Nr 389 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 389

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych w 2011 r.

 

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat postanawia, co następuje:

§1

1.      Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia (licencjackie lub inżynierskie) oraz na studia drugiego stopnia – magisterskie
w ramach limitu przyjęć ustalonego przez Senat Uczelni.

2.      Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych
z przedmiotów na świadectwie dojrzałości – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” – należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej.

§2

Tryb rejestracji kandydatów:

1.      Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.

2.      Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.

3.      Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:

1)     wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,

2)     wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za wybrane kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,

3)     dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury”),

4)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury”),

5)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej (dotyczy kandydatów na studia  pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej),

6)     dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej zaświadczenia Kuratora Oświaty (właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata) o równoważności świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą ze świadectwem dojrzałości szkół średnich w Polsce (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą).

4.      W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.

5.      Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.

6.      Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim, w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.

7.      Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.

8.      Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.

9.      W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.

10.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata
z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.

11.  Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim.

12.  Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, który określa tabela 3.

§3

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

1.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1C do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 niniejszego paragrafu.

2.      Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.      Na kierunku ratownictwo medyczne, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin sprawnościowy (ocenę sprawności fizycznej) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

6.      Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30% punktów – do obliczenia wyniku % punktów z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % punktów uzyskaną na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.

7.      Kandydatowi na studia – do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego przedmiotu – jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% punktów lub kandydat nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje na świadectwie dojrzałości.

8.      Kandydatowi na studia, legitymującemu się świadectwem dojrzałości, zawierającym wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w załącznikach 1A-1C złożonych na poziomach: podstawowym i rozszerzonym, do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się:

a.      wynik poziomu rozszerzonego, z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 6, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu złożony został na poziomie 30 i powyżej 30% punktów,

b.      wynik poziomu podstawowego, jeżeli egzamin maturalny z przedmiotu składany na poziomie rozszerzonym, złożony został z wynikiem poniżej 30% punktów oraz jeżeli wynik poziomu podstawowego jest równy lub wyższy od wyniku poziomu rozszerzonego obliczonego wg zasady określonej w ust. 6 niniejszego paragrafu.

9.      Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C, z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego.

§4

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

1.      Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury” następuje na podstawie konkursu (rankingu) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 2 uchwały.

2.      Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

3.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.

4.      Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie.

5.      Na kierunku ratownictwo medyczne, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin sprawnościowy (ocenę sprawności fizycznej) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.

6.      W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-9 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik 100,00.

7.      W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).

8.      Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).

9.      W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.

§5

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim).

Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

§6

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów przez komisje rekrutacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 299 Senatu Uniwersytetu z 9 maja 2008 r.

§7

Zasady rekrutacji na studia: jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim).

1.      Świadectwa maturalne uzyskane za granicą uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości szkół średnich w Polsce, jeżeli zawierają klauzulę stwierdzającą prawo ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju miejsca wydania świadectwa.

2.      Punktacji przedmiotowej (ze świadectw wymienionych w ust. 1) w skali innej niż 1-6 lub 2-5, nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:

a)     w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

   na kierunkach/makrokierunkach: akwakultura i bezpieczeństwo żywności, bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, dietetyka, gastronomia – sztuka kulinarne, inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego, leśnictwo, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, weterynaria, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka,

   na kierunku lekarskim – przedmioty: biologia i chemia lub fizyka lub matematyka,

   na kierunku: filologia polska – przedmioty: język polski i historia,

   na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, energetyka, fizyka techniczna, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, inżynieria bezpieczeństwa, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,

   na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, stosunki międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia,

   na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

   na kierunku: filologia (sp. filologia germańska) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

   na kierunku: filologia (sp. filologia angielska, sp. filologia rosyjska z językiem angielskim, sp. filologia ukraińska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,

b)  w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

   na kierunku: architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka,

   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język polski,

   na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia i język polski,

   na kierunku: ratownictwo medyczne – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka.

3.      Egzaminy oceniane są w skali 1-6.

4.      Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.

5.      Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

6.      Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 11 lipca 2011 r.

§8

1.      W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych, certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.

2.      W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność, przekroczy określony limit naboru, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości – wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury Międzynarodowej), z uwzględnieniem przepisów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 2 uchwały stosuje się odpowiednio.

§9

Tryb postępowania kwalifikacyjnego

1.      Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (egzaminy oraz konkurs – ranking) na studia wyznacza postępowanie rekrutacyjne obejmujące zasady określone w §2 - §8 uchwały.

2.      Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym z uwzględnieniem załączników 1A - 1C i 2A - 2B do niniejszej uchwały oraz przepisów określonych w §1 ust. 2 oraz §2-§8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości.

3.      Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc.

4.      Do limitu wliczani są również kandydaci przyjęci bez postępowania kwalifikacyjnego (laureaci i finaliści olimpiad).

5.      Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach  rekrutacji jednoczęściowej i dwuczęściowej nastąpi – 14 lipca 2011 r.

§10

1.      Terminy egzaminów wstępnych (praktycznych oraz sprawnościowych) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

2.      Do przeprowadzenia egzaminów uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.      Wyniki egzaminów oceniane są w skali 2-5.

4.      Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.

5.      Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

6.      Egzamin sprawnościowy oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy.

7.      Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego i sprawnościowego uznaje się ocenę – dostateczny.

§11

1.      Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.      podanie (na wydruku z systemu IRK),

b.      świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

c.      orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

d.      fotografię w formie elektronicznej (format jpg) na nośniku elektromagnetycznym,

e.      trzy fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL,

f.       kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2).

2.      Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji - tabela 3, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§12

Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim 

1.      Studia przeznaczone są dla obcokrajowców.

2.      Osoba posiadająca podwójne obywatelstwo, w tym jedno polskie, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, w którym deklaruje, że przystępuje do postępowania kwalifikacyjnego i realizacji studiów w statusie obcokrajowca. Oświadcza również, że nie będzie rościła praw do ubiegania się o przyznanie świadczeń przewidzianych odrębnymi przepisami dla obywateli polskich.

3.      Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem Rektora UWM.

4.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

5.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na anglojęzyczne studia na kierunku lekarskim wymagane są następujące dokumenty:

a.      podanie na ustalonym formularzu,

b.      potwierdzenie obywatelstwa na ustalonym formularzu,

c.      kserokopię świadectw szkolnych zawierających oceny z wymaganych przedmiotów w języku ojczystym kandydata potwierdzone przez notariusza lub przez szkołę oraz ich tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),

d.      kserokopię paszportu.

Formularz podania dostępny na stronie internetowej UWM. Po wypełnieniu formularza i  podpisaniu dokument należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww. dokumentami aplikacyjnymi, w terminie do 15 czerwca 2011 r.

6.      Terminem decydującym jest data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.

7.      Kryterium kwalifikacji stanowi wynik egzaminów wstępnych – pisemnych. Kandydaci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminów z dwóch przedmiotów – chemii i biologii lub fizyki. Egzamin przeprowadzany jest w języku angielskim. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen z wyżej wymienionych przedmiotów. 

8.      Na podstawie wyników egzaminów Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów kwalifikowanych i niekwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów.

9.      Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązane są dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostałe dokumenty:

a.      oryginał świadectwa maturalnego zalegalizowanego lub z apostille,

b.      trzy podpisane fotografie w formie papierowej oraz dodatkowo w formie elektronicznej,

c.      zaświadczenie lekarskie,

d.      kserokopię aktu urodzenia poświadczoną przez notariusza,

e.      dowód uiszczenia opłaty wpisowego oraz opłaty za jednotygodniowy kurs przygotowawczy,

f.       podpisany egzemplarz umowy,

g.      podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia,

h.      potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.

i.        potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.

10.  Terminy związane procedurą rekrutacyjną:

a.      składanie dokumentów aplikacyjnych: do 15 czerwca 2011 roku.

b.      składanie egzaminów pisemnych z przedmiotów: chemia i biologia lub fizyka: od 20 czerwca do 22 lipca 2011 r.

c.      złożenie pozostałych dokumentów wymaganych od osób zakwalifikowanych do  przyjęcia na I rok studiów: do 04 sierpnia 2011 roku.

d.      wniesienie opłaty wpisowej: do 04 sierpnia 2011 roku.

§13

Zasady naboru na studia drugiego stopnia – magisterskie

A.        Postępowanie kwalifikacyjne – egzaminacyjne

1.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia, o specjalności filologia angielska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Kryterium kwalifikacji stanowi ranking punktów uzyskanych z egzaminu pisemnego-testowego. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego uznaje się ocenę – dostateczny, tj. uzyskanie co najmniej 51 punktów. Sposób przeliczania wyników postępowania egzaminacyjnego określa tabela 2.

2.      Do przeprowadzenia egzaminu uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.

3.      Każdą pracę egzaminacyjną oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści z danej dziedziny; błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych, które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej; w przypadku niezgodności opinii egzaminatorów, ostateczną liczbę punktów ustala przewodniczący komisji.

4.      Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.

5.      Przy jednakowej liczbie punktów nieuprawniającej wszystkich kandydatów do przyjęcia na studia z powodu wyczerpania limitu miejsc, dodatkowe kryterium stanowi wynik studiów – bez wyrównania do pełnej oceny. W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się certyfikatów językowych.

6.      Terminy egzaminów oraz termin ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego – określa tabela 1.

B.        Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów

1.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie danego kierunku (poza wymienionym w § 13 A ust. 1 oraz § 13 B ust.2 i 3) jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków studiów, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek kształcenia oraz zasady rekrutacji określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

2.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalności filologia germańska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

3.      Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie kierunku filologia o specjalnościach filologia rosyjska oraz filologia ukraińska jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) tego samego kierunku i tej samej lub pokrewnej specjalności kształcenia. Zasady rekrutacji na te studia określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonego limitu miejsc.

4.      Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00 - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:

a.      przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,

b.      przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.

5.  Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i terminach naboru – udzielają dziekanaty wydziałów.

C.        Postępowanie kwalifikacyjne –  zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów  wyższych uzyskanym za granicą

1.      Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą muszą zostać poddane procedurze stwierdzającej równoważność z dyplomami uzyskanymi w Polsce. Procedurę stwierdzającą równoważność określają odrębne przepisy. 

2.      Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych w ust. 1), nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz:

a.      zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:

        na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska (na Wydz. Kształtowania Środowiska i Rolnictwa), ochrona środowiska (na Wydz. Ochrony Środowiska i Rybactwa), ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo, zootechnika – przedmioty: biologia i chemia lub matematyka,

        na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski
i historia,

        na kierunkach: budownictwo, edukacja techniczno-informatyczna, geodezja
i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn – przedmioty: matematyka i fizyka,

        na kierunkach: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika, politologia, zarządzanie – przedmioty: historia lub wiedza o społeczeństwie i geografia,

        na kierunku: filologia (sp. filologia rosyjska) – przedmioty: język polski i język rosyjski,

        na kierunku: filologia (sp. filologia germańska) – przedmioty: język polski i język niemiecki,

        na kierunku: filologia (sp. filologia ukraińska) – przedmioty: język polski i język ukraiński,

b.      na kierunku: filologia (sp. filologia angielska) – zobowiązany jest przystąpić do egzaminu wstępnego – testowego, określonego w §13 A ust. 1.

3.      Egzaminy oceniane są w skali 2-5.

4.      Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy  kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry) – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.

5.      Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.

6.      Egzaminy ustne dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą, odbędą się w dniu 11 lipca 2011 r.

§14

1.      Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia – magisterskie wymagane są następujące dokumenty:

a.      podanie (na wydruku z systemu IRK),

b.      świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,

c.      kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2),

d.      dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,

e.      odpis dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich).

2.      Dokumenty należy złożyć w terminie od 27 czerwca 2011 r. do 6 lipca 2011 r.

§15

1.      Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:

a.      orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,

b.      fotografii w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,

c.      trzech fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz nr PESEL.

2.      Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji - tabela 3, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.      W przypadku przedłożenia orzeczenia lekarskiego o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na obranym kierunku, komisja rekrutacyjna ma prawo odmówić kandydatowi przyjęcia na obrany kierunek studiów.

4.      Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego kierunku.

§16

1.      Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane
w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:

a.      przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,

b.      dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,

c.      przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,

d.      organizacja egzaminu wstępnego,

e.      przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonego limitu naboru,

f.       zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania,

g.      przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

2.      Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:

a.      koordynacja i nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,

b.      organizacja opracowania zagadnień egzaminacyjnych,

c.      rozpatrywanie i przedkładanie rektorowi wniosków w sprawie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.

§17

1.      Od decyzji komisji rekrutacyjnej kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

2.      Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Rektor, na wniosek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

3.      Decyzja rektora jest ostateczna.

§18

Harmonogram rekrutacji określa tabela 3.

§19

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.

 

§20

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

R E K T O R

 

prof. dr hab. Józef Górniewicz

Kryteria kwalifikacji na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2011 r.

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”

Załącznik 1A

Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

 

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Geografia

5. Język obcy nowożytny*

6. Język polski

7. Matematyka

 

Bioinżynieria produkcji żywności

 

Gastronomia – sztuka kulinarna

 

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

 

Leśnictwo

 

Ochrona środowiska (OW)

 

Ochrona środowiska (KS)

 

Ogrodnictwo

 

Rolnictwo

 

Rybactwo

 

Technika rolnicza i leśna

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

Towaroznawstwo

 

Zootechnika

 

Budownictwo

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 

Edukacja techniczno-informatyczna

 

Energetyka

 

Fizyka techniczna

 

Geodezja i kartografia

 

Gospodarka przestrzenna

 

Informatyka

 

Inżynieria chemiczna i procesowa

 

Inżynieria bezpieczeństwa

 

Inżynieria środowiska

 

Matematyka

 

Mechanika i budowa maszyn

 

Mechatronika

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Administracja

1. Geografia

2. Historia

3. Język polski

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

6. Wiedza o społeczeństwie

 

Bezpieczeństwo narodowe

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Ekonomia

 

Historia

 

Politologia

 

Prawo

 

Stosunki międzynarodowe

 

Turystyka i rekreacja

 

Zarządzanie

 

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Matematyka

 

Biologia

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

 

Biotechnologia

 

Dietetyka

 

Pielęgniarstwo

 

Weterynaria

 

Filozofia

1. Filozofia

2. Geografia

3. Historia

4. Język łaciński i kultura antyczna

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

7. Matematyka

8. Wiedza o społeczeństwie

 

Nauki o rodzinie

 

Pedagogika

 

Pedagogika specjalna

 

Praca socjalna

 

Prawo kanoniczne

 

Socjologia

 

Teologia

*  język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1B

Lp.

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Przedmioty obowiązkowe

Przedmioty do wyboru

(należy dokonać wyboru jednego z przedstawionych poniżej)

1

Filologia polska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

1.Filozofia

2.Geografia

3.Historia

4.Historia sztuki

5. Język łaciński i kultura antyczna

2. Filologia

2.1

- sp. filologia angielska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - angielski

1. Historia

2. Geografia

3. Język łaciński i kultura antyczna

4. Matematyka

2.2

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

2.3

- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim

2.4

- sp. filologia germańska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny - niemiecki

2.5

- sp. filologia rosyjska

1. Język polski

2. Język obcy nowożytny*

*  język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Załącznik 1C

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Egzamin

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

1

Architektura krajobrazu

Egzamin praktyczny 1/

rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Geografia

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

Egzaminy praktyczne 2/
  rysunek i malarstwo

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Geografia

5. Język polski

6. Język obcy nowożytny*

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

Egzaminy praktyczne 3/

1. Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Biologia

2. Historia

3. Historia sztuki

4. Język polski

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

4

Ratownictwo medyczne

Egzamin sprawnościowy 4/

 – ocena predyspozycji fizycznych

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka i astronomia

4. Język obcy nowożytny*

5. Matematyka

* język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

1.      na kierunku architektura krajobrazu, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

2.      do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne

3.      do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4.      na kierunku ratownictwo medyczne, do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

 

Przedmioty objęte postępowaniem kwalifikacyjnym dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”

Załącznik 2A

Lp.

Kierunek studiów/Makrokierunek

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych

z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

 

Akwakultura i bezpieczeństwo żywności

1. Biologia* lub chemia**

2. Fizyka**** lub matematyka lub geografia

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 

Bioinżynieria produkcji żywności

 

Gastronomia – sztuka kulinarna

 

Inżynieria i systemy gospodarowania rolniczego

 

Leśnictwo

 

Ochrona środowiska (OW)

 

Ochrona środowiska (KS)

 

Ogrodnictwo

 

Rolnictwo

 

Rybactwo

 

Technika rolnicza i leśna

 

Technologia żywności i żywienie człowieka

 

Towaroznawstwo

 

Zootechnika

 

Budownictwo

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka**** lub chemia

3. Język obcy nowożytny***

 

Edukacja techniczno-informatyczna

 

Energetyka

 

Fizyka techniczna

 

Geodezja i kartografia

 

Gospodarka przestrzenna

 

Informatyka

 

Inżynieria chemiczna i procesowa

 

Inżynieria bezpieczeństwa

 

Inżynieria środowiska

 

Matematyka

 

Mechanika i budowa maszyn

 

Mechatronika

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

 

Administracja

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 

Bezpieczeństwo narodowe

 

Bezpieczeństwo wewnętrzne

 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

 

Ekonomia

 

Historia

 

Politologia

 

Prawo

 

Stosunki międzynarodowe

 

Turystyka i rekreacja

 

Zarządzanie

 

Kierunek lekarski

1. Biologia

2. Chemia

3. Fizyka**** lub matematyka

 

Biologia

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka****

3. Język obcy nowożytny***

 

Biotechnologia

 

Dietetyka

 

Pielęgniarstwo

 

Weterynaria

 

Filozofia

1. Historia lub wiedza o społeczeństwie lub filozofia lub język łaciński

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

 

Nauki o rodzinie

 

Pedagogika

 

Pedagogika specjalna

 

Praca socjalna

 

Prawo kanoniczne

 

Socjologia

 

Teologia

 

Filologia polska

1. Język polski

2. Historia lub geografia lub filozofia lub język łaciński

3. Język obcy nowożytny***

 

Filologia

- sp. filologia angielska

1. Język obcy nowożytny - angielski

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. filologia rosyjska z językiem angielskim

- sp. filologia ukraińska z językiem angielskim

- sp. filologia germańska

1. Język obcy nowożytny - niemiecki

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

- sp. filologia rosyjska

1. Język obcy nowożytny***

2. Historia lub matematyka lub geografia lub język łaciński

3. Język polski

*        w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**      na kierunku towaroznawstwo w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny   z przedmiotu „chemia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu „towaroznawstwo”

***     język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

****   lub fizyka z astronomią

 

Załącznik 2B

Lp.

Kierunek studiów

Postępowanie dwuetapowe

Egzamin

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości. Uwzględniane przedmioty

1

Architektura krajobrazu

Egzamin praktyczny 1/

 rysunek – ocena predyspozycji plastycznych

1. Biologia* lub chemia

2. Geografia lub matematyka

3. Język polski lub język obcy nowożytny***

2

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

Egzaminy praktyczne 2/
  rysunek i malarstwo

1. Historia lub geografia lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

3

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

Egzaminy praktyczne 3/

1.Sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie  wybranym instrumencie

2. Sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych

1. Historia lub matematyka lub biologia

2. Język polski

3. Język obcy nowożytny***

4

Ratownictwo medyczne

Egzamin sprawnościowy 4/

 – ocena predyspozycji fizycznych

1. Biologia*

2. Chemia lub matematyka lub fizyka**

3. Język obcy nowożytny***

*        w przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości oceny z przedmiotu „biologia”, do obliczania średniej uwzględnia się ocenę z przedmiotu przystającego do dziedziny nauk biologicznych i posiadającego status obligatoryjnego

**      lub fizyka z astronomią

***     język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

1.      na kierunku architektura krajobrazu, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

2.      do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne

3.      do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne. Do sprawdzianu predyspozycji słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie

4.      na kierunku ratownictwo medyczne, do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują wyłącznie kandydaci, którzy z egzaminu sprawnościowego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną

 

Tabela 1

Terminy egzaminów na I rok studiów stacjonarnych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2011r.

Lp.

Kierunek studiów

Egzamin praktyczny 1/

Egzamin pisemny 2/

Egzamin sprawnościowy /3

Konkurs (ranking) świadectw dojrzałości

Ogłoszenie

wyników

1

Architektura krajobrazu

(studia I stopnia) 1/

8.07.2011 r.

14.07.2011 r.

14.07.2011 r.

2

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia) 1/

6-7.07.2011 r.

14.07.2011 r.

14.07.2011 r.

3

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia) 1/

6-7.07.2011 r.

14.07.2011 r.

14.07.2011 r.

4

Filologia specjalność filologia angielska

(studia II stopnia) 2/

9.07.2010 r.

-

14.07.2011 r.

5

Ratownictwo medyczne

(studia I stopnia) 3/

7-8.07.2011 r.

14.07.2011 r.

14.07.2011 r.

 

 

Tabela 2

Zasady przeliczania wyniku z egzaminu pisemnego – testowego

na kierunku filologia (specjalność filologia angielska)

 

Liczba punktów

Ocena

Egzamin pisemny – testowy

100 – 91

5,0

90 – 81

4,5

80 – 71

4,0

70 – 61

3,5

60 – 51

3,0

50 – 0

2,0

 

Tabela 3

Harmonogram rekrutacji

Lp.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego

Termin

 

Rejestracja w systemie IRK

14.06 – 3.07.2011 r.

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej

do 3.07.2011 r.*

 

Rejestracja w systemie IRK (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

14.06 – 6.07.2011 r.

 

Dokonanie opłaty rekrutacyjnej (dla kandydatów na studia drugiego stopnia)

do 6.07.2011 r.*

 

Przyjmowanie od kandydatów na studia drugiego stopnia dokumentów warunkujących wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

27.06 – 6.07.2011 r.

 

Egzaminy praktyczne na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (studia I stopnia)

6-7.07.2011 r.

 

Egzaminy praktyczne na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (studia I stopnia)

6-7.07.2011 r.

 

Egzamin sprawnościowy na kierunku ratownictwo medyczne

7-8.07.2011 r.

 

Egzamin praktyczny na kierunku architektura krajobrazu (studia I stopnia)

8.07.2011 r.

 

Egzamin z języka angielskiego na kierunku filologia specjalność filologia angielska (studia II stopnia)

8.07.2011 r.

 

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia I stopnia posiadających świadectwo maturalne uzyskane za granicą

11.07.2011 r.

 

Egzaminy ustne  dla kandydatów na studia II stopnia posiadających dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą

11.07.2011 r.

 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia

14.07.2011 r.

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów

do 21.07.2011 r.

 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

22.07.2011 r.

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap I

do 27.07.2011 r.

 

Ogłoszenie list kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

28.07. 2011 r.

 

Potwierdzenie zamiaru studiowania przez dostarczenie wymaganych dokumentów dla kandydatów kwalifikowanych do przyjęcia na studia w ramach uzupełnienia limitów naboru – etap II

do 1.08.2011 r.

 

Ogłoszenie wyników naboru na studia stacjonarne

4.08.2011 r.

*) o uznaniu opłaty decyduje data wpływu na konto UWM

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Soczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
30.04.2010 13:30
Data aktualizacji:
13.08.2014 12:13
Liczba wyświetleń:
6004
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr389pdf.pdf130.07 KB