Zarządzenie Nr 15/2010 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Zarządzenie Nr 15/2010

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 18 marca 2010 roku

 

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej

 

Działając na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się co następuje:

 

§ 1

Komisja Mieszkaniowa powoływana jest przez Rektora na okres kadencji organów Uniwersytetu.

 

§ 2

1.      W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą:

1)     kierownik Działu Gospodarki Nieruchomościami,

2)     pracownik Działu Gospodarki Nieruchomościami, pełniący funkcję sekretarza komisji,

3)     po jednym przedstawicielu z każdego wydziału,

4)     po jednym przedstawicielu z każdej organizacje związkowej działającej w Uniwersytecie.

2.      Imienny skład Komisji Mieszkaniowej podawany jest do wiadomości pracowników w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 3

1.      Funkcję przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej pełni Kierownik Działu Gospodarki Nieruchomościami lub inna osoba, której Rektor powierzył pełnienie tej funkcji.

2.      Wiceprzewodniczący Komisji Mieszkaniowej wybierany jest spośród jej członków.

3.      Do obowiązków Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej należy:

1)     opracowywanie planów pracy Komisji Mieszkaniowej,

2)     przygotowanie i  wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji Mieszkaniowej,

3)     opracowywanie i składanie Rektorowi ds. Kadr sprawozdań z działalności Komisji Mieszkaniowej.

 

§ 4

1.      Komisja jest organem doradczym i opiniodawczym Rektora w sprawach dotyczących zasobu mieszkaniowego Uczelni.

2.      Komisja Mieszkaniowa funkcjonuje na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik do Zarządzenia.

 

§ 5

Do zadań Komisji Mieszkaniowej należy opiniowanie wniosków:

1)     przyznanie miejsca lub pokoju pracownikom Uniwersytetu w ADMR lub UDR,

2)     przyznanie lokalu mieszkalnego, będącego w posiadaniu Uczelni,

3)     w sprawie kształtowania polityki mieszkaniowej Uczelni,

4)     związanych z ulepszaniem oraz porządkowaniem bazy mieszkaniowej Uczelni.

 

§ 6

1.      Posiedzenia Komisji Mieszkaniowej odbywają się w godzinach pracy, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2.      Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

3.      Obsługę organizacyjną posiedzeń Komisji Mieszkaniowej zapewnia Dział Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Rektor

 

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 15/2010 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 18 marca 2010 roku

 

REGULAMIN

Komisji Mieszkaniowej

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

 

§ 1

 1. Komisja Mieszkaniowa rozpatruje wnioski w ramach aktualnie zaistniałej potrzeby i posiadanych wolnych lokali oraz miejsc.
 2. Komisja może tworzyć doraźne zespoły do wykonania poszczególnych zadań, w tym w szczególności zespoły wizytacyjne dokonujące wizji lokalnych.
 3. Obsługę merytoryczną oraz administracyjno – biurową Komisji, w tym przechowywanie dokumentów, prowadzi Dział Gospodarki Nieruchomościami. 

 

§ 2

 1. Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca.
 3. czasie, miejscu i porządku obrad członkowie zawiadamiani są  w terminie nie krótszym niż 3 dni przed terminem posiedzenia.
 4. Przed zatwierdzeniem programu obrad Komisji członkowi przysługuje prawo do jego uzupełnienia.
 5. Na posiedzeniu Komisji wskazywane są lokale mieszkalne i miejsca przeznaczone do zasiedlenia oraz protokoły z wizji lokalnych dotyczących lokali będących przedmiotem posiedzenia.
 6. Wizje lokalne przeprowadzane są w lokalu przez zespoły wizytacyjne przed posiedzeniem Komisji w terminie dogodnym dla zainteresowanych stron.
 7. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 8. Z posiedzenia Komisji Mieszkaniowej sporządza się protokół.
 9. W przypadku podjęcia negatywnej opinii, wnioskodawca może złożyć do Komisji wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy tylko w sytuacji, gdy przedstawi nowe fakty mogące mieć wpływ na zmianę decyzji Komisji.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
18.03.2010
Data publikacji:
30.03.2010 10:08
Data aktualizacji:
30.03.2010 10:08
Liczba wyświetleń:
2511
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
zarznr152010.pdf46.16 KB