Nr 456 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  456

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zmiany oferty kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 3 i 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), § 14 ust. 2 pkt. 14 Statutu UWM w Olsztynie (przyjętego Uchwałą Nr 83 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu, z późn. zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 420), Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Na kierunku pielęgniarstwo zmienia się wymiar kształcenia na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia w realizowanych cyklach:

1)     cyklu A - z 3 (trzech) na 2 (dwu-) semestralny,

2)     cyklu B - z 5 (pięcio -) na 2 (dwu-) semestralny.

2.      Kształcenie realizowane jest na podstawie planów studiów i programów nauczania, uchwalonych przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej.

 

§ 2

Tracą moc przepisy Uchwały Nr 166 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2007 roku oraz Uchwały Nr 150 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2009 roku w części dotyczącej oferty dydaktycznej objętej regulacją niniejszej uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
23.06.2010 08:16
Data aktualizacji:
12.08.2014 11:36
Liczba wyświetleń:
2527
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw456.pdf39.83 KB