Nr 400 z dnia 23 kwietnia 2010 roku w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  400

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie  stanowi się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po zapoznaniu się z treścią projektu porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie a Urzędem Miasta Olsztyn, akceptuje treść porozumienia stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 


Załącznik do Uchwały Nr 400 Senatu UWM w Olsztynie

z dnia 23 kwietnia 2010 roku

 

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

zawarte w dniu 23 kwietnia 2010 roku

w Olsztynie 

pomiędzy

 

Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zwanym dalej Uniwersytetem reprezentowanym przez prof. dr. hab. Józefa GÓRNIEWICZA – Rektora

a

Urzędem Miasta Olsztyn, zwanym dalej Urzędem reprezentowanym przez dr. inż. Piotra GRZYMOWICZA – Prezydenta


Strony doceniając dotychczas podejmowane starania dotyczące współpracy pomiędzy Uniwersytetem  a Urzędem, wobec dynamicznego rozwoju uczelni i miasta Olsztyn postanawiają poszerzyć jej zakres oraz zintensyfikować formy i częstotliwość kontaktów. Tym celom służą postanowienia niniejszej umowy.

§ 1.

Strony Porozumienia deklarują wolę współpracy i postanawiają realizować ją w następujących obszarach merytorycznych:

  1. infrastrukturalnym;
  2. naukowo-doradczym;
  3. innowacyjno-wdrożeniowym;
  4. społeczno-kulturalnym i promocyjnym;
  5. startu zawodowego młodzieży akademickiej.

 

§ 2.

  1. Zakres współpracy w poszczególnych obszarach merytorycznych, o których mowa w § 1, opracują zespoły powołane przez Strony Porozumienia.
  2. Ustalenia zespołów powołanych przez Strony zostaną zapisane w formie aneksu, stanowiącego załącznik do Porozumienia.

§ 3.

W celu oceny realizacji Porozumienia Strony deklarują, że będą się spotykały na prośbę każdej                  ze Stron, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 4.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

§ 5.

Każdej ze Stron przysługuje prawo do rozwiązania porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

    Prezydent                                                                                                Rektor

Miasta Olsztyn                                              Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

                                                                                                                                  w Olsztynie

 

dr inż. Piotr GRZYMOWICZ                                               prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.04.2010
Data publikacji:
28.04.2010 11:12
Data aktualizacji:
13.08.2014 11:43
Liczba wyświetleń:
2626
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr400.pdf42.65 KB