Zarządzenie 75/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 października 2010 roku zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010 w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011

 

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie 75/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 października 2010 roku

 

zmieniające Zarządzenie Nr 43/2010  w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011

 

Na podstawie § 17 ust.6 Statutu UWM w Olsztynie, rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 251, poz.1852, z późn. zm.) stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu 43/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie wynagrodzeń z tytułu studenckich praktyk zawodowych w roku akademickim 2010/2011, wprowadza się następujące zmiany:

1.      § 5  otrzymuje brzmienie:

„1. Opiekun zakładowy praktyki pedagogicznej - nauczyciel szkoły lub innej placówki oświatowo- wychowawczej - otrzymuje:

1)     za wykonanie obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki nad studentami podczas odbywania praktyk  pedagogicznych ciągłych, kwotę w wysokości – 40 zł za każdy tydzień praktyki 1 studenta,

2)     za wykonanie obowiązków związanych  z przeprowadzeniem 1 godziny zajęć z udziałem 1 grupy studenckiej podczas odbywania praktyk śródrocznych, kwotę w wysokości – 30 zł za efektywne zajęcia pokazowe dla studentów.

2.      Kwoty, o których mowa w ust.1 przysługują za okres trwania praktyki i są wypłacane na podstawie umowy cywilno-prawnej, zarejestrowanej w Dziale Płac przed rozpoczęciem praktyki.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od 1 października 2010 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.10.2010
Data publikacji:
04.11.2010 11:43
Data aktualizacji:
04.11.2010 11:43
Liczba wyświetleń:
2008
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr752010.pdf38.79 KB