Zarządzenie Nr 39 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2010 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/2011

 

Zarządzenie Nr 39

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 31 maja 2010 roku

 

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2010/2011

 

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),  § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu uchwalonego Uchwałą Nr 83 Senatu z dnia 19 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu (z późn. zm.)  oraz Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku  (z późn. zm.) w sprawie zasad pobierania opłat  za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, zarządza się, co następuje:

§ 1

1.      Opłaty za świadczone usługi edukacyjne na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia

2.      i semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3.      Koszt jednej godziny dydaktycznej na poszczególnych kierunkach studiów z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4.      Koszt jednej godziny dydaktycznej, realizowanej na studiach doktoranckich według dziedzin i dyscyplin naukowych z uwzględnieniem wskaźnika kosztochłonności określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.      Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na poszczególnych kierunkach studiów, stopniach kształcenia semestrach studiów niestacjonarnych: jednolitych magisterskich, studiów pierwszego stopnia inżynierskich i licencjackich  oraz studiów drugiego stopnia-magisterskich wynoszą:

1)     powtarzanie określonego semestru lub przedmiotu:

a)     na I i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu - za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

b)     od III do X semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

2)     powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, z  wyłączeniem przedmiotu z zakresu  technologii informacyjnej oraz lektoratu z języka obcego,  realizowanych na poszczególnych kierunkach - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

3)     powtarzanie określonego  poziomu  (semestru) języka obcego (lektoratu) - 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4)     powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej  - 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5)     powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6)     powtarzanie przedmiotu: emisja głosu w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 24,00 zł  za jedną godzinę dydaktyczną,

7)     powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2).

2.      Opłaty za powtarzanie zajęć dydaktycznych na niestacjonarnych studiach doktoranckich wynoszą:

1)     powtarzanie określonego przedmiotu:

2)     na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 3),

a)     od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 3),

b)     powtarzanie przedmiotu kształcenia ogólnego - 8,00 zł  za jedną godzinę dydaktyczną,

3)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 3).

§ 3

1.      Studia stacjonarne wszystkich kierunków studiów są nieodpłatne.

2.      Na studiach stacjonarnych pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)     na I  i II semestrze według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

2)     od III do XII  semestru 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2),

3)     za powtarzanie przedmiotów kształcenia ogólnego, z wyłączeniem przedmiotu z zakresu technologii  informacyjnej oraz lektoratu języka obcego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

4)     za powtarzanie określonego poziomu (semestru) języka obcego (lektoratu) - 12,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

5)     za powtarzanie zajęć dydaktycznych z wychowania fizycznego - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

6)     za powtarzanie przedmiotu z zakresu technologii informacyjnej - 16,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

7)     za powtarzanie przedmiotów: psychologia i pedagogika realizowanych w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

8)     za powtarzanie przedmiotu: emisja głosu realizowanego w ramach programów studiów związanych z kształceniem nauczycieli - 24,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną,

9)     za powtarzanie przedmiotu pn.: Metodyka nauczania danego przedmiotu, realizowanego na poszczególnych kierunkach za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danego kierunku studiów (wg załącznika 2).

§ 4

1.      Stacjonarne studia doktoranckie są nieodpłatne.

2.      Na studiach stacjonarnych doktoranckich pobiera się opłatę za powtarzanie przedmiotów:

1)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego:

a)     na I roku studiów według pełnych kosztów realizacji przedmiotu za jedną godzinę dydaktyczną: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 3),

b)     powtarzanie przedmiotu podstawowego i kierunkowego od II do IV roku studiów - 50% kosztów każdego powtarzanego przedmiotu ustalonego jako iloczyn opłaty za jedną godzinę dydaktyczną i wskaźnika kosztochłonności: 8,00 zł x wskaźnik kosztochłonności danej dziedziny nauki (wg załącznika 3),

2)     powtarzanie przedmiotu z zakresu kształcenia ogólnego od I do IV roku studiów - 8,00 zł za jedną godzinę dydaktyczną.

§ 5

1.      Opłaty wymienione w § 2 ust. 1-2, § 3 ust. 2 oraz § 4 ust.2 dotyczą zajęć realizowanych w formie ćwiczeń. Wykłady są nieodpłatne dla przedmiotów realizowanych w formie wykładów i ćwiczeń.

2.      W przypadku realizowania przedmiotu wyłącznie w formie wykładu, studenci/doktoranci ponoszą opłatę według zasad określonych odpowiednio dla ćwiczeń.

§ 6

Dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim  poprzedzającym termin wejścia w życie niniejszego Zarządzenia obowiązują przepisy  Zarządzenia Nr 30  Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie dla osób rozpoczynających naukę  w roku akademickim 2009/2010.

§ 7

1.      Opłaty za studia oraz za  powtarzanie zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie  w konsekwencji wprowadzenia zmian  rozporządzenia dotyczącego standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia  oraz rozporządzenia dotyczącego wskaźników kosztochłonności  poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich  w poszczególnych dziedzinach nauki.

2.      Student powtarzający rok studiów lub kontynuujący naukę po co najmniej rocznym urlopie lub przeniesiony z innej szkoły na dany kierunek studiów, wnosi opłaty za semestr w kwocie ustalonej właściwym zarządzeniem Rektora dla rocznika studiów, z którym  kontynuuje naukę. W takim przypadku nie zachodzi konieczność dokonywania zmiany warunków umowy zawartej ze studentem z zastrzeżeniem ust. 3.

3.      Ze studentem przeniesionym z innej szkoły Uniwersytet nawiązuje  umowę za wykonane usługi edukacyjne.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2010 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Józef  Górniewicz

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
31.05.2010
Data publikacji:
10.06.2010 09:22
Data aktualizacji:
10.06.2010 09:26
Liczba wyświetleń:
4987
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zal Nr 1Tabele odpl 2010-2011.doc162.5 KB
Zal 2 Zarz Nr 39.doc81 KB
Zal 3 Zarz Nr 39.doc48 KB