Nr 411 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 411

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

 

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 181 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, wprowadza się następujące zmiany:

  1. W § 4 w ust. 1 pkt.1) otrzymuje brzmienie:

„1) przyjętych na I rok studiów:

a)     rozpoczynających naukę od semestru zimowego - w terminach określonych uchwałą Senatu w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych w danym roku,

b)     rozpoczynających naukę od semestru letniego - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego”.

  1. W § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt. 1, 2 i 6, uiszcza się w czterech równych miesięcznych ratach, płatnych zgodnie z zasadą:

1)     w semestrze zimowym - od września do grudnia, w tym:

a)     I rata - do 24 września,

b)     II-IV - od października do grudnia - do dziesiątego dnia każdego miesiąca,

2)     w semestrze letnim - od lutego do maja, w tym:

a)     I rata - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego,

b)     II-IV rata - od marca do maja - do dziesiątego dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

  1. W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ust.2 Opłaty, o których mowa w ust. 1 mogą być uiszczone w całości, płatne w terminach:

1)     w semestrze zimowym - do 24 września,

2)     w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego.

  1. W § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Osoby przyjęte na I rok studiów niestacjonarnych wnoszą pierwszą ratę lub całość opłaty za pierwszy semestr studiów w terminie:

1)     dla osób rozpoczynających studia w semestrze zimowym, w terminie określonym uchwałą senatu w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów niestacjonarnych,

2)     dla osób rozpoczynających studia w semestrze letnim - do dnia rozpoczęcia semestru letniego, określonego w ramowej organizacji danego roku akademickiego”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą od 1 lipca 2010 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2010
Data publikacji:
19.05.2010 10:05
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:02
Liczba wyświetleń:
3163
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr411.pdf41.81 KB