Zarządzenie Nr 19 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

 

Zarządzenie Nr 19

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie.

 

 

Działając na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. Zm.) oraz § 61 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Wprowadza się Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

§ 2

 

Kierownicy jednostek organizacyjnych do dnia 31 sierpnia 2007 roku dostosują zakresy obowiązków podległych pracowników uwzględniając wprowadzone Regulaminem zmiany.

 

§ 3

 

Nadzór nad wprowadzeniem zmian organizacyjnych wynikających z Regulaminu powierza się Kanclerzowi.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2007 roku.

 

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 19 Rektora UWM

z dnia 11 czerwca 2007 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

W OLSZTYNIE

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

1.      Regulamin określa organizację wewnętrzną administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jej zadania i zasady funkcjonowania.

2.      Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1)      biuro – jednostkę organizacyjną podporządkowaną merytorycznie Rektorowi lub Prorektorowi, a służbowo Kanclerzowi o składzie osobowym nie mniejszym niż 5 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasy pracy,

2)      centrum – pozawydziałową jednostkę organizacyjną posiadającą odrębny regulamin organizacyjny określający jej zadania, strukturę wewnętrzną i zasady funkcjonowania,

3)      dział – jednostkę organizacyjną podległą merytorycznie i służbowo Kanclerzowi o składzie osobowym nie mniejszym niż 5 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasy pracy, z wyjątkiem Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, do którego stosuje się przepis pkt.1,

4)      dziekanat – jednostkę organizacyjną realizującą zadania z zakresu administracji na wydziale,

5)      jednostka organizacyjna – wyodrębniona organizacyjnie jednostka lub samodzielne stanowisko pracy mające swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu,

6)      obsługa administracyjna – czynności związane z realizacją zadań z zakresu administracji,

7)      podległość merytoryczna – podległość wynikająca z realizowanych zadań, określona w odrębnych przepisach lub decyzji Rektora o podziale kompetencji,

8)      podległość służbowa – podległość w sprawach wynikających ze stosunku pracy,

9)      regulamin – Regulamin Organizacyjny Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

10)  sekcja – jednostkę organizacyjną liczącą mniej niż 5 pracowników, funkcjonującą samodzielnie lub w strukturze biura lub działu zatrudniającego nie mniej niż 8 pracowników,

11)  sekretariat – jedno– lub wieloosobowe stanowisko pracy prowadzące obsługę administracyjną Rektora, Prorektorów lub Kanclerza,

12)  stanowisko – jedno– lub wieloosobowe stanowisko pracy realizujące samodzielnie zadania w ramach wewnętrznej struktury większej jednostki organizacyjnej lub jako jednostka niezależna,

13)   Uniwersytet – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

14)  zespół – jednostka organizacyjna złożona z maksymalnie 4 pracowników realizujących równorzędnie zadania przypisane zespołowi,

3.      Uniwersytet jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.

4.      Funkcjonowanie administracji Uniwersytetu opiera się na zasadach służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

5.      Zadania administracji Uniwersytetu obejmują zarządzanie finansami i infrastrukturą materialną, obsługę pracowników oraz studentów i dotyczą w szczególności:

1)      prowadzenia i dokumentowania działalności finansowej Uniwersytetu,

2)      opracowywania planów rzeczowo-finansowych,

3)      opracowywania aktów prawa wewnętrznego,

4)      gospodarowania majątkiem Uniwersytetu,

5)      obsługi badań i dydaktyki,

6)      kontroli wewnętrznej, sprawozdawczości i analizy,

7)      realizacji określonej przez Rektora i Senat polityki kadrowej i płacowej,

8)      nadzoru nad sprawami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)      realizacji inwestycji i remontów określonych w planach Uniwersytetu,

10)   prowadzenia zagadnień z zakresu ubezpieczeń, spraw socjalnych i bytowych pracowników oraz studentów,

11)   zapewnienia stanu bezpieczeństwa i porządku oraz dozoru mienia.

6.      Jednostki organizacyjne administracji mogą używać nazw innych niż określone w katalogu przyjętym w ust. 2, jeżeli nazwa wiąże się z rodzajem zadań przypisanych danej jednostce.

7.      Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu pełni Rektor lub Kanclerz w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz decyzji o podziale kompetencji.

 

II. ORGANIZACJA ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU

 

§ 2

 

1.      Jednostki organizacyjne Uniwersytetu dzielą się na podległe:

1) merytorycznie i służbowo Rektorowi,

2) merytorycznie Rektorowi, a służbowo Kanclerzowi,

3) merytorycznie i służbowo Kanclerzowi

2.      Podziału kompetencji pomiędzy Rektora, Prorektorów i Kanclerza, w odniesieniu do podległych jednostek organizacyjnych, dokonuje Rektor w drodze decyzji.

3.      Podziału kompetencji pomiędzy zastępców Kanclerza, w odniesieniu do podległych im jednostek, dokonuje Kanclerz w uzgodnieniu z Rektorem w drodze decyzji z uwzględnieniem odrębnych przepisów.

4.      Zasady tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek podległych Rektorowi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 regulują odrębne przepisy.

5.      Jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 4 są tworzone, przekształcane i likwidowane w drodze zarządzenia Rektora.

 

§ 3

 

1.      Do jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 należą:

1)       Akademickie Centrum Mediów i Promocji

2)       Biblioteka Główna

3)       Rzecznik Patentowy

4)       Stanowisko ds. Obronnych i Informacji Niejawnych

5)       Wydawnictwo Uniwersytetu

6)       Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej

7)       Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej

8)       Zespół Radców Prawnych.

2.      W zakresie wykonywanych zadań (podległość merytoryczna) Rektorowi podlegają:

1)      Archiwum

2)      Biuro Rektora

3)      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

4)      Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich

5)      Biuro Nauki i Współpracy Regionalnej

6)      Biuro Rzecznika Prasowego

7)      Biuro Współpracy z Zagranicą

8)      Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

9)      Ośrodek Kultury Studenckiej.

 

§ 4

 

1.      Kanclerzowi podlegają merytorycznie i służbowo pracownicy jednostek organizacyjnych administracji Uniwersytetu z zastrzeżeniem ust. 2.

2.      Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu, pracownicy dziekanatów, Wydawnictwa Uniwersytetu, i innych jednostek organizacyjnych, wykonujący obsługę administracyjną, nie będący nauczycielami akademickimi, podlegają Kanclerzowi w sprawach wynikających ze stosunku pracy o ile odrębne przepisy i uregulowania wewnętrzne nie stanowią inaczej.

3.      Kierownicy jednostek organizacyjnych administracji, bez względu na ich podporządkowanie, oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy podległe bezpośrednio Rektorowi lub Prorektorom, są zobowiązani do współpracy z Kanclerzem w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w niniejszym Regulaminie.

 

§ 5

 

1.      Kanclerz nawiązuje, zmienia i rozwiązuje stosunek pracy osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych administracji Uniwersytetu z wyłączeniem osób zatrudnionych w oparciu o odrębne przepisy i uregulowania wewnętrzne.

2.      Kanclerz realizuje zadania przy pomocy swoich zastępców tj.:

1)      Kwestora,

2)      Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych,

3)      Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych.

3.      Kanclerza podczas nieobecności zastępują Zastępcy, każdy w zakresie powierzonych mu kompetencji.

4.      Decyzje w sprawach należących do wyłącznej kompetencji Kanclerza, podczas jego nieobecności, podejmuje właściwy prorektor.

5.      Kanclerz i Zastępcy Kanclerza pełnią nadzór nad:

1)      prawidłowym wykonywaniem zadań w określonych Regulaminem jednostkach organizacyjnych,

2)      przebiegiem współpracy podległych jednostek z innymi jednostkami organizacyjnymi.

 

§ 6

 

1.      Kwestor, jako główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych, podlega Rektorowi (podległość merytoryczna ), a w sprawach wynikających ze stosunku pracy Kanclerzowi (podległość służbowa).

2.      Powierzone sobie zadania Kwestor wykonuje przy pomocy: Zastępcy ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych oraz Zastępcy ds. Finansowych.

 

§ 7

 

1.      Kanclerz pełni nadzór nad wykonywaniem zadań przez:

1)      Sekretariat Kanclerza,

2)      Dział Gospodarki Nieruchomościami,

3)      Dział Informatyzacji Administracji,

4)      Dział Telekomunikacji,

5)      Dział Planowania i Organizacji,

6)      Rozdzielnię Korespondencji,

7)      Zakład Poligrafii.

 

2.      Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Gospodarczych sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem:

1)      Działu Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia,

2)      Działu Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni,

3)      Działu Zaopatrzenia i Transportu,

4)      Sekcji Inwentaryzacji,

5)      Stanowiska ds. Gospodarowania Odpadami,

6)      Zespołu Administratorów Obiektów,

7)      Zespołu Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej.

 

3.      Zastępca Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych pełni nadzór na wykonywaniem zadań przez:

1)    Dział Obsługi Technicznej,

2)    Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej,

 

4.      Kwestor nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Pracowniczą Kasę Zapomogowo-Pożyczkową,

2) Sekcję ds. Obsługi Płatności Zagranicznych.

 

5.      Zastępca Kwestora ds. Badań Naukowych i Programów Zagranicznych nadzoruje:

1) Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych,

2) Sekcję Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej,

3) Sekcję Rozliczeń Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych,

4) Sekcję Rozliczeń Podatku VAT.

 

6.       Zastępca Kwestora ds. Finansowych pełni nadzór nad wykonywaniem zadań w:

1)      Dziale Finansowo-Księgowym, w skład którego wchodzi:

a) Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności,

b) Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów,

c) Sekcja Księgowości,

2)      Dziale Płac,

3)      Sekcji Ewidencji Majątku.

 

§ 8

 

1.      Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych administracji należy:

1)      prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spraw należących do zakresu działania danej jednostki,

2)      wzajemna współpraca, przez którą należy rozumieć udzielanie informacji, opinii oraz przekazywanie dokumentów w celu prawidłowego i terminowego wykonywania zadań wymagających współdziałania,

3)      współdziałanie z jednostkami państwowymi, regionalnymi, podmiotami gospodarczymi, związkami zawodowymi, itp.

2.      Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji Uniwersytetu rozstrzyga Kanclerz.

 

§ 9

 

1.      W przypadkach uzasadnionych wewnętrzną strukturą jednostki organizacyjnej, zakresem jej działania lub różnorodnością wykonywanych zadań, do kierowania nią Kanclerz może powołać kierownika.

 

2.      Kierownika jednostki organizacyjnej administracji, podległej nadzorowi merytorycznemu Rektora, Kanclerz zatrudnia za zgodą Rektora.

 

3.      Kierownicy są odpowiedzialni za merytorycznie właściwe, rzetelne i terminowe załatwianie spraw przez jednostkę, którą kierują i podległych im pracowników oraz prawidłową gospodarkę powierzonym mieniem.

 

4.      Obowiązkiem kierownika jednostki organizacyjnej jest w szczególności:

1)      organizacja pracy w kierowanej jednostce,

2)      znajomość aktualnych przepisów dotyczących zadań wykonywanych w podległej jednostce,

3)      nadzór nad wykonywaniem obowiązków i zadań przez podległych pracowników i przestrzeganiem przez nich:

a)      przepisów dotyczących przedmiotu ich działania,

b)      przepisów prawa pracy oraz wynikających z nich przepisów bhp i p.poż.,

c)      terminowości rozpatrywanych spraw,

4)      opracowywanie i aktualizacja zakresów czynności podległym pracownikom,

5)      zgłaszanie wniosków personalnych i realizacja polityki kadrowej obowiązującej w Uniwersytecie,

6)      kontrola przestrzegania dyscypliny pracy,

7)      organizacja zastępstw nieobecnych pracowników zapewniająca niezakłóconą pracę jednostki,

8)      instruowanie pracowników i szkolenie w zakresie zmian w przepisach, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego wykonywania zadań,

9)      opracowywanie i przedkładanie materiałów i wniosków do decyzji osoby sprawującej nadzór merytoryczny,

10)  planowanie i koordynacja realizacji zadań określonych przez osobę sprawującą nadzór merytoryczny,

11)  współudział w opracowywaniu wewnętrznych procedur i aktów prawnych związanych z zakresem działania podległej jednostki,

12)  przestrzeganie tajemnicy służbowej i nadzór nad jej przestrzeganiem w podległej jednostce,

13)  informowanie przełożonych o naruszeniu przez podległych pracowników dyscypliny pracy lub innych przepisów w szczególności w przypadku, gdy efektem działania lub zaniechania pracownika może być powstanie szkody w mieniu Uniwersytetu.

 

5. Kierownik jednostki ponosi osobistą odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie

 w zakresie spraw wynikających z jego kompetencji.

 

 

 

III. ZAKRES ZADAŃ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE I SŁUŻBOWO REKTOROWI LUB PROREKTOROM

 

§ 10

 

Akademickie Centrum Mediów i Promocji

 

1.      Akademickie Centrum Mediów i Promocji jest jednostką ogólnouczelnianą.

 

2.      Kierownika Akademickiego Centrum Mediów powołuje Rektor na okres kadencji organów Uniwersytetu.

 

3.      Do zadań Akademickiego Centrum Mediów i Promocji należy w szczególności:

1)     prowadzenie bieżącej działalności medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,

2)     wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,

3)      współpraca z rzecznikiem prasowym Uniwersytetu,

4)     dokumentowanie i archiwizowanie informacji na temat wydarzeń oraz sylwetek i dorobku pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w postaci materiałów fotograficznych, filmowych i radiowych,

5)      promocja Uniwersytetu, w tym:

a)      wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okolicznościowych, filmów, audycji radiowych, płyt CD i innych promujących Uniwersytet,

b)      współpraca z czasopismami i redakcjami zajmującymi się upowszechnianiem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce,

c)      promocja osiągnięć pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców Uniwersytetu,

d)     promocja osiągnięć Uniwersytetu, w tym twórczości naukowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,

e)       promocja konferencji i wystaw mająca na celu upowszechnianie wyników badań naukowych i innych osiągnięć.

6)     produkcja filmów, płyt CD, reklam i innych wydawnictw na zlecenie Uniwersytetu i zleceniodawców zewnętrznych.

 

4.      W skład Akademickiego Centrum Mediów i Promocji wchodzi:

1)     Radio UWM-FM,

2)     Telewizja Kortowo,

3)     Zespół prasowo-promocyjny.

 

5.      Szczegółowe zasady funkcjonowania Akademickiego Centrum Mediów i Promocji określa jego regulamin organizacyjny.

 

6.      Nadzór nad Akademickim Centrum Mediów pełni Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

 

§ 11

 

Biblioteka Główna

 

1.      Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną realizującą zadania dydaktyczne, usługowe i naukowe.

2.      Biblioteką Główną kieruje dyrektor powoływany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej.

3.      Szczegółowe zasady funkcjonowania Biblioteki określa jej Regulamin organizacyjny.

4.      Nadzór nad Biblioteka główną pełni Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

§ 12

 

Rzecznik Patentowy

 

1.      Rzecznik Patentowy podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji i działa na podstawie odrębnych przepisów prawa.

2.      Rzecznik Patentowy:

1)      występuje w imieniu Uniwersytetu przed Urzędem Patentowym RP w sprawach związanych ze zgłaszaniem i rozpatrywaniem wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych,

2)      przygotowuje, prowadzi oraz odpowiada pod względem formalnoprawnym za sporządzanie umów licencyjnych, wdrożeniowych oraz ich ewidencjonowanie i udostępnianie,

3)      prowadzi analizy rozliczeń z licencjobiorcami i jednostkami wdrażającymi,

4)      prowadzi dokumentację związaną z rozliczeniami finansowymi twórców i osób wspomagających,

5)      zabezpiecza za granicą ochronę prawną oryginalnym rozwiązaniom technicznym, posiadającym zdolność patentową oraz opracowuje i zgłasza te rozwiązania do właściwych urzędów,

6)      udziela niezbędnej pomocy prawnej i formalnej twórcom projektów wynalazczych (wynalazków, wzorów użytkowych, projektów racjonalizatorskich itp.),

7)      prowadzi zbiór polskich opisów patentowych i wydawnictw Urzędu Patentowego RP oraz udziela informacji odnośnie sposobu korzystania ze zbiorów Urzędu Patentowego RP z zakresu informacji patentowej krajowej i światowej,

8)      prowadzi szeroko pojętą informację patentową,

9)      prowadzi badania w zakresie zdolności patentowej i czystości patentowej.

 

 

§ 13

 

Zespół ds. Kontroli Wewnętrznej

 

Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej:

1)      opracowuje plany kontroli gospodarki finansowej Uniwersytetu z uwzględnieniem zasad celowości, legalności i gospodarności,

2)      przeprowadza planowe kontrole jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, ze szczególnym uwzględnieniem :

a)      przestrzegania dyscypliny finansowej, obrotu składnikami majątkowymi, pracy, płac i zabezpieczenia mienia,

b)      przestrzegania obowiązującego prawa,

c)      gospodarki mieniem Uniwersytetu,

d)     rzetelności i prawidłowości sporządzonej dokumentacji i sprawozdań.

3)      przeprowadza doraźne kontrole na zlecenie Rektora lub Kanclerza,

4)      przeprowadza okresową kontrolę dokumentów i ich obiegu,

5)      sporządza dokumentację z przeprowadzonej kontroli, opracowuje zalecenia pokontrolne i sprawdza ich wykonywanie,

6)      ustala przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki oraz wskazuje osoby odpowiedzialne za ten stan,

7)      wskazuje środki i sposoby prowadzące do likwidacji ujawnionych nieprawidłowości,

8)      podejmuje działania mające na celu spowodowanie zwrotu przez winnych określonych kwot długów bądź strat, na które został narażony Uniwersytet w wyniku nieprawidłowej działalności.

 

§ 14

 

Stanowisko ds. Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych

 

Stanowisko ds. Spraw Obronnych i Informacji Niejawnych:

1)      prowadzi sprawy z zakresu obrony cywilnej,

2)      nadzoruje i kontroluje zabezpieczenie tajemnicy państwowej i służbowej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

3)      prowadzi kancelarię tajną,

4)      prowadzi sprawy w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

§ 15

 

Wydawnictwo Uniwersytetu

 

1.      Wydawnictwo Uniwersytetu jest jednostką ogólnouczelnianą podległą Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Wydawnictwem kieruje, we współpracy z Kolegium Wydawniczym, Redaktor Naczelny powoływany przez Rektora.

3.      Zakres działania Wydawnictwa obejmuje publikacje prac naukowych, czasopism oraz pomocy dydaktycznych.

 

§ 16

 

Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej

 

1.      Zespół Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej podporządkowany jest Rektorowi i działa na podstawie odrębnych przepisów.

2.      Do podstawowych zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej należy:

  1. sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  2. badanie działalności Uniwersytetu poprzez przeprowadzanie okresowych i jednorazowych audytów wewnętrznych w jednostkach organizacyjnych,
  3. monitorowanie wykonania działań naprawczych zleconych po przeprowadzonych audytach,
  4. czuwanie nad prawidłowością wykonywania wszystkich operacji zgodnie z przepisami prawa oraz ustalonymi wewnętrznie procedurami i zarządzeniami,
  5. podejmowanie działań w kierunku uświadamiania ryzyka i skutecznego nim zarządzania,
  6. współpraca z audytorami zewnętrznymi w zakresie wykonywania swoich zadań,
  7. sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów,
  8. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawienie go w terminie do końca marca każdego roku Rektorowi i Głównemu Inspektorowi Audytu Wewnętrznego.

3.      Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Finansowej określa Regulamin.

 

§ 17

 

Zespół Radców Prawnych

 

Zespół Radców Prawnych podlega Rektorowi i działając na podstawie odrębnych przepisów:

1)      sporządza Rektorowi i Kanclerzowi opinie i udziela porad prawnych oraz wyjaśnień z zakresu stosowania prawa,

2)      informuje organy Uniwersytetu o:

a) zmianach w obowiązującym stanie prawnym z zakresu działalności Uniwersytetu,

b) uchybieniach w przestrzeganiu prawa i skutkach tych uchybień,

3)      uczestniczy w prowadzonych przez Uniwersytet rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, jak również umów z kontrahentami zagranicznymi,

4)       sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności Uniwersytetu,

5)      występuje w charakterze pełnomocnika Uniwersytetu w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi,

6)      uczestniczy w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych w Uniwersytecie,

7)      udziela wskazówek odnośnie sposobu zbierania materiałów potrzebnych do wykazania winy w razie popełnienia przestępstwa na szkodę Uniwersytetu oraz gromadzi materiały potrzebne do uzasadnienia roszczeń majątkowych lub obrony interesów w postępowaniu sadowym, a także administracyjnym i nadzoruje wykonanie tych czynności, a w przypadku szkody wynikłej z przestępstwa – przedstawia wnioski dotyczące zabezpieczenia roszczeń i wszczęcia właściwych kroków sądowych,

8)      przechowuje akta prowadzonych spraw,

9)      współpracuje z zespołem organizacyjno-prawnym przy sporządzaniu projektów wewnętrznych aktów prawnych oraz szkoleniu pracowników w zakresie znajomości tych przepisów.

 

IV. ZAKRES ZADAŃ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE REKTOROWI LUB PROREKTOROM A SŁUŻBOWO KANCLERZOWI

 

§ 18

 

Archiwum

 

1.      Archiwum jest jednostką ogólnouczelnianą funkcjonującą w oparciu o odrębne przepisy i Regulamin organizacyjny Archiwum.

2.      Archiwum kieruje kierownik zatrudniany przez Rektora po zasięgnięciu opinii Rady Archiwalnej.

3.      Nadzór nad Archiwum sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

§ 19

 

Biuro Rektora

 

1.      Biuro Rektora jest jednostką organizacyjną podległą merytorycznie Rektorowi.

2.      Biuro Rektora zapewnia obsługę sekretarską Rektora i Prorektorów, posiedzeń Senatu oraz uroczystości ogólnouczelnianych.

3.      W ramach Biura Rektora funkcjonują sekretariaty realizujące zadania Biura.

4.      Do zakresu działania Biura Rektora należy:

1)      przygotowywanie posiedzeń Senatu oraz innych zebrań, którym przewodniczy Rektor,

2)      organizowanie obsługi techniczno-organizacyjnej posiedzeń Senatu i innych zebrań, którym przewodniczy Rektor, sporządzanie protokołów oraz projektów uchwał i postanowień zgodnie z intencją obradujących organów,

3)      przekazywanie ustaleń organów kolegialnych i Rektora do realizacji,

4)      organizowanie wystąpień Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,

5)      dostarczanie Rektorowi materiałów i informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji i prowadzeniu korespondencji,

6)      prowadzenie ewidencji pieczęci i pieczątek służbowych oraz weryfikowanie ich treści,

7)      formalizowanie dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych,

8)      przechowywanie podstawowych dokumentów prawnych z zakresu funkcjonowania i kontaktów zewnętrznych Uniwersytetu.

 

5.      Funkcjonujący w ramach Biura Rektora Sekretariat Rektora:

1)      prowadzi ewidencję korespondencji Rektora, terminarz spraw, zebrań i spotkań,

2)      kieruje przepływem informacji związanych z funkcjonowaniem organów Uniwersytetu,

3)      weryfikuje wstępnie sprawy wpływające do Rektora i odpowiednio kieruje zgłaszających się interesantów,

4)      gromadzi i przekazuje Rektorowi informacje niezbędne do rozstrzygania rozpatrywanych spraw,

5)      prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Rektora oraz ewidencję kontroli zewnętrznych,

6)      współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania spraw związanych z decyzjami Rektora,

7)      przechowuje korespondencję Rektora.

 

6.      Sekretariaty Prorektorów, działające w strukturze Biura Rektora:

1)      ewidencjonują korespondencję Prorektorów,

2)      prowadzą terminarze spraw, zebrań i spotkań Prorektorów,

3)      nadzorują przepływ informacji związanych z funkcjonowaniem organów doradczych współpracujących z Prorektorami,

4)      przekazują do realizacji decyzje i polecenia Prorektorów,

5)      wstępnie weryfikują wpływające sprawy i odpowiednio kierują zgłaszających się interesantów,

6)      gromadzą i przekazują Prorektorom informacje niezbędne do rozstrzygnięcia rozpatrywanych spraw,

7)      przechowują korespondencję Prorektorów,

8)      współdziałają z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu właściwego rozpatrywania spraw związanych z decyzjami Prorektorów.

 

§ 20

 

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

 

1.      Biuro Kadr i Spraw Socjalnych podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Do obowiązków Biura należy:

1)      wykonywanie zadań zleconych przez Rektora lub Kanclerza związanych z realizacją polityki kadrowej określonej przez Senat,

2)      prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem, przebiegiem pracy i rozwiązywaniem stosunku pracy,

3)      prowadzenie spraw socjalnych pracowników oraz byłych pracowników będących emerytami i rencistami,

4)      opracowywanie projektów rocznych planów szkoleń pracowników administracji i przedstawianie ich Kanclerzowi do zatwierdzenia,

5)      nadzór nad terminowym dokonywaniem okresowych ocen pracowników, obsługa administracyjna procesu oceny oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie.

 

3.      W celu prawidłowego wykonywania zadań w Biurze Kadr i Spraw Socjalnych wyodrębnia się:

1)      Sekcję Kadr Nauczycieli Akademickich,

2)      Sekcję Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi,

3)      Sekcję Socjalną.

 

4.      Sekcja Nauczycieli Akademickich i Sekcja Kadr Pracowników Nie Będących Nauczycielami Akademickimi, każda w odniesieniu do odpowiedniej (wynikającej z nazwy sekcji) grupy pracowników:

1)      prowadzą akta osobowe pracowników,

2)      przygotowują dokumenty oraz informacje dotyczące potrzeb kadrowych jednostek organizacyjnych,

3)      przygotowują dokumentację dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

4)      przyjmują, ewidencjonują i sprawdzają pod względem formalnym wnioski w sprawach:

a)      awansów pracowników,

b)      postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego zatrudniania nauczycieli akademickich na poszczególne stanowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)      odbycia stażu krajowego,

5)      opracowują roczne i wieloletnie plany oraz sprawozdania i analizy dotyczące:

a)      stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadawanych przez jednostki Uniwersytetu,

b)      tytułów i stopni naukowych uzyskiwanych przez pracowników Uniwersytetu,

c)      postępowania kwalifikacyjnego wobec nauczycieli akademickich,

d)     naukowego i zawodowego stażu krajowego,

e)      stypendiów i urlopów naukowych,

6)      kierują i nadzorują przebieg wstępnych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu,

7)      informują o trybie i warunkach dokształcania oraz uzyskiwania w tym celu przewidzianych przepisami form pomocy,

8)      opracowują roczne plany szkoleń pracowników,

9)      rozliczają czas pracy pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

10)  przygotowują dokumentację związaną z przechodzeniem pracowników na emeryturę lub rentę,

11)  prowadzą sprawy dotyczące szkolenia, doskonalenia zawodowego, kursów specjalistycznych oraz przygotowują materiały sprawozdawcze i analityczne,

12)  opracowują, przy współudziale kierowników jednostek organizacyjnych, wnioski w sprawach odznaczeń i wyróżnień pracowników oraz prowadzą ewidencję w tym zakresie,

13)  wystawiają legitymacje służbowe i ubezpieczeniowe, potwierdzają ich ważność oraz prowadzą obowiązującą w tym zakresie ewidencję,

14)  przygotowują dokumenty związane z nadaniem stopnia doktora i doktora habilitowanego,

15)  prowadzą statystykę w sprawach objętych zakresem działania,

16)  zapewniają obsługę administracyjną senackiej komisji do spraw kadrowych, uczelnianej komisji oceniającej, komisji dyscyplinarnej nauczycieli akademickich, komisji ds. opiniowania wniosków o tytuł doktora honoris causa,

17)  przekazują jednostce organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawy inwentaryzacji bieżące informacje o zmianach na stanowiskach osób materialnie odpowiedzialnych,

18)  dokonują zgłoszenia pracowników i członków ich rodzin do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

 

5.      Sekcja Socjalna :

1)      organizuje i administruje uczelnianą bazą rekreacyjno-wypoczynkową ,

2)       organizuje wypoczynek dla pracowników Uniwersytetu i ich rodzin,

3)       organizuje imprezy rekreacyjne i sportowe o charakterze cyklicznym na życzenie pracowników,

4)      organizuje uroczystości i imprezy dla pracowników i ich rodzin np. choinka noworoczna, wycieczki, zakup biletów na imprezy kulturalne,

5)      współpracuje ze związkami zawodowymi przy planowaniu wydatków, realizacji zadań, bieżącej analizie wypoczynku pracowników Uczelni i ich rodzin oraz emerytów i rencistów,

6)      organizuje spotkania z emerytami i rencistami,

7)      sporządza plan podziału środków funduszu socjalnego,

8)      kompletuje dokumentację dotyczącą uzyskiwania przez pracowników pomocy na cele socjalne i mieszkaniowe,

9)      prowadzi komputerową bazę danych dotyczącą świadczeń socjalnych,

10)  prowadzi sprawozdawczość w zakresie realizowanych zadań.

 

§ 21

 

Biuro ds. Spraw Kształcenia i Spraw Studenckich

 

1.      Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Do obowiązków Biura ds. Kształcenia i Spraw Studenckich należy:

1.      prowadzenie spraw związanych z rekrutacją,

2.      promocja oferty kształcenia,

3.      realizacja zadań związanych z przygotowaniem założeń dotyczących polityki edukacyjnej i systemu zapewnienia jakości kształcenia,

4.      koordynacja i nadzór nad organizacją oraz funkcjonowaniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

5.      redystrybucja funduszu środków pomocy materialnej dla studentów ,

6.      realizacja spraw w zakresie promocji zawodowej studentów i absolwentów,

7.      prowadzenie ewidencji i rezerwacji sal dydaktycznych,

8.      opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących przedmiotu działania jednostki,

9.      formalizowanie indeksów studiów doktoranckich i świadectw ukończenia studiów podyplomowych,

10.  obsługa administracyjna spraw związanych z prowadzeniem studiów doktoranckich i podyplomowych,

11.  udzielanie informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów (instruktaż).

 

3.      W ramach Biura funkcjonują:

1)      Sekcja ds. Studiów i Studentów,

2)      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów,

3)      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych,

4)      Stanowisko ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp.

 

4.      Sekcja ds. Studiów i Studentów:

1)       organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów,

2)       koordynuje prace związane z przebiegiem i rozliczaniem studenckich praktyk programowych,

3)       koordynuje sprawy związane z wznowieniem studiów, urlopami i przeniesieniami studentów,

4)       przyjmuje i prowadzi sprawy wynikające ze skarg studentów,

5)       opracowuje założenia i wnioski dotyczące ogólnej polityki socjalno-bytowej studentów oraz prowadzi kontrolę jej realizacji,

6)       prowadzi rejestr studenckich organizacji i stowarzyszeń działających na terenie Uniwersytetu,

7)       uczestniczy w planowaniu i rozliczaniu finansowym spraw związanych z dydaktyką oraz opieką nad studentami,

8)      prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania dotyczących toku studiów,

9)      kontroluje we wszystkich jednostkach realizację planów zatrudnienia w sferze dydaktyki dotyczących zgodności z obowiązującymi planami studiów i programami nauczania,

10)  rozlicza wynagrodzenia nauczycieli akademickich oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia na zajęcia ponadwymiarowe i zlecone,

11)  prowadzi sprawozdawczość w zakresie objętym przedmiotem działania.

 

5.      Sekcja ds. Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów:

1)      prowadzi zbiór informacji o absolwentach,

2)      prowadzi poradnictwo zawodowe,

3)      organizuje i prowadzi szkolenia przygotowujące studentów do efektywnego poszukiwania pracy,

4)      tworzy bazę danych na temat miejsc pracy poprzez nawiązywanie kontaktów z firmami,

5)      udziela informacji o ofertach praktyk i pracy,

6)      promuje Uniwersytet wśród przyszłych studentów oraz firm,

7)      organizuje prezentacje firm w Uniwersytecie,

8)      organizuje sesje rekrutacyjne,

9)      prowadzi dystrybucję poradników firm współpracujących,

10)  prowadzi badania ankietowe studentów i badania preferencji pracodawców.

 

6.      Stanowisko ds. Studiów Doktoranckich i Podyplomowych:

1)      koordynuje zadania:

a)      związane z rekrutacją kandydatów na studia doktoranckie,

b)      dotyczące przebiegu zajęć dydaktycznych w zakresie studiów doktoranckich i podyplomowych,

2)      organizuje działalność informacyjną i poradnictwo z zakresu studiów doktoranckich i podyplomowych,

3)      prowadzi ewidencję studiów doktoranckich i podyplomowych na poszczególnych wydziałach,

4)      nadzoruje sprawy pomocy stypendialnej studentów studiów doktoranckich.

 

7.      Do zakresu działania Stanowiska ds. Szkolenia Studentów w zakresie bhp należy:

1)        opracowywanie w porozumieniu z dziekanami wydziałów programów szkolenia studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z określeniem wymiaru czasu szkolenia,

2)        ustalanie harmonogramów szkoleń oraz ustalanie w porozumieniu z dziekanami wielkości grup studenckich,

3)        prowadzenie szkolenia studentów rozpoczynających naukę w Uniwersytecie,

4)        prowadzenie dziennika szkolenia wraz z imiennym wykazem studentów- uczestników szkolenia,

5)        potwierdzanie ukończenia przez studenta szkolenia wpisem do indeksu – „zaliczono”.

 

§ 22

 

Biuro ds. Nauki i Współpracy Regionalnej

 

1.      Biuro ds. Nauki i Współpracy Regionalnej podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      Biuro ds. Nauki i Współpracy Regionalnej współpracuje z Rzecznikiem Patentowym w zakresie wykorzystania wynalazków i wzorów użytkowych.

 

3.      W Biurze ds. Nauki i Współpracy Regionalnej wyodrębnia się:

1)      Sekcję Organizacji Badań Naukowych

2)      Sekcję Projektów Współfinansowanych z Funduszy Zagranicznych.

 

4.      Sekcja Organizacji Badań Naukowych:

1)      uczestniczy w tworzeniu uczelnianego programu badań naukowych,

2)      przygotowuje do ministra właściwego ds. nauki wnioski dotyczące finansowania nauki,

3)      opracowuje zbiorcze plany, w tym celu:

a)      bilansuje potrzeby finansowo-rzeczowe badań naukowych,

b)      obsługuje administracyjnie realizację zadań finansowanych ze środków, o których mowa w przepisach o zasadach finansowania nauki, a w szczególności udziela pomocy kierownikom tematów przy rozliczaniu umów, pomaga w sporządzaniu kosztorysów, aneksów i porozumień,

c)      ewidencjonuje umowy realizowane ze środków, o których mowa w przepisach regulujących sprawę kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę oraz aktualizuje zmiany w dokumentacji (umowach, kosztorysach, limitach, planach itp.),

d)     współpracuje z zamawiającymi badania naukowe,

4)      organizuje specjalistyczne, stałe lub doraźne konsultacje naukowe na zlecenie jednostek gospodarczych,

5)      przedkłada oferty wdrożeniowe dotyczące rozwiązań naukowo-technicznych wszystkim działom gospodarki,

6)      bierze udział przy opracowywaniu, monitorowaniu i rozliczaniu wniosków na finansowanie inwestycji aparaturowych i budowlanych.

 

5.      Do zakresu działania Sekcji Projektów Współfinansowanych z Funduszy Pochodzenia Zagranicznego należy:

1)      opracowywanie i aktualizacja procedur dotyczących pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy pochodzenia zagranicznego,

2)      inicjowanie, wspieranie, przygotowywanie projektów do funduszy pochodzenia zagranicznego,

3)      prowadzenie monitoringu harmonogramów zadań związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

4)      utworzenie i prowadzenie bazy informacyjnej o kadrze eksperckiej,

5)      prowadzenie spraw związanych z planowaniem strategicznym rozwoju Uniwersytetu oraz przygotowywaniem programów realizacyjnych,

6)      utrzymywanie kontaktów i prowadzenie współpracy z samorządem Województwa oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie odpowiadającym zainteresowaniom i możliwościom Uniwersytetu, w dziedzinie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, w tym uczestnictwa w komisjach problemowych, komitetach sterujących, monitorujących, grupach roboczych w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego,

7)      przygotowanie i uruchomienie systemu serwisowego Uniwersytetu z zakresu wyników badań naukowych, nowych technik i technologii oraz innych innowacyjnych rozwiązań na rzecz gospodarki,

8)      udzielanie informacji oraz wspieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy pochodzenia zagranicznego,

9)      prowadzenie spraw z zakresu rozwoju regionalnego we współpracy i partnerstwie z innymi instytucjami i podmiotami województwa.

 

§ 23

 

Biuro Rzecznika Prasowego

 

1.      Biuro Rzecznika Prasowego podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Biurem kieruje Rzecznik Prasowy powoływany i odwoływany przez Rektora.

3.      Do głównych zadań Biura należy:

1)      obsługa prasowo-informacyjna Rektora i Senatu,

2)      udzielanie informacji i wyjaśnień mediom,

3)      dokonywanie ewentualnych sprostowań informacji zamieszczanych w mediach,

4)      organizacja konferencji prasowych,

5)      działania promujące Uniwersytet i tworzenie jego dobrego wizerunku,

6)      reakcja na nieprzychylne Uniwersytetowi treści upowszechniane w mediach,

7)      prowadzenie i aktualizacja uniwersyteckiej strony internetowej,

8)      przekazywanie pocztą elektroniczną komunikatów, ogłoszeń i informacji pracownikom Uniwersytetu,

9)      przegląd prasy,

10)  upowszechnianie wiadomości o działalności Uniwersytetu,

11)  współpraca z redakcjami prasy, radia, telewizji w kreowaniu wizerunku Uniwersytetu,

12)  współpraca z Akademickim Centrum Mediów i Promocji w zakresie:

a)      produkcji programów telewizyjnych o Uniwersytecie,

b)      opracowywania materiałów do wydawnictw promocyjnych,

c)      redakcji „Wiadomości Uniwersyteckich”

13)   współpraca z radą programową Gazety Uniwersyteckiej,

14)   udział w organizowaniu uroczystości uczelnianych i spotkań Rektora,

15)   opracowywanie sprawozdań zleconych przez Rektora,

16)   gromadzenie materiałów do rankingów szkół wyższych,

17)   prowadzenie spraw w zakresie informacji publicznej.

 

§ 24

 

Biuro Współpracy z Zagranicą

 

1.      Biuro Współpracy z Zagranicą podlega merytorycznie Rektorowi.

2.      Biuro przygotowuje prognozy i kierunki współpracy z zagranicą oraz realizuje zadania związane z wymianą międzynarodową pracowników i studentów Uniwersytetu.

3.      Do zakresu działania Biura należy w szczególności:

1)      przygotowywanie i nadzór merytoryczny w zakresie umów międzynarodowych,

2)      aplikacja i rozliczanie z Komisją Europejską i Agencją Krajową programu Erasmus,

3)      obsługa merytoryczna i finansowa studentów w ramach programu Erasmus,

4)      administracyjna obsługa:

a)      programów edukacyjnych: LIFELONG LEARNING, TEMPUS ERASMUS MUNDUS,

b)       wyjazdów zagranicznych pracowników Uniwersytetu,

c)       studentów i doktorantów obcokrajowców,

d)      zagranicznych praktyk studentów,

e)       gości zagranicznych Uniwersytetu,

f)       Senackiej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą,

5)      działalność w ramach Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Unii Europejskiej,

6)      działalność Regionalnego Centrum Informacji dla Naukowców w ramach Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców,

7)      uczestnictwo w Sieci Uniwersytetów Regionu Morza Bałtyckiego (BSRUN),

8)      uczestnictwo w Międzyuniwersyteckim Centrum Badań Naukowych i Współpracy z Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią (CICEROS),

9)      obsługa korespondencji zagranicznej,

10)  zgłaszanie wniosków do umów międzynarodowych,

11)  przygotowanie i prowadzenie strony internetowej Biura Współpracy z Zagranicą i Regionalnego Punktu Kontaktowego,

12)  przygotowanie sprawozdań i raportów związanych z realizacja zadań biura.

 

4.      W celu wykonania zadań w ramach Biura Współpracy z Zagranicą funkcjonują:

a) Zespół ds. Programów Międzynarodowych,

b) Zespół ds. Obsługi Współpracy Zagranicznej.

 

§ 25

 

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 

1.      Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy działa na podstawie odrębnych przepisów i merytorycznie podlega Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

2.      Do zakresu działania Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:

1)      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2)      bieżące informowanie Rektora o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usuwania,

3)      sporządzanie i przedstawianie Rektorowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)      udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Uniwersytetu oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczącej modernizacji Uniwersytetu, a także nowych inwestycji oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6)      udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)      zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych,

8)      przedstawianie Rektorowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

9)      udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

10)   opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

11)  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

12)  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

13)   doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

14)   udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

15)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

16)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

17)  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

18)  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

19)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

20)  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a)      podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)      podejmowanych w Uniwersytecie przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

21)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

22)  inicjowanie i rozwijanie na terenie Uniwersytetu różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

 

§ 26

 

Ośrodek Kultury Studenckiej

 

1.      Ośrodek Kultury Studenckiej podlega merytorycznie Prorektorowi wskazanemu przez Rektora w decyzji o podziale kompetencji.

 

2.      W zakresie swojego działania Ośrodek Kultury Studenckiej:

1)      opracowuje program pracy kulturalnej w Uniwersytecie,

2)      koordynuje, nadzoruje i inspiruje działalność uczelnianych klubów studenckich,

3)      koordynuje i patronuje imprezom kulturalnym organizowanym przez organy samorządu studenckiego,

4)      prowadzi i organizuje działalność amatorskich zespołów tanecznych, chóralnych, teatralnych, kabaretowych i innych uczelnianych agend kulturalnych,

5)      gromadzi i udostępnia wydawnictwa metodyczne, repertuarowe, czasopisma kulturalno-oświatowe, płytoteki i taśmoteki,

6)      organizuje poradnictwo i instruktaż dotyczący działalności klubów studenckich, zespołów muzycznych, tanecznych itp.,

7)      organizuje imprezy kulturalne o charakterze ogólnouczelnianym oraz koordynuje inne imprezy realizowane w Uniwersytecie przez jednostki zewnętrzne,

8)      świadczy odpłatnie usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych spoza Uniwersytetu na podstawie obowiązujących przepisów i za pośrednictwem osób upoważnionych do działania na zewnątrz i w imieniu Uniwersytetu,

9)      odpowiada za wykorzystanie zgodnie z przepisami przyznanych środków finansowych oraz za powierzone składniki majątkowe, a także za zgodne z przeznaczeniem korzystanie z pomieszczeń.

 

3.   W ramach Ośrodka Kultury Studenckiej prowadzona jest działalność:

1) Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo”,

2) Chóru Akademickiego im. prof. Wiktora Wawrzyczka,

3) Klubu Płetwonurków „Skorpena”

4) Teatru Studenckiego „Cezar”,

5) inna działalność kulturalna.

 

V. ZAKRES ZADAŃ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH MERYTORYCZNIE I SŁUŻBOWO KANCLERZOWI

 

A. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE KANCLERZOWI

 

§ 27

 

Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych podległych Kanclerzowi należy zapewnienie organizacyjnych i technicznych warunków do realizacji podstawowych zadań Uniwersytetu.

§ 28

 

Sekretariat Kanclerza

Sekretariat Kanclerza:

1)        prowadzi ewidencję korespondencji, terminarz spraw, zebrań i spotkań Kanclerza,

2)        kontroluje przepływ informacji związanych z funkcjonowaniem ciał kolegialnych, współpracujących z Kanclerzem,

3)        przekazuje do realizacji decyzje i polecenia Kanclerza,

4)        zgłaszającym się interesantom wskazuje jednostki organizacyjne właściwe tematycznie, do rozpatrzenia ich sprawy,

5)        prowadzi ewidencję skarg i wniosków kierowanych do Kanclerza,

6)        przechowuje pieczęcie oraz korespondencje związaną z zakresem działania Kanclerza,

7)        prowadzi obsługę administracyjną Kanclerza,

8)        współdziała z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w celu właściwego rozpatrywania spraw związanych z decyzjami Kanclerza.

 

§ 29

 

Dział Gospodarki Nieruchomościami

 

1.      Dział Gospodarki Nieruchomościami obejmuje:

1)      Zespół Gospodarki Budynkami,

2)      Zespół Gospodarki Gruntami,

3)      Zespół Gospodarki Lokalowej.

 

2.      Zespół Gospodarki Budynkami

1)      prowadzi ewidencję budynków i budowli będących własnością Uniwersytetu,

2)      administruje zakładowymi budynkami mieszkalnymi,

3)      przygotowuje projekty umów dzierżawy lub najmu budowli, mieszkań zakładowych, lokali, garaży i realizuje zadania wynikające z tych umów,

4)      prowadzi rejestr lokatorów mieszkań zakładowych,

5)      rozlicza lokatorów mieszkań zakładowych z czynszów i innych świadczeń i prowadzi właściwą dokumentację tych spraw,

6)      ustala, ewidencjonuje i rozlicza kaucje mieszkaniowe,

7)      dokonuje odbioru mieszkań zakładowych od lokatorów i przekazuje mieszkania nowym lokatorom.

 

3.      Zespół Gospodarki Gruntami:

1)         zleca wykonanie pomiarów i dokumentacji geodezyjnej gruntów będących własnością lub nabywanych przez Uniwersytet,

2)         przeprowadza procedurę związaną z rozgraniczeniem terenów zbywanych przez Uniwersytet,

3)         sporządza projekty umów sprzedaży lub dzierżawy gruntów,

4)         prowadzi przetargi związane ze zbyciem nieruchomości,

5)         przechowuje dokumentację związaną z zakresem swojego działania.

 

4.      Zespół Gospodarki Lokalowej:

1)      sporządza projekty umów najmu z użytkownikami lokali usługowo-handlowych oraz ich zmian,

2)      prowadzi sprawy rozliczeń najemców lokali usługowo-handlowych i dzierżawców terenów z opłat wynikających z zawartych z nimi umów,

3)      prowadzi sprawy dotyczące hoteli administrowanych przez Uniwersytet, w szczególności:

a)      kontroluje stan techniczny i sanitarny hoteli, współdziałając z odpowiednimi służbami technicznymi,

b)      dokonuje rozliczeń finansowych pomiędzy Uniwersytetem a administratorami hoteli,

c)      przyjmuje i ewidencjonuje wnioski o przydział miejsc w hotelach,

d)     wystawia skierowania do hotelu na podstawie decyzji Rektora,

e)      prowadzi analizę wykorzystania miejsc hotelowych.

4)      Przechowuje dokumentację związaną z zakresem swojego działania.

 

§ 30

 

Dział Informatyzacji Administracji

 

Do zakresu działania Działu Informatyzacji Administracji należy:

1)      prowadzenie polityki informatycznej Uniwersytetu,

2)      tworzenie, wdrażanie i nadzór nad eksploatacją ogólnouczelnianych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uniwersytetem w sieci komputerowej administracji, w tym:

a)      zapewnienie bezawaryjnej i bezpiecznej pracy eksploatowanych centralnych systemów i stacji roboczych,

b)      konserwacja i modernizacja oprogramowania aplikacyjnego,

c)      nadzór nad bezpieczeństwem baz danych,

d)     prowadzenie serwisu sprzętu i oprogramowania,

e)      prowadzenie szkoleń przy wdrażaniu nowych aplikacji,

3)      nadzorowanie zamówień i zakupów oprogramowania, sprzętu komputerowego w celu jego ujednolicenia i kompatybilności w skali Uniwersytetu,

4)      przygotowywanie wniosków w sprawie pozyskania środków na ogólnouczelniane potrzeby w zakresie komputeryzacji i informatyzacji,

5)      wytwarzanie spersonalizowanych kart elektronicznych,

6)      nadzór merytoryczny nad systemem personalizacji w Uniwersytecie,

7)      wdrażanie infrastruktury klucza publicznego (PKI) w administracji Uniwersytetu,

8)      kontrola legalności programów użytkowanych przez pracowników Uniwersytetu,

9)       nadzór nad wyposażeniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w środki i dostęp do systemu personalizacji.

 

§ 31

 

Dział Telekomunikacji

Dział Telekomunikacji:

1)      prowadzi sprawy związane z eksploatacją, konserwacją i remontami urządzeń teletechnicznych znajdujących się w obiektach Uniwersytetu,

2)      nadzoruje proces instalacji w budynkach, konserwacji i remontów sieci teleinformatycznych oraz ustalanie z użytkownikami harmonogramu prac,

3)      zgłasza właściwej jednostce organizacyjnej potrzeby w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4)      opracowuje plany rozbudowy sieci teleinformatycznych,

5)      przeprowadza okresowe kontrole stanu technicznego urządzeń i sprzętu będącego w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

6)      współpracuje z operatorami i urzędami telekomunikacyjnymi,

7)      opracowuje spisy telefoniczne Uniwersytetu i prowadzi internetową bazę telefoniczną,

8)      nadzoruje rozbudowę rozdzielczej sieci telefonicznej w obiektach Uniwersytetu,

9)      informuje o wprowadzeniu do eksploatacji nowych urządzeń telekomunikacyjnych,

10)  nadzoruje taryfikację i wprowadzenie uprawnień abonenckich,

11)  wykonuje comiesięczne wydruki komputerowe rozmów telefonicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni.

 

§ 32

 

Dział Planowania i Organizacji

 

1.      Dział Planowania i Organizacji obejmuje:

1)      Zespół Planowania i Sprawozdawczości,

2)      Zespół Organizacyjno-Prawny,

3)      Zespół ds. Zamówień Publicznych

 

2.      Zespół Planowania i Sprawozdawczości:

1)      opracowuje projekt planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu oraz plany rzeczowo-finansowe jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych, administracji finansowanej ze środków na dydaktykę i pozostałych jednostek,

2)      opracowuje preliminarze wydatków według jednostek organizacyjnych,

3)      opracowuje kalkulacje kosztów funkcjonowania Uniwersytetu,

4)      przygotowuje projekty wniosków inwestycyjnych do właściwych organów o finansowanie Uniwersytetu,

5)      koordynuje przedsięwzięcia dotyczące planów rzeczowo-finansowych jednostek organizacyjnych,

6)      koordynuje realizację zadań inwestycyjnych,

7)      opracowuje analizy ekonomiczne dotyczące działalności:

a)      statutowej Uniwersytetu,

b)      dydaktycznej,

c)      ogólnouczelnianej,

8)      przygotowuje sprawozdania z realizacji powierzonych zadań,

9)      prowadzi obsługę Senackiej Komisji Rozwoju i Finansów Uczelni,

10)  współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie wykonanych zadań.

 

3.      Do zakresu działania Zespołu Organizacyjno-Prawnego należy:

1)        opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych według zasad określonych odrębnymi przepisami,

2)        opracowywanie i upowszechnianie informacji dotyczących aktualnej struktury organizacyjnej Uniwersytetu,

3)        przekazywanie Kanclerzowi materiałów i informacji niezbędnych do rozpatrywania bieżących spraw objętych zakresem działania Kanclerza,

4)        realizacja, po uzgodnieniu z Kanclerzem, szkoleń pracowników z zakresu znajomości przepisów wewnętrznych,

5)        prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,

6)        udział w tworzeniu projektów umów w zakresie i według zasad określonych odrębnymi przepisami,

7)        prowadzenie rejestru umów w zakresie określonym odrębnymi przepisami,

8)        współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi w celu realizacji powierzonych zadań.

 

4.       Zespół ds. Zamówień Publicznych działa na podstawie odrębnych przepisów i prowadzi postępowania w zakresie zamówień publicznych, w szczególności:

1)      określa przedmiot zamówienia,

2)      wybiera tryb postępowania,

3)      opracowuje niezbędną do przetargu dokumentację,

4)      opracowuje ogłoszenia o zamówieniach,

5)      udostępnia dokumentację przetargową oferentom,

6)      udziela informacji pisemnych i telefonicznych o przetargach,

7)      gromadzi oferty przetargowe,

8)      przygotowuje posiedzenia Komisji Przetargowej,

9)      prowadzi dokumentację w postępowaniu o zamówienia publiczne,

10)  opracowuje odpowiedzi na protesty i odwołania,

11)  opracowuje projekty umów kończących postępowanie przetargowe,

12)   nadzoruje realizację zamówienia,

13)   opracowuje procedury postępowania w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

 

 

§ 33

 

Rozdzielnia Korespondencji

 

Rozdzielnia korespondencji:

1)      przyjmuje korespondencję wpływającą do Uniwersytetu za pośrednictwem poczty i rozdziela ją na poszczególne jednostki organizacyjne,

2)      przyjmuje, rozdziela i przekazuje jednostkom organizacyjnym korespondencję wewnętrzną Uniwersytetu,

3)      rejestruje i znakuje korespondencję przychodzącą i wychodzącą,

4)      ekspediuje uczelnianą korespondencję na zewnątrz,

5)      prowadzi dokumentację związaną z zakresem swojego działania,

6)      rozlicza zakupione znaczki i inne opłaty pocztowe.

 

§ 34

 

Zakład Poligrafii

 

Zakład Poligrafii:

1)      wykonuje prace poligraficzne na rzecz Uniwersytetu,

2)      świadczy usługi poligraficzne na zewnątrz,

3)      prowadzi rejestr przyjętych do wykonania i wykonanych zleceń,

4)      sporządza kalkulacje wstępne i wynikowe wykonanych prac,

5)      prowadzi rejestr wystawionych faktur,

6)      przechowuje kopie wykonanych prac,

7)      prowadzi rozliczenia materiałowe działalności Zakładu,

8)      prowadzi gospodarkę magazynową papieru i innych materiałów niezbędnych do produkcji druków oraz wykonywanych prac wydawniczych,

9)      prowadzi konserwację maszyn i sprzętu drukarskiego,

10)  współdziała z Wydawnictwem Uniwersytetu i zleceniodawcami.

 

§ 35

 

Dziekanaty

 

Dziekanaty wykonują zadania z zakresu administracji realizowane na wydziale, w szczególności:

1)      prowadzą:

a)      dokumentację związaną z tokiem studiów studentów i doktorantów wydziału,

b)      sprawy związane z pomocą materialną dla studentów i doktorantów wydziału,

c)      ewidencję korespondencji,

d)     obsługę biurową organów Uniwersytetu na wydziale,

e)      obsługę administracyjną studentów w zakresie określonym odrębnymi przepisami, w tym wydają legitymacje i zaświadczenia,

f)       przewidziane w przepisach rejestry,

2)      upowszechniają wśród pracowników i studentów wydziału akty prawne oraz decyzje organów kolegialnych i jednoosobowych Uniwersytetu , wydziału oraz Kanclerza,

3)      gromadzą i przekazują dziekanowi lub Kanclerzowi informacje niezbędne do rozstrzygnięcia rozpatrywanych przez nich spraw,

4)      wykonują czynności związane z archiwizacją dokumentów według zasad określonych odrębnymi przepisami,

5)      przechowują pieczęcie używane w dziekanacie oraz akta spraw rozpatrywanych przez wydział,

6)      ewidencjonują należności z tytułu opłat za naukę,

7)      prowadzą ewidencję czasu pracy nauczycieli akademickich,

8)      współpracują z innymi jednostkami organizacyjnymi administracji w zakresie wykonywanych zadań.

 

B. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KANCLERZA

 DS. ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH

 

 § 36

 

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia

 

Dział Bezpieczeństwa i Dozoru Mienia realizuje zadania związane z organizacją oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego na terenie Uniwersytetu, a w szczególności:

1)      zabezpiecza przed dewastacją i kradzieżą mienie Uniwersytetu,

2)      chroni osoby przebywające na terenie Uniwersytetu,

3)      montuje systemy alarmowe, kontrolę dostępu oraz telewizję przemysłową,

4)      dokonuje przeglądów i napraw oraz rozbudowy istniejących systemów,

5)      analizuje i opiniuje potrzeby jednostek organizacyjnych uniwersytetu z zakresu bezpieczeństwa,

6)      przedstawia koncepcje ochrony obiektów po analizie potencjalnych zagrożeń,

7)      udziela pomocy prawnej organizatorom imprez masowych na terenie Uniwersytetu,

8)      zabezpiecza imprezy organizowane przez Uniwersytet,

9)      organizuje system obsługi portierni w budynkach Uniwersytetu,

10)  prowadzi centrum monitoringu Uniwersytetu,

11)  nadzoruje ruch drogowy oraz parkowanie pojazdów na terenach Uniwersytetu,

12)  uczestniczy w usuwaniu skutków katastrof i klęsk żywiołowych,

13)  zabezpiecza mienie oraz ślady po stwierdzeniu włamania,

14)  realizuje konwoje wartości pieniężnych,

15)  współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi uniwersytetu oraz z policją
i strażą miejską w realizacji zadań.

 

§ 37

 

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni

 

Dział Obsługi Gospodarczej i Terenów Zieleni:

1)      wykonuje prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach należących do Uniwersytetu

2)      planuje zakupy sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji powierzonych zadań,

3)      planuje, koordynuje i kontroluje działalność administratorów budynków,

4)      organizuje usługi pralnicze,

5)      prowadzi gospodarkę odzieżą ochronną, roboczą i umundurowaniem pracowników,

6)      współpracuje z obsługą imprez okolicznościowych, konferencji, zjazdów itp.,

7)      organizuje transport wewnętrzny,

8)      prowadzi księgi inwentarzowe.

 

§ 38

 

Dział Zaopatrzenia i Transportu

 

Dział Zaopatrzenia i Transportu:

1)      zaopatruje jednostki organizacyjne Uniwersytetu w materiały stosownie do zgłoszonego przez te jednostki zapotrzebowania,

2)      uczestniczy przygotowaniu przedmiotu zamówienia oraz w pracach komisji przetargowych Uniwersytetu,

3)      składa zamówienia, egzekwuje warunki i terminy dostaw,

4)      prowadzi rozliczenia dostaw towarów i usług,

5)      uczestniczy w odbiorach ilościowo-jakościowych zakupionych towarów,

6)      prowadzi postępowania reklamacyjne,

7)      udziela jednostkom organizacyjnym Uniwersytetu informacji o aktualnych możliwościach zaopatrzeniowych na rynku krajowym,

8)      sporządza protokoły przyjęcia środków trwałych do użytkowania (OT),

9)      prowadzi ewidencję aparatury,

10)  prowadzi postępowanie w sprawach odpraw celnych towarów sprowadzanych z zagranicy,

11)  prowadzi kompleksową obsługę Uniwersytetu w zakresie telefonii komórkowej,

12)  prowadzi magazyn materiałów z odzysku zgodnie z odrębnymi przepisami,

13)  organizuje i prowadzi działalność transportową na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych Uniwersytetu,

14)  przeprowadza procedurę w zakresie zakupu taboru samochodowego, sprzętu specjalistycznego oraz wyposażenia warsztatu naprawczego zgodnie z obowiązującymi zasadami,

15)  realizuje obsługę transportową w ramach posiadanych środków transportu,

16)  nadzoruje wykorzystanie środków transportu,

17)  prowadzi rozliczenie czas pracy kierowców, zużycia paliwa oraz kontroluje eksploatację pojazdów i sprzętu,

18)  opracowuje cennik opłat za świadczone usługi transportowe,

19)  fakturuje sprzedaż usług transportowych,

20)  udziela informacji o możliwościach wynajmowania środków transportu poza Uniwersytetem,

21)  prowadzi sprawy związane z remontami i naprawami taboru samochodowego i sprzętu specjalistycznego,

22)  ubezpiecza środki transportu Uniwersytetu,

23)  prowadzi postępowanie związane z wycofaniem z eksploatacji środków transportu.

 

§ 39

 

Sekcja Inwentaryzacji

 

Sekcja Inwentaryzacji:

1)         organizuje planowe spisy i współuczestniczy w komisyjnym przeprowadzaniu inwentaryzacji środków rzeczowych i wartości pieniężnych Uniwersytetu, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,

2)         organizuje inwentaryzacje doraźne zlecone przez Kanclerza lub inne upoważnione osoby i współuczestniczy w przeprowadzaniu tych inwentaryzacji,

3)         informuje kierowników jednostek organizacyjnych o konieczności dokonania czynności przygotowawczych do planowego spisu środków rzeczowych,

4)         kompletuje dokumenty i arkusze spisowe w sposób określony odrębnymi przepisami,

5)         rozlicza komplety materiałów spisowych i przekazuje je za pokwitowaniem właściwej komórce finansowo-księgowej,

6)         przekazuje każdorazowo po zakończeniu spisu Kanclerzowi, a także (zależnie od sytuacji) kwestorowi i zawsze kierownikowi właściwej komórki organizacyjnej, informacje o, stwierdzonych w toku spisu, wszelkich nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątku (magazynowanie, zabezpieczanie, znakowanie, nadmierne zapasy, konserwacje itp.),

7)         gromadzi obowiązujące przepisy dotyczące inwentaryzacji, prowadzi instruktaż członków zespołów spisowych.

 

§ 40

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami

 

Stanowisko ds. Gospodarowania Odpadami działa na podstawie odrębnych przepisów. Do jego zadań należy w szczególności:

1)      koordynacja prac zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub minimalizacji ich ilości,

2)      działania zmierzające do wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska,

3)      postępowanie z odpadami, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się wykorzystać zgodnie z przepisami ustawy i zasadami ochrony środowiska,

4)      instruktaż jednostek organizacyjnych Uniwersytetu o zasadach postępowania z odczynnikami chemicznymi i odpadami oraz właściwym sporządzeniu spisu odczynników grupy A,B i pozostałych,

5)      nadzór nad ilościową i jakościowa ewidencją, co do zgodności z przyjętą klasyfikacją odpadów sporządzoną przez wytwarzającego odpady oraz sporządzenie ewidencji zbiorczej,

6)      nadzór nad prawidłowością przechowywania odczynników chemicznych i ewidencji trucizn w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

7)      prowadzenie prac związanych z przygotowaniem wysyłki odczynników przeznaczonych do utylizacji,

8)      organizowanie transportu odpadów z miejsca powstania do miejsca składowania, wykorzystania lub unieszkodliwienia z zachowaniem obowiązujących przepisów

9)      współpracowanie z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ochrony Środowiska, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji i innymi organami,

10)  współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie wzajemnej informacji i przekazywania dokumentów,

11)  Informowanie władz Uniwersytetu o zaistniałych nieprawidłowościach w gospodarowaniu odczynnikami chemicznymi i odpadami.

 

§ 41

 

Zespół Administratorów Obiektów

 

1.      Zespół Administratorów Obiektów obejmuje administratorów obiektów stanowiących własność Uniwersytetu i nie będących jego jednostkami organizacyjnymi

2.      Zespół Administratorów Obiektów prowadzi:

1)      sprawy związane z eksploatacją obiektów,

2)      obsługę administracyjną nadzorowanych obiektów,

3)      obsługę sekretarską organizacji społecznych.

 

§ 42

 

Zespołu Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej

 

Do zakresu działania Zespołu Obsługi Sal Audytoryjnych i Aparatury Dydaktycznej należy:

1)      wykonywanie zadań związanych z obsługą i sprawnym funkcjonowaniem sal dydaktycznych,

2)      wykonywanie dokumentacji fotograficznej i graficznej prac doświadczalnych,

3)      prowadzenie konserwacji i naprawy sprzętu w salach dydaktycznych ogólnouczelnianych, jak również w innych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu,

4)      wykonywanie prac fotograficznych o charakterze pomocy dydaktycznych,

5)      wykonywanie prac fotograficznych dla celów prezentowania wyników prac naukowych (przeźrocza, odbitki fotograficzne itp.),

6)      prowadzenie dokumentacji fotograficznej z życia Uniwersytetu,

7)      wykonywanie elementów plastycznych niezbędnych do dekoracji Uniwersytetu,

8)      wypożyczanie sprzętu audiowizualnego,

9)      prowadzenie obsługi audiowizualnej i fotograficznej imprez okolicznościowych, sympozjów naukowych itp. organizowanych na terenie Uniwersytetu i współpraca z organizatorami tych imprez.

 

 

C. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KANCLERZA DS. INWESTYCYJNO-TECHNICZNYCH

 

§ 43

 

Jednostki organizacyjne podległe Zastępcy Kanclerza ds. Inwestycyjno-Technicznych:

1)      opracowują plany inwestycyjne i remontowe,

2)      odpowiadają za realizację inwestycji, ich tok, rozliczenia itp.

3)      prowadzą sprawy związane z obsługą infrastruktury technicznej Uniwersytetu oraz utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynków i budowli.

 

§ 44

 

Dział Obsługi Technicznej

 

1.      W Dziale Obsługi Technicznej wyodrębnia się następujące jednostki:

1)      Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej,

2)      Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciepłowniczych,

3)      Sekcja Remontowa,

4)      Sekcja Eksploatacji,

5)      Stanowisko ds. Energetycznych.

 

2.       Sekcja Nadzoru Budowlanego i Dokumentacji Technicznej:

1)      zbiera dane programowe do opracowania dokumentacji technicznej inwestycji,

2)      zajmuje się przygotowaniem wytycznych programowych inwestycji,

3)      opiniuje sporządzoną przez biura projektowe dokumentację projektowo-techniczną i uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

4)      uczestniczy w odbiorze technicznym zakończonych inwestycji, urządzeń i przekazaniu ich do eksploatacji,

5)      przeprowadza okresowy przegląd stanu technicznego obiektów, w celu ustalenia stopnia zużycia i uszkodzeń poszczególnych elementów oraz ustala zakres potrzeb remontowych i konserwacyjnych,

6)      przygotowuje dokumentację kosztorysową remontów,

7)      nadzoruje zatwierdzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

8)      zleca konserwacji urządzeń alarmowych i dźwigowych wykonawcom obcym,

9)      organizuje i nadzoruje roboty remontowe i konserwacyjne, kierując ich wykonaniem,

10)  weryfikuje faktury wykonania remontów, realizowanych systemem zleconym,

11)  prowadzi nadzór nad sprawnością techniczną obiektów, urządzeni wszelkich instalacji,

12)  prowadzi ewidencje środków trwałych w (poza aparaturą naukowo-badawczą),

13)  kontroluje przestrzeganie norm zużycia materiałów technicznych,

14)  nadzoruje prawidłowe użytkowanie powierzonego mienia,

15)  określa warunki techniczne podłączenia obiektów i urządzeń energetycznych do sieci wewnętrznej Uniwersytetu,

16)  nadzoruje jednostki organizacyjne obsługujące, konserwujące i prowadzące naprawy urządzeń energetycznych,

17)  bierze udział w przejmowaniu urządzeń energetycznych do eksploatacji,

18)  prowadzi księgi obiektów będących własnością Uniwersytetu,

19)  przekazuje place budów i prowadzi nadzór nad robotami budowlanymi i montażowymi,

20)  rozlicza prowadzone roboty pod względem finansowym i materiałowym,

21)  wykonuje we własnym zakresie lub wnioskuje o zlecenie jednostkom obcym do opracowania:

a.       założenia techniczno-ekonomiczne,

b.      projekty budowlane i drogowe,

c.       dokumentację branżową instalacji sanitarnych i elektrycznych,

d.      ekspertyzy i opinie techniczne,

e.       inwentaryzacje obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,

f.       kosztorysy przedsięwzięć bezdokumentacyjnych,

22)  przygotowuje dokumentację przetargową robót inwestycyjnych i remontowych zgodnie z przepisami w zakresie zamówień publicznych.

 

3.      Sekcja Eksploatacji Sieci i Instalacji Ciepłowniczych zakresem działania obejmuje sprawy dotyczące:

1)      eksploatacji sieci cieplnych wysoko i niskotemperaturowych na terenie Uniwersytetu, zasilających w ciepło centralnego ogrzewania i w ciepła wodę obiekty będące własnością Uniwersytetu i obiekty użytkowane przez Uniwersytet,

2)      eksploatacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej obiektów Uniwersytetu,

3)      eksploatacji kotłowni gazowych, olejowych i opalanych paliwem stałym,

4)      modernizacji sieci instalacji grzewczych i kotłowni lokalnych,

5)      zabezpieczenia obiektów Uniwersytetu w przypadku zdarzeń losowych.

 

4.      Sekcja Remontowa :

1)      wykonuje roboty remontowe systemem gospodarczymi w obiektach Uniwersytetu,

2)      prowadzi konserwację wentylacji mechanicznej,

3)      uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowych oraz pogwarancyjnych przeprowadzanych robót remontowych,

4)      kontroluje szczegółowe rozliczenia robót remontowych oraz prac konserwacyjnych określonych w ust.2 wykonywanych systemem gospodarczym,

5)      prowadzi remonty:

 - sieć elektryczną, siłową i oświetleniową oraz podstacje SN,

 - instalacje elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach Uniwersytetu,

 - sieć zewnętrzną i wewnętrzną kanalizacyjną, wodną, deszczową oraz gazową

 wewnętrzną wraz z urządzeniami (poza aparaturą specjalistyczną).

6)         prowadzi prace dekarskie w zakresie remontów i konserwacji,

7)         wykonuje roboty ślusarskie, stolarskie, szklarskie, tynkarskie i malarskie, mające na celu naprawę utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym budynków i urządzeń.

 

5.      Sekcja Eksploatacji wykonuje zadania w zakresie:

1)      terminowej realizacji zleceń dotyczących bieżących prac konserwacyjnych,

2)      terminowego oraz zgodnego z potrzebami organizowania i wykonania robót remontowych i konserwacyjnych siłami własnymi,

3)      dokonywania szczegółowych rozliczeń robót konserwacyjnych wykonywanych systemem własnym i siłami zewnętrznymi,

4)      okresowych oględzin i przeglądów sieci zewnętrznych i instalacji wewnętrznych,

5)      konserwacji i naprawy:

a)      sieci elektrycznej zewnętrznej, siłowej i oświetleniowej oraz konserwacji podstacji SN,

b)      instalacji elektrycznych wewnętrznych w pomieszczeniach Uniwersytetu,

c)      sieci zewnętrznej i wewnętrznej kanalizacyjnej, wodnej, deszczowej, gazowej wraz ze związanymi z nimi urządzeniami (poza aparaturą specjalistyczną),

d)     urządzeń sanitarnych w pomieszczeniach zakładowych i ogólnego użytku,

e)      instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz przepompowni i ujęć wody,

6)      konserwacji i eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków,

7)      wykonania robót ślusarskich, stolarskich, szklarskich, tynkarskich i malarskich, mających na celu naprawę i konserwację budynków i urządzeń,

8)      utrzymania w pełnej sprawności technicznej urządzeń i sieci energetycznych, elektrycznych i sanitarnych- zewnętrznych i wewnętrznych.

 

6.       Stanowisko ds. Energetycznych

1)      prowadzi gospodarkę paliwowo-energetyczną Uniwersytetu,

2)      nadzoruje obsługę, konserwację oraz naprawy urządzeń energetycznych,

3)      zleca opracowanie i aktualizuje dokumentacji niezbędnej do prawidłowej eksploatacji urządzeń energetycznych oraz opiniuje dokumentację sporządzaną przez biuro projektów,

4)      zleca opracowania, projekty i instrukcje do eksploatacji,

5)      współpracuje z organami upoważnionymi do dysponowania mocą urządzeń energetycznych, przyłączonych do wspólnej sieci,

6)      opracowuje koncepcje poprawy eksploatacji urządzeń energetycznych,

7)      inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do poprawy gospodarki paliwowo-energetycznej,

8)      określa warunki techniczne na podłączenie obiektów i urządzeń energetycznych do sieci wewnętrznej Uniwersytetu,

9)      prowadzi sprawozdawczość w zakresie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, paliw stałych i energii cieplnej oraz sprawdza faktury za energię cieplną,

10)  opracowuje plany remontów urządzeń energetycznych,

11)  uczestniczy w procesie inwestycyjnym,

12)  inicjuje prace w zakresie dostosowywania urządzeń sieci do rosnących potrzeb Uniwersytetu,

13)  koordynuje roboty wykonawców w obiektach energetycznych na terenie Uniwersytetu,

14)  sprawuje nadzór nad Centralą Cieplną,

15)  sporządza i realizuje planów zaopatrzenia w paliwa stałe,

16)  bierze udział w podejmowanych akcjach związanych z działalnością SNiDT na terenie Uniwersytetu,

17)  prowadzi sprawozdawczość w zakresie gospodarki paliwowo-energetycznej.

 

§ 45

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 

Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej

1)      wypracowuje i określa ogólną koncepcję ochrony przeciwpożarowej oraz skutecznych środków zapobiegania pożarom,

2)      kontroluje stan zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz sporządza protokoły określające ten stan,

3)      uczestniczy w prowadzeniu badań przyczyn pożaru, zbiera i zabezpiecza dowody pozwalające ustalić jego przyczynę,

4)      organizuje i prowadzi działalność profilaktyczną,

5)      ustala wspólnie z kierownikami właściwych komórek organizacyjnych warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego na poszczególnych stanowiskach pracy, opracowując w tym celu stosowne regulaminy i instrukcje,

6)      uczestniczy w odbiorach technicznych nowych lub przebudowywanych obiektów,

7)      organizuje i prowadzi instruktaż wstępny i szkolenie przeciwpożarowe pracowników i studentów,

8)      inicjuje i rozwija różne formy popularyzacji zagadnień przeciwpożarowych,

9)      określa potrzeby Uniwersytetu dotyczące sprzętu i urządzeń pożarniczych oraz środków gaśniczych,

10)  organizuje i odpowiada za przygotowanie Uniwersytetu do prowadzenia wstępnej, samodzielnej sekcji gaśniczej,

11)  inicjuje organizację uczelnianej ochotniczej straży pożarnej, pogotowia przeciwpożarowego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością,

12)  współdziała w przygotowaniu Uniwersytetu do obrony cywilnej z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

13)  organizuje społeczne służby ochrony przeciwpożarowej.

 

D. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE KWESTOROWI

 

§ 46

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa prowadzi sprawy związane z:

1) udzielaniem pożyczek ze środków gromadzonych w Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej,

2) realizacją pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

§ 47

 

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych

 

Sekcja Obsługi Płatności Zagranicznych:

1)      dokonuje poleceń przelewu w walutach obcych,

2)      otwiera nowych rachunków bankowych,

3)      przygotowuje do księgowania wyciągów dotyczących kart płatniczych,

4)      sporządza wniosków o zaświadczenia o nie zaleganiu z płatnością podatków i składkami ZUS,

5)      prowadzi obsługę administracyjną Kwestora.

 

E. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA

DS. BADAŃ NAUKOWYCH I PROGRAMÓW ZAGRANICZNYCH

 

§ 48

 

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych

 

Dział Kontroli Dowodów Finansowo-Księgowych:

1)      dokonuje cenzury rachunków, faktur i rozrachunków pieniężnych pod względem formalno-rachunkowym oraz zgodności z aktualnymi źródłami finansowania,

2)      nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych dokumentów księgowych,

3)      dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań Uniwersytetu, z wyjątkiem wynagrodzeń, projektów finansowanych ze środków pochodzenia zagranicznego, z zachowaniem obowiązujących terminów oraz prowadzi ich rejestr,

4)      dokonuje płatności złotówkowych wynikających z zobowiązań publiczno-prawnych,

5)      kontroluje stan środków zgodnie ze źródłami finansowania,

6)       analizuje obroty i salda poszczególnych rachunków bankowych,

7)      dokonuje rozliczeń krajowych podróży służbowych.

 

§ 49

 

Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej

 

Sekcja Rozliczeń Działalności Badawczej i Zleconej:

1)      ewidencjonuje umowy, aneksy do umów, protokoły, zlecenia, kosztorysy itp. z zakresu:

a)      badań naukowych,

b)      konferencji, sympozjów i szkoleń,

c)      ekspertyz i usług naukowo-badawczych,

d)     studiów podyplomowych.

2)      prowadzi dokumentację formalno-prawną i finansową z zakresu prac i zadań wymienionych w pkt.1,

3)      wprowadza do ewidencji księgowej nowe miejsca powstawania kosztów i przychodów dotyczące nowych tematów oraz dokonuje blokady zadań zakończonych i rozliczonych w zakresie wymienionym w pkt. 1,

4)      dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów,

5)      analizuje ewidencję syntetyczną i analityczną kosztów i przychodów zadań wymienionych w pkt. 1 oraz uzgadnia ją z kierownikami tematów,

6)      sporządza kalkulacje wynikowe prac naukowo-badawczych i pozostałych zadań w oparciu o kosztorysy i faktycznie poniesione koszty wynikające z ewidencji księgowej oraz uzgadnia je z kierownikami tematów,

7)      wystawia faktury końcowe lub etapowe w oparciu o protokoły zdawczo-odbiorcze i przesyła je zleceniodawcom,

8)      analizuje ewidencję ilościową aparatury specjalnej oraz dokonuje jej rozliczenia po zakończeniu tematu naukowo-badawczego,

9)      przyjmuje wnioski o dodatkowe wynagrodzenie, umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunki do tych umów w zakresie zadań wymienionych w pkt. 1, sprawdza je pod względem formalno-rachunkowym oraz przedkłada do zatwierdzenia,

10)   kontroluje koszty wynagrodzeń w zakresie ustalonych limitów,

11)  dokonuje rozliczenia tematów badawczych i innych zadań wymienionych w pkt. 1 po zakończeniu roku oraz przygotowuje informacje finansowe w tym zakresie,

12)   sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań naukowo-badawczych dla potrzeb Ministerstwa i GUS,

13)   przechowuje dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

§ 50

 

Sekcja Rozliczeń Funduszy Strukturalnych i Programów Zagranicznych:

 

1)      ewidencjonuje umowy, aneksy do umów oraz archiwizuje dokumenty z zakresu:

a)      projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych,

b)      projektów finansowanych ze środków unijnych,

2)      przyjmuje, kompletuje i dokonuje cenzury faktur , rachunków i umów cywilno-prawnych pod względem formalno-rachunkowym i zabezpieczenia finansowego oraz przekazuje do zatwierdzenia,

3)      kontroluje stan środków finansujących zakupy w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

4)      nadzoruje prawidłowość obiegu zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów potwierdzających poniesione koszty w zakresie zadań wymienionych w pkt.1,

5)      dokonuje płatności wynikających z zobowiązań uczelni w zakresie realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

6)      dokonuje rozliczeń zagranicznych wyjazdów służbowych wszystkich pracowników Uniwersytetu,

7)      dokonuje księgowań zatwierdzonych dokumentów wynikających z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

8)      dokonuje refundacji poniesionych kosztów, poprzez obciążenie nimi odpowiednich rachunków bankowych,

9)      dokonuje rozliczenia beneficjentów ostatecznych biorących udział w realizacji projektów finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

10)  przygotowuje sprawozdania finansowe z realizacji zadań wymienionych w pkt.1,

11)  przygotowuje wnioski o płatność oraz harmonogramy ich składania,

12)   analizuje wydatki związane z realizacją projektów i uzgadnia je z kierownikami oraz harmonogramem realizacji projektu,

13)  przechowuje w należyty sposób dokumenty formalno-prawne i finansowe dotyczące prac i zadań wynikających z zakresu działania sekcji.

 

§ 51

 

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT

 

Sekcja ds. Rozliczeń Podatku VAT:

1)      analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

2)      analizuje i koryguje rejestry zakupu i sprzedaży,

3)      dokonuje miesięcznego rozliczenia podatku VAT,

4)      sporządza miesięczne deklaracje VAT-7 i korekty tych deklaracji,

5)      analizuje konto „Rozrachunki z tytułu podatku VAT”,

6)      analizuje konto „Rozrachunki zagraniczne”,

7)      kontroluje obowiązki uczelni w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT,

8)      dokonuje rozliczeń służbowych podróży zagranicznych,

9)      obsługuje rezerwową kasę fiskalną,

10)   prowadzi obsługę internetowego konta banku BGŻ S.A,

11)   księguje wyciągi bankowe z BGŻ S.A,

12)   dokonuje analizy rozrachunków z tytułu konferencji, szkoleń, studiów podyplomowych,

13)   wystawia faktury, noty korygujące i noty obciążeniowe,

14)   administruje programem finansowo-księgowym,

15)   przechowuje dokumenty dotyczące prac i zadań wynikających z działania sekcji.

 

F. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PODLEGŁE ZASTĘPCY KWESTORA DS. FINANSOWYCH

 

§ 52

 

Dział Płac

 

Dział Płac:

1)      prowadzi sprawy związane z realizacją wypłat wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów o dzieło i umów zleceń oraz zasiłków ZUS,

2)      dokonuje rozliczeń należności z tytułu wykorzystywania prywatnych samochodów pracowników do celów służbowych,

3)      dokonuje kontroli formalno – rachunkowej dokumentów finansowych stanowiących podstawę wypłat wynagrodzeń i zasiłków ZUS,

4)      przeprowadza weryfikację uprawnień do zasiłków rodzinnych w obowiązujących terminach,

5)      sporządza listy płac dla pracowników i osób spoza Uniwersytetu, miesięczne zestawienia wynagrodzeń oraz rozdzielników płac osobowych,

6)      przeprowadza analizę funduszu płac i sporządza bieżące informacje o wykorzystaniu środków na wynagrodzenia osobowe,

7)      prowadzi sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządza deklaracje podatkowe dla urzędu skarbowego,

8)      dokonuje rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i sporządza deklaracje ZUS,

9)       dokonuje potrąceń z wynagrodzeń:

a)      należności z tytułów egzekucyjnych,

b)      pożyczek mieszkaniowych,

c)      składek związkowych na podstawie deklaracji złożonej przez pracownika,

d)     innych należności Uniwersytetu,

10)   sporządza sprawozdania w zakresie wypłaconych wynagrodzeń osobowych i bezosobowych,

11)   prowadzi dokumentację emerytalno-rentową,

12)   sporządza polecenia przelewów związanych z rozliczeniem wynagrodzeń,

13)  sporządza miesięczne informacje o wynagrodzeniu dla pracowników oraz wystawia zaświadczenia dotyczące wysokości wynagrodzeń i zasiłków,

14)  dokonuje rozliczeń należności z tytułu umów-zlecenia i umów o dzieło,

15)   prowadzi ewidencję wynagrodzeń bezosobowych i honorariów.

 

§ 53

 

Sekcja Ewidencji Majątku

 

Sekcja Ewidencji Majątku:

1)      prowadzi ewidencję księgową:

a)      środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

b)      amortyzacji i umorzeń,

c)      inwestycji własnych,

d)     ewidencję ilościowo-wartościową majątku w rozbiciu na jednostki organizacyjne Uniwersytetu,

2)      dokonuje rozliczenia przeprowadzanych w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu inwentaryzacji,

3)      prowadzi ewidencję pozabilansową ilościowo-wartościową majątku będącego w użytkowaniu Uniwersytetu z zakresu środków trwałych, aparatury specjalnej oraz innych składników majątku w rozbiciu na poszczególne jednostki organizacyjne,

4)      uzgadnia okresowo stany ilościowo-wartościowe składników majątku z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu,

5)      prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową magazynów, dekretuje dowody magazynowe, rozlicza oraz sprawdza je pod względem formalnymi i rachunkowym. Uzgadnia ewidencje księgową z ewidencja prowadzoną w magazynach,

6)      księguje wewnętrzne protokoły zmian miejsca użytkowania środków trwałych,

7)      nalicza amortyzację i umorzenia środków trwałych,

8)      prowadzi ewidencję pozabilansową aparatury zakupionej na potrzeby działalności badawczej,

9)      dokonuje przeksięgowań z ewidencji pozabilansowej do ewidencji środków trwałych składników rzeczowego majątku trwałego po zakończeniu umowy badawczej na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych,

10)   dokonuje aktualizacji wyceny środków trwałych,

11)  sprawdza dokumenty przyjęcia środka trwałego w porównaniu z fakturami lub rachunkami,

12)  sporządza dokumenty przyjęcia do użytkowania środków trwałych umarzanych jednorazowo w koszty na podstawie dokumentacji źródłowej i przepisów wewnętrznych.

 

§ 54

 

Działu Finansowo-Księgowy

 

1.      W skład Działu Finansowo-Księgowego wchodzi:

1)      Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności,

2)      Sekcja Księgowości,

3)      Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów.

 

2.      Sekcja Ewidencji i Windykacji Należności prowadzi sprawy w zakresie:

1)      ewidencjonowania obrotów zarejestrowanych za pomocą kas fiskalnych,

2)      ewidencjonowania punktów kasowych i ich kontrolę,

3)      gospodarki czekami i wekslami,

4)      analizy kont rozrachunkowych pracowników oraz uzgadnia salda,

5)      rozliczania związane z rachunkami zagranicznymi,

6)      rozliczania składek PFRON i sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych.

 

3.   Sekcja Księgowości

1)      dokonuje wstępnej kontroli dokumentów finansowo-księgowych,

2)      księguje dokumenty finansowe Uniwersytetu,

3)      prowadzi analityczną i syntetyczną ewidencję komputerową,

4)      dokonuje rozliczeń i prowadzi kontrolę finansową rozrachunków z dostawcami i odbiorcami,

5)      dostarcza danych do sporządzania planu rzeczowo – finansowego.

 

4.   Sekcja Kas i Obsługi Finansowej Studentów:

1)      prowadzi obsługę kasową Uniwersytetu,

2)      prowadzi analizę kont rozrachunkowych studentów oraz uzgadnia salda,

3)      wystawia dowody „kasa przyjmie” (KP) i zastępcze dowody kasowe „kasa wypłaci” (KW),

4)      prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Planowania i Organizacji
Wytworzył:
Dział Organizacji i Planowania
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
11.06.2007
Data publikacji:
26.09.2007 10:21
Data aktualizacji:
26.09.2007 10:21
Liczba wyświetleń:
5138
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument