Nr 437 z dnia 18 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 437

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 czerwca 2010 roku

 

w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 100 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 8 skreśla się wyraz “studiów”,

2) skreśla się § 15 ust. 1a,

3) w § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Uchwały rady wydziału zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”,

4) w § 23 w ust. 2:

a) w pkt. 3 skreśla się wyrazy: „odpowiedniej rady jednostki organizacyjnej”,

b) skreśla się pkt. 4,

c) dodaje się pkt. 15 w brzmieniu:

„15) podejmowanie uchwał w sprawach realizacji innych zadań wydziału  nie zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy do kompetencji innych organów”,

d) dodaje się pkt. 16 w brzmieniu:

„16) opiniowanie wniosków o udzielenie urlopów, o których mowa w § 81, § 82, § 83 i § 85” ,

5) § 27 otrzymuje brzmienie:

㤠27

1. W zakresie powierzonych zadań, w sprawach nie zastrzeżonych przez obowiązujące przepisy do kompetencji innych organów dziekan wydaje decyzje dotyczące:

1) bieżącego funkcjonowania wydziału,

2) studentów i doktorantów w sprawach, dla których odrębne przepisy przewidują obowiązek zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Od decyzji dziekana, o których mowa w ust. 1 pkt 2 służy prawo wniesienia odwołania do Rektora lub właściwego prorektora w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

3. Rektor uchyla decyzję dziekana wydaną z naruszeniem przepisów ustawy, Statutu, uchwały Senatu, uchwały rady wydziału lub innych przepisów wewnętrznych Uniwersytetu lub naruszających ważny interes Uniwersytetu.” ,

6) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§32

1. Kanclerz Uniwersytetu kieruje administracją i gospodarką w zakresie określonym przez Statut oraz Rektora.

2. Kanclerza zatrudnia Rektor, po zasięgnięciu opinii Senatu.

3. Kanclerz odpowiada za swoją działalność przed Rektorem.

4. Do zadań Kanclerza należy podejmowanie działań oraz sprawozdawczość  i nadzór w szczególności w zakresie:

1) zachowania, pomnażania i należytego wykorzystania majątku Uniwersytetu,

2) planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu,

3) analiz ekonomicznych dotyczących działalności Uniwersytetu,

4) planowania i realizacji inwestycji budowlanych, remontów i modernizacji budynków oraz konserwacji urządzeń technicznych,

5) zapewnienia środków technicznych niezbędnych do funkcjonowania Uniwersytetu,

6) określania procedur niezbędnych do realizacji zadań przez nadzorowane jednostki.

5. Szczegółowy zakres kompetencji Kanclerza ustala Rektor w drodze decyzji.

6. Kanclerz realizuje swoje zadania przy pomocy zastępców.

7) § 37 otrzymuje brzmienie :

㤠37

1. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów mogą być instytuty i katedry.

2. Jednostkami organizacyjnymi wydziałów kształcących na kierunku lekarskim i kierunku weterynaria mogą być katedry, zakłady, kliniki i oddziały kliniczne. Na wydziałach tych zakłady, kliniki i oddziały kliniczne mogą wchodzić w skład katedry.

3. Warunkiem utworzenia kliniki jest zatrudnienie w składzie osobowym  co najmniej jednego lekarza z tytułem profesora lub stopniem doktora habilitowanego, a warunkiem utworzenia oddziału klinicznego zatrudnienie lekarza ze stopniem doktora.

4. Na wydziale mogą być utworzone ośrodki jako jednostki organizacyjne wydziału realizujące zadania na rzecz studentów oraz jednostek organizacyjnych wydziału i Uniwersytetu.

5. Jednostki wymienione w ust. 1, 2 i 4 tworzy, przekształca i znosi Rektor,  na wniosek dziekana, zaopiniowany przez radę wydziału i Senat.

6. Wniosek o utworzenie lub przekształcenie jednostek, o których mowa w ust. 5 powinien zawierać: określenie celu i zakresu działalności naukowej  lub artystycznej i dydaktycznej tych jednostek, źródła finansowania działalności jednostki, strukturę organizacyjną, skład osobowy.

7. Wniosek o zniesienie jednostki musi zawierać uzasadnienie oraz określać terminy i tryb rozliczenia osób odpowiedzialnych za działalność znoszonej jednostki.

8. Szczegółowy zakres działania jednostek określają ich regulaminy organizacyjne.”,

8) § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W skład katedry mogą wchodzić: zespoły naukowo badawcze i dydaktyczne, laboratoria, pracownie, biblioteki, z zastrzeżeniem § 37 ust. 2”,

9) § 40 ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem § 37 ust. 1a” zastępuje się wyrazami  „z zastrzeżeniem §37 ust. 2”,

10) § 47 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W skład kolegium wchodzą:

1) przewodniczący,

2) zastępca przewodniczącego,

3) redaktor naczelny,

4) redaktorzy działowi.”,

11) § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Kierownikami wydziałowych jednostek organizacyjnych w Uniwersytecie są: dyrektor instytutu, kierownik katedry, kierownik zakładu, kierownik kliniki- ordynator, kierownik oddziału klinicznego- ordynator, dyrektor szpitala , kierownik ośrodka.”

12) § 49a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 „1. Na wydziałach kształcących na kierunku lekarskim i kierunku weterynaria powołanie do pełnienia funkcji kierownika kliniki – ordynatora i kierownika oddziału klinicznego – ordynatora, następuje po przeprowadzeniu konkursu.”

13) w § 70:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „na czas określony” ,

b) w ust. 9 skreśla się przecinek po wyrazach „nauczyciel akademicki” ,

14) w § 84 ust.3 - wyrazy „bezpłatnego urlopu” zastępuje się wyrazami „płatnego urlopu”,

15) § 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zasady podziału, przyznawania nagród Rektora oraz występowania o nagrody ministra, o których mowa w ust. 1, określa regulamin uchwalony przez Senat”,

16) w § 93:

a) w ust. 1a po wyrazach „Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” dodaje się wyrazy „w Olsztynie”,

b) w ust. 1b po wyrazach „Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego” dodaje się wyrazy „w Olsztynie” ,

17) w § 20 ust. 1 pkt. 5) Ordynacji wyborczej do organów uczelni wyrazy „uczelnianej komisji wyborczej” zastępuje wyrazami „Uczelnianej Komisji Wyborczej” ,

18) w § 23 ordynacji wyborczej do organów uczelni:

a) w ust. 3 po wyrazie „głosów” dodaje się wyrazy „z zachowaniem przepisu § 4 ust. 4,”,

b) w ust. 5 po wyrazach „na podstawie przepisów” dodaje się wyraz „Statutu”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
18.06.2010
Data publikacji:
22.06.2010 09:25
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:18
Liczba wyświetleń:
3107
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchw4372010.pdf20.89 KB