Nr 368 z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2009 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  368

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2010 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2009 rok

 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 13 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2009 rok, na które składa się:

  1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 536.925.547,47 zł,
  2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujący zysk netto 121.104,33 zł,
  3. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału (funduszu) własnego o kwotę 16.466.264,97 zł,
  4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2009 roku  do 31.12.2009 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 20.959.523,69 zł.

 

§ 2

Zysk netto w kwocie 121.104,33 zł zwiększy fundusz zasadniczy uczelni.

 

§ 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2009 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Józef GÓRNIEWICZ

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.03.2010
Data publikacji:
29.03.2010 09:53
Data aktualizacji:
13.08.2014 13:38
Liczba wyświetleń:
2577
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
uchwnr 368.pdf38.44 KB