

3.      Uniwersytet dysponuje Archiwum zakładowym, w którym zgodnie z Instrukcją archiwalną i Jednolitym rzeczowym wykazem akt, przechowywane są dokumenty wytworzone i otrzymane.

4.      Budynki Uniwersytetu są odpowiednio zabezpieczone, a także chronione przez ochronę fizyczną.

 

§ 14

Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

1.      Przedmiotem kontroli zarządczej są w szczególności:

1)     procesy związane z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych,

2)     zaciąganiem zobowiązań finansowych i dokonywaniem wydatków ze środków publicznych oraz zwrotem środków publicznych,

3)     działania polegające na przygotowaniu i realizacji operacji gospodarczych dotyczących pobierania i wydatkowania środków, ich ewidencję oraz sprawozdawczość.

2.      Procesy, o których mowa w ust. 1objęte są szczególną formą kontroli zarządczej – kontrolą finansową polegającą na ocenie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

3.      Zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych i operacji finansowych zostały uregulowane w Polityce Rachunkowości.

 

§ 15

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

1.      W Uniwersytecie funkcjonuje Instrukcja Korzystania z Systemu Informatycznego, której celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w systemach teleinformatycznych.

2.      Procedury, o których mowa w ust. 1,dotyczą w szczególności:

1)     sposobu przechowywania i przetwarzania informacji zapewniając jej poufność, integralność oraz dostępność,

2)     zapewnienia ciągłości pracy systemów informatycznych poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych,

3)     zapewnienia zgodności przetwarzania informacji z obowiązującymi aktami prawnymi.

 

ROZDZIAŁ VI

STANDARD D – INFORMACJA I KOMUNIKACJA

 

§ 16

Bieżąca informacja

Osoby zarządzające oraz pracownicy mają dostęp do informacji niezbędnych do wykonywania przez nich obowiązków służbowych zapewniony poprzez:

1)     Internet,

2)     System informacji prawnej Lex,

3)     Elektroniczna poczta pracownicza.     

 

§ 17

Komunikacja wewnętrzna

1.      W Uniwersytecie funkcjonuje elektroniczny i papierowy obieg informacji i dokumentów.

2.      Za upowszechnianie procedur wewnętrznych odpowiada Biuro Rektora.

3.      Przekaz informacji następuje za pośrednictwem BIP oraz pracowniczej poczty elektronicznej.

4.      Wewnętrzne akty prawne publikowane są na stronie internetowej Uniwersytetu.

 

§ 18

Komunikacja zewnętrzna

1.      Na stronach internetowych Uniwersytecie (www) zamieszczono informacje dotyczące obowiązujących procedur przy załatwianiu spraw.

2.      Uniwersytecie wydaje materiały promocyjne i informacyjne, organizuje „drzwi otwarte”, konferencje, szkolenia.

3.      We wszystkich siedzibach znajdują się tablice informacyjne.

 

Rozdział VI

Monitorowanie i ocena

 

§ 19

1.      Pracownicy pełniący funkcje kierownicze zobowiązani są do bieżącego monitorowania i oceny poszczególnych elementów systemu kontroli zarządczej, w zakresie realizowanych zadań i posiadanych kompetencji.

2.      W Uniwersytecie prowadzona jest samoocena systemu kontroli zarządczej oraz kontrola we wszystkich fazach działalności w formie kontroli wstępnej, bieżącej i następczej.

3.      W strukturze Uniwersytetu funkcjonuje Zespół Kontroli Wewnętrznej, którego zadaniem jest między innymi dokonywanie kontroli poprawności realizacji zadań przez poszczególne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

4.      Oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej dokonuje Audytor Wewnętrzny.

5.      Źródłem zapewnienia o stanie kontroli zarządczej w Uniwersytecie są następujące informacje:

1)     wyniki kontroli i audytów zewnętrznych,

2)     Audyt wewnętrzny,

3)     wyniki kontroli instytucjonalnej Uniwersytetu,

4)     monitorowanie i samoocena,

5)     informacje pochodzące z zewnętrz Uniwersytetu,

6)     informacje pochodzące od organów nadrzędnych i Ministerstw.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

 

Lp.

 

 

STANDARDY KONTROLI

ZARZĄDCZEJ

 

Lp.

 

RODZAJ DOKUMENTU

 

 I.

 

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

 

 

 

1.

Przestrzeganie wartości etycznych

 

Zasady postępowania pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie Uchwała Senatu Nr 260 z dnia 29.04.2005r

1.

Zarządzenie nr 39/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie powołania oraz Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2.

Zarządzenie Nr 70 Rektora z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie procedury antyplagiatowej do weryfikacji samodzielności prac dyplomowych studentów

3.

Zarządzenie nr 59/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie Regulaminu pracy Komisji Bioetycznej na Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

4.

UCHWAŁA Nr 477 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w składzie Komisji Etyki

5.

Decyzja Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów na kadencję 2008-2012

6.

Dobre obyczaje i zasady postępowania pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Uchwała Senatu Nr 520 z dnia 26 listopada 2010r

 2.

Kompetencje zawodowe

1.

Zarządzenie Nr 4 z dnia 11.02.2008r w sprawie organizacji i realizacji kursu dokształcającego w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich Uniwersytetu.

2.

Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 19.11.2008 w sprawie zaświadczenia o nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą

3.

Uchwały Senatu w sprawie mianowania na stanowisko nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego (jeden egzemplarz uchwały znajduje się w aktach osobowych mianowanych nauczycieli akademickich, rejestr mianowanych nauczycieli akademickich prowadzi Biuro Rektora)

4.

Uchwała Nr 438 Senatu UWM z dnia 18.06.2010r w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

3.

Struktura organizacyjna

1.

Zarządzenie Nr 45 z dnia 11.12.2007r w sprawie zmian w Regulaminie Pracy

2.

Zarządzenie Nr 4/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

3.

Zarządzenie Nr 5/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych

4.

Zarządzenie Nr 6/2009 Rektora Uniwersytetu z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

5.

Zarządzenie Nr 7/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury Studenckiej

6.

Zarządzenie Nr 8/2009 Rektora z dnia 11 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Akademickiego Centrum Kultury

7.

 Zarządzenie Nr 9/2009 Rektora z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych

8.

Zarządzenie Nr 16/2009 Rektora z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2009 z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia Działu Zamówień Publicznych

9.

Zarządzenie Nr 21/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia Biblioteki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 10.

Zarządzenie Nr 34 /2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

11.

Zarządzenie Nr 35/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

12.

Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13.

Zarządzenie Nr 41/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 6 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne aspekty inwestycji budowlanych”

14.

Zarządzenie Nr 40/2009 Rektora z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

15.

Zarządzenie Nr 51/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

16.

Zarządzenie Nr 61/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

17.

Zarządzenie Nr 62/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych

18.

Zarządzenie Nr 63/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Technicznych oraz na Wy- dziale Nauk Medycznych

19.

Zarządzenie Nr 64/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Teologii

20.

Zarządzenie Nr 65/2009 Rektora z dnia 19 października 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

21.

Zarządzenie Nr 68/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22.

Zarządzenie Nr 69/2009 Rektora z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

23.

Zarządzenie Nr 73/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

24.

Zarządzenie Nr 80/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

25.

Zarządzenie Nr 81/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

26.

Zarządzenie Nr 85/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia Centrum Innowacyjnych Technik Diagnostycznych i Terapeutycznych

27.

Zarządzenie Nr 5/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

28.

Zarządzenie Nr 8/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 1 lutego 2005 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt i w jednostkach ogólnouczelnianych

29.

Uchwała Nr 362 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

30.

Zarządzenie Nr 11/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie likwidacji Międzynarodowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie

31.

Zarządzenie Nr 12/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

32.

Zarządzenie Nr 14/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

33.

Zarządzenie Nr 18/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

34.

Zarządzenie Nr 36/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

35.

Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

36.

Zarządzenie Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

37.

 

Zarządzenie Nr 50/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

38.

Zarządzenie Nr 51/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

39.

Uchwała Nr 438 Senatu UWM z dnia 18.06.2010r w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie. Regulamin organizacyjny administracji, Regulamin pracy

40.

Zarządzenie Nr 62 / 2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 września 2010 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

41.

Zarządzenie Nr 64/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2010 roku w sprawie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej

42.

Uchwała Nr 482 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian organizacyjnych w strukturze Regionalnego Centrum Informatycznego

43.

Zarządzenie Nr 68/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w jednostkach naukowo-dydaktycznych i ogólnouczelnianych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

44.

Zarządzenie Nr 74/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zmiany organizacyjnej w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej

45.

Zarządzenie Nr 66/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

46.

Zarządzenie Nr 70/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmian organizacyjnych w administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

47.

Zarządzenie Nr 81/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 w sprawie struktury jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

48.

Zarządzenie Nr 83/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 15 listopada 2010 w sprawie Regulaminu organizacyjnego jednostek wydziałowych i Regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

4.

Delegowanie uprawnień

1.

Decyzja Nr 17 z dn.1.IX.2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerz

2.

Zarządzenie Nr 31 z dn.1. IX.2008 w sprawie procedur kontroli finansowej

w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

3.

Uchwała Nr 384 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 13 z dnia 19 września 2008 roku w sprawie powołania stałych komisji senackich na kadencję 2008-2012

4.

Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

5.

Decyzja Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr POKL.04.01.02-00-114/10 pt. Kierunek zamawiany receptą na najlepszych ekspertów ochrony środowiska, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 4.1.2

6.

Decyzja Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie powołania kierownika projektu nr OR14-61724-OR1400002/10 pt. Testowanie technologii produkcji pstrąga stosowanych w Polsce w świetle rozporządzenia komisji (WE) nr 710/2009, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Priorytet 3.5. Projekty pilotażowe

7.

Decyzja Nr 38/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 listopada 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2010/2011

 

II.

CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 

 

 

1.

Misja

1.

Uchwała Senatu Nr…. z dn. ……2010 w sprawie: strategii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie na lata………..

2.

Określanie celów i zadań, określenie i ocena ich realizacji

1.

Uchwała Senatu Nr 221 z dnia 26.10.2007r w sprawie programu rozwoju uprawnień akademickich

2.

Uchwała Senatu Nr 253 z dnia 29.02.2008r w sprawie kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

3.

Uchwała Senatu Nr 328 z dnia 4.07.2008r w sprawie przyjęcia założeń do strategii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie na lata 2008-2015

4.

Uchwała Nr 92 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum naukowo-przemysłowego w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego dotyczącego opracowania modeli produkcyjnych wystandaryzowanej jakości produkcji bydła mięsnego, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”

5.

Uchwała Nr 122 Senatu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku

6.

Uchwała Nr 146 Senatu z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu przygotowania i realizacji projektu badawczego pt. "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 1: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3: „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, poddziałanie 1.1.2: „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”

7.

Uchwała Nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

8.

Uchwała Nr 457 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Warmińsko-Mazurskiego Portalu Weterynaryjnego wraz z budową baz danych i digital i digitalizacją zasobów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Działanie 7.2 – Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych. Poddziałanie 7.2.2. Usługi i aplikacje dla MŚP

9.

Zarządzenie Nr 56/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2010 rok oraz planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2010r.

10.

 

Uchwała Nr 483 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozwój sieci szerokopasmowych miasteczka akademickiego - Kortowo”

11.

Uchwała Nr 484 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania Umowy o ustanowieniu Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Ekologii i Systemów Ochrony Środowisk

12.

Uchwała Nr 514 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Dydaktyczno-Badawczego Laboratorium Drobiarskiego w Bałdach”

3.

Identyfikacja ryzyka

 

Zarządzenie Nr 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dn15 listopada 2010 w sprawie: wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

4.

Analiza ryzyka

 

Zarządzenie Nr 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dn15 listopada 2010 w sprawie: wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

5.

Reakcja na ryzyko

 

Zarządzenie Nr 82/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia z dn15 listopada 2010 w sprawie: wprowadzenia Polityki zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

 

 

 

 MECHANIZMY KONTROLI

 

 

 

1.

Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

1.

Zarządzenie Nr 41/2008 z dnia 30.10.2008r w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian warunków realizacji projektów badawczych finansowanych przez właściwego Ministra do spraw nauki

2.

Zarządzenie Nr 43/2008 z dnia 14.11.2008r w sprawie publikowania utworu naukowego lub dydaktycznego pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie finansowanych ze środków na badania i działalność ogólnouczelnianą

3.

Zarządzenie Nr 22 z dnia 23.06.2008r w sprawie zasad przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych

4.

Zarządzenie Nr 23 z dnia 23.06.2008r w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach PO RPW 2007-2013.                                            

5.

Zarządzenie Nr 33 z dnia 01.09.2008r w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach PO RPW 2007-2013

6.

Zarządzenie Nr 1/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychologiczno – socjologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w środowisku pracy”

7.

Zarządzenie Nr 11/2009 Rektora z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli”.

8.

Zarządzenie Nr 12/2009 Rektora z dnia 26 lutego 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Higiena pasz”.

9.

Zarządzenie Nr 18/2009 Rektora z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dla nauczycieli w zakresie edukacja dla bezpieczeństwa”.

10.

Zarządzenie Nr 20/2009 Rektora z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

11.

Zarządzenie Nr 22/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Ochrona informacji niejawnych i innych prawnie chronionych w administracji i bussinesie”

12.

Zarządzenie Nr 23/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawne uwarunkowania kształtowania wizerunku instytucji”

13.

Zarządzenie Nr 24/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Administracja w organach wymiaru sprawiedliwości”

14.

Zarządzenie Nr 25/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Metody satelitarnego pozycjonowania GNSS w geodezji i systemach GIS”

15.

Zarządzenie Nr 26/2009 Rektora z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kuratela sądowa”

16.

Zarządzenie Nr 27/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009r.w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kontrola, nadzór i audyt w administracji publicznej”

17.

Zarządzenie Nr 28/2009 Rektora z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Komunikacja międzykulturowa”

18.

Zarządzenie Nr 31/2009 Rektora z dnia 1 czerwca 2009 r. w sprawie procedury przyznania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.

19.

Zarządzenie Nr 32/2009 Rektora z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności”.

20.

Zarządzenie Nr 36/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów”

21.

Zarządzenie Nr 37/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo europejskie”

22.

Zarządzenie Nr 38/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Samorząd terytorialny”

23.

Zarządzenie Nr 45/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Dydaktyka zajęć edukacyjnych Wychowanie do życia w rodzinie”

24.

Zarządzenie Nr 46/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem”

25.

Zarządzenie Nr 47/2009 Rektora z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem publicznym”

26.

Zarządzenie Nr 48/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Inżynieria zarządzania bezpieczeństwem cywilnym”

27.

Zarządzenie Nr 54/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie określenia standardów kształcenia na studiach doktoranckich realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

28.

Zarządzenie Nr 57/2009 Rektora z dnia 18 września 2009 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”

29.

Zarządzenie Nr 58/2009 Rektora z dnia 24 września 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechanizmy funkcjonowania strefy euro”

30.

Zarządzenie Nr 67/2009 Rektora z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej”

31.

Zarządzenie Nr 78/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

32.

Zarządzenie Nr 79/2009 Rektora z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie w zawodzie technik ekonomista”

33.

Zarządzenie Nr 82/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie „Zarządzanie przedsiębiorstwem” na ”Nowoczesne metody zarządzania”

34.

Zarządzenie Nr 83/2009 Rektora z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samochodowe”

35.

Uchwała Nr 107 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Perugii, Włochy

36.

Uchwała Nr 117 Senatu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Białostocką Fundacją Kształcenia Kadr

37.

Uchwała Nr 118 Senatu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem w Sorocab, Stan San Paulo, Federacyjna Republika Brazylii

38.

Uchwała Nr 119 Senatu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Instytutem Fizyki i Inżynierii Niskich Temperatur Ukraińskiej Akademii Nauk w Charkowie, Ukraina

39.

Uchwała Nr 120 Senatu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Uniwersytetem w Walencji, Hiszpania

40.

Uchwała Nr 121 Senatu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w Kortowie - miasto Olsztyn dla budynku starej kotłowni przy ul. Prawocheńskiego 3

41.

Uchwała Nr 147 Senatu z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy partnerskiej w celu realizacji projektu pod roboczym tytułem „Diagnozowanie przetwórczej przydatności surowców roślinnych z zastosowaniem komputerowych systemów wizyjnych i sztucznej inteligencji”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, działanie 1.3 „Wsparcie projektów B + R na rzecz przedsiębiorstw realizowanych przez jednostki naukowe” i 1.3.1 „Projekty rozwojowe”

42.

Uchwała Nr 148 Senatu Uniwersytetu z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie zaopiniowania Porozumienia o współpracy w organizowaniu dodatkowych studenckich zagranicznych praktyk zawodowych

43.

Uchwała Nr 149 Senatu z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przedłużenia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Instytutem Ziemskiego Magnetyzmu, Jonosfery i Propagacji Fal Radiowych (IZMIRAN) Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie, Rosja

44.

Uchwała Nr 150 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

45.

 

Uchwała Nr 330 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Szczytnie

46.

Zarządzenie Nr 6 z dnia 17.02.2010 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33 z dnia 01.09.2008r w sprawie zarządzania projektami inwestycyjnymi w ramach PO RPW

47.

 

Uchwała Nr 341 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Medycznym w Kownie, Litwa

48.

Uchwała Nr 342 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Uniwersytetem

Narodowym „Politechnika Lwowska”, Ukraina

49.

Uchwała Nr 343 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Białoruskim Państwowym Uniwersytetem Technologicznym, Republika Białoruś

50.

Zarządzenie Nr 9/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Eurokody w budownictwie”

51.

Uchwała Nr 355 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

52.

Uchwała Nr 356 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenów powojskowych pn. „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów Olsztyn-Kortowo, koszary-Aleja Warszawska”.

53.

Uchwała Nr 358 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora i Kanclerza do podjęcia działań zmierzających do zawarcia porozumienia z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

54.

Uchwała Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach

55.

Uchwała Nr 363 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie zawarcia Porozumienia o współpracy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z Fundacją EUROPE 2004 przy realizacji projektu „Eurogeneracja”

56.

Uchwała Nr 364 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa”

57.

Uchwała Nr 365 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem im. Justusa Liebiga w Giessen, Niemcy

58.

Uchwała Nr 366 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Państwowym Uniwersytetem Rolniczo-Technologicznym TAVRIA Melitopol, Ukraina

59.

Uchwała Nr 367 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk

60.

Zarządzenie Nr 10/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

61.

Zarządzenie Nr 13/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie Procedury Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

62.

Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

63.

Zarządzenie Nr 16/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad przyznawania lokali (miejsc) rotacyjnych

z zasobów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

64.

Uchwała Nr 380 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację prac badawczych oraz występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy

65.

Uchwała Nr 385 Senatu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Uniwersytetem Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

66.

Uchwała Nr 386 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia makrokierunku studiów w Uniwersytecie

67.

Uchwała Nr 387 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania nowych kierunków i specjalności oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

68.

Uchwała Nr 388 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

69.

Uchwała Nr 390 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w 2011 r.

70.

Uchwała Nr 391 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 r.

71.

Uchwała Nr 392 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2011 r.

72.

Uchwała NR 393 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2010/2011

73.

Uchwała Nr 394 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia w roku akademickim 2010/2011

74.

Uchwała Nr 400 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn

75.

Uchwała Nr 402 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci

76.

Uchwała Nr 403 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum zawiązanego w celu wspólnego opracowania i złożenia wniosków na realizację prac badawczo-rozwojowych i projektów rozwojowych związanych z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

77.

Uchwała Nr 404 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu między kierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia

78.

Uchwała Nr 405 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Kaliningradzkim Państwowym Uniwersytetem Technicznym, Rosja

79.

Uchwała Nr 455 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr 388 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w ofercie kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Ełku

80.

Uchwała Nr 456 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

81.

Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych

82.

Zarządzenie Nr 22/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Prawo gospodarcze”

83.

Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie i higiena głosu”

84.

Zarządzenie Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza religijna”

85.

Zarządzenie Nr 25/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Doskonalenie zawodowe kuratorów sądowych”

86.

Zarządzenie Nr 26/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Ekonomia w biznesie”

87.

Zarządzenie Nr 27/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Formy gimnastyczno – taneczne z rytmiką”

88.

Zarządzenie Nr 28/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjna”

89.

Zarządzenie Nr 29/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie pedagogiczne”

90.

Zarządzenie Nr 30/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Pedagogika religii i etyki”

91.

Zarządzenie Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wychowanie fizyczne i zdrowotne z przygotowaniem do pracy pedagogicznej w klasie integracyjnej”

92.

Zarządzenie Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z elementami odnowy biologicznej”

93.

Zarządzenie Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie głosu”

94.

Zarządzenie Nr 34/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Wiedza o kulturze”

95.

Uchwała Nr 407 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa istniejącego budynku zaplecza szpitalnego na Collegium Anatomicum”

96.

Uchwała Nr 408 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w treści porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Rzeczpospolita Polska), a Czernihowskim Państwowym Instytutem Ekonomiki i Zarządzania w Czernihowie (Ukraina)

97.

Uchwała Nr 408 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

98.

Uchwała Nr 417 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie

99.

Uchwała Nr 428 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 275 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

100.

Uchwała Nr 429 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa i wyposażenie laboratorium drogownictwa”

101.

Uchwała Nr 430 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wyposażenie laboratoriów technicznej kontroli budowli”

102.

Uchwała Nr 431 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Warmińsko-Mazurskie Centrum Wystawiennicze „Stara Kotłownia”

103.

Uchwała Nr 432 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Uniwersyteckiego portalu służącego rozwojowi e-usług dla Warmii i Mazur”

104.

Zarządzenie Nr 44/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Kształcenie na odległość”

105.

Zarządzenie Nr 45/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Przygotowanie do pracy w ośrodkach dla cudzoziemców”

106.

Zarządzenie Nr 46/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Profilaktyka i terapia uzależnień”

107.

Zarządzenie Nr 47/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji studiów podyplomowych w zakresie „Liderów innowacji”

108.

Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich

109.

Zarządzenie Nr 48 z dnia 21.06.2010r. w sprawie Zasad Rachunkowości

w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

110.

Zarządzenie Nr 52/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kanoniczne i cywilne procedury w Kościele”

111.

Uchwała Nr 462 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do zawierania z jednostkami samorządu terytorialnego lub podmiotami gospodarczymi porozumień lub umów na realizację wspólnych projektów o charakterze badawczym i edukacyjnym oraz występowania z wnioskami o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach współpracy

112.

Uchwała Nr 463 Senatu z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Włodzimierskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym, Federacja Rosyjska

113.

Zarządzenie Nr 54 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie powołania Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2008-2012

114.

Zarządzenie Nr 55/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

115.

Zarządzenie Nr 57/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni”

116.

Zarządzenie Nr 58/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Archiwistyka współczesna i infobrokerstwo”

117.

Uchwała Nr 479 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 454 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nazwy Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ UWM w Olsztynie

118.

Uchwała Nr 480 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

119.

Uchwała Nr 486 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Instytutem Maxa Rubnera w Karlsruhe, Niemcy

120.

Uchwała Nr 487 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Instytutem Historii Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. Maksyma Rylskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, Ukraina

121.

Uchwała Nr 473 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”

122.

Uchwała Nr 474 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”

123.

Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany zakładowego planu kont — ZPK

124.

Zarządzenie Nr 65/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 września 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Współczesne aspekty duszpasterstwa”

125.

Zarządzenie Nr 71/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 października 2010 roku w sprawie utworzenia studiów podyplomowych w zakresie „Kulturoznawstwo”

126.

Uchwała Nr 496 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna w Warszawie”

127.

Uchwała Nr 497 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie”

128.

Uchwała Nr 498 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie”

129.

Uchwała Nr 499 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie”

130.

Uchwała Nr 500 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Warszawie”

131.

Uchwała Nr 501 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

132.

Uchwała Nr 502 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

133.

Uchwała Nr 503 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

134.

Uchwała Nr 504 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

135.

Uchwała Nr 506 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

136.

Uchwała Nr 507 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

137.

Uchwała Nr 508 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

138.

Uchwała Nr 509 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

139.

Uchwała Nr 510 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

140.

Uchwała Nr 511 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie zaopiniowania kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki „Polskie Radio – Spółka Akcyjna w Olsztynie”

141.

Uchwała Nr 515 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii w sprawie przystąpienia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego

142.

Uchwała Nr 517 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współ-pracy z Odeskim Państwowym Uniwersytetem Ekonomicznym, Ukraina

2.

Nadzór

1.

Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy organ Uniwersytetu lub jego zastępcę (jeden egzemplarz uchwały znajduje się w aktach osobowych nauczycieli akademickich, rejestr uchwał prowadzi Biuro Rektora )

2.

Uchwały Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczycieli akademickich (jeden egzemplarz uchwały znajduje się w aktach osobowych nauczycieli akademickich, rejestr uchwał prowadzi Biuro Rektora)

3.

Zarządzenie Nr 39/2008 z dnia 30.09.2008r w sprawie ustalenia stanowisk, których zajmowanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych

4.

Zarządzenie Nr 45/2008 z dnia 19.11.2008r w sprawie ustalenia procedur zgłaszania wypadków przy pracy

5.

Zarządzenie Nr 10/2009 z dnia 18.02.2009r w sprawie wykonywania badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

6.

Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 02.03.2009r w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny

7.

Zarządzenie Nr 15/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie wzoru Certyfikatu ukończenia szkolenia „Pierwsza pomoc przedlekarska”

8.

Zarządzenie Nr 17/2009 Rektora z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu

9.

Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie organizacji obrony cywilnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

10.

Zarządzenie Nr 33/2009 Rektora z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2009 roku w sprawie określenia wzoru druku Zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu

11.

Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej

12.

Zarządzenie Nr 71/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zasad postępowania przy zamawianiu, ewidencji, przechowywaniu, używaniu oraz likwidacji pieczęci w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurski

13.

Zarządzenie Nr 74/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

14.

Zarządzenie Nr 76 z dnia 7.12.2009 w sprawie Regulaminu używania Elektronicznej Karty Pracowniczej UWM w Olsztynie

15.

Zarządzenie Nr 75/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

16.

Zarządzenie Nr 2/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na czas zagrożenia państwa i wojny

17.

Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany Załącznika 1 do Zarządzenia Nr 77 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad kodowania struktury organizacyjnej i bazy dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na potrzeby Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS)

18.

Zarządzenie Nr 7/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie Regulaminu Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

19.

Zarządzenie Nr 13 z dnia 8.03.2010 w sprawie Procedur Kontroli w Szpitalu Uniwersyteckim z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej UWM

20.

Uchwała Nr 397 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej przez jednoosobowy

21.

Zarządzenie Nr 53/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia wzorów druków Zaświadczeń pedagogicznych potwierdzających przygotowanie pedagogiczne absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

22.

Uchwała Nr 475 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie Regulaminu pracy Senatu

23.

Uchwała Nr 488 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie zaopiniowania umieszczenia tablicy okolicznościowej upamiętniającej założycieli NSZZ „Solidarność” społeczności akademickiej w Olsztynie

24.

Uchwała Nr 512 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego uczelni za 2010 rok

3.

Ciągłość działalności

1.

Imienne zakresy obowiązków pracowników nie będących nauczycielami akademickimi znajdują się w aktach osobowych pracowników.

2.

System pełnomocnictw i upoważnień (Rejestr prowadzi Biuro Rektora)

3.

Decyzja Nr 17 z dn.1.IX.2008 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie w sprawie określenia zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerz

4.

Podział zakresów obowiązków i kompetencji Dziekana i Prodziekanów

4.

Ochrona zasobów

1.

Zarządzenie Nr 28 z dnia 05.08.2008r w sprawie Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie

2.

Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3.

Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej

5.

Mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych

1.

Zarządzenie Nr 2/2009 Rektora z dnia 12 stycznia 2009 roku w sprawie zmiany treści załącznika „Imienna lista wypłat za praktyki studentom ...” do Zarządzenia Nr 49 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie praktyk studenckich

2.

Uchwała Nr 105 Senatu z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zwiększenia funduszu założycielskiego Przychodni Specjalistycznej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

3.

Uchwała Nr 122 Senatu z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie zaopiniowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rewitalizacja obiektów powojskowych przy ul. Warszawskiej w Olsztynie na Szpital Uniwersytecki”, do podjęcia realizacji w 2009 roku

4.

Zarządzenie Nr 14/2009 Rektora z dnia 2 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przyznawania Staży Przedsiębiorcom i Pracownikom Przedsiębiorstw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz Regulaminu Przyznawania Staży w Przedsiębiorstwach Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w celu realizacji projektu pt.: „Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania uświadamiające z zakresu przedsiębiorczości akademickiej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii

5.

Uchwała Nr 142 Senatu w Olsztynie z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wykup udziałów w Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej

6.

Uchwała Nr 143 Senatu z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do majątku Uniwersytetu gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym 55 m. Olsztyn

7.

Uchwała Nr 144 Senatu z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 55 m. Olsztyn

8.

Zarządzenie Nr 53/2009 Rektora z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

9.

Zarządzenie 56/2009 Rektora z dnia 7 września 2009 r. w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2009/2010

10.

Zarządzenie Nr 59/2009 Rektora z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia dla pracowników organizujących i realizujących proces kształcenia w zakresie studiów podyplomowych oraz kursów

11.

Zarządzenie Nr 60/2009 Rektora z dnia 28 września 2009 r. w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski

12.

Zarządzenie Nr 72/2009 Rektora z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie włączenia dodatków specjalnych z tytułu warunków wykonywania pracy do wynagrodzenia zasadniczego

13.

Zarządzenie Nr 1/2010 Rektora z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie zasad rozliczania należności przysługujących studentowi, doktorantowi oraz osobie współpracującej z uczelnią z tytułu podróży związanej z realizacją zadań na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

14.

Uchwała Nr 337 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 stycznia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym nr 111 m. Olsztyn

15.

Uchwała Nr 357 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie podziału środków na działalność studencką oraz współpracę międzynarodową w 2010 roku

16.

Uchwała Nr 360 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na adaptację obiektu nr 8 w Szpitalu Uniwersyteckim na Laboratorium Komórek Macierzystych Wydziału Nauk Medycznych

17.

Uchwała Nr 369 Senatu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2010

18.

Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie kosztów przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowania o nadanie tytułu profesora

19.

Uchwała Nr 381 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do udzielenia gwarancji kredytowych Szpitalowi Uniwersyteckiemu z Przychodnią Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

20.

Uchwała Nr 382 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Przez praktykę do zawodu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

21.

Uchwała Nr 383 Senatu z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zgody na sprzedaż budynku przy ul. Głowackiego 17 w Olsztynie

22.

Uchwała Nr 401 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek

23.

Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych , badań własnych i dydaktyki

24.

Uchwała Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku

25.

Uchwała Nr 411 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

26.

Uchwała Nr 415 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Gryźliny, gm. Stawiguda

27.

Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/2011

28.

Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2010/2011

29.

Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania

 i wypłacania stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich

w Uniwersytecie

30.

Zarządzenie 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych

w roku akademickim 2010/2011

31.

Zarządzenie Nr 49/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 czerwca 2010 roku w sprawie ustalenia limitów środków na dodatkowe wynagrodzenia osób biorących udział w pracach badawczych

32.

Zarządzenie Nr 63/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad ubiegania się o dodatkowe dofinansowanie do wyjazdów na stypendium w ramach Programu Erasmus z tytułu orzeczenia o niepełnosprawności

33.

Decyzja Nr 24/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie zryczałtowanych stawek zwrotu kosztów podróży dla studentów wyjeżdżających w ramach międzynarodowych programów edukacyjnych

34.

Uchwała Nr 460 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 118 m. Olsztyn

35.

Uchwała Nr 461 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 112 m. Olsztyn

36.

Uchwała Nr 476 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku zmieniająca Uchwałę Nr 410 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim

37.

Uchwała Nr 485 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych

38.

Decyzja Nr 31/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych na podstawie umów cywilno-prawnych

39.

Decyzja Nr 32/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku akademickim 2010/2011 za godziny ponadwymiarowe oraz za prowadzenie pracy dyplomowej: magisterskiej, licencjackiej, inżynierskiej

40.

Decyzja Nr 33/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie w roku akademickim 2010/2011 zajęć dydaktycznych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i realizujących obowiązki naukowo-dydaktyczne w Olsztynie, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne na podstawie umów cywilno-prawnych w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych

41.

Uchwała Nr 518 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Rektora do podpisania w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie weksla in blanco

6.

Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

1.

Zarządzenie Nr 3 z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie: ochrony danych osobowych i baz danych w systemach informatycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2.

3.

Uchwała Senatu Nr 233 z dnia 30 listopada 2007 roku w sprawie informatyzacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

4.

Zarządzenie Nr 51/2008 Rektora z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Regulaminów sieci komputerowych i serwisów internetowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

5.

Zarządzenie Nr 69/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Regionalnego Centrum Informatycznego

6.

Decyzja Rektora Nr 47 z dnia 25.11.2010 w sprawie powołania zespołu do opracowania planu strategicznego IT

 

IV.

 

 INFORMACJA I KOMUNIKACJA

 

 

 

1.

Bieżąca informacja

1.

Biuletyn Informacji Publicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

2.

Zarządzenie Nr 61/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

2.

Komunikacja wewnętrzna

1.

Strony internetowe WWW.

2.

Zarządzenie Nr 53 z dnia 30.12.2008r w sprawie w sprawie regulaminu publikowania w Biuletynie Publicznym

3.

Komunikacja zewnętrzna

 

Zarządzenie Nr 20/2009r z dnia 15 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie zapraszania i pobytu cudzoziemców w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

V.

 

 MONITOROWANIE I OCENA

 

 

 

1.

Monitorowanie systemu kontroli zarządczej

1.

 

Bieżąca kontrola funkcjonalna, której zadania zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym administracji UWM w Olsztynie, bieżąca kontrola kierownicza wykonywana przez pracowników pełniących funkcje kierownicze w UWM.

2.

 Zarządzenie Nr z dnia w sprawie Komisji Dyscyplinarnej

2.

Samoocena

 

 

3.

Audyt wewnętrzny

1.

Księga Procedur Audytu Wewnętrznego z dnia 15.03.2010r

2.

Zarządzenie Nr 72/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14.10.2010r w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego UWM w Olsztynie

4.

Uzyskane zapewnienie o stanie kontroli zarządczej

 

 Wyniki kontroli i audytów zewnętrznych, audyt wewnętrzny, wyniki kontroli wewnętrznej, monitorowanie i samoocena, pochodzące z zewnątrz Uniwersytetu, pochodzące od organów nadrzędnych i Ministerstw

           

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 84

z dnia 15 listopada 2010 roku

 

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY

 


 

Lp.

 

 

Standardy kontroli zarządczej

 

 

TAK

 

NIE

 

NIE W PEŁNI

 

UWAGI/DODATKOWE INFORMACJE

ODNIESIENIE DO DOKUMENTÓW, PROCEDUR, REGULACJI wewn.

1.

 2.

 3.

 4.

 5.

 6.

 7.

 

 I.

 

ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE

standardy:

 • Przestrzeganie wartości etycznych
 • Kompetencje zawodowe
 • Struktura organizacyjna
 • Delegowanie uprawnień

 

 

 

 

 

 

1.

Czy i jakie wartości etyczne stosowane / przestrzegane / przyjęte w są w jednostce

 

 

 

 

 

2.

Czy osoby zarządzające jednostką posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające efektywnie realizować zadania?

 

 

 

 

 

3.

Czy pracownicy jednostki są odpowiednio przygotowani do realizacji powierzonych zadań? – o ocenie kierownictw, bezpośrednich przełożonych?

 

 

 

 

 

4.

Czy pracownicy jednostki uczestniczą w szkoleniach podwyższających kompetencje i umiejętności?

 

 

 

 

 

5.

Czy w jednostce istnieje plan szkoleń?

 

 

 

 

 

6.

Czy w procesie kierowania na szkolenia uwzględniane są preferencje pracowników związane z realizowanymi na danym stanowisku zadaniami?

 

 

 

 

 

7.

Czy kadra zarządzająca uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje?

 

 

 

 

 

8.

Czy w jednostce istnieje sformalizowany proces naboru pracowników?

 

 

 

 

 

9.

Czy proces naboru pracowników stosowany w jednostce pozwala na wybór najlepszego kandydata?

 

 

 

 

 

10.

Czy struktura jednostki jest dostosowana do jej celów i zadań?

 

 

 

 

 

11.

Czy jednostka posiada wewnętrzny regulamin organizacyjny określający zakres uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych komórek organizacyjnych?

 

 

 

 

 

12.

Czy pracownicy jednostki posiadają, określony w formie pisemnej, zakres zadań i obowiązków?

 

 

 

 

 

13.

Czy zakres obowiązków pracowników jednostki jest aktualny?

 

 

 

 

 

14.

Czy zakres obowiązków pracowników jest określony w formie pisemnej?

 

 

 

 

 

15.

Czy zostały w sposób precyzyjny określone uprawnienia, które są delegowane osobom zarządzającym na różnych szczeblach?

 

 

 

 

 

16.

Czy delegowanie uprawnień w jednostce jest potwierdzane podpisem osób przyjmujących delegowane uprawnienia?

 

 

 

 

 

II.

CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Standardy:

 • Misja
 • Określanie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji
 • Identyfikacja ryzyka
 • Analiza ryzyka
 • Reakcja na ryzyko

 

 

 

 

 

 

1.

Czy jednostka ma określoną / opisaną misję / cel istnienia jednostki?

 

 

 

 

 

2.

Czy cele i zadania jednostki zostały określone?

 

 

 

 

 

3.

Czy cele i zadania zostały określone w rocznej perspektywie?

 

 

 

 

 

4.

Czy cele i zadania są znane pracownikom jednostki?

 

 

 

 

 

5.

Czy dla poszczególnych celów i zadań zostały określone komórki organizacyjne / osoby odpowiedzialne za ich realizację?

 

 

 

 

 

6.

Czy w jednostce dokonywana jest identyfikacja ryzyk?

 

 

 

 

 

7.

Jak często dokonywana jest identyfikacja ryzyk w jednostce?

 

 

 

 

 

8.

Czy zidentyfikowane ryzyka są poddawane analizie?

 

 

 

 

 

9.

Czy proces związany z identyfikacją i analiza ryzyka jest dokumentowany?

 

 

 

 

 

10.

Czy w przypadku istotnych zidentyfikowanych ryzyk jednostka podejmuje działania celem zmniejszenia danego ryzyka?

 

 

 

 

 

11.

Czy w jednostce podejmowane były działania związane z wdrożeniem procesu zarządzania ryzykiem?

 

 

 

 

 

 

12.

Czy zarządzanie ryzykiem było przedmiotem szkoleń / warsztatów / kursów w których uczestniczyła kadra zarządzająca / pracownicy jednostki?

 

 

 

 

 

13.

Czy w Państwa ocenie istnieje potrzeba szkolenia z zakresu zarządzania ryzykiem?

 

 

 

 

 

 

III.

MECHANIZMY KONTROLI

Standardy:

 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej
 • Nadzór
 • Ciągłość działalności
 • Ochrona zasobów
 • Szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych
 • Mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych

 

 

 

 

 

1.

Czy jednostka posiada wewnętrzne procedury, instrukcje, wytyczne, inne dokumenty regulujące działalności jednostki i realizację zadań?

 

 

 

 

 

2.

Czy wdrożone w jednostce procedury, instrukcje, itp. zostały zakomunikowane pracownikom jednostki w sposób umożliwiający im zapoznanie się?

 

 

 

 

 

3.

Czy ww. procedury, itp. są dostępne dla wszystkich pracowników jednostki?

 

 

 

 

 

4.

Czy kadra kierownicza różnego szczebla zapewnia odpowiedni nadzór nad realizacja zadań przez pracowników?

 

 

 

 

 

 

5.

Czy w jednostce wprowadzony został system zastępstw zapewniający ciągłość realizacji zadań?

 

 

 

 

 

6.

Czy jednostka posiada plany awaryjne na wypadek wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych?

 

 

 

 

 

7.

Czy system zastępstw określony został w sposób formalny i ma odzwierciedlenie w opisach stanowisk, zakresach czynności, innych dokumentach?

 

 

 

 

 

8.

Czy zasoby jednostki są chronione przed dostępem osób nieuprawnionych?

 

 

 

 

 

9.

Czy dokumentacja jednostki jest w odpowiedni sposób zabezpieczona?

 

 

 

 

 

10.

Czy w jednostce są rejestrowane i dokumentowane operacje finansowe i gospodarcze?

 

 

 

 

 

 

11.

Czy istnieją mechanizmy zapewniające, iż operacje finansowe są zatwierdzane przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną?

 

 

 

 

 

12.

Czy w jednostce zapewniony jest podział kluczowych obowiązków pomiędzy różne osoby?

 

 

 

 

 

13.

Czy zapewniona jest w jednostce weryfikacja operacji finansowych przed i po ich realizacji?

 

 

 

 

 

14.

Czy istnieją w jednostce procedury służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych?

 

 

 

 

 

 

IV.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

Standardy:

 • Bieżąca informacja
 • Komunikacja wewnętrzna
 • Komunikacja zewnętrzna

 

 

 

 

 

1.

Czy istniejący w jednostce system przekazywania informacji zapewnia osobom zarządzającym i pracownikom otrzymywanie informacji w odpowiedniej formie i czasie?

 

 

 

 

 

2.

Czy w Państwa ocenie system komunikacji istniejący w jednostce jest efektywny?

 

 

 

 

 

3.

Czy w jednostce istnieją mechanizmy które zapewniają przekazywanie ważnych informacji wewnątrz jednostki?

 

 

 

 

 

4.

Czy w Państwa ocenie system wymiany informacji z podmiotami zewnętrznymi jest efektywny?

 

 

 

 

 

5.

Czy w Państwa ocenie system komunikacji z jednostką nadrzędną jest efektywny i sprawny?

 

 

 

 

 

6.

Czy wymiana informacji z podmiotami zewnętrznymi ma wpływ na osiąganie celów i realizację zadań w jednostce?

 

 

 

 

 

 

7.

Czy pracownicy mają możliwość swobodnego zgłaszania sugestii w zakresie usprawnienia kontroli zarządczej?

 

 

 

 

 

 

8.

Czy w ramach jednostki / komórki organizacyjne organizowane są spotkania kadry kierowniczej z pracownikami, podczas których omawiane są istotne problemy, ryzyka, słabości kontroli zarządczej?

 

 

 

 

 

V.

 

MONITOROWANIE I OCENA

Standardy:

 • Monitorowanie systemu kontroli zarządczej
 • Samoocena
 • Audyt wewnętrzny
 • Uzyskanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

 

 

 

 

 

 

1.

Czy w jednostce dokonywana była analiza systemu kontroli zarządczej w formie samooceny?

 

 

 

 

 

2.

Czy proces samooceny (w przypadku, gdy był przeprowadzany) był dokumentowany?

 

 

 

 

 

3.

Czy prowadzony był / jest w jednostce proces bieżącego monitorowania realizacji zadań?

 

 

 

 

 

4.

Czy wyniki audytu wewnętrznego są wykorzystywane przez kadrę zarządzającą jednostki w procesie usprawniania?

 

 

 

 

 

5.

Czy zalecenia audytu wewnętrznego są przez kierownictwo jednostki wdrażane?

 

 

 

 

 

6.

Czy w jednostce analizowane są wyniki kontroli zewnętrznych?

 

 

 

 

 

7.

Czy w jednostce znane są Standardy kontroli zarządczej?

 

 

 

 

 

 

8.

Czy w jednostce podejmowane były / są działania mające na celu wdrożenie standardów kontroli zarządczej?

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa jednostki:………………………………………

 

wypełniający ankietę:………………………………………………podpis …………………….

 

data: ……………………………………….

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
15.11.2010
Data publikacji:
08.12.2010 11:13
Data aktualizacji:
08.12.2010 11:21
Liczba wyświetleń:
6046
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
załącznik 1 63.71 KB
załącznik 2253.31 KB
załącznik 392.79 KB
zarz842010.pdf329.36 KB