Nr 369 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2010

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 369

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2010

 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 12 Statutu, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podstawowe wskaźniki ekonomiczne na rok budżetowy 2010

 

§ 1

Podstawowe wskaźniki ekonomiczne na 2010 rok stanowią załącznik Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

W indywidualnych przypadkach właściwy prorektor może podjąć decyzję o wysokości kosztów pośrednich innych niż wskazane w załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały.

Wysokość kosztów pośrednich w projektach finansowanych z EU w ramach 7 PR podlega każdorazowo zatwierdzeniu przez właściwego prorektora, przed podpisaniem wniosku.

 

§ 3

Przychody ze sprzedaży produkcji towarzyszącej badaniom naukowym przeznacza się na pokrycie kosztów bezpośrednich badań.

 

§ 4

Traci moc Uchwała nr 90 Senatu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia podstawowych wskaźników ekonomicznych na rok budżetowy 2009.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor
 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr 369 z dnia 26 marca 2010 roku

 

Wielkości parametryczne kosztów pośrednich

1.      Koszty ogólnouczelniane

    1)     Od dotacji                                                                                                15 %

    2)     Od przychodów z tytułu studiów niestacjonarnych                                           40 %

    3)     Od przychodów z tytułu studiów podyplomowych                                             20 %

    4)     Od pozostałych przychodów dydaktycznych                                                   15 %

    5)     Konferencje, sympozja i pozostała działalność wspomagająca badania minimum       9 %

    6)     Od darowizn i środków pomocowych z zagranicy                                               0 %

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 369 z dnia 26 marca 2010 roku

 

Wielkości parametryczne kosztów pośrednich

 

1.      Koszty wydziałowe

1)     Od przychodów z tytułu studiów podyplomowych                                   20 %

2)     Badania własne                                                                               15 %

3)     Badania statutowe                                                                           30 %

4)     Projekty badawcze finansowane przez MNiSW z wyłączeniem projektów promotorskich i rozwojowych                                                                                  35 %

6)     Projekty badawcze promotorskie finansowane przez MNiSW                     25 %

7)     Projekty rozwojowe finansowane przez MNiSW                                      30 %

8)     Specjalne projekty będące częścią międzynarodowych programów, podlegające

lub niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych   25 %

9)     Koszty koordynacji projektów badawczych                                           10 %

10) Projekty celowe:

a)     od środków pozyskanych z ministerstwa                                   35 %

b)     od środków pozyskanych z podmiotów gospodarczych i innych     10 %

11) Projekty badawcze finansowane ze środków UE w ramach 7 PR             do 60 %

12) Podmioty gospodarcze                                                           minimum 10 %

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2010
Data publikacji:
29.03.2010 10:39
Data aktualizacji:
13.08.2014 13:37
Liczba wyświetleń:
2561
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr369.pdf42.94 KB