Zarządzenia Nr 60/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 września 2010 roku w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenia Nr 60/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 10 września 2010 roku

 

w sprawie zasad udzielania pełnomocnictw w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 

Działając na  podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  zarządza się  co następuje:

§ 1

1.   Zarządzenie reguluje zasady udzielania pełnomocnictw do reprezentowania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przez Rektora.

2.   Rektor może udzielać  pełnomocnictw w  szczególności do:

1)   dokonywania czynności prawnych polegających na składaniu oświadczeń woli w imieniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej Uniwersytetem, w zakresie zarządu mieniem,

2)   wydawania  decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń,

3)   załatwiania spraw w imieniu Rektora w ustalonym zakresie, w przypadku gdy wynika to z przepisów szczególnych,

4)   reprezentowania interesów Uniwersytetu w postępowaniach sądowych lub administracyjnych oraz w postępowaniu przed innymi organami orzekającymi,

5)   podpisywania dokumentów,

6)   dokonywania czynności nie wymienionych w pkt 1 – 5.

3.   Tryb udzielania upoważnień do dysponowania środkami finansowymi określają odrębne przepisy.

4.   Nie wymaga pełnomocnictwa podpisanie przez Dziekana, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, dokumentu lub rozpatrzenie przez niego sprawy objętej zakresem działania wynikającym z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub Statutu Uniwersytetu.

§ 2

1.   Pełnomocnictwo upoważnia do działania w imieniu Uniwersytetu w zakresie w nim określonym.

2.   Brak pełnomocnictwa lub przekroczenie zakresu umocowania wywołuje skutki określone w Kodeksie cywilnym. Jeżeli skutkiem braku pełnomocnictwa lub przekroczenia jego granic jest szkoda, osoba odpowiedzialna zobowiązana jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.

3.   Pełnomocnictwo może mieć charakter jednorazowy lub upoważniać do działania w określonym czasie.

4.   Pełnomocnictwa udzielane są oddzielnie dla każdej osoby. W pełnomocnictwie może być zawarte upoważnienie do łącznego z inną osobą składania oświadczenia woli.  

§ 3

1.   Pełnomocnictwo udzielane  jest na, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do zarządzenia, wniosek:

1)   Prorektora nadzorującego działalność, której dotyczy pełnomocnictwo,

2)   Dziekana wydziału w zakresie spraw realizowanych na wydziale,

3)   Kanclerza w zakresie jego działania.

2.   Nie wymaga złożenia wniosku udzielenie pełnomocnictwa do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów dla upoważnionych do tej czynności kierowników jednostek organizacyjnych.

3.   Pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej:

1)   datę wydania,

2)   kolejny numer,

3)   imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz stopień, tytuł naukowy

4)   pełnioną funkcję, jeżeli jest ona istotna z punktu widzenia pełnomocnictwa,

5)   okres na jaki wydaje się pełnomocnictwo,

6)   zakres udzielonego pełnomocnictwa.

4.   Otrzymanie pełnomocnictwa osoba upoważniona potwierdza na druku sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia dołączanym do kopii akt pozostających w jednostce prowadzącej rejestr.

5.   Wydawane pełnomocnictwo ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym w Biurze Rektora, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

6.   Wniosek sporządzany jest z zachowaniem  podległości  służbowej wynikającej z przepisów organizacyjnych obowiązujących w Uniwersytecie.

§ 4

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące oraz przepisy wewnętrzne.

§  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

DRUKI DO POBRANIA

 

  •   wniosek

[ pobierz plik WORD ] [ pobierz plik PDF ]

  • potwierdzenie przyjęcia pełnomocnictwa

[ pobierz plik WORD ] [ pobierz plik PDF ]

  • rejestr pełnomocnictw

[ pobierz plik WORD ] [ pobierz plik PDF ]

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60

z dnia 10 września 2010 r.

 

Olsztyn, dnia …………………....................………..

 


Rektor

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie panu/pani …………………………………..........................

(imię, nazwisko, pełniona funkcja)

 

…………………………………………………………………………………………...........................…………………………

 

 

urodzonemu/ej w dniu ……..………………............ w ……………..…….................………………, zamieszkałemu/ej

 

 

w  ……………………………………...............................………………., legitymującemu/ej się dowodem osobistym

(adres zamieszkania)

 

  ………………………………........... wydanym w dniu ……………………………....................…………..  przez

(seria i numer)                                                                                          (data wydania)

 

 …………………………………………………………………................................……………………………………………..

(nazwa organu)

 

pełnomocnictwa do …………………...............................……………………………………………..………………………

(zakres pełnomocnictwa)

 

…………………………………………………………………………………................................………………………………

 

…………………………………………………………………………………………................................………………………

 

 

                                                                               …………………………………………….

(pieczątka i podpis)

 

 

 

Złącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 60

z dnia 10 września 2010 r.

 

Olsztyn, dnia……………………………..

 

………………………………………………..

(imię i nazwisko wraz z tytułem naukowym )

 

………………………………………………..

(pełniona funkcja)

 

 

 

 

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA PEŁNOMOCNICTWA

Nr ……………………….  z dnia ……………………………

 

 

Potwierdzam przyjęcie pełnomocnictwa nr …..…./……… Jednocześnie oświadczam, że znane mi są przepisy o skutkach prawnych przekroczenia zakresu umocowania określonego pełnomocnictwem.

 

 

 

 

…………………………………………….

(pieczątka i podpis)

 


Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia Nr 60

z dnia 10 września 2010 r.

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

90/0100/P                                                                                                                                           A

 

REJESTR PEŁNOMOCNICTW

 

  Teczka numer  ……………….                                                                                                         strona

 

Kolejny

numer pełnomocnictwa

 

Osoba upoważniona

 

Data wydania

pełnomocnictwa

Data

potwierdzenia

przyjęcia

 

Uwagi

 

Imię, nazwisko

i stanowisko

 

Pełniona funkcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
10.09.2010
Data publikacji:
11.10.2010 12:07
Data aktualizacji:
21.01.2016 11:53
Liczba wyświetleń:
7039
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument