Nr 409 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  409

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach:

1)     w tytule skreśla się wyraz „koncepcji”,

2)     w § 1 skreśla się „przedstawioną przez Rektora koncepcję” oraz zmienia się wyraz „budowy” na wyraz „budowę”,

3)     w § 2 wyraz „koncepcji” zastępuje się wyrazem „budowy”,

4)     w § 2 po wyrazie „uczelni” dodaje się  „oraz środków zewnętrznych”.

 

§ 2

Tekst jednolity Uchwały Nr 359 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni i Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia,  z mocą od 26 lutego 2010 roku.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 409 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

UCHWAŁA  Nr  359

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 maja 2010 roku

 

w sprawie zaopiniowania budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 11 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje budowę kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Dywitach.

§ 2

Środki na realizację budowy, o której mowa w § 1, pochodzić będą ze środków własnych uczelni oraz środków zewnętrznych.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
14.05.2010
Data publikacji:
19.05.2010 09:16
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:04
Liczba wyświetleń:
2580
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr409.pdf40.47 KB