Nr 463 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Włodzimierskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym, Federacja Rosyjska

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA   Nr  463

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Włodzimierskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym, Federacja Rosyjska

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Włodzimierskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym, Federacja Rosyjska.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 463 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

 

A

WŁODZIMIERSKIM PAŃSTWOWYM UNIWERSYTETEM HUMANISTYCZNYM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora - prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Włodzimierski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Wiktora Trofimowicza Małygina, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

Ze Strony UWM w realizacji Porozumienia uczestniczyć będzie:

Wydział Humanistyczny,

a ze Strony Włodzimierskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego:

Wydział Filologiczny.

 

Artykuł 2

Współpraca naukowo-badawcza realizowana będzie w następujących formach:

1.      Przeprowadzenie wspólnych badań naukowych w zakresie językoznawstwa wschodniosłowiańskiego, przy szczególnym uwzględnieniu problematyki języków regionalnych.

2.      Organizowanie dwustronnych seminariów.

3.      Wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowo-dydaktycznymi.

4.      Publikacji wyników prac naukowych i skryptów w periodykach obu Stron.

5.      Wymiany publikacji naukowych, skryptów i podręczników.

 

Artykuł 3

1.      Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych
i studentów na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy lub upoważnieni dziekani.

2.      Celem wymiany pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych będzie: udział
w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

3.      Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 4

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienia nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia. Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

Artykuł 5

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim,
w dwóch egzemplarzach w języku rosyjskim oraz w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym każdy tekst posiada jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 6

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Rektor Włodzimierskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego bądź też osoby, przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Włodzimierski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny

 

 

Podpis ____________________

Podpis _________________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Prof. dr hab. Wiktor Trofimowicz Małygin

REKTOR

REKTOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data____________________

Data _______________________

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 12:30
Data aktualizacji:
12.08.2014 11:28
Liczba wyświetleń:
3024
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw463.pdf46.07 KB