Nr 367 z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 367

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 lutego 2010 roku

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk

 

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Porozumienia o współpracy z Odeskim Oddziałem Instytutu Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 367 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 26 lutego2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 

POMIĘDZY

UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO-MAZURSKIM W OLSZTYNIE

(RZECZPOSPOLITA POLSKA)

A

ODESKIM ODDZIAŁEM INSTYTUTU MÓRZ POŁUDNIOWYCH
UKRAIŃSKIEJ AKADEMII NAUK

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (UWM), reprezentowany przez Rektora-
Prof. dr hab. Józefa Górniewicza oraz Instytut Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk, Oddział w Odessie, reprezentowany przez Kierownika Oddziału - Prof. dr Borysa Aleksandrowa, zwane dalej Stronami, mając na celu pogłębienie dotychczasowej współpracy naukowo-badawczej postanowiły podpisać niniejsze Porozumienie.

 

Artykuł 1

W realizacji Porozumienia uczestniczyć będą następujące Wydziały i koordynatorzy:

 

Ze Strony UWM:

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa,

koordynator - dr Katarzyna Mierzejewska,

 

a ze Strony Odeskiego Oddziału Instytutu Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk:

Katedra Ekologii Populacyjnej Bezkręgowców,

koordynator - dr Jurij Kwacz.

 

Artykuł 2

Współpraca w zakresie badań naukowych  oraz kształcenia będzie obejmować:

1.      Prowadzenie wspólnych badań naukowych nad populacjami i zespołami organizmów wodnych zamieszkujących wody słodkie i słonawe na Ukrainie i w Polsce, badań taksonomicznych, biologicznych i parazytologicznych oraz dotyczących rozmieszczenia gatunków inwazyjnych (ekspansywnych) wzdłuż centralnego korytarza migracji (Morze Czarne- Dniepr- Bug- Wisła- Morze Bałtyckie).

2.      Wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi i dydaktycznymi.

3.      Publikację wyników wspólnych badań w międzynarodowych czasopismach oraz w lokalnych czasopismach ukraińskich i polskich.

4.      Wymianę publikacji,  podręczników i skryptów.

 

Artykuł 3

1.      1.Strony prowadzić będą wymianę pracowników naukowych na podstawie zaproszeń. Zaproszenia wysyłają rektorzy/ kierownicy oddziałów  lub upoważnieni dziekani.

2.      2.Celem wymiany pracowników naukowych będzie: udział w konferencjach naukowych i seminariach, sympozjach jak również wymiana doświadczeń, uzgadnianie planów współpracy i omawianie aktualnych problemów naukowych, interesujących obydwie Strony.

 

Artykuł 4

1.      Szczegółowe warunki współpracy, a zwłaszcza sposoby jej finansowania i plan wymiany pracowników naukowych zostaną każdorazowo sprecyzowane w Załącznikach do niniejszego Porozumienia.

2.      Niniejsze Porozumienie nie powoduje zobowiązań finansowych.

 

Artykuł 5

 

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na okres 5 lat. Podpisane Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć w ramach współpracy, które mogą być przedmiotem aneksu do niniejszego Porozumienia.

 

Artykuł 6

 

Zmiana treści Porozumienia, poszczególnych etapów wspólnych prac może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej za zgodą obu umawiających się Stron.

 

Artykuł 7

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach w języku polskim, w dwóch egzemplarzach w języku ukraińskim i w dwóch egzemplarzach w języku angielskim, przy czym wszystkie teksty posiadają jednakową moc prawną. Strony otrzymują po jednym egzemplarzu tekstu Porozumienia w każdym języku.

 

Artykuł 8

Strony ustalają, że do oceny skutków prawnych wynikających z niniejszego Porozumienia jak również do dochodzenia wszelkich zobowiązań, prawem właściwym jest prawo obowiązujące na terenie kraju, w którym dojdzie do naruszenia zobowiązań.

 

Artykuł 9

Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszego Porozumienia rozstrzygają Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Kierownik Odeskiego Oddziału Instytutu Biologii Mórz Południowych Ukraińskiej Akademii Nauk, bądź też osoby przez nich upoważnione na podstawie udzielonych pisemnych pełnomocnictw w toku postępowania ugodowego.

W wypadku oświadczenia, chociażby jednej ze Stron, że nie widzi możliwości zawarcia ugody, postępowanie ugodowe uznaje się za wyczerpane, a spór podlega rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Artykuł 10

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania przez obydwie Strony.

 

 

Porozumienie podpisane przez:

 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski        Odeski Oddział Instytut Mórz Południowych

w Olsztynie                                      Ukraińskiej Akademii Nauk

 

 

 

Podpis ____________________                        Podpis___________________

Prof. dr hab. Józef Górniewicz                                       Prof. Dr Borys Aleksandrow

R E K T O R                                                                           KIEROWNIK ODDZIAŁU

 

 

 

Data___________________

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
05.05.2010 08:33
Data aktualizacji:
13.08.2014 13:39
Liczba wyświetleń:
2335
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr367.pdf49.52 KB