Zarządzenie Nr 42/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie praktyk studenckich

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 42/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

 

w sprawie praktyk studenckich

 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 poz. 1166, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 207 poz. 2110), po zasięgnięciu opinii Samorządu Studenckiego stanowi się co następuje:

§ 1

Ustalam zasady odbywania praktyk studenckich w roku akademickim 2010/2011, określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 roku.

 

Rektor 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 42/2010 Rektora UWM w Olsztynie

z dnia 7 czerwca 2010 roku

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH

 1. Praktyki realizowane są w wymiarze nie mniejszym niż określony w standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków i rodzajów (poziomów) studiów.
 2. Rodzaj praktyki i termin realizacji określa plan i program kształcenia danego kierunku studiów.
 3. Formę, miejsce oraz czas trwania poszczególnych praktyk oraz praktyk pedagogicznych, dostosowanych do specyfiki programu nauczania i możliwości finansowych wydziału określa dziekan, po zasięgnięciu opinii rady wydziału. Dziekan po zasięgnięciu opinii rady wydziału, może przesunąć w planie studiów realizację części lub całości praktyk.
 4. Dziekan wydziela ze środków przyznanych wydziałowi na realizację procesu dydaktycznego niezbędne środki na realizację planowanych praktyk i odpowiada za ich właściwe wykorzystanie i rozliczenie. Ostateczny termin rozliczenia finansowego praktyk ustala się na 30 listopada 2011 roku.
 5. Dla zapewnienia odbycia praktyk, dziekan z upoważnienia Rektora zawiera umowę (Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2) z podmiotami gospodarczymi: rolnikami indywidualnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi zwanymi zakładami pracy.
 6. Umowę w sprawie realizacji praktyki może podpisać właściwy prodziekan, na mocy udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa, z uwzględnieniem zapisu pkt. 9.
 7. Realizacja praktyk odbywa się na podstawie zawartej umowy.
 8. Umowa, o której mowa w pkt 7 powinna określać w szczególności rodzaj praktyki, czas jej trwania i program praktyki.
 9. Umowę w sprawie odbycia praktyk organizowanych przez Pracownię Edukacji Nauczycielskiej i Doradztwa Zawodowego z upoważnienia Rektora zawiera Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, na podstawie udzielonego przez Rektora pełnomocnictwa.
 10. Studentów obowiązuje na praktykach 40 godzinny tydzień pracy a na praktykach pedagogicznych (ciągłych) 30 godzinny tydzień pracy.
 11. Nadzór merytoryczny nad organizacją i przebiegiem praktyk sprawuje dziekan. W celu sprawowania nadzoru nad organizacją i przebiegiem praktyk, rada wydziału może powołać wydziałowego kierownika studenckich praktyk spośród nauczycieli akademickich, określając na piśmie jego obowiązki.
 12. Dziekan może wyznaczyć opiekuna (opiekunów) studenckich praktyk spośród nauczycieli akademickich oraz określić na piśmie jego obowiązki w zakresie nadzoru dydaktyczno-wychowawczego.
 13. Wydziałowy kierownik praktyk oraz opiekun studenckich praktyk otrzymują dodatkowe wynagrodzenie określone odrębnym zarządzeniem Rektora. Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pod warunkiem wykonania pełnego wymiaru pensum dydaktycznego lub po uzupełnieniu niedoboru pensum liczbą godzin dydaktycznych określonych w § 7 ust. 1 pkt. 5 Uchwały Senatu Nr 410 UWM w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w danym roku akademickim.
 14. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie praktyki w kraju lub za granicą, jeżeli jej program spełnia wymagania praktyki wynikającej z programu nauczania. Dziekan może wyrazić zgodę na odbycie części lub całości praktyki lub praktyki pedagogicznej podczas roku akademickiego, jeżeli realizowana będzie w:

1)     czasie wolnym od obowiązujących zajęć,

2)     jednostkach uczelnianych, jeżeli praktyki realizują programowo specjaliści z uczelni,

3)     uczelnianych klinikach oraz szpitalach i przychodniach,

4)     podmiotach gospodarczych i w innych jednostkach organizacyjnych, w tym również w laboratoriach i lecznicach weterynaryjnych,

5)     szkołach, placówkach opiekuńczych oraz innych, prowadzących działalność pedagogiczną lub socjalną.

 1. Student zobowiązany jest ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki.
 2. Uczelnia pokrywa następujące koszty praktyk realizowanych poza miejscem stałego zamieszkania z tytułu:

1)     Zakwaterowania (w tym również w domach studenckich, jeżeli zakład pracy nie zapewnia bezpłatnego lokalu) wg kosztów rzeczywistych, nie większych jednak od kwoty 7,50 zł za jeden nocleg w okresie odbywania praktyki,

2)     jednokrotnego przejazdu z miejsca stałego zamieszkania lub siedziby Uczelni do miejsca praktyki i z powrotem najtańszym środkiem lokomocji publicznej z uwzględnieniem ulg – trasą najkrótszą.

 1. Na podstawie imiennej listy wypłat (Załącznik Nr 3) zatwierdzonej przez dziekana pokrywane są koszty:

1)     zakwaterowania wg rachunku wystawionego imiennie na studenta,

2)     przejazdu na podstawie biletów za przejazd z uwzględnieniem przysługujących ulg.

 1. W przypadku zakwaterowania studentów w Domach Studenckich należących do Fundacji „Żak” – Fundacja Pomocy Studentom UWM w Olsztynie, rozliczenie kosztów zakwaterowania studentów z Fundacją „Żak” następuje na podstawie faktur VAT, z uwzględnieniem zapisu w pkt. 16 ppkt. 1.
 2. Studentowi nie przysługują żadne świadczenia od uczelni z tytułu praktyki, jeżeli:

1)     jest właścicielem, współwłaścicielem lub udziałowcem podmiotu gospodarczego, w którym odbywa praktykę,

2)     odbywa praktykę za granicą,

3)     odbywa praktykę w czasie roku akademickiego.

 1. Zasady odbywania praktyk wymiennych przez studentów cudzoziemców, przyjeżdżających do UWM z innych uczelni są analogiczne, chyba, że dziekan zobligowany umowami międzyuczelnianymi postanowi inaczej. Praktyki wymienne finansowane są ze środków dydaktycznych wydziału.
 2. Student powtarza praktykę według pełnych kosztów.
 3. Poza praktykami wynikającymi z programu nauczania, dopuszcza się możliwość organizowania dla studentów praktyk dodatkowych, które mogą być realizowane na koszt własny studenta lub poprzez udział studenta w programie finansowanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z innych krajowych i zagranicznych środków finansowych. Praktyka dodatkowa jest organizowana na pisemny wniosek studenta skierowany do dziekana. Przed złożeniem wniosku, student w porozumieniu z wydziałowym kierownikiem praktyk lub innym nauczycielem akademickim uzgadnia termin i ramowy program realizacji praktyki.
 4. Po zaakceptowaniu wniosku studenta, dziekan podpisuje umowę z zakładem pracy i kieruje studenta na praktykę, określając program oraz czas trwania praktyki. Odbycie przez studenta dodatkowej praktyki potwierdza zaświadczenie wydane przez zakład pracy.
 5. Dopuszcza się możliwość zawarcia odrębnego porozumienia z zakładami pracy, z którymi Uczelnia współpracuje w zakresie odbywania praktyk studenckich.
 6. W sprawach szczególnych nie uwzględnionych w niniejszych zasadach, decyzję podejmuje Rektor lub właściwy prorektor na wniosek dziekana.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
07.06.2010
Data publikacji:
10.06.2010 10:17
Data aktualizacji:
10.06.2010 10:23
Liczba wyświetleń:
3355
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
ZalNr1 Nr2Wzory_umowy_praktyki.doc92.5 KB
Zal.Nr 3 Zasady tab wypl praktyki.doc41.5 KB