Zarządzenie Nr 15 z dnia 1 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

 

Zarządzenie Nr 15

 

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 1 czerwca 2007 roku

 

w sprawie regulaminu organizacyjnego Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

 

Na podstawie § 17 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uchwały Nr 122 Senatu UWM z 27 października 2006 roku stanowi się co następuje:

§ 1

Z dniem 1 czerwca 2007 roku ustanawia się regulamin organizacyjny Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

§ 2

Regulamin organizacyjny stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Akademickiego Centrum Mediów i Promocji.

§ 4

Tracą moc dotychczasowe regulaminy organizacyjne Radia UWM FM i Studia Telewizji Kasetowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2007 roku.

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Rektora UWM z dnia 1 czerwca 2007 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY AKADEMICKIEGO CENTRUM MEDIÓW I PROMOCJI

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Akademickie Centrum Mediów i Promocji, zwane dalej Centrum, jest jednostką ogólnouczelnianą prowadzącą działalność informacyjną, szkoleniową i usługową.

2. Organami Centrum są Kierownik Centrum i Rada Programowa.

§ 2

Zakres działania Centrum

Do zadań Akademickiego Centrum Mediów i Promocji, zwanego dalej Centrum należy:

1. prowadzenie bieżącej działalności medialnej: prasowej, radiowej i telewizyjnej,

2. wspieranie procesu dydaktycznego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna przez organizowanie praktyk zawodowych dla studentów,

3. dokumentowanie i archiwizowanie wydarzeń oraz sylwetek i dorobku pracowników Uniwersytetu w postaci materiałów prasowych, fotograficznych, filmowych i radiowych,

4. promocja Uniwersytetu, w tym:

a. wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okolicznościowych, filmów, audycji radiowych, płyt CD i innych promujących uczelnię,

b. współpraca z czasopismami i redakcjami zajmującymi się upowszechnianiem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce,

c. promocja osiągnięć Uniwersytetu, w tym twórczości naukowej pracowników naukowych i dydaktycznych oraz studentów i sportowców,

d. promocja konferencji i wystaw mająca na celu upowszechnianie wyników badań naukowych i innych osiągnięć.

5. produkcja programów, filmów, płyt CD, reklam i innych wydawnictw na zlecenie UWM i zleceniodawców zewnętrznych.

§ 3

Struktura organizacyjna Centrum

1. W skład Centrum wchodzi:

a. Radio UWM-RMF,

b. Telewizja Kortowo,

c. Zespół prasowo-promocyjny.

2. Kierowników jednostek, o których mowa w ust. 1 powołuje właściwy Prorektor na wniosek Kierownika Centrum, na czas kadencji władz uczelni.

3. Szczegółowy zakres zadań kierowników jednostek organizacyjnych Centrum określa zakres ich obowiązków.

4. Strukturę wewnętrzną jednostki organizacyjnej Centrum określa Kierownik Centrum, na uzasadniony wniosek Kierownika jednostki, po zaakceptowaniu przez Radę Programową.

5. W procesie tworzenia struktury wewnętrznej mają zastosowanie przepisy regulaminu organizacyjnego administracji Uniwersytetu.

§ 4

Organy Centrum

1. Nadzór nad wykonywaniem zadań Centrum, przestrzeganiem przepisów dotyczących zakresu jego działania oraz gospodarką finansową i gospodarką majątkiem pełni Kierownik Centrum.

2. Do zadań Kierownika Centrum należy:

1) organizacja pracy Centrum zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) koordynacja pracy mediów uniwersyteckich,

3) znajomość aktualnych przepisów dotyczących wykonywanych zadań,

4) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez podległych pracowników i przestrzeganiem przez nich:

a. tajemnicy służbowej,

b. przepisów dotyczących przedmiotu ich działania,

c. przepisów prawa pracy oraz wynikających z nich przepisów bhp i p.poż.,

5) sporządzanie analiz, informacji i sprawozdań z działalności Centrum,

6) organizacja i koordynacja warsztatów studentów dziennikarstwa,

7) współpraca z kierownikami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

3. Do zadań Rady Programowej należy:

1) określanie głównych kierunków działalności Centrum,

2) opiniowanie sprawozdań z działalności Centrum,

3) opiniowanie planów działalności jednostek organizacyjnych Centrum.

4. W skład Rady Programowej wchodzą:

1) Prorektor ds. Rozwoju Uczelni jako przewodniczący,

2) Kanclerz

3) Kierownik Centrum,

4) przedstawiciel studentów i doktorantów wskazani przez samorządy studencki i doktorancki

5) Dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

5. Kadencja Rady Programowej jest zgodna z kadencją organów Uniwersytetu.

6. Obrady Rady Programowej zwołuje jej przewodniczący co najmniej raz w kwartale. W przypadku nieobecności przewodniczącego Rady Programowej obradom przewodniczy Kierownik Centrum.

7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej regulaminowego składu.

8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§ 5

Majątek i gospodarka finansowa

1. Środki finansowe na działalność Centrum pochodzą ze środków Uniwersytetu i środków pozyskanych z zewnątrz, w tym pochodzenia zagranicznego.

2. Gospodarka finansowa Centrum oraz ewidencja majątku jednostek organizacyjnych prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uniwersytecie.

§ 6

Zakres działania jednostek organizacyjnych Centrum

1. Działalność jednostek organizacyjnych Centrum prowadzona jest na podstawie planów działalności oraz preliminarzy kosztów i przewidywanych przychodów opracowywanych przez kierowników i pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Programową.

2. Projekty planów i preliminarzy, o których mowa w ust. 1 kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Kierownikowi Centrum w terminie do 15 października na rok następny.

3. Kierownik Centrum przedstawia projekty na najbliższym posiedzeniu Rady Programowej.

4. Zadania określone dla Radia UWM FM i Telewizji Kortowo realizują zespoły redakcyjne, w skład których mogą wchodzić studenci Uniwersytetu odbywający praktyki zawodowe.

5. Radio UWM FM i Telewizja Kortowo świadczą usługi w zakresie reklam i ogłoszeń na podstawie cennika opracowanego przez Kierownika Centrum i zatwierdzonego przez właściwego Prorektora w uzgodnieniu z Kanclerzem.

§ 7

Radio UWM FM

Do zadań Radia UWM FM należy:

1. przygotowanie i nadawanie codziennego programu,

2. szkolenie studentów w zakresie praktyk zawodowych,

3. produkcja nagrań płytowych,

4. współpraca z innymi stacjami radiowymi,

5. świadczenie usług w zakresie reklam i ogłoszeń,

6. prowadzenie archiwum materiałów dźwiękowych.

§ 8

Telewizja Kortowo

1. Do zadań Telewizji należy:

1) produkcja i realizacja filmowego internetowego programu informacyjnego o UWM,

2) tworzenie filmów i programów informacyjnych, dydaktycznych, naukowych, edukacyjnych oraz ich rozpowszechnianie,

3) realizacja płatnych usług filmowych na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz innych jednostek spoza Uniwersytetu,

4) opracowywanie i rozpowszechnianie filmów na podstawie zakupionych licencji,

5) prowadzenie archiwum materiałów filmowych zrealizowanych na terenie Uniwersytetu,

6) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w zakresie upowszechniania ich działalności badawczej i dydaktycznej,

7) współpraca z ośrodkami telewizyjnymi,

8) szkolenie studentów w ramach praktyk zawodowych.

2. Dzieła realizowane przez Telewizję Kortowo podlegają ocenie Rady Programowej z udziałem przedstawiciela zamawiającego.

§ 9

Zespół prasowo-promocyjny

1. Do zadań zespołu prasowo-promocyjnego należy:

1) wydawanie czasopism uniwersyteckich,

2) wydawanie uniwersyteckich folderów, informatorów, wydawnictw okolicznościowych i innych materiałów promujących uczelnię,

3) podejmowanie innych działań służących promocji UWM,

4) współpraca z czasopismami lokalnymi,

5) szkolenie studentów w ramach praktyk zawodowych.

2. Czasopisma Uniwersytetu wydawane są jako bezpłatne miesięczniki.

3. Do wydawnictw uniwersyteckich zalicza się:

1) Gazetę Uniwersytecką, której zadaniem jest informowanie o wydarzeniach w Uniwersytecie i promocja Uczelni w regionie,

2) Wiadomości Uniwersyteckie zawierające informacje dla pracowników i studentów o wydarzeniach na Uniwersytecie,

3) Gazeta Studencka skierowana do licealistów i studentów, umożliwiająca studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej praktyczną naukę dziennikarstwa.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr inż. Ewa Burska-Kazimierska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
01.06.2007
Data publikacji:
26.09.2007 09:58
Data aktualizacji:
26.09.2007 09:59
Liczba wyświetleń:
3684
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument