Zarządzenie Nr 40/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzo

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 40/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie prowadzone w języku angielskim na stacjonarnych studiach na kierunku lekarskim dla cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2010/2011

 

Na podstawie art. 99 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 roku w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz. U. Nr 190, poz. 406, z późn. zm.) i Uchwały Nr 181 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (z późn. zm.) a także Decyzją Nr 1 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie opłat wnoszonych przez studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wydanie legitymacji studenckiej, elektronicznej legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów, wydanie dokumentu stwierdzającego ukończenia studiów podyplomowych oraz duplikatów wyżej wymienionych dokumentów, a także wydania dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.      Ustala się następujące opłaty za stacjonarne studia prowadzone w języku angielskim dla cudzoziemców, realizowane na kierunku lekarskim:

1)     opłatę za okres nauki od 1 do 6 roku studiów w wysokości 38 000 PLN za każdy rok nauki, z zastrzeżeniem pkt. 2,

2)     studenci przyjmowani na studia w pierwszym roku nauki, łącznie z opłatą za kształcenie, o której mowa w pkt. 1, ponoszą opłatę w wysokości 2000 PLN,

3)     opłaty związane z powtarzaniem zajęć dydaktycznych z powodu niezadowalających wyników w nauce,

4)     opłaty za dokumenty związane z przebiegiem studiów.

2.      Studenci zakwalifikowani na studia dla cudzoziemców w języku angielskim, wnoszą dodatkowo opłatę za:

1)     kurs przygotowawczy organizowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w wysokości 1 500 PLN,

2)     uczestnictwo w kursie organizacyjnym prowadzonym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w wysokości 1 000 PLN.

3.      Kandydaci zakwalifikowani na 1 rok studiów, wnoszą depozyt gwarancyjny w wysokości 2000 PLN jako gwarancję zamiarów rozpoczęcia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 

§ 2

1.      Wysokość opłat związanych z powtarzaniem zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce wynosi odpowiednio:

2.      opłata za powtarzanie semestru w wysokości 19 000 PLN,

3.      opłata za powtarzanie roku w wysokości 38 000 PLN,

4.      wysokość opłat za powtarzanie zajęć dydaktycznych z danego przedmiotu z powodu niezadowalających wyników w nauce wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.      Wysokość opłat za wydanie dokumentów związanych z przebiegiem studiów wynosi:

1)     wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej - 17 PLN,

2)     wydanie indeksu - 4 PLN,

3)     wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami - 60 PLN,

4)     wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język angielski - 40 PLN.

2.      Za wydanie duplikatów dokumentów pobiera się od studenta opłaty o połowę wyższe, niż za wydanie oryginałów.

3.      Opłata za wydanie karty bibliotecznej wynosi 10 PLN.

4.      W przypadku utraty oryginału karty bibliotecznej, opłata za wydanie duplikatu wynosi 10 PLN.

5.      Opłaty, o których mowa w ust. 1-4 studenci wnoszą na rachunek bankowy Uniwersytetu wskazany przez Dziekana.

 

§ 4

1.      Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zobowiązuje się do zwrotu depozytu, o którym mowa w § 1 ust. 3, nie później niż do dnia 30 listopada roku rozpoczęcia studiów, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu.

2.      W przypadku niepodjęcia nauki lub rezygnacji studenta ze studiów w ciągu 4 tygodni od rozpoczęcia roku akademickiego, kwota depozytu o której mowa w § 1 ust. 3 nie podlega zwrotowi.

3.      Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student otrzymał urlop lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych, z tym że opłatę za pierwszy rok studiów zwraca się w wysokości pomniejszonej o równowartość 200 Euro.

 

§ 5

Procedurę dokonywania opłat za kształcenie określa umowa podpisana pomiędzy studentem a uczelnią.

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem, do studiów prowadzonych w języku angielskim, stosuje się odpowiednio przepisy obowiązujące oraz Uchwałę Nr 181 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (z późn. zm.).

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 40/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych z przedmiotów

przewidzianych planem 1 roku studiów

 

 

 

Nazwa przedmiotu

 

Rok

 

Liczba godzin

Opłata za powtarzanie przedmiotu

1.

Anatomia

I

240

10 600 PLN

2.

Biofizyka

I

60

2 650 PLN

3.

Biologia medyczna i parazytologia

I

70

3 100 PLN

4.

Chemia

I

45

2 050 PLN

5.

Etyka lekarska

I

30

1 350 PLN

6.

Histologia

I

60

2 650 PLN

7.

Historia medycyny

I

30

1 350 PLN

8.

Język polski

I

60

2 650 PLN

9.

Łacina

I

30

1 350 PLN

10.

Pierwsza pomoc przedlekarska w stanach nagłych i elementy pielęgniarstwa

I

30

1 350 PLN

11.

Propedeutyka medycyny

I

30

1 350 PLN

12.

Umiejętności akademickie

I

35

1 500 PLN

13.

Warsztaty adaptacyjne

I

30

1 350 PLN

14.

Wychowanie fizyczne

I

60

2 650 PLN

15.

Zajęcia fakultatywne

I

45

2 050 PLN

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.05.2010
Data publikacji:
18.06.2010 08:20
Data aktualizacji:
18.06.2010 08:20
Liczba wyświetleń:
2652
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarz402010.pdf49.33 KB