Nr 417 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 417

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po zapoznaniu się z treścią projektu Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie przy promocji cyklu „Instytut Muzyki swojemu miastu”, akceptuje treść Porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 417 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

Porozumienie o współpracy

zawarte w Olsztynie

w dniu 10 maja 2010 roku

 

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr hab. Józefa Górniewicza – Rektora Uniwersytetu,

 

a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie, reprezentowanym przez Marka Marcinkowskiego – Dyrektora Ośrodka.

 

§ 1

 

1.      Przedmiotem Porozumienia jest współpraca Stron na rzecz rozwoju kultury muzycznej w Olsztynie polegająca w szczególności na wspólnym:

1)     organizowaniu koncertów z cyklu „Instytut Muzyki swojemu miastu”,

2)     organizowaniu zajęć warsztatowych z obszaru szeroko pojętej kultury muzycznej,

3)     podejmowaniu innych działań wpisujących się w cel współpracy.

2.      Jednostką realizującą Porozumienie ze strony Uniwersytetu jest Instytut Muzyki Wydziału Sztuki, którego pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz odpowiednio przygotowani studenci będą realizować zadania wynikające z ust. 1.

 

§ 2

Strony zobowiązują się do zapewnienia prawidłowego przebiegu realizacji Porozumienia oraz do promocji cyklu „Instytut Muzyki swojemu miastu” poprzez upowszechnianie informacji o organizowanych wydarzeniach wśród mieszkańców Olsztyna z wykorzystaniem używanych narzędzi komunikacji.

Nadzór nad realizacją Porozumienia pełnić będą osoby wyznaczone przez każdą ze stron.

 

§ 3

Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

 

Miejski Ośrodek Kultury               Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

w Olsztynie                                                  w Olsztynie

 

Dyrektor                                                                   Rektor

Marek MARCINKOWSKI                            prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2010
Data publikacji:
19.05.2010 11:24
Data aktualizacji:
12.08.2014 13:41
Liczba wyświetleń:
2494
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr 417.pdf40.67 KB