Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

Strona została usunięta dnia: 5 marzec, 2010 - 11:22

Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

 

Podstawa prawna utworzenia:

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2010

z dnia 23 lutego 2010 roku

 

Regulamin

Ośrodka Szkolenia Praktycznego Nauczycieli

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Założenia ogólne

§ 1

  1. Ośrodek Szkolenia Praktycznego Nauczycieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Ośrodkiem powołuje się w celu odbywania praktyk studenckich zawodowych i wolontariatu z zakresu pedagogiki oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i patologicznych.
  2. Działania Ośrodka ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb dzieci i młodzieży, organizowanie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
  3. Ośrodek jest jednostką ogólnouczelnianą.
  4. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Prorektor wskazany przez Rektora.

Zadania i formy działania

§ 2

  1. Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1)     organizowanie studenckich praktyk zawodowych w zakresie pedagogiki,

2)     udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży przychodzącym do Ośrodka w sytuacjach trudnych oraz pomoc w ich rozwiązywaniu,

3)     tworzenie i realizacja programów terapeutycznych, profilaktycznych i innych w zależności od potrzeb,

4)     organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z udziałem studentów i nauczycieli akademickich

5)     organizacja dzieciom i młodzieży zajęć artystycznych, tj.: taneczno-muzycznych, teatralnych, plastycznych, sportowych, komputerowych itp.,

6)     zapewnienie opieki dzieciom podczas pobytu w Ośrodku,

7)     tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci,

8)     tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce organizowana przez studentów (w ramach wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych i patologicznych),

9)     organizowanie wykładów, szkoleń i kursów z udziałem przedstawicieli kultury i sztuki,

10) organizowanie zajęć integracyjnych kształtujących zasady współżycia społecznego,

11) prowadzenie własnej strony internetowej,

12) nawiązanie działań, współpracy oraz przygotowanie projektów, które mają na celu ubogacanie i rozszerzanie działalności Ośrodka z: rodzicami dzieci i młodzieży, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, szkołami, instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, instytucjami edukacyjnymi z zagranicy.

§ 3

Ośrodek, za zgodą Prorektora, może współpracować z osobami i jednostkami spoza Uniwersytetu na podstawie odrębnych umów.

Zarządzanie

§ 4

1.      Ośrodkiem kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Rektora.

2.      Do zadań Kierownika należy:

1)     koordynowanie prac Ośrodka,

2)     zarządzanie majątkiem Ośrodka, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie zasadami i przepisami,

3)     zaliczanie studenckich praktyk zawodowych i wolontariatu,

4)     przygotowywanie ze studentami programów profilaktycznych, terapeutycznych, dydaktyczno-wychowawczych skierowanych do dzieci i młodzieży przychodzących do Ośrodka,

5)     organizacja dyżurów studentów odbywających praktykę zawodową i wolontariat,

6)     planowanie rocznej i długookresowej działalności Ośrodka,

7)     składanie Rektorowi corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przekazywanie bieżących informacji,

8)     pozyskiwanie sponsorów,

9)     reprezentowanie Ośrodka przed organami Uniwersytetu oraz na zewnątrz Uniwersytetu.

Mienie i finanse

§ 5

1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie.

2.      Obsługę finansową Ośrodka prowadzi Kwestura Uniwersytetu, zgodnie z obowiązującymi na Uczelni zasadami.

Postanowienia końcowe

§ 6

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Dorota Nowakowska
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
05.03.2010
Data publikacji:
05.03.2010 11:22
Data aktualizacji:
05.03.2010 11:22
Liczba wyświetleń:
4784
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument