Nr 404 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  404

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie  Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Mykolas Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na podpisanie przez Rektora porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a Mykos Romeris University w Wilnie w sprawie programu międzykierunkowych wspólnych studiów drugiego stopnia.

§ 2

Tekst porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 404 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

POROZUMIENIE

W  SPRAWIE  PROGRAMU  MIĘDZYKIERUNKOWYCH  WSPÓLNYCH

STUDIÓW  DRUGIEGO  STOPNIA

 

  1. Postanowienia Ogólne

 

1.1 Celem niniejszego porozumienia jest ustalenie głównych zasad i warunków współpracy pomiędzy Uniwersytetami w sprawie wspólnych działań w ramach realizacji Programów studiów drugiego stopnia, prowadzących do nadania tytułu magistra:

-         program studiów „Przedsądowe Postępowanie Karne i Dochodzenie Kryminalistyczne”prowadzony przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Mikołaja Romera (MRU) w Wilnie (Litwa)

-         program studiów na kierunku „Administracja” o specjalności  „Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym” prowadzony przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego (UWM) w Olsztynie (Polska)

zwane dalej „Programami”. Rozwój programu został wsparty przez Wspólnoty Europejskie pod programem Socrates/Erasmus, nr projektu 78018-IC-1-2005-1-LT-ERASMUS-PROGUC-6 “Europäisches Magisterstudiumsprogramm „Kriminalistik und forensische Gutachten“.

1.2 Tworzenie i prowadzenie Programu międzykierunkowych wspólnych Studiów Drugiego Stopnia opierać się będzie na obowiązujących przepisach prawa krajowego i regulacji wewnętrznych Uniwersytetów, a także na postanowieniach niniejszego Porozumienia.

1.3 Program i jego późniejsze zmiany powinny być zatwierdzone przez właściwe organy Uniwersytetu przed ich wejściem w życie.

1.4 Właściwe czynności wykonujące Program powinny być prowadzone przez Wydział Bezpieczeństwa Publicznego Uniwersytetu Mikołaja Romera  w Wilnie (Litwa) oraz Wydział Prawa i Administracji UWM (Polska)  lub ich odpowiedniki przewidziane przez regulacje poszczególnych Uniwersytetów (w dalszej części zwane Podmiotami Odpowiedzialnymi). Pojęcie „Podmiotu Odpowiedzialnego” jest użyte w celu wskazania Uniwersytetom jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację swojej części programu studiów wspólnych.

 

2.     Administrowanie Programem

 

2.1.     Organizacja instytucjonalna i finansowanie Programu.

2.1.1. Uniwersytety powinny zagwarantować realizowanie Programu na wzajemnie zaakceptowanym poziomie jakości, w zgodzie ze wspólnie ustalonymi podstawami oraz wymaganiami i procedurą przyjęć, opisanymi w niniejszym Porozumieniu, jak również w zgodzie z uzupełniającymi zasadami i porozumieniami ustalonymi przez Podmioty Odpowiedzialne.

2.1.2. Uniwersytety powinny zagwarantować Studentom Programu prawo uczestnictwa w wymianie pomiędzy Uniwersytetami. Dodatkowe porozumienia w zakresie praw Studentów mogą być ustalone pomiędzy Uniwersytetami.

2.1.3. Uniwersytety powinny finansować Program oddzielnie i niezależnie, a każdy winien być odpowiedzialny za własną część Programu, wynikającą z podziału przedmiotów pomiędzy Podmioty Odpowiedzialne, co jest określone w programie nauczania zatwierdzonym przez odpowiednie władze każdego z Uniwersytetów. Współfinansowanie uczestnictwa studentów UWM w II semestrze studiów wspólnych na MRU w Wilnie może się odbywać w ramach programu Erasmus.

2.1.4. Finansowanie Programu winno odbywać się w zgodzie z zasadami każdego Uniwersytetu i powinno zapewnić efektywne realizowanie Programu.

2.1.5. Równomierność rozkładu środków pomiędzy Uniwersytetami winna być wiodącą zasadą przy finansowaniu realizacji Programu.

2.1.6. Obowiązujące przepisy prawa, jak również regulacje wewnętrzne Uniwersytetów, które mają wpływ na Program winny być przedstawione pozostałym Uniwersytetom na piśmie bądź poprzez bieżące publikowanie ich we właściwym miejscu na stronie internetowej Programu.

 

2.2. Podmioty Odpowiedzialne.

2.2.1. Odpowiedzialność za administrowanie Programem winno spoczywać na Podmiotach Odpowiedzialnych, jeżeli nie postanowiono nic innego. Podmioty Odpowiedzialne powinny przygotować decyzje o zawartości merytorycznej Programu, przyjmowaniu Studentów i ich skreślaniu z listy, właściwej jakościowo organizacji studiów i pozostałych zagadnień pozostających w zasięgu ich kompetencji. Powyższe decyzje powinny być zatwierdzone przez właściwe podmioty wewnętrzne Uniwersytetów.

2.2.2. Podmioty Odpowiedzialne powinny administrować Programem na bazie niniejszego Porozumienia i w oparciu o generalne praktyki Uniwersytetów.

 

3.     Organizacja Studiów

 

3.1. Przyjęcie Studentów.

3.1.1. Warunkiem przyjęcia Studentów do Programu jest ukończenie studiów wyższych I stopnia i uzyskanie stopnia lub tytułu zawodowego w wymaganej dziedzinie określonej przez Uniwersytet. Niezbędna jest także dobra znajomość języka angielskiego dla wymagań akademickich.

3.1.2. Liczba Studentów przyjętych do Programu winna być uzgodniona pomiędzy Podmiotami Odpowiedzialnymi najpóźniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem przyjęć.

3.1.3. Rekrutacja Studentów powinna być prowadzona przez każdy Uniwersytet odrębnie, zgodnie z przyjętymi kryteriami w prawie krajowym i regulaminie studiów oraz programie Erasmus przy użyciu metod wykorzystywanych do rekrutacji Studentów dla programów krajowych.

3.1.4. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani przez Komisję Rekrutacyjną za pomocą listów elektronicznych lub w inny sposób, przyjęty na Uniwersytecie, o przyjęcie do którego wnioskowali kandydaci.

3.1.5. Wysokość opłaty rejestracyjnej i rekrutacyjnej oraz czesnego regulowane i pobierane jest przez Uniwersytet, do którego Student został przyjęty (w dalszej części zwany Uniwersytetem Macierzystym).

3.1.6. Podmioty Odpowiedzialne powinny informować się wzajemnie o wynikach rekrutacji na własnym Uniwersytecie w formie pisemnej w przeciągu dwóch tygodni od ukończenia procesu rekrutacji.

3.1.7. Wprowadzając możliwość wymiany Studentów w ramach Programu, Uniwersytety powinny pomóc przybywającym Studentom w znalezieniu zakwaterowania.

 

3.2. Studia.

3.2.1. W celu uzyskania tytułu zawodowego magistra (Master´s Degree) w ramach Programu, studenci winni uzyskać łączną sumę 120 punktów ECTS za realizację przedmiotów określonych w Programie Nauczania, zatwierdzonym przez Uniwersytety i inne podmioty, których zgoda jest wymagana na podstawie krajowych lub instytucjonalnych procedur i regulacji. 30 punktów ECTS musi być uzyskanych na innym niż Macierzysty Uniwersytecie realizującym Program. Studia w swoim zakresie zawierają zajęcia praktyczne (ćwiczenia i seminaria), teoretyczne, pisanie pracy naukowej (dyplomowej - magisterskiej) i niezależne poszerzanie wiedzy.

3.2.2. Językiem nauczania na Wydziale Prawa i Administracji UWM jest język polski, natomiast dla przedmiotów objętych nauczaniem wspólnym według zaakceptowanego programu - jest język angielski. Uniwersytety zapewnią Studentom przybywającym na wymianę krótki kurs języka narodowego wraz z zagadnieniami kulturowymi.

3.2.3. Podmioty Odpowiedzialne powinny sporządzić połączony semestralny plan studiów i program nauczania oraz udostępnić go Studentom.

3.2.4. Wymiany studenckie są zintegrowaną częścią planu studiów i programu nauczania dla wszystkich studentów przyjętych do uczestnictwa w Programie.

3.2.5. Pozytywnie zdane egzaminy, zaliczone przedmioty i okresy nauki zrealizowane na jednym z Uniwersytetów będą automatycznie i w pełni uznawane na pozostałych Uniwersytetach przy wykorzystaniu wytycznych ECTS.

3.2.6. Wymiany Studentów i Wykładowców są istotną częścią Programu więc Uniwersytety, w porozumieniu, podejmą działania w celu znalezienia wspierających je dodatkowych funduszy. Dodatkowo, oprócz Wykładowców Uniwersytetu, kadra naukowa może być poszerzona o Wykładowców z innych uniwersytetów i naukowców z innych krajów.

3.2.7. Większa część wykładów winna odbywać się na ich Uniwersytecie Macierzystym. Uniwersytety podejmą wysiłek, aby wszelkie materiały dotyczące studiów, w tym sylabus, materiały wykładowe oraz przydzielone prace domowe były w pełni dostępne dla Studentów za pośrednictwem Internetu.

3.2.8. Uniwersytety zapewnią niezbędne zaplecze i wsparcie techniczne dla komunikacji elektronicznej na cele Programu.

3.2.9. Dla oceny wyników naukowych Studentów, Uniwersytety powinny stosować wspólne metody egzamincyjne (testy on-line, dyskusje na seminariach, prezentacje, egzaminy itp.). Oceny będą opierały się na zunifikowanym systemie ocen (ECTS) , wspólnych kryteriach, które będą wzajemnie przedyskutowane i uzgodnione przez Uniwersytety.

 

3.3 Zapewnienie jakości i dalszy rozwój Programu.

3.3.1. W celu zapewnienia systematycznego rozwoju i rozpowszechniania Programu oraz zapewnienia jego wysokiej jakości, zostaną podjęte następujące działania:

a) kadra naukowa Programu powinna posiadać niezbędne kwalifikacje, zapewniające utrzymanie jakości nauczania na Uniwersytetach,

b) wszystkie przedmioty i jednostki nauczania Programu winny być oceniane przez Studentów. Wyniki tych ocen będą użyte jako składnik dorocznej oceny planu studiów i programu nauczania dokonanej przez Podmioty Odpowiedzialne.

c) Podmioty Odpowiedzialne danego Uniwersytetu co najmniej raz do roku będą dyskutować plan studiów i program nauczania oraz kierować propozycje zmian Programu.

d) Informacje o Programie będą rozpowszechniane w formie ustnych prezentacji, stron internetowych, plakatów, broszur na konferencjach i spotkaniach międzynarodowych.

 

3.4.Opieka Naukowa.

3.4.1. Opieka Naukowa jest regulowana przez przepisy Uniwersytetu Macierzystego Studenta.

3.4.2. Podmioty Odpowiedzialne mogą zaproponować studentom Opiekunów Naukowych. Ostateczne decyzje są podejmowane w oparciu o procedury Uniwersytetu.

3.4.3. Uniwersytety gwarantują wszystkim Studentom dostępność informacji o Opiekunach Naukowych.

 

3.5. Ocena Studiów.

Ukończenie studiów następuje poprzez złożenie pracy magisterskiej i zdanie egzaminów  przez studenta.

 Student przygotowuje pracę naukową (dyplomową - magisterską) według wymagań Uniwersytetu Macierzystego z obszaru postępowania karnego, kryminalistyki i nauk pokrewnych. Każdy z Uniwersytetów przygotuje proces oceny pracy naukowej (dyplomowej – magisterskiej) w oparciu o obowiązujące przepisy prawa krajowego i we współpracy z uczelniami partnerskimi.

 W przypadku zakwestionowania oceny pracy naukowej (dyplomowej – magisterskiej)  przez Studenta, należy umożliwić mu złożenie odwołania które winno być rozpoznane w oparciu o reguły obowiązujące na danym Uniwersytecie.

 

3.6. Ukończenie Studiów.

3.6.1. W celu ukończenia Studiów, Student musi zaliczyć przedmioty wskazane w Programie Nauczania i uzyskać pozytywną ocenę swojej pracy naukowej (dyplomowej – magisterskiej) oraz zdać wymagane egzaminy.

3.6.2. Absolwent, który ukończy program studiów uzyska Dyplom wydany przez Uniwersytet Macierzysty w oparciu o właściwe przepisy. Student kończący MRU uzyska tytuł magistra prawa (Master of Laws), natomiast student kończący UWM uzyska tytuł magistra na kierunku Administracja o specjalności „Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnym”.

 3.6.3. Student kończący UWM otrzymuje dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych wspólnie i suplement do tego dyplomu z informacją o udziale  MRU  w realizacji programu studiów. Student kończący MRU otrzymuje dyplom magistra prawa i suplement do dyplomu.

 

4.     Jurysdykcja

 

W razie sporów i różnic zdań pomiędzy Uniwersytetami w zakresie związanym postanowieniami niniejszego Porozumienia oraz wykraczającymi poza ten zakres, strony zobowiązują się załatwić ją w sposób polubowny. W przypadku gdyby znalezienie odpowiedniego rozwiązania okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany sądowi właściwemu dla Uniwersytetu, w którym doszło do sporu.

 

5.     Terminy obowiązywania

 

5.1. Niniejsze porozumienie obowiązuje bezterminowo. Jego zmiany wymagają wzajemnego porozumienia na piśmie.

5.2. Każdy z Uniwersytetów może wycofać się z niniejszego Porozumienia za uprzednim pisemnym zawiadomieniem złożonym z dwudziestoczteromiesięcznym wyprzedzeniem każdemu Uniwersytetowi, W takim przypadku Uniwersytet zapewni Studentom biorącym udział w Programie możliwość jego ukończenia określając szczegółowy harmonogram realizacji studiów.

5.3. Niniejsze porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron, w języku angielskim, polskim i litewskim.

 

 

Uniwersytet Mikołaja Romera                                                   Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

 

Prof. Alvydas Pumputis                                                               Prof. dr hab. Józef Górniewicz

Rektor                                                                                             Rektor

Data:                                                                                                Data:

Miejsce: Vilnius                                                                              Miejsce: Olsztyn

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
28.04.2010 14:09
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:38
Liczba wyświetleń:
3307
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument