Zarządzenie Nr 37/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 37/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2010 roku

 

w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 oraz § 61 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

w Regulaminie organizacyjnym Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 7 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„Zastępcy Kwestora ds. Inwestycyjnych podlega:

1)     Dział Ekonomiczny,

2)     Dział Obsługi Projektów Europejskich i Międzynarodowych.”,

  1. skreśla się § 32,
  2. dodaje się § 47a w brzmieniu:

„Dział Płac:

1)     prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

2)     dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

3)     dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

4)     przeprowadza weryfikację uprawnień do zasiłków rodzinnych w obowiązujących terminach,

5)     sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesięczne zestawienia wynagrodzeń oraz rozdzielników płac osobowych,

6)     przeprowadza analizę funduszu płac i sporządza bieżące informacje o wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe,

7)     prowadzi sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego,

8)     dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i sporządza deklaracje ZUS,

9)     dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

a.      należności z tytułów egzekucyjnych,

b.      pożyczek mieszkaniowych,

c.      składek związkowych na podstawie deklaracji złożonej przez pracownika,

10) d) innych należności Uniwersytetu,

11) sporządza sprawozdania w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

12) prowadzi dokumentację emerytalno-rentową,

13) sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

14) sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasiłków,

15) dokonuje rozliczeń należności z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło,

16) prowadzi ewidencję wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.”

  1. skreśla się §50,
  2. w § 51 otrzymuje brzmienie:

„Sekcja Rozliczeń Podatkowych

1)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

2)     analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

3)     dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

4)     sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5)     analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

6)     analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7)     kontroluje (?) obowiązki uczelni w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT,

8)     dokonuje rozliczeń służbowych podróży zagranicznych,

9)     obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

10) prowadzi obsługę internetowego konta banku BGŻ S.A,

11) księguje wyciągi bankowe z BGŻ S.A,

12) dokonuje analizy rozrachunków z tytułu konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych,

13) wystawia faktury, noty korygujące i noty obciążeniowe,

14) administruje programem finansowo-księgowym,

15) przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.”,

  1. skreśla się § 52,
  2. po § 54 dodaje się tytuł G „Jednostki podległe Zastępcy Kwestora ds. Inwestycji”
  3. dodaje się § 55 w brzmieniu:

„Do zakresu działania Działu Ekonomicznego należy w szczególności:

1)     opracowywanie projektu planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz planów rzeczowo-finansowych jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze środków na dydaktykę i pozostałych jednostek,

2)     sporządzanie prognozy planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu i Szpitala Uniwersyteckiego na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia,

3)     opracowywanie preliminarzy wydatków według jednostek organizacyjnych,

4)     opracowywanie kalkulacji kosztów funkcjonowania Uniwersytetu,

5)     przygotowywanie projektów wniosków inwestycyjnych do właściwych organów o finansowanie Uniwersytetu,

6)     koordynowanie przedsięwzięć dotyczących planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych,

7)     koordynowanie realizacji zadań inwestycyjnych,

8)     opracowywanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności:

a.      statutowej Uniwersytetu,

b.      dydaktycznej,

c.      ogólnouczelnianej,

9)     przygotowywanie sprawozdania z realizacji powierzonych zadań,

10) prowadzenie obsługi Senackiej Komisji Rozwoju i Finansów Uczelni,

11) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonanych zadań.”.

  1. dodaje się § 56 w brzmieniu:

„Dział Obsługi Projektów Europejskich i Międzynarodowych:

1)     ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a.      projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych,

b.      projektów finansowanych ze środków unijnych,

2)     przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur , rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)     kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

4)     nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

5)     dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

6)     dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7)     dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

8)     dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążenie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)     dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

10) przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

11) przygotowuje wnioski o płatność oraz harmonogramy ich składania,

12) analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

13) przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.”,

 

§ 2

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierza się Kanclerzowi.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
17.05.2010
Data publikacji:
28.05.2010 11:15
Data aktualizacji:
28.05.2010 11:15
Liczba wyświetleń:
2507
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr37.pdf50.04 KB