Zarządzenie Nr 20 z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.

 

 

Zarządzenie Nr 20

Rektora Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 20 czerwca 2007 r.

 

w sprawie procedury przyznawania dodatków specjalnych dla pracowników Uniwersytetu z tytułu warunków wykonywania pracy.

 

Na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. nr 251. poz. 1852), zarządza się co następuje:

 

§ 1

Pracownikom Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia prorektor ds. kadr, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej będącej miejscem pracy pracownika, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny. ze względu na warunki wykonywanej pracy.

 

§ 2

Stawki dodatku ustalane są kwotowo, w wysokości:

1)      przy pierwszym stopniu szkodliwości 34 zł.

2)      przy drugim stopniu szkodliwości 51 zł.

3)      przy trzecim stopniu szkodliwości 68 zł.

4)      pracujący z otwartymi źródłami promieniowania (pracownia klasy III), Inspektorzy Ochrony Radiologicznej 238 zł.

 

§ 3

 1. Pierwszy stopień szkodliwości obejmuje prace wykonywane:

1)      w warunkach narażenia na działanie pyłów nie wywołujących zwłóknienia tkanki  płucnej,

2)      w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych nie kumulujących się w organizmie,

3)      w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów  technologicznych utrzymuje się stała temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,

4)      w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe, w tym przy spawaniu.

 1. Drugi stopień szkodliwości obejmuje prace wykonywane w warunkach:

1)      narażenia na działanie pyłów wywołujących zwłóknienia tkanki płucnej,

2)      narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,

3)      narażenia na szkodliwe działanie miejscowej wibracji, w tym przy używaniu ręcznych narzędzi pneumatycznych,

4)      narażenia na hałas przekraczający dopuszczalne normy.

 1. Trzeci stopień szkodliwości obejmuje prace wykonywane:

1)      w warunkach narażenia na działanie substancji rakotwórczych I i II gr. wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników, lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w  środowisku pracy,

2)      w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

3)      w kontakcie z chorobotwórczym materiałem biologicznym.

     

§ 4

Podstawą uznania wykonywania pracy w warunkach szkodliwych są:

1)      wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy, przeprowadzanych w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 73, poz. 645),

2)      praca w warunkach szkodliwych przez co najmniej 40 godz. w miesiącu,

3)      potwierdzenie przez Inspektora Ochrony Radiologicznej pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące.

 

§ 5

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych w terminie do 30 września każdego roku składają w Dziale BHP wniosek kierowany do prorektora ds. kadr o przyznanie dodatku specjalnego za pracę w warunkachszkodliwych według wzoru określonego w załączniku nr 1

 

 1. W przypadku zmiany warunków pracy kierownik jednostki organizacyjnej składa wniosek korygujący.
 2. Decyzję o przyznaniu dodatku specjalnego podejmuje prorektor ds. kadr na podstawie wniosku kierownika jednostki (zał. 1) i po zasięgnięciu opinii kierownika Działu BHP.
 3. Jednostki organizacyjne są zobowiązane do prowadzenia ewidencji czasu pracy w warunkach szkodliwych według wzoru określonego w załączniku nr 2.
 4. Ewidencje, o której mowa w ust. 3, przed przekazaniem jej kopii do Działu BHP, podpisuje kierownik jednostki.
 5. Kierownicy jednostek są zobowiązani w terminie do 5 dnia następnego miesiąca przedstawić w Dziale BHP kserokopie ewidencji czasu pracy pracowników pracujących w warunkach szkodliwych (zał. 2) wraz ze zbiorczą listą nazwisk pracowników upoważnionych do otrzymania dodatków  specjalnych i określeniem stopnia szkodliwości sporządzonego według wzoru określonego w załączniku nr 3.
 6. Dział BHP na podstawie dostarczonych załączników opiniuje zasadność wniosków i przekazuje listę (zał. nr 3) do Sekcji Płac.

 

§ 6

 1. Dodatek specjalny za pracę w warunkach szkodliwych wypłacany jest po przepracowanym miesiącu w warunkach szkodliwych.
 2. W przypadku zbiegu uprawnień do dodatków specjalnych w warunkach o różnym stopniu szkodliwości dla zdrowia pracownikowi przysługuje jeden dodatek według najwyższego stopnia szkodliwości dla zdrowia.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 2007 r.

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
20.06.2007
Data publikacji:
26.09.2007 10:24
Data aktualizacji:
02.12.2008 13:07
Liczba wyświetleń:
6116
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument