Nr 402 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  402

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

 

w sprawie Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie  stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po zapoznaniu się z treścią projektu Porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Fundacją PAIDEIA z siedzibą w Krakowie przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci, akceptuje treść Porozumienia stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 402 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

Porozumienie o współpracy

zawarte w Olsztynie w dniu ...................... 2010 roku

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10-719

REGON 000001784, NIP: 525-000-74-25

zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez:

1. Prof. dr hab. Józefa Górniewicza – Rektora UWM

 

a

PAIDEIA. Fundacja z siedzibą  w Krakowie, ul. Rękawka 3/2, wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000279712, z zarządem w składzie: Agata Wilam – Prezes Zarządu, z kapitałem zakładowym/akcyjnym w wysokości 50 000 PLN, NIP 679-29-41-163, zwaną dalej Fundacją

reprezentowaną przez:

Annę Krawczyk-Grąbczewską – Członka  Zarządu

 

Zważywszy, że wspólne działanie stron ma na celu wypromowanie dobrej nauki polskiej, dążenie do tego, aby dzięki nauce i kulturze dzieci rozwijały swoją ciekawość, intelekt oraz twórczy potencjał oraz, że główną misją podjętego działania jest zapewnienie, by dzieci rozumiały świat i rzeczywistość, która je otacza - Strony postanawiają co następuje:

 

§ 1 Przedmiot porozumienia

Celem niniejszego porozumienia jest ustalenie obowiązków, zasad i warunków współpracy między Uczelnią a Fundacją przy realizacji Programu Uniwersytet Dzieci, zwanego dalej Programem.

Szczegółowy zakres Programu wraz z harmonogramem realizacji poszczególnych etapów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.

 

§ 2 Zobowiązania Stron

1.      Fundacja podejmuje się:

1)     realizacji Programu, w zakresie oraz w terminach określonych między stronami w załącznikach do niniejszej Umowy,

2)     promowania dobrych zasad nauki i kultury wśród uczestników programu,

3)     zamieszczać w materiałach informacyjnych, sporządzanych w związku z realizacją Programu informację o współpracy z Uczelnią przy realizacji tego Programu, w formie uzgodnionej z Uczelnią. Powyższa informacja, w formie uzgodnionej z Uczelnią, będzie zamieszczana również w materiałach promocyjnych, reklamowych i marketingowych związanych z Programem lub odwołujących się do jego realizacji.

2.      Uczelnia podejmuje się udostępnić w uzgodnionym zakresie swoje zasoby (sprzęt, preparaty, inwentarz, teren) do realizacji Programu a także wskazać osoby, które  poprowadzą warsztaty/wykłady w ramach Programu, według wymagań zgłoszonych przez Fundację oraz udostępnić sale i pracownie na terenie Uczelni do przeprowadzenia zajęć w terminach uzgodnionych przez Strony.

3.      W sprawach opisanych w ust. 2 strony każdorazowo zawierały będą odrębne umowy wykonawcze w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4.      Fundacja wyraża zgodę na wykorzystanie przez Uczelnię informacji o współ-organizowaniu zajęć w ramach Programu podczas trwania niniejszej Umowy.

 

§ 3. Zasady współpracy

1.      Fundacja oświadcza, że jest w pełni umocowana i władna do zawarcia i wykonania niniejszego Porozumienia. Fundacja oświadcza i zapewnia Uczelnię, że zawarcie i wykonanie niniejszego Porozumienia nie narusza praw osób trzecich oraz, że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby narazić Uczelnię na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu realizacji Programu.

2.      Uczelnia oświadcza, że jest w pełni umocowana i władna do zawarcia i wykonania niniejszego Porozumienia. Uczelnia oświadcza i zapewnia Fundację, że zawarcie i wykonanie niniejszego Porozumienia nie narusza praw osób trzecich oraz że nie istnieją żadne okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby narazić Fundację na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu realizacji Programu

3.      Strony wspólnie oświadczają, że wykonają swoje zobowiązania wynikające z niniejszego porozumienia własnym staraniem i na własny koszt.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

1.      Za zobowiązania wobec osób trzecich zaciągnięte przez jedną ze stron w związku z realizacją porozumienia o współpracy pozostałe strony nie ponoszą odpowiedzialności.

2.      Niniejsze porozumienie zawarto na czas określony, od dnia jego podpisania do końca realizacji Programu tj. 30 czerwca 2011 r. z możliwością przedłużenia za zgodą Stron.

3.      Porozumienie może zostać rozwiązane z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

4.      Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem, będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego

6.      Spory, jakie mogą wyniknąć między Stronami Porozumienia, będą rozstrzygane przede wszystkim w trybie polubownym. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sporu Sądem właściwym będzie Sąd w Olsztynie.

7.      Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

W imieniu Fundacji                                         W imieniu Uczelni

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
28.04.2010 12:01
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:41
Liczba wyświetleń:
3037
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr402.pdf47.12 KB