Zarządzenie Nr 35/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 4 maja 2010 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowy

DRUKUJ TEN DKOUMENT

Zarządzenie Nr 35/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 4 maja 2010 roku

 

w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki.

Jednolity tekst Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Regulamin

korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki

 

§ 1

Niniejszy Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady:

  1. przyznawania Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, służbowych telefonów komórkowych,
  2. postępowanie w przypadku przekroczenia przez Pracownika przyznanego miesięcznego abonamentu,
  3. zwrotu przyznanych służbowych telefonów komórkowych,
  4. taryfy abonamentów oraz stawek połączeń i przesyłu danych (załącznik nr 1).

 

§ 2

  1. Pracodawca może powierzyć Pracownikowi służbowy telefon komórkowy z ustalonymi limitem abonamentowym (zwany dalej telefonem) w celu związanym z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych.
  2. Telefony komórkowe przyznaje pracownikom Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na podstawie pisemnego wniosku uzasadniającego konieczność korzystania z telefonu komórkowego.
  3. Przedkładany Kanclerzowi UWM wniosek Pracownika o przyznanie telefonu powinien mieć akceptację jego przełożonego.
  4. Decyzja dotycząca powierzenia telefonu, czas na jaki telefon został powierzony, marka i model telefonu, pozostawione są do swobodnego uznania Pracodawcy.
  5. Przyznane telefony wydaje, ewidencjonuje oraz przyjmuje Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 3

1.               Osobą uprawnioną do korzystania z telefonu jest wyłącznie Pracownik.

2.               Pracownik jest zobowiązany właściwie eksploatować i dbać o powierzony mu telefon oraz utrzymywać go w stanie nie gorszym, niż wynika to ze zwykłego zużycia eksploatacyjnego.

3.               Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki telefonu w Dziale Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

4.               W przypadku kradzieży służbowego telefonu komórkowego, Pracownik obowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia:

1)     operatora sieci telefonii komórkowej w celu zablokowania karty SIM,

2)     najbliższego komisariatu Policji,

3)     Działu Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

5.               W przypadku utraty służbowego telefonu komórkowego lub jego uszkodzenia z winy Pracownika, wszelkie koszty związane z zakupem nowego aparatu lub jego naprawą ponosi Pracownik.

§ 4

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pokrywa koszty:

1)     abonamentu telefonu komórkowego w ramach taryfy przyznanej Pracownikowi,

2)     napraw telefonu, jeżeli uszkodzenia nie nastąpiło z winy Pracownika.

 

§ 5

1.      W przypadku przekroczenia wysokości przyznanego miesięcznego abonamentu, Pracownik jest zobowiązany do zapłaty kwoty będącej różnicą między wysokością wystawionej faktury, a kwotą przyznanego miesięcznego abonamentu.

2.      Należność, o której mowa w ust. 1, uiszcza się w kasie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie lub przelewem na konto uczelni, a do wystawionej faktury należy dołączyć odcinek wpłaty.

3.      W szczególnych przypadkach Kanclerz, na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego z akceptacją przełożonego, może zdecydować o odstąpieniu od egzekwowania powstałego zobowiązania.

 

§ 6

1.      Pracownik jest zobowiązany zwrócić Pracodawcy telefon:

1)     w dniu ustania stosunku pracy,

2)     na każde żądanie Pracodawcy.

2.      W razie nie wywiązania się przez pracownika z obowiązku wskazanego w ust. 1, Dział Telekomunikacji i Infrastruktury Teleinformatycznej UWM dokona blokady połączeń u operatora sieci telefonii komórkowej oraz obciąży Pracownika wszelkimi kosztami za okres, w którym nie był on uprawniony do korzystania z telefonu.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

opłacanych ze środków statutowych, badań własnych i dydaktyki

 

 

Aktualne zasady korzystania ze świadczeń usług telefonii komórkowej po ogłoszeniu wyniku przetargu nieograniczonego

 

1.      Abonament miesięczny brutto dla Taryfy I w wysokości 3,66 zł      Pakiet: 60 min.

2.      Abonament miesięczny brutto dla Taryfy II w wysokości 7,32 zł     Pakiet: 120 min.

3.      Abonament miesięczny brutto dla Taryfy III w wysokości 28,06 zł Pakiet: 450 min.

4.      Ceny brutto za 1 minutę połączenia do innych operatorów sieci komórkowych w wysokości 0,40 złotych.

5.      Ceny brutto za 1 minutę połączenia do telefonii stacjonarnej w wysokości 0,01 złotych,

6.      Ceny brutto za 1 minutę połączenia dla własnej sieci firmowej w wysokości 0,00 złotych,

7.      Cena brutto za 1 sms, mms do wszystkich sieci w wysokości 0,31 złotych.

 

TABELA 1. Dotyczy stawek połączeń i przesyłu danych po przekroczeniu abonamentu

 

L.p.

Połączenia i przesył danych

Cena netto w zł.

Kwota VAT w zł.

Cena brutto w zł.

1

Cena za 1 minutę połączenia do własnej sieci

0,01

0,00

0,01

2

Cena za 1 minutę połączenia do innych operatorów sieci komórkowych

0,33

0,07

0,40

3

Cena za 1 minutę połączenia do telefonii stacjonarnej

0,01

0,00

0,01

4

Cena za 1 minutę połączenia dla tzw. własnej sieci firmowej

0,00

0,00

0,00

5

Cena za 1 SMS, MMS

0,25

0,06

0,31

 

Informujemy , że istnieje również możliwość sprawdzenia ilości niewykorzystanych minut w posiadanym abonamencie wysyłając sms o treści P pod numer 25-80.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
04.05.2010
Data publikacji:
21.05.2010 10:33
Data aktualizacji:
24.05.2010 09:10
Liczba wyświetleń:
4348
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr 35.pdf50.18 KB