Nr 401 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisu...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  401

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za lata 2005-2009

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie  stanowi się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po zapoznaniu się z treścią projektu Porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a związkami zawodowymi w sprawie zasad przekazania na rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za lata 2005-2009 oraz stanowiskami Stron Porozumienia, uwzględniając sytuację finansową Uniwersytetu, akceptuje treść Porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Uchwały Nr 401 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

POROZUMIENIE

 

zawarte w dniu 23 kwietnia 2010 roku w Olsztynie

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie reprezentowanym przez Rektora prof. dr. hab. Józefa Górniewicza

a

Zarządem Uczelnianym Związku Nauczycielstwa Polskiego reprezentowanym przez dr inż. Elżbietę Januszewicz,

 

Komisją Zakładową Niezależnego Samodzielnego Związku Zawodowego  „Solidarność” reprezentowaną przez dr. inż. Piotra Sołowieja

 

i Zakładową Organizacją Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa w RP reprezentowaną przez Jana Nieradko

 

następującej treści:

§ 1

Strony zobowiązują się do zawarcia ugody sądowej w postępowaniu toczącym się pomiędzy nimi przed Sądem Okręgowym w Olsztynie wynikające z pozwu z dnia 3 grudnia 2007 roku sygn. akt IV P 35/07.

§ 2

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie oświadcza, że uznaje roszczenie określone pozwem wniesionym przez Związki Zawodowe będące stroną niniejszego Porozumienia do kwoty 19 324 953,51 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy) – stan na dzień 9 lutego 2010 roku.

 

§ 3

1.      Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie zobowiązuje się do przekazywania w każdym kolejnym roku kalendarzowym, począwszy od 2011 roku kwoty 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) na rachunek ZFŚS do końca maja danego roku, aż do całkowitego spłacenia zadłużenia wskazanego w § 2 (bez odsetek).

2.      Władze uczeni w przypadku wyraźnej poprawy sytuacji finansowej zobowiązują się do renegocjacji niniejszej ugody w celu przyspieszenia spłaty kwoty określonej w § 2.

 

§ 4

Począwszy od 2010 roku ZFŚS na pracowników będzie naliczony w wysokości, wynikającej wprost  z art. 157 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych  (Dz.U. Nr 246, poz. 1796) tj. od wszystkich wynagrodzeń osobowych, w tym objętych 50% kosztami uzyskania przychodów (tzw. honorariów).

 

§ 5

Począwszy od 2010 roku ZFŚS na emerytów i rencistów będzie naliczany na wszystkich uprawnionych, bez względu na to, czy po odejściu z pracy w Uczelni podjęli pracę w innym zakładzie, czy też nie. Emeryci i renciści, którzy kontynuują zatrudnienie w UWM, do celów naliczenia ZFŚS będą traktowani jako pracownicy.

§ 6

Koszty procesu sądowego, a w szczególności – wynagrodzenie pełnomocnika Związków Zawodowych, w wysokości 9450 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt),  zostanie opłacone ze środków Uczelni poprzez przelanie tych kwot na konta Związków Zawodowych.

 

§ 7

Władze Uczelni deklarują, że będą przedstawiały związkom zawodowym co kwartał pisemną informację (wg ustalonego wzoru) na temat stanu i wykorzystania środków ZFŚS, w tym wartość majątku trwałego.

§ 8

Władze Uczelni deklarują, że będą sprzyjać uruchomieniu pracowniczego programu emerytalnego dla pracowników UWM, działając zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz.1207 z późn. zm.).

§ 9

Równocześnie z zawarciem ugody sądowej zostanie wydany przez Władze Uczelni i Związki Zawodowe wspólny komunikat do pracowników, emerytów i rencistów Uczelni, wyjaśniający okoliczności i przebieg sporu, a także informujący o podjętych ustaleniach.

§ 10

Związki Zawodowe będące stroną ugody oświadczają, że niniejsze porozumienie wyczerpuje wszelkie roszczenia zawarte w pozwie określonym w § 1.

 

Zarząd                                                                       Uczelniany Uniwersytet 

Związku Nauczycielstwa Polskiego                               Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

Prezes                                                                                   Rektor

 

dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ                prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Zarząd Uczelniany

Związku Nauczycielstwa Polskiego

Prezes

 

dr inż. Elżbieta JANUSZEWICZ

 

Komisja Zakładowa Niezależnego Samodzielnego

Związku Zawodowego „Solidarność”

Przewodniczący

 

dr inż. Piotr SOŁOWIEJ

 

Zakładowa Organizacja Związku Zawodowego

Pracowników Rolnictwa w RP 

Przewodniczący

  

Jan NIERADKO

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
28.04.2010 11:50
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:42
Liczba wyświetleń:
2751
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwanr401.pdf47.78 KB