Zarządzenie Nr 21/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowyw

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 21/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 28 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu nr 22 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie zasad przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z bezzwrotnych funduszy Unii Europejskiej lub innych funduszy zagranicznych dodaje się § 6 a w brzmieniu:

 

㤠6a

Biuro projektu

1.      Na potrzeby realizacji projektu w zakresie spraw formalnych i finansowo-księgowych może być utworzona jednostka funkcjonalna pod nazwą Biuro projektu.

2.      W skład Biura projektu wchodzą osoby zatrudnione do realizacji projektu w zakresie, o którym mowa w ust. 1.

3.      Biuro projektu tworzy i kieruje nim kierownik projektu, który pełni funkcję przełożonego wobec osób zatrudnionych w Biurze w zakresie realizacji przez nie zadań dotyczących projektu.

4.      Informacja o utworzeniu Biura projektu przekazywana jest przez kierownika projektu do jednostki organizacyjnej prowadzącej rejestr projektów realizowanych w Uniwersytecie.

5.      Jednostka prowadząca rejestr projektów realizowanych w Uniwersytecie dokonuje wpisu w rubryce „uwagi” i wydaje zaświadczenie potwierdzające utworzenie biura projektu będące podstawą do wnioskowania o nadanie przez właściwą jednostkę ds. kadr numeru do korespondencji.

6.      Biuro projektu tworzone jest na okres realizacji projektu i rozwiązuje się z datą otrzymania potwierdzenia o ostatecznym rozliczeniu projektu z zastrzeżeniem ust. 7.

7.      Kierownik projektu może podjąć decyzję o wcześniejszym rozwiązaniu Biura projektu.

8.      Do realizacji projektów strategicznych o charakterze ogólnouczelnianym, w szczególności projektów inwestycyjnych, mogą być tworzone Biura jako jednostki organizacyjne administracji Uniwersytetu.

9.      Jednostki, o których mowa w ust. 8 są tworzone i likwidowane z zachowaniem trybu i zasad określonych w odrębnych przepisach.”

 

§ 2

1.      Kierownicy projektów, w których utworzone zostały funkcjonalne Biura projektu, w terminie 14 dni od dnia wejście w życie niniejszego Zarządzenia zobowiązani są do przekazania informacji o utworzeniu Biura projektu do jednostki organizacyjnej prowadzącej rejestr projektów realizowanych w Uniwersytecie.

2.      Nadzór nad realizacją postanowień ust. 1 powierzam kierownikom jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w których realizowane są projekty finansowane z funduszy unijnych.

3.      Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej rejestr projektów przedstawi informację z realizacji zadań wynikających z przepisów ust. 1 niniejszego Zarządzenia w terminie do 31 maja br.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
28.04.2010
Data publikacji:
14.05.2010 07:39
Data aktualizacji:
20.05.2010 10:46
Liczba wyświetleń:
2769
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr212010.pdf41.32 KB